ประโยชน์ของวิชาเศรษฐศาสตร์

ประโยชน์ของวิชาเศรษฐศาสตร์

1.  ประโยชน์ที่เกิดกับผู้ศึกษาโดยตรง  ผู้ศึกษาจะเข้าใจหลักทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ เข้าใจภาวะเศรษฐกิจ

และการเปลี่ยนแปลงของภาวะเศรษฐกิจ ทำให้ปรับตัวเข้ากับเหตุการณ์การเปลี่ยนแปลงได้อย่างดี สามารถ

ดำรงชีวิตประจำวันได้อย่างมีหลักเกณฑ์

2.  ประโยชน์ในฐานะผู้บริโภค  ทำให้ผู้บริโภคตัดสินใจเลือกบริโภคสินค้าและบริการที่ ตนได้รับความพอใจ

สูงสุดภายใต้ระดับรายได้ที่มีอยู่  เป็นการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดคุ้มค่าและเกิดประโยชน์มากที่สุด นอกจากนี้

ช่วยให้ผู้บริโภคเข้าใจการเปลี่ยนแปลงของสภาวะเศรษฐกิจ และปรับตัวให้ทันต่อสถานการณ์การเปลี่ยนแปลง

ที่เกิดขึ้น  ตลอดจนรู้จักการออม  แสวงหารายได้ และรายจ่ายอย่างคุ้มค่า

3. ประโยชน์ในฐานะผู้ผลิต  ทำให้ผู้ผลิตตัดสินใจเลือกใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดไปในการผลิตสินค้าและ

บริการอย่างคุ้มค่า  ประหยัด ช่วยลดต้นทุนการผลิต  ทำให้ธุรกิจได้รับกำไรเพิ่มขึ้น  นอกจากนี้ช่วยให้ผู้ผลิตเข้าใจ

การเปลี่ยนแปลงของสภาวะทางเศรษฐกิจ  และปรับตัวให้ทันต่อสถานการณ์การที่เกิดขึ้น    สามารถตัดสินใจเลือก

ลงทุนหรือดำเนินธุรกิจได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์นั้นๆ

4.  ประโยชน์ในฐานะรัฐบาล  ทำให้ผู้บริหารเข้าใจลักษณะโครงสร้างทางเศรษฐกิจของประเทศ  สามารถวิเคราะห์

ถึงสาเหตุของปัญหาทางเศรษฐกิจและหาแนวทางแก้ไข โดยกำหนดออกมาเป็นแผนและนโยบายทางเศรษฐกิจ

ที่จะนำไปใช้ในการแก้ปัญหา  ให้เกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศ

5. ประโยชน์ในฐานะพลเมืองของประเทศ  ทำให้เข้าใจปัญหาเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในบ้านเมือง  เข้าใจบทบาทและ

การดำเนินนโยบายทางเศรษฐกิจของรัฐบาล  เพื่อจะได้ตอบสนองนโยบายของรัฐบาลให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้

สร้างโดย: 
นางรัชญา ไชยนา,นางสาว ศิรินทิพย์ทิพย์ งามธโนปจัย

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 229 คน กำลังออนไลน์