เศรษฐศาสตร์ คือ...??

เศรษฐศาสตร์ คือ?? : WHAT'S ECONOMICS??

เศรษฐศาสตร์  ตรงกับคำในภาษาอังกฤษว่า ECONOMICS มี รากศัพท์มาจากภาษากรีก 2 คำรวมกัน

คือ“Oikos” ซึ่งตรงกับภาษาอังกฤษว่า “House” และ “ Nemein ” ซึ่งตรงกับภาษาอังกฤษว่า “ To mange ”

ดังนั้นความหมายของวิชา เศรษฐศาสตร์คือ " ศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการครอบครัว เนื่องจากวิชา

เศรษฐศาสตร์เป็นวิชาทางด้านสังคมศาสตร์จึง ไม่สามารถให้ความหมายที่แน่นอนตายตัวได้ "

นักเศรษฐศาสตร์จึงได้ให้ความหมายที่แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับว่าจะมองในแง่ใด ความหมายของวิชา

เศรษฐศาสตร์ในสมัยต่อๆมาจึงมีความหมายที่กว้างกว่าการจัดการครอบครัว ซึ่งมีผู้รู้ได้ให้คำนิยามของวิชา

เศรษฐศาสตร์ไว้มากมายหลายท่าน อาทิ ....

อัลเฟรด มาร์แชลล์ (Alfred Marshall) นักเศรษฐศาสตร์ชาวอังกฤษ ได้กล่าวถึงความหมาย ของวิชา

เศรษฐศาสตร์ไว้ในหนังสือ Principle of Economics ว่า " เป็นวิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรม ของมนุษย์

ทั้งระดับบุคคลและสังคม ในการดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจเพื่อการดำรงชีพให้ได้รับความสุขสมบูรณ์"

พอล แซมมวลสัน (Pual Samuelson) นักเศรษฐศาสตร์ชาวอเมริกัน ได้ให้คำนิยามวิชาเศรษฐศาสตร์

ว่า คือ " วิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับวิธีการที่มนุษย์ และสังคมจะโดยใช้เงินหรือไม่ก็ตาม ตัดสินใจเลือกใช้ทรัพยากร

การผลิตที่มีอยู่อย่างจำกัดไปในการผลิตสินค้าและ บริการและจำหน่ายจ่ายแจกสินค้า และบริการเหล่านั้น

ไปยังกลุ่มบุคคลต่างๆในสังคมทั้งในปัจจุบันและในอนาคต "

ส่วนคำนิยามที่ได้รับความนิยมได้แก่คำนิยามของ ไลโอเนล รอบบินส์ (Lionel Robbins) ซึ่งเขียนไว้ในหนังสือ

ชื่อ An  Essay o?n the Nature and Significance of Economic Science ว่า " เศรษฐศาสตร์คือวิชาที่

ศึกษาถึงการเลือกหาหนทางที่จะใช้ปัจจัยการผลิตอันมี อยู่อย่างจำกัด เพื่อให้บรรลุผลสำเร็จตามจุดประสงค์

ที่มีอยู่อย่างนับไม่ถ้วน "

ประยูร เถลิงศรี ให้คำนิยามไว้ในหนังสือ หลักเศรษฐศาสตร์ ว่า " วิชาเศรษฐศาสตร์เป็นวิชาสังคมศาสตร์

ที่เกี่ยวกับการศึกษาว่ามนุษย์เลือก ตัดสินใจอย่างไรในการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัด เพื่อผลิตสิ่งของและ

บริการ และแบ่งปันสิ่งของและบริการเหล่านั้นเพื่ออุปโภคและบริโภคระหว่างบุคคล ต่างๆในสังคม ทั้งใน

เวลาปัจจุบันและในอนาคต"

มนูญ พาหิระ ให้คำนิยามไว้ในหนังสือ ทฤษฎีราคา ว่า " เศรษฐศาสตร์เป็นวิชาที่ศึกษาในเรื่องที่เกี่ยวกับการ

นำทรัพยากรที่มีอยู่ในระบบเศรษฐกิจมาทำการผลิตสินค้าและ บริการเพื่อสนองหรือบำบัดความต้องการของมนุษย์ "

อย่างไรก็ตาม เราจะพอสรุปความหมายของวิชาเศรษฐศาสตร์ได้ว่า

" วิชาเศรษฐศาสตร์  เป็นการศึกษาถึงวิธีการเลือกในการจัดสรรทรัพยากรอันมีอยู่อย่างจำกัดเพื่อผลิต


สินค้าและบริการต่างๆตอบสนองความต้องการของมนุษย์ซึ่งโดยทั่วไปมีความต้อง การไม่จำกัด ให้เกิด


ประสิทธิภาพสูงสุด


สร้างโดย: 
นางรัชญา ไชยนา,นางสาว ศิรินทิพย์ทิพย์ งามธโนปจัย

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 29 คน กำลังออนไลน์