ศิลปะการประพันธ์

วรรณศิลป์
 
1.การเล่นเสียง = การสรรคำให้มีเสียงสัมผัสทั้งพยัญชนะ สระ วรรณยุกต์

 ๐ การเส่นเสียงพยัญชนะ = การใช้สัมผัสพยัญชนะ หลายพยางค์ติดกัน
 
 ๐ การเล่นเสียงสระ = การใช้สัมผัสสระหลายพยางค์ติดๆกัน
    - สัมผัสนอก = ระหว่างวรรค
    - สัมผัสใน = ในวรรคเดียวกัน


2.การเล่นคำ = การสรรคำมาเรียงร้อยในคำประพันธ์
 ๐ การเล่นคำพ้อง = การนำคำพ้องมาใช้คู่กัน
 ๐ การเล่นคำซ้ำ = การนำคำเดียวมาซ้ำๆใกล้ๆกัน
 ๐ การเล่นคำเชิงถาม = การเรียงถ้อยคำเป็นประโยคเชิงถาม


3.การใช้ภาพพจน์ =  การใช้ถ้อยำเพื่อสร้างจินตภาพ ( ภาพในใจ )
 ๐ การเปรียบว่าสิ่งหนึ่งเหมือนอีกสิ่งหนึ่ง( อุปมาโวหาร )
 ๐ การเปรียบว่าสิ่งหนึ่งเป็นอีกสิ่งหนึ่ง ( อุปลักษณ์ )
 ๐ การสมมุติสิ่งไม่ม