สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

รูปภาพของ sss27263

ประวัติ

ประวัติความเป็นมาของการก่อตั้งและพัฒนา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  สามารถสรุปได้ดังนี้

 • 24 สิงหาคม พ.ศ. 2503  ได้มีพิธีลงนาม ในข้อตกลงความร่วมมือจัดตั้ง ศูนย์ฝึกโทรคมนาคมนนทบุรี ขึ้นโดยเป็นโครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยและรัฐบาลญี่ปุ่นสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ

 • 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2505 เริ่มดำเนินการสอนเป็นครั้งแรกใน 2 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตร 6 เดือน สำหรับข้าราชการ ทหาร ตำรวจ และพนักงานองค์กรในสายงานโทรคมนาคม และหลักสูตร 1 ปี สำหรับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนกรมไปรษณีย์โทรเลข หรือจบปีที่ 2 จากโรงเรียนอาชีวศึกษาชั้นสูง แผนกวิทยุโทรคมนาคม โดยในระยะแรก มีอาจารย์ชาวไทย จำนวน 10 คน และอาจารย์ชาวญี่ปุ่น จำนวน 8 คน โดยมีนักศึกษารุ่นแรก จำนวน 23 คน

 • เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2505 ได้มีการปรับปรุงหลักสูตร 1 ปี เป็นหลักสูตร 3 ปี ซึ่งมีคุณวุฒิระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

 • เดือนพฤษภาคม พ.ศ.  2507 ศูนย์ฝึกโทรคมนาคมนนทบุรีได้รับการยกฐานะเป็น วิทยาลัยโทรคมนาคมนนทบุรี

 • พ.ศ. 2511 วิทยาลัยโทรคมนาคมนนทบุรี ได้ปรับปรุงหลักสูตร ปวส. จากหลักสูตร 3 ปี  เป็นหลักสูตร 5 ปี ในสาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม และมีนักศึกษารุ่นแรก ในปีพ.ศ. 2512 จำนวน 49 คน

 • 13 มกราคม พ.ศ. 2513 สภาผู้แทนราษฎรให้ความเห็นชอบ ร่างพระราชบัญญัติวิทยาลัยเทคโนโลยี โดยให้ใช้ชื่อว่า สถาบันเทคโนโลยี ประกอบด้วย วิทยาลัยโทรคมนาคมนนทบุรี วิทยาลัยเทคนิคธนบุรี และวิทยาลัยเทคนิคพระนครเหนือ

 • 24 เมษายน พ.ศ. 2514 ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาต ให้ใช้พระนาม  พระจอมเกล้า เป็นชื่อของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ทั้ง 3 วิทยาเขต ประกอบด้วย วิทยาเขตนนทบุรี วิทยาเขตธนบุรี และวิทยาเขตพระนครเหนือ ภายใต้พระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า โดยมีฐานะเป็นกรม ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ

 • 6 มิถุนายน พ.ศ. 2515 สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ได้รับรอง ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม

 • 24 สิงหาคม พ.ศ. 2515 วิทยาลัยโทรคมนาคมนนทบุรี ได้รับอนุมัติให้เปลี่ยนสถานภาพเป็น คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ศูนย์นนทบุรี

 • 29 มิถุนายน พ.ศ. 2517 ได้มีการโอนสังกัดของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า จากกระทรวงศึกษา มาสังกัดทบวงมหาวิทยาลัย และเปลี่ยนคำว่า ศูนย์ เป็น วิทยาเขต  โดย ศูนย์นนทบุรี เปลี่ยนเป็น วิทยาเขตนนทบุรีลาดกระบัง ได้มีการสร้างวิทยาเขตแห่งใหม่ขึ้นที่เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ ในที่ดินของเจ้าพระยาสุรวงษ์ไวยวัฒน์ (วร บุนนาค) หรือที่เรียกกันโดยทั่วไปว่า เจ้าคุณทหาร เพื่อเป็นอนุสรณ์แด่ท่านเจ้าพระยาสุรวงษ์ไวยวัฒน์ ในเนื้อที่ประมาณ 1,000 ไร่

 • พ.ศ. 2518 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้เปิดสอนในระดับปริญญาโท หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า และในปีพ.ศ. 2521 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมกับ กรมวิเทศสหการ และรัฐบาลญี่ปุ่น จัดการอบรมนานาชาติ หลักสูตรเทคโนโลยีโทรคมนาคมขึ้นเป็นครั้งแรก ซึ่งประกอบด้วยผู้เข้ารับการอบรมจากประเทศต่างๆ แถบเอเชีย และหน่วยงานการสื่อสารโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย นับถึงปัจจุบัน

 • พ.ศ. 2522 วิทยาเขตนนทบุรีลาดกระบัง เปลี่ยนชื่อเป็น วิทยาเขตเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

 • พ.ศ. 2525 คณะวิศวกรรมศาสตร์ เปิดสอนในระดับปริญญาเอก หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า เป็นแห่งแรกในประเทศไทย

 • พ.ศ. 2528 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า และตราพระราชบัญญัติ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ โดยให้แต่ละสถาบันฯ มีฐานะเป็นสถาบันอุดมอิสระ เป็นกรมในทบวงมหาวิทยาลัย

จากจุดเริ่มต้นของศูนย์ฝึกโทรคมนาคม ในปีพ.ศ. 2503  ซึ่งมีนักศึกษารุ่นแรก 23 คน คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และมุ่งมั่นที่จะผลิตบัณฑิตทางวิศวกรรมศาสตร์ที่มีความรู้ ความสามารถและมีคุณธรรมสู่สังคมอย่างต่อเนื่อง คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้เปิดการเรียนการสอนให้สาขาวิชาที่หลากหลาย โดยมีการดำเนินการจัดตั้งเป็นภาควิชาต่าง ๆ ดังนี้

พ.ศ.  2503         จัดตั้งภาควิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม
พ.ศ.  2519         จัดตั้งภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
พ.ศ.  2519         จัดตั้งภาควิชาอิเล็กทรอนิกส์
พ.ศ.  2519         จัดตั้งภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
พ.ศ.  2521         จัดตั้งภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
พ.ศ.  2525         จัดตั้งภาควิชาวิศวกรรมระบบควบคุม
พ.ศ.  2530         จัดตั้งภาควิชาวิศวกรรมเกษตร
พ.ศ.  2533         จัดตั้งภาควิชาวิศวกรรมโยธา
                           (ชื่อเดิม ภาควิชาเทคโนโลยีการก่อสร้าง เมื่อพ.ศ. 2529)
พ.ศ.  2537         จัดตั้งภาควิชาวิศวกรรมเคมี
พ.ศ.  2538         จัดตั้งภาควิชาวิศวกรรมอาหาร
พ.ศ.  2540         จัดตั้งโครงการภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
พ.ศ.  2543         จัดตั้งภาควิชาวิศวกรรมการวัดคุม    
                           (ชื่อเดิมภาควิชาเทคโนโลยีการวัดคุมทางอุตสาหกรรม เมื่อพ.ศ. 2526)
พ.ศ.  2544         จัดตั้งภาควิชาวิศวกรรมสารสนเทศ
                           (ชื่อเดิม ภาควิชาเทคนิคอุตสาหกรรม เมื่อพุทธศักราช 2517)
พ.ศ.  2525         จัดตั้งศูนย์วิจัยอิเล็กทรอนิกส์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ได้มีการให้บริการทางวิชาการสู่สังคม โดยจัดงานนิทรรศการวิชาการอย่างต่อเนื่อง

พ.ศ. 2519 คณะวิศวกรรมศาสตร์ร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ ในสถาบัน จัดงานนิทรรศการ พระจอมเกล้าลาดกระบังนิทรรศน์ขึ้นเป็นครั้งแรก ระหว่างวันที่ 16-20 มิถุนายน 2519 ในวันที่ 19 มิถุนายน 2519 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินทำพิธีเปิดสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า วิทยาเขตลาดกระบังและทรงทอดพระเนตรงานนิทรรศการ

พ.ศ. 2526  จัดงานนิทรรศการพระจอมเกล้าลาดกระบังนิทรรศน์ ครั้งที่ 2 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเปิดงานและทอดพระเนตรการแสดงนิทรรศการ

พ.ศ. 2530 จัดงานนิทรรศการพระจอมเกล้าลาดกระบังนิทรรศน์ ครั้งที่ 3 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี พร้อมด้วยสมเด็จพระพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนา เสด็จพระราชดำเนินเปิดงานและทอดพระเนตรการแสดงนิทรรศการ

พ.ศ. 2539 จัดงานนิทรรศการพระจอมเกล้าลาดกระบังเฉลิมพระเกียรติ ครั้งที่ 4 เทคโนโลยีเพื่อปวงชน ระหว่างวันที่ 4-8 กรกฎาคม 2539 เพื่อร่วมฉลองปีกาญจนาภิเษก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองศิริราชสมบัติครบ 50 ปี ในการนี้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเปิดงานและทอดพระเนตรการแสดงนิทรรศการ

พ.ศ. 2543 จัดงานวิศวลาดกระบังนิทรรศประยุกต์ 2543   ระหว่างวันที่  20-24  ธันวาคม  2543

พ.ศ. 2549 จัดงานพระจอมเกล้าลาดกระบังนิทรรศ 49  เทิดไท้ 60 ปี ครองราชย์ พระราชบิดาแห่งเทคโนโนโลยีของไทย ระหว่างวันที่ 14-19 พฤศจิกายน 2549  ในการนี้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติและทอดพระเนตรการแสดงนิทรรศการ

ในปัจจุบัน คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เป็นคณะวิศวกรรมศาสตร์ระดับแนวหน้าของประเทศที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ ได้ดำเนินการจัดเรียนการสอนและการวิจัยในด้านวิศวกรรมศาสตร์อย่างมีประสิทธิภาพ  สามารถผลิตวิศวกรที่มีคุณภาพ ทั้งในระดับปริญญาตรี ปริญญาโทและปริญญาเอกในหลายสาขาทางวิศวกรรมศาสตร์ โดยประกอบด้วยภาควิชารวมทั้งสิ้น 13 ภาควิชา และประกอบด้วยศูนย์วิจัยทางวิศวกรรมศาสตร์ ที่ให้บริการและสนับสนุนการดำเนินการวิจัยจำนวน 1 ศูนย์ โดยปีพุทธศักราช 2550 มีคณาจารย์จำนวน 313  คน ทำให้สามารถดำเนินการจัดการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีจำนวนนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ทั้งระดับปริญญาตรี ปริญญาโทและปริญญาเอก รวมทั้งสิ้น 8,337 คน และในปีพุทธศักราช 2549  คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังได้ผลิตบัณฑิตทางวิศวกรรมศาสตร์ ที่มีคุณภาพเข้าสู่สังคมเป็นจำนวนทั้งสิ้น 1,810 ค

 

เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย

http://www.kmitl.ac.th

สร้างโดย: 
น.ส. สโรชา เจนเจษฎา

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 10 คน กำลังออนไลน์