ความเสมอภาคทางเพศเเละการวางตัว

     ความเสมอภาคทางเพศเป็นเรื่องของการที่ชายและหญิงมีสิทธิ  เสรีภาพในการเเสดงออกซึ่งบทบาททางเพศของตนเองต่อสังคมได้อย่างเท่าเทียมกัน แต่ต้องอยู่ภายในกรอบที่เหมาะสมกับสังคมวัฒนธรรม  ประเพณีที่ดีงามของชนชาติไทย  การมีความเสมอภาคทางเพศมิได้หมายความว่าจะทำอย่างไรก็ได้  ขอให้เท่าเทียมกันก็พอ  หากเเต่จะต้องรู้จักที่จะวางตัวให้เหมาะสมกับเพศของตนเองด้วย  เนื่องจากเราจะต้องอยู่ร่วมกับบุคคลอื่น  ทั้งที่เป็นฌพศเดียวกันและต่างเพศ  ซึ่งวิธีการปฏิบัติตัวก็จะแตกจ่างกันออกไปในเรื่องของรายละเอียด  แต่ถึงอย่างไรก็ตามการวางตัวที่เหมาะสมก็จะทำให้เราสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขตามบทบาททางเพศของตนเองได้ในที่สุด

๑.บทบาททางเพศกับพัฒนาการทางสังคม

     สัมพันธภาพระหว่างหญิงและชายในวัยรุ่นและวัยผู้ใหญ่นั้นจะแตกต่างไปจากวัยเด็ก  เนื่องมาจากความเจริญเติบโตของลักษณะทางร่างกาย  โดยเฉพาะลักษณะทางเพศที่เป็นแรงกระตุ้นให้วัยรุ่นชายและหญิงเริ่มสนใจซึ่งกันและกัน  และมีความพอใจในการพบปะ  สังสรรค์ ร่วมเล่น  เรียน  ทำงาน  พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน  และเมื่อวัยรุ่นชายและหญิงเริ่มมีความสนใจซึ่งกันและกันแล้วก็จะเริ่มมีการให้ความสำคัญต่อการประพฤติปฏิบัติตนตามบทบาททางเพศที่ตนเองควรจะเป็นมากขึ้นโดยวัยรุ่นจะเลีนแบบพฤติกรรมซึ่งเป็นบทบาททางเพศจากบุคคลที่ใกล้ชิดกับตนเอง  กล่าวคือ  วัยรุ่นชายก็จะเลียนแบบจากพ่อ  หรือพี่ชาย  หรือญาติสาวที่สนิท  เช่น  ความเข้มแข็ง  ความกล้าหาญเป็นตน  ในขณะที่วัยรุ่นหญิงก็จะเลียนแบบแม่  พี่สาว  หรือญาติสาวที่สนิท  เช่น  ความนุ่มนวลอ่อนหวาน  ซึ่งพฤติกรรมหรือบทบาททางเพศเหล่านี้  จะเป็นไปอย่างเหมาะสม  ถ้าสภาพสังคมหรือครอบคัรวที่เด็กอาศัยอยู่เป็นไปตามปกติที่ควรจะเป็น  คือมีบุคคลที่สามารถให้เด็กเลียนแบบพฤติกรรมทางเพศที่ถูกต้องได้  (แต่ถ้าไม่เป็นไปตามปกติ  เด็กวัยรุ่นก็อาจที่การเบี่ยงเบนในด้านการแสดงออกทางเพศที่ไม่เหมาะสมได้เช่นกัน)

     วัยรุ่นชายและหญิงจะรู้สึกอ่อนไหวกับคำพูดที่เกี่ยวข้องกับบทบาททางเพศของตนเองค่อนข้างมาก เช่น  คำว่า "กะเทย" "ไม่เป็นลูกผู้ชาย" "ไม่เป็นกุลสตรี" เป็นตน เด็กที่ถูกประณามเช่นนี้ ไม่ว่าจากเพื่อนร่วมวัยหรือบุคคลต่างวัยก็ดี มักจะหาหนทางและวิธีประพฤติปฏิบัติตนเองให้สมตามเพศหญิงหรือเพศชายของตน  และจะไม่จำกัดว่าจะเลือกเลียนแบบเฉพาะบุคคลที่เด็กรักและพบเห็นในบ้านที่เป็นเพศเดียวกกันกับตนเท่านั้น หากแต่จะรวมไปถึงเพื่อนร่วมวัย บุคคลสำคัญต่างๆ ดารา นักร้องที่เป็นขวัญใจของตนเองมากขึ้น ซึ่งการเลียนแบบบทบาททางเพศเหล่านี้ อาจจะเหมาะสม หรือไม่ก็ได้ ขึ้นอยู่กับรากฐานบุคลิกภาพดั้งเดิม ของเด็กวัยรุ่นด้วยเช่ยกัน       

     จึงเห็นได้ว่าบทบาททางเพศที่เหมาะสมของวัยรุ่นนั้นนอกจะขึ้นอยูรกับสมพันธทางระหว่างชายและหญิงแล้วกระบวนการทางสังคมโดยเฉพาะบุคคลในครอบครัวมีบทบาทสำคัญในระยะแรกที่จะทำให้วัยรุ่นสามารถแสดงบทบาททางเพศของตนเองได้อย่างเหมาะสม  และในขณะเดีวยกันสภาพสังคมภายนอกก็มีบทบาทร่วมในการสร้างกระบวนการพัฒนาบทบาททางเพศที่เหมาะสมให้กับวัยรุ่น  จนในที่สุดก็จะกลายเป็นบทบาททางเพศที่พบในวัยผู้ใหญ่เช่นกัน

 ๒.ความเสมอภาคทางเพศ  และการวางตัว

ในปัจจุบันกระแสความเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม  โดยเฉพาะในสังคมไทย  ซึ่งแต่เดิมนั้นมองบทบาททางเพศของผู้หญิงว่าอยู่ฐานะ "ช้างเท้าหลัง" และมองบทบาทททางเพศของผู้ชายว่าเป็น "ช้างเท้าหน้า" นั่นคือบทบาทของผู้ชายเป็นผู้นำ  และผู้หญิงมีบทบาทเป็นผู้ตามสังคมวางกรอบให้ผู้หญิงประพฤติปฏิบัติตามจารีตอย่างเคร่งครัด  ต้องรักนวลสงวนตัว  ในขณะที่ฝ่ายชายไม่ได้ถูกสังคมคาดหวังว่าจะต้องเป็นนั้น  ดังที่เราจะพบว่าสังคมไทยยกย่องผู้ชายที่มีภรรยาหลายคนว่า  เก่งกล้ามีความสามารถ เช่น ขุนแผน  เป็นต้น ในขณะที่สังคมไทยประมาณหญิงที่มีสามีหลายคนว่าเป็นคนที่ไม่ดี เช่น นางวันทอง โมรา กากี เป็นต้น กล่าวคือสังคมไทยแต่เดิม 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 194 คน กำลังออนไลน์