การเกิดฝาแฝด

การเกิดฝาแฝด


ฝาแฝดมี 2 ประเภท คือ  ฝาแฝดร่วมไข่  และฝาแฝดต่างกัน