เศรษฐศาสตร์ คือ...??

เศรษฐศาสตร์ คือ?? : WHAT'S ECONOMICS??

เศรษฐศาสตร์  ตรงกับคำในภาษาอังกฤษว่า ECONOMICS มี รากศัพท์มาจากภาษากรีก 2 คำรวมกัน

คือ“Oikos” ซึ่งตรงกับภาษาอังกฤษว่า “House” และ “ Nemein ” ซึ่งตรงกับภาษาอังกฤษว่า “ To mange ”

ดังนั้นความหมายของวิชา เศรษฐศาสตร์คือ " ศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการครอบครัว เนื่องจากวิชา

เศรษฐศาสตร์เป็นวิชาทางด้านสังคมศาสตร์จึง ไม่สามารถให้ความหมายที่แน่นอนตายตัวได้ "

นักเศรษฐศาสตร์จึงได้ให้ความหมายที่แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับว่าจะมองในแง่ใด ความหมายของวิชา

เศรษฐศาสตร์ในสมัยต่อๆมาจึงมีความหมายที่กว้างกว่าการจัดการครอบครัว ซึ่งมีผู้รู้ได้ให้คำนิยามของวิชา

เศรษฐศาสตร์ไว้มากมายหลายท่าน อาทิ ....

อัลเฟรด มาร์แชลล์ (Alfred Marshall) นักเศรษฐศาสตร์ชาวอังกฤษ