ความสำคัญของเศรษฐศาสตร์

ความสำคัญของเศรษฐศาสตร์

เศรษฐศาสตร์เป็นวิชาที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของบุคคลในทุกระดับดังนี้

1. ระดับผู้บริหารประเทศ  เศรษฐศาสตร์จะเข้าไปมีบทบาทในการพิจารณาวางแผนการใช้ทรัพยากรต่างๆ

ที่มีอยู่อย่างจำกัดของประเทศ  ให้ได้ประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด  ให้ประชาชนทุกคนอยู่ดีกินดี

ดำรงชีวิตด้วยความผาสุก  มีปัจจัยต่างๆ เพียงพอที่จะอำนวยประโยชน์ต่อการดำรงชีวิต  ไม่มีการเอาเปรียบกัน

ในทางเศรษฐกิจ  และเกืดความเป็นธรรมในสังคม

2. ระดับประชาชน  เศรษฐศาสตร์จะเป็นเครื่องมือที่ช่วยในการพิจารณาและตัดสินใจในเหตุการณ์ต่างๆ

ในชีวิตประจำวัน  เช่น  ผู้ผลิตจะผลิตสินค้าโดยใช้วิธีใดจึงจะเสียต้นทุนต่ำสุดและสอดคล้องกับความต้องการ

ของตลาด  ผู้บริโภคจะตัดสินใจได้ว่าควรบริโภคสินค้าใด  ราคาใดจึงจะได้รับประโยชนย์มากที่สุดประชาชน

ทั่วไปก็จะต้องพิจารณาถึรายได้และรายจ่ายของตนในการซื้อสินค้าและบริการ   เพื่อสนองความต้องการของ

ตนเองให้เพียงพอและเหมาะสมกับรายได้และเกิดความพึงพอใจมากที่สุด  เป็นต้น  นอกจากนี้ยังทำให้

ประชาชนเข้าใจปัญหาทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในประเทศ  สามารถปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ได้ เข้าใจบทบาท

และการดำเนินนโยบายทางเศรษฐกิจของรัฐบาล  และให้ความร่วมมือโดยเต็มใจในฐานะเป็นพลเมืองดีของสังคม

สร้างโดย: 
นางรัชญา ไชยนา,นางสาว ศิรินทิพย์ทิพย์ งามธโนปจัย

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 6 คน และ ผู้เยี่ยมชม 562 คน กำลังออนไลน์

รายชื่อสมาชิกที่ออนไลน์

  • nbr13856
  • nbr11801
  • nbr11752
  • Sutthikan Putthai
  • nbr11726