ลักษณะของวัยทองและวัยสูงอายุ

                                         การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์ 1. ลักษณะของวัยผู้ใหญ่ , วัยทอง และวัยสูงอายุ ...
 เข้าใจปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการในช่วงวัยต่าง ๆ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
 รู้ลักษณะการเจริญเติบโตและความเสื่อมของอวัยวะในวัยผู้ใหญ่ วัยทอง และวัยสูงอายุ วิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการของวัยผู้ใหญ่ วัยทอง และวัยสูงอายุ รู้แนวทางปฏิบัติตนให้เหมาะสมกับวัยสาระการเรียนรู้ ลักษณะของวัยผู้ใหญ่ วัยทอง และวัยสูงอายุในเรื่องประสิทธิภาพทางร่างกายและสมอง ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการของวัยผู้ใหญ่ วัยทอง และวัยสูงอายุ แนวทางปฏิบัติตนให้เหมาะสมกับวัย

 วิเคราะห์การเจริญเติบโตและพัฒนาการของตนเองและแสวงหาแนวทางในการพัฒนาตนให้เติบโตสมวัย
 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
 แสวงหาแนวทางในการพัฒนาตนให้เติบโตสมวัย
 เห็นคุณค่าของการปฏิบัติตนให้เจริญเติบโตสมวัยและนำไปปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ
สาระการเรียนรู้ แนวทางในการพัฒนาตนให้เติบโตสมวัย คุณค่าของการปฏิบัติตนให้เจริญเติบโตสมวัย

 

 


สาระที่ 2 ชีวิตและครอบครัว
มาตรฐาน พ : เข้าใจและเห็นคุณค่าของชีวิต ครอบครัว เพศศึกษา และมีทักษะในการดำเนินชีวิต
 ยอมรับและสามารถปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย อารมณ์ และพัฒนาการทางเพศ

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง จัดการกับอารมณ์ทางเพศได้เหมาะสม 
สาระกาเรียนรู้
อารมณ์ทางเพศและการจัดการกับอารมณ์ทางเพศ


 เข้าใจในคุณค่าของความเป็นเพื่อน ความเสมอภาคทางเพศ สามารถสร้างและรักษาสัมพันธภาพกับผู้อื่น
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
 รู้วิธีการสร้างและรักษาสัมพันธภาพกับผู้อื่น
สาระการเรียนรู้
วิธีการสร้างและรักษาสัมพันธภาพกับผู้อื่น
  
 
  เข้าใจเรื่องอนามัยเจริญพันธุ์ และวิธีปฏิบัติตน เพื่อให้มีสุขภาพดี
 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังปฏิบัติตนเกี่ยวกับอนามัยเจริญพันธุ์ที่เหมาะสมกับวัยของตน
สาระการเรียนรู้
 การปฏิบัติตนเกี่ยวกับอนามัยเจริญพันธุ์ของวัยรุ่น


4. มีทักษะในการป้องกันตนเองจากการถูกล่วงละเมิดทางเพศ ตัดสินใจและแก้ไขปัญหาชีวิตด้วยวิธีการที่ถูกต้อง
 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง รู้แนวทางป้องกันตนเองมิให้ตกอยู่ในสถานการณ์เสี่ยงต่อการมีเพศสัมพันธ์
 รู้แนวทางป้องกันตนเองเมื่อตกอยู่ในสถานการณ์เสี่ยงต่อการมีเพศสัมพันธ์
 ตระหนักในปัญหาและผลกระทบที่เกิดจากมีเพศสัมพันธ์โดยไม่คาดคิด
 เลือกวิธีปฏิบัติตนเพื่อหลีกเลี่ยงการมีเพศสัมพันธ์โดยไม่คาดคิดได้อย่างเหมาะสม
สาระการเรียนรู้
 ทักษะการเตือนเพื่อนและผู้ใกล้ชิดที่มีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการมีเพศสัมพันธ์
 แนวทางป้องกันตนเองมิให้ตกอยู่ในสถานการณ์เสี่ยงต่อการมีเพศสัมพันธ์
 แนวทางป้องกันตนเองเมื่อตกอยู่ในสถานการณ์เสี่ยงต่อการมีเพศสัมพันธ์
 ปัญหาและผลกระทบที่เกิดจากมีเพศสัมพันธ์โดยไม่คาดคิด
 การปฏิบัติตนเพื่อหลีกเลี่ยงการมีเพศสัมพันธ์โดยไม่คาดคิด

สาระที่ 3 การเคลื่อนไหว การออกกำลังกาย การเล่นเกม กีฬาไทย และกีฬาสากล
มาตรฐาน พ 3.1 : เข้าใจ มีทักษะในการเคลื่อนไหว กิจกรรมทางกาย การเล่นเกม และกีฬา
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง รู้ เข้าใจและแสดงการควบคุมตนเองเมื่อเคลื่อนไหวแบบผสมผสานในการเข้าร่วมกิจกรรมทางกายและกีฬา เปรียบเที่ยบประสิทธิภาพของรูปแบบการเคลื่อนไหวร่างกายในแบบต่าง ๆ การเล่นกีฬาและการทำงาน รู้ เข้าใจและแสดงทักษะการเคลื่อนไหวที่ใช้ทักษลไกเป็นพื้นฐานและนำไปสู่การเคลื่อนไหวที่มีรูปแบบเฉพาะในกิจกรรมทางกาย เกม กีฬาไทย และกีฬาสากล
สาระการเรียนรู้
 การควบคุมตนเองเมื่อเคลื่อนไหวแบบผสมผสานในการเข้าร่วมกิจกรรมทางกายและกีฬา ประสิทธิภาพของรูปแบบการเคลื่อนไหวร่างกายในแบบต่าง ๆ การเล่นกีฬาและการทำงาน การเคลื่อนไหวที่ใช้ทักษะกลไกเป็นพื้นฐานและนำไปสู่การเคลื่อนไหวที่มีรูปแบบเฉพาะในกิจกรรมทางกาย เกม กีฬาไทย และกีฬาสากล


สาระที่ 3 การเคลื่อนไหว การออกกำลังกาย การเล่นเกม กีฬาไทย และกีฬาสากล
มาตรฐาน พ 3.2 : รักการออกกำลังกาย การเล่นเกม และการเล่นกีฬา ปฏิบัติเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอ มีวินัย เคารพสิทธิ กฎ กติกา มีน้ำใจนักกีฬา มีจิตวิญญาณในการแข่งขัน และชื่นชมในสุนทรียภาพของการกีฬา
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
 เลือกออกกำลังกายและเล่น กีฬาตามความถนัดและความสนใจเช่น กำหนดรูปแบบการออกกำลังกายและเล่นกีฬาเป็นประจำเพื่อวิถีชีวิตที่มีสุขภาพดี รู้ เข้าใจ จำแนก และปฏิบัติตามกฎ กติกาในการเล่นและแข่งขันกีฬาเพื่อความปลอดภัยและสันติ
 กลวิธีการรุก การป้องกัน ความร่วมมือในการเล่น การแข่งขันกีฬาและการทำงานเป็นทีม มุ่งมั่นในการเล่น และการแข่งขัน กีฬาประเภทบุคคล และ/หรือประเภททีมด้วยความมีน้ำใจนักกีฬา มีทักษะในการตัดสินใจและปฏิบัติหน้าที่ตามที่กลุ่มมอบหมายในการเล่นกีฬาเป็นทีม
 แสดงความสำคัญของการปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบอย่างสร้างสรรค์ในสถานการณ์กีฬาต่าง ๆ อย่างสนุกสนาน ประยุกต์ความมีน้ำใจนักกีฬาไปใช้เป็นแนวปฏิบัติในการทำงานและการดำเนินชีวิต
สาระการเรียนรู้ การเลือกออกกำลังกายและเล่น กีฬาตามความถนัดและความสนใจเช่น ฟุตบอล แบดมินตัน ตระกร้อ ฯลฯ รูปแบบการออกกำลังกายและเล่นกีฬาเป็นประจำกับวิถีชีวิตที่มีสุขภาพดี กฎ กติกาในการเล่นและแข่งขันกีฬาเพื่อความปลอดภัยและสันติ
 การประยุกต์ใช้ กลวิธีการรุก การป้องกัน ความร่วมมือในการเล่น การแข่งขันกีฬาและการทำงานเป็นทีม การเล่น และการแข่งขัน กีฬาด้วยความมีน้ำในักกีฬา การตัดสินใจปฏิบัติหน้าที่ตามที่กลุ่มมอบหมายในการเล่นกีฬาเป็นทีมจนประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย ความสำคัญของการปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบอย่างสร้างสรรค์ในสถานการณ์กีฬาต่าง ๆ
 การประยุกต์ใช้ความมีน้ำใจนักกีฬาไปใช้ในการทำงานและการดำเนินชีวิต

สาระที่ 4 การสร้างเสริมสุขภาพ สมรรถภาพ และการป้องกันโรค