ลักษณะและประเภทของแผ่นดินไหว

รูปภาพของ sss27401
ลักษณะของคลื่นแผ่นดินไหว

        
ความสั่นสะเทือนของพื้นดินนั้นมีลักษณะการเคลื่อนตัวของอนุภาคหินหรือดิน แบบ
3 มิติ
คือสามารถวัดการเคลื่อนตัวในแนวระนาบของทิศเหนือ ใต้ ตะวันออก ตะวันตก และแนวดิ่ง ทั้งนี้คลื่นแผ่นดินไหวสามารถตรวจวัดได้ด้วยเครื่องมือวัดความสั่นสะเทือน

2 แบบได้แก่ แบบวัดความเร็วของอนุภาคดินหรือหิน (Seismograph
) ซึ่งสามารถวิเคราะห์คลื่นแผ่นดินไหวเพื่อการกำหนดตำแหน่งศูนย์กลางแผ่นดิน
ไหว ขนาด เวลาเกิด ตลอดจนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างของโลก ลักษณะของแนวรอยเลื่อน
กลไกการเกิดแผ่นดินไหว และแบบวัดอัตราเร่งของพื้นดินได้แก่
เครื่องวัดอัตราเร่งของพื้นดิน
(Accelerograph ) เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานสำหรับงานด้านวิศวกรรมแผ่นดินไหว
ในบริเวณพื้นที่ที่มีความเสี่ยงภัยแผ่นดินไหว

 

คลื่นแผ่นดินไหวแบ่งออกเป็น
2 ชนิดได้แก่

        คลื่นหลัก (Body Wave )เป็นคลื่นที่เดินทางอยู่ภายใต้โลก ได้แก่ คลื่น P อนุภาคของดินเคลื่อนที่ไปตามแนวแรง
และคลื่น
S อนุภาคดินเคลื่อนที่ไปตามแนวระนาบ ทิศเหนือใต้
และตะวันออกตะวันตก ความยาวช่วงคลื่นหลักอยู่ระหว่าง
0.01-50 วินาที

        คลื่นผิวพื้น (Surface Wave) ได้แก่คลื่นเลิฟ (Love :LQ)
อนุภาคดินเคลื่อนที่ในแนวระนาบเหมือนการเคลื่อนที่ของงูเลื้อย
และคลื่น เรย์เลห์ (
Rayleigh :LR) อนุภาคของดินเคลื่อนที่เหมือนคลื่น
P แต่ ขณะเดียวกันมีการเคลื่อนตัวแบบย้อนกลับ
ความยาวช่วงคลื่นผิวพื้นประมาณ
10-350 วินาที

 

 

สร้างโดย: 
น.ส. อาริศรา จตุเทน

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 261 คน กำลังออนไลน์