ปัญหาพื้นฐานทางเศรษฐศาสตร์

ปัญหาพื้นฐานทางเศรษฐศาสตร์

จากความไม่สมดุล กันระหว่างทรัพยากรที่นำมาใช้ผลิตสินค้าและบริการกับความต้องการของมนุษย์

ดังที่กล่าวมาแล้ว  ทำให้ทุกสังคมต้องเผชิญกับปัญหาในการใช้ทรัพยากรในทำนองเดียวกัน ซึ่งอาจ

สรุปปัญหาพื้นฐานสำคัญได้  3  ประการ

1. ปัญหาว่าจะผลิตอะไร  (What to Produce)  เป็นปัญหาการตัดสินใจว่าควรจะผลิตสินค้าอะไร

ผลิตเป็นจำนวนเท่าไร  ซึ่งปัญหานี้เกิดจากทรัพยากรการผลิตที่มีอยู่อย่างจำกัด  ถ้าทรัพยากรทั้งหมด

ถูกใช้ไปกับการผลิตสินค้าประเภทหนึ่ง  ก็จะไม่มีทรัพยากรเหลือสำหรับผลิตสินค้าประเภทอื่น

ด้วยเหตุนี้จึงมีความจำเป็นที่จะต้องตัดสินใจว่าจะเลือกผลิตอะไรและจำนวน เท่าไรจากทรัพยากรที่มีอยู่

2. ปัญหาว่าจะผลิตอย่างไร (How  to  Produce)  เป็นการพิจารณาว่าจะผลิตสินค้าและบริการด้วยเทคนิค

การผลิตแบบไหน ใช้ปัจจัยการผลิตอะไรบ้าง แต่ละชนิดใช้สัดส่วนเท่าไร  จึงจะทำให้ได้ผลผลิตมี

ประสิทธิภาพมากที่สุดหรือเสียต้นทุนต่ำที่สุด  ซึ่งเป็นเรื่องของการหาความรู้เกี่ยวกับการผลิตให้เหมาะสม

3. ปัญหาว่าจะผลิตเพื่อใคร  (For  Whom to Produce)   เป็นการพิจารณาว่าสินค้าและบริการที่ผลิตได้จะ

จัดสรรให้แก่บุคคลหรือกลุ่ม บุคคลใดในสังคม  ด้วยวิธีการใดจึงจะเกิดความเป็นธรรมในสังคม  ถ้าสินค้า

และบริการที่ผลิตได้ถูกจัดสรรให้คนในเมืองเป็นส่วนมาก  ก็จะเหลือน้อยสำหรับคนในชนบท  หรือจะ

แบ่งให้ประชาชนทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน

ปัญหาพื้นฐานทางเศรษฐศาสตร์ทั้ง  3  ประการนี่เอง  เป็นปัญหาที่ทุกสังคมจะต้องเผชิญ  ดังนั้น

มนุษย์เราทุกวันนี้จึงต้องศึกษาหาคำตอบให้แก่ปัญหาเหล่านั้น  เพื่อให้ได้มาซึ่งการกินดีอยู่ดีของคนในสังคม

ซึ่งการแก้ปัญหาพื้นฐานดังกล่าวจะแตกต่างกันไปตามลักษณะของระบบเศรษฐกิจที่ ใช้ในสังคมนั้นๆ

สร้างโดย: 
นางรัชญา ไชยนา,นางสาว ศิรินทิพย์ทิพย์ งามธโนปจัย

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 358 คน กำลังออนไลน์