เศรษฐศาสตร์ คือ...??

เศรษฐศาสตร์ คือ?? : WHAT'S ECONOMICS??

เศรษฐศาสตร์  ตรงกับคำในภาษาอังกฤษว่า ECONOMICS มี รากศัพท์มาจากภาษากรีก 2 คำรวมกัน

คือ“Oikos” ซึ่งตรงกับภาษาอังกฤษว่า “House” และ “ Nemein ” ซึ่งตรงกับภาษาอังกฤษว่า “ To mange ”

ดังนั้นความหมายของวิชา เศรษฐศาสตร์คือ " ศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการครอบครัว เนื่องจากวิชา

เศรษฐศาสตร์เป็นวิชาทางด้านสังคมศาสตร์จึง ไม่สามารถให้ความหมายที่แน่นอนตายตัวได้ "

นักเศรษฐศาสตร์จึงได้ให้ความหมายที่แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับว่าจะมองในแง่ใด ความหมายของวิชา

เศรษฐศาสตร์ในสมัยต่อๆมาจึงมีความหมายที่กว้างกว่าการจัดการครอบครัว ซึ่งมีผู้รู้ได้ให้คำนิยามของวิชา

เศรษฐศาสตร์ไว้มากมายหลายท่าน อาทิ ....

อัลเฟรด มาร์แชลล์ (Alfred Marshall) นักเศรษฐศาสตร์ชาวอังกฤษ ได้กล่าวถึงความหมาย ของวิชา

เศรษฐศาสตร์ไว้ในหนังสือ Principle of Economics ว่า " เป็นวิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรม ของมนุษย์

ทั้งระดับบุคคลและสังคม ในการดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจเพื่อการดำรงชีพให้ได้รับความสุขสมบูรณ์"

พอล แซมมวลสัน (Pual Samuelson) นักเศรษฐศาสตร์ชาวอเมริกัน ได้ให้คำนิยามวิชาเศรษฐศาสตร์

ว่า คือ " วิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับวิธีการที่มนุษย์ และสังคมจะโดยใช้เงินหรือไม่ก็ตาม ตัดสินใจเลือกใช้ทรัพยากร

การผลิตที่มีอยู่อย่างจำกัดไปในการผลิตสินค้าและ บริการและจำหน่ายจ่ายแจกสินค้า และบริการเหล่านั้น

ไปยังกลุ่มบุคคลต่างๆในสังคมทั้งในปัจจุบันและในอนาคต "

ส่วนคำนิยามที่ได้รับความนิยมได้แก่คำนิยามของ ไลโอเนล รอบบินส์ (Lionel Robbins) ซึ่งเขียนไว้ในหนังสือ

ชื่อ An  Essay o?n the Nature and Significance of Economic Science ว่า " เศรษฐศาสตร์คือวิชาที่

ศึกษาถึงการเลือกหาหนทางที่จะใช้ปัจจัยการผลิตอันมี อยู่อย่างจำกัด เพื่อให้บรรลุผลสำเร็จตามจุดประสงค์

ที่มีอยู่อย่างนับไม่ถ้วน "

ประยูร เถลิงศรี ให้คำนิยามไว้ในหนังสือ หลักเศรษฐศาสตร์ ว่า " วิชาเศรษฐศาสตร์เป็นวิชาสังคมศาสตร์

ที่เกี่ยวกับการศึกษาว่ามนุษย์เลือก ตัดสินใจอย่างไรในการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัด เพื่อผลิตสิ่งของและ

บริการ และแบ่งปันสิ่งของและบริการเหล่านั้นเพื่ออุปโภคและบริโภคระหว่างบุคคล ต่างๆในสังคม ทั้งใน

เวลาปัจจุบันและในอนาคต"

มนูญ พาหิระ ให้คำนิยามไว้ในหนังสือ ทฤษฎีราคา ว่า " เศรษฐศาสตร์เป็นวิชาที่ศึกษาในเรื่องที่เกี่ยวกับการ

นำทรัพยากรที่มีอยู่ในระบบเศรษฐกิจมาทำการผลิตสินค้าและ บริการเพื่อสนองหรือบำบัดความต้องการของมนุษย์ "

อย่างไรก็ตาม เราจะพอสรุปความหมายของวิชาเศรษฐศาสตร์ได้ว่า

" วิชาเศรษฐศาสตร์  เป็นการศึกษาถึงวิธีการเลือกในการจัดสรรทรัพยากรอันมีอยู่อย่างจำกัดเพื่อผลิต


สินค้าและบริการต่างๆตอบสนองความต้องการของมนุษย์ซึ่งโดยทั่วไปมีความต้อง การไม่จำกัด ให้เกิด


ประสิทธิภาพสูงสุด


สร้างโดย: 
นางรัชญา ไชยนา,นางสาว ศิรินทิพย์ทิพย์ งามธโนปจัย

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 1 คน และ ผู้เยี่ยมชม 312 คน กำลังออนไลน์

รายชื่อสมาชิกที่ออนไลน์

  • sss29925