ลักษณะของวัยทองและวัยสูงอายุ

                                         การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์ 1. ลักษณะของวัยผู้ใหญ่ , วัยทอง และวัยสูงอายุ ...
 เข้าใจปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการในช่วงวัยต่าง ๆ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
 รู้ลักษณะการเจริญเติบโตและความเสื่อมของอวัยวะในวัยผู้ใหญ่ วัยทอง และวัยสูงอายุ วิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการของวัยผู้ใหญ่ วัยทอง และวัยสูงอายุ รู้แนวทางปฏิบัติตนให้เหมาะสมกับวัยสาระการเรียนรู้ ลักษณะของวัยผู้ใหญ่ วัยทอง และวัยสูงอายุในเรื่องประสิทธิภาพทางร่างกายและสมอง ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการของวัยผู้ใหญ่ วัยทอง และวัยสูงอายุ แนวทางปฏิบัติตนให้เหมาะสมกับวัย

 วิเคราะห์การเจริญเติบโตและพัฒนาการของตนเองและแสวงหาแนวทางในการพัฒนาตนให้เติบโตสมวัย
 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
 แสวงหาแนวทางในการพัฒนาตนให้เติบโตสมวัย
 เห็นคุณค่าของการปฏิบัติตนให้เจริญเติบโตสมวัยและนำไปปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ
สาระการเรียนรู้ แนวทางในการพัฒนาตนให้เติบโตสมวัย คุณค่าของการปฏิบัติตนให้เจริญเติบโตสมวัย

 

 


สาระที่ 2 ชีวิตและครอบครัว
มาตรฐาน พ : เข้าใจและเห็นคุณค่าของชีวิต ครอบครัว เพศศึกษา และมีทักษะในการดำเนินชีวิต
 ยอมรับและสามารถปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย อารมณ์ และพัฒนาการทางเพศ

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง จัดการกับอารมณ์ทางเพศได้เหมาะสม 
สาระกาเรียนรู้
อารมณ์ทางเพศและการจัดการกับอารมณ์ทางเพศ


 เข้าใจในคุณค่าของความเป็นเพื่อน ความเสมอภาคทางเพศ สามารถสร้างและรักษาสัมพันธภาพกับผู้อื่น
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
 รู้วิธีการสร้างและรักษาสัมพันธภาพกับผู้อื่น
สาระการเรียนรู้
วิธีการสร้างและรักษาสัมพันธภาพกับผู้อื่น
  
 
  เข้าใจเรื่องอนามัยเจริญพันธุ์ และวิธีปฏิบัติตน เพื่อให้มีสุขภาพดี
 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังปฏิบัติตนเกี่ยวกับอนามัยเจริญพันธุ์ที่เหมาะสมกับวัยของตน
สาระการเรียนรู้
 การปฏิบัติตนเกี่ยวกับอนามัยเจริญพันธุ์ของวัยรุ่น


4. มีทักษะในการป้องกันตนเองจากการถูกล่วงละเมิดทางเพศ ตัดสินใจและแก้ไขปัญหาชีวิตด้วยวิธีการที่ถูกต้อง
 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง รู้แนวทางป้องกันตนเองมิให้ตกอยู่ในสถานการณ์เสี่ยงต่อการมีเพศสัมพันธ์
 รู้แนวทางป้องกันตนเองเมื่อตกอยู่ในสถานการณ์เสี่ยงต่อการมีเพศสัมพันธ์
 ตระหนักในปัญหาและผลกระทบที่เกิดจากมีเพศสัมพันธ์โดยไม่คาดคิด
 เลือกวิธีปฏิบัติตนเพื่อหลีกเลี่ยงการมีเพศสัมพันธ์โดยไม่คาดคิดได้อย่างเหมาะสม
สาระการเรียนรู้
 ทักษะการเตือนเพื่อนและผู้ใกล้ชิดที่มีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการมีเพศสัมพันธ์
 แนวทางป้องกันตนเองมิให้ตกอยู่ในสถานการณ์เสี่ยงต่อการมีเพศสัมพันธ์
 แนวทางป้องกันตนเองเมื่อตกอยู่ในสถานการณ์เสี่ยงต่อการมีเพศสัมพันธ์
 ปัญหาและผลกระทบที่เกิดจากมีเพศสัมพันธ์โดยไม่คาดคิด
 การปฏิบัติตนเพื่อหลีกเลี่ยงการมีเพศสัมพันธ์โดยไม่คาดคิด

สาระที่ 3 การเคลื่อนไหว การออกกำลังกาย การเล่นเกม กีฬาไทย และกีฬาสากล
มาตรฐาน พ 3.1 : เข้าใจ มีทักษะในการเคลื่อนไหว กิจกรรมทางกาย การเล่นเกม และกีฬา
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง รู้ เข้าใจและแสดงการควบคุมตนเองเมื่อเคลื่อนไหวแบบผสมผสานในการเข้าร่วมกิจกรรมทางกายและกีฬา เปรียบเที่ยบประสิทธิภาพของรูปแบบการเคลื่อนไหวร่างกายในแบบต่าง ๆ การเล่นกีฬาและการทำงาน รู้ เข้าใจและแสดงทักษะการเคลื่อนไหวที่ใช้ทักษลไกเป็นพื้นฐานและนำไปสู่การเคลื่อนไหวที่มีรูปแบบเฉพาะในกิจกรรมทางกาย เกม กีฬาไทย และกีฬาสากล
สาระการเรียนรู้
 การควบคุมตนเองเมื่อเคลื่อนไหวแบบผสมผสานในการเข้าร่วมกิจกรรมทางกายและกีฬา ประสิทธิภาพของรูปแบบการเคลื่อนไหวร่างกายในแบบต่าง ๆ การเล่นกีฬาและการทำงาน การเคลื่อนไหวที่ใช้ทักษะกลไกเป็นพื้นฐานและนำไปสู่การเคลื่อนไหวที่มีรูปแบบเฉพาะในกิจกรรมทางกาย เกม กีฬาไทย และกีฬาสากล


สาระที่ 3 การเคลื่อนไหว การออกกำลังกาย การเล่นเกม กีฬาไทย และกีฬาสากล
มาตรฐาน พ 3.2 : รักการออกกำลังกาย การเล่นเกม และการเล่นกีฬา ปฏิบัติเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอ มีวินัย เคารพสิทธิ กฎ กติกา มีน้ำใจนักกีฬา มีจิตวิญญาณในการแข่งขัน และชื่นชมในสุนทรียภาพของการกีฬา
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
 เลือกออกกำลังกายและเล่น กีฬาตามความถนัดและความสนใจเช่น กำหนดรูปแบบการออกกำลังกายและเล่นกีฬาเป็นประจำเพื่อวิถีชีวิตที่มีสุขภาพดี รู้ เข้าใจ จำแนก และปฏิบัติตามกฎ กติกาในการเล่นและแข่งขันกีฬาเพื่อความปลอดภัยและสันติ
 กลวิธีการรุก การป้องกัน ความร่วมมือในการเล่น การแข่งขันกีฬาและการทำงานเป็นทีม มุ่งมั่นในการเล่น และการแข่งขัน กีฬาประเภทบุคคล และ/หรือประเภททีมด้วยความมีน้ำใจนักกีฬา มีทักษะในการตัดสินใจและปฏิบัติหน้าที่ตามที่กลุ่มมอบหมายในการเล่นกีฬาเป็นทีม
 แสดงความสำคัญของการปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบอย่างสร้างสรรค์ในสถานการณ์กีฬาต่าง ๆ อย่างสนุกสนาน ประยุกต์ความมีน้ำใจนักกีฬาไปใช้เป็นแนวปฏิบัติในการทำงานและการดำเนินชีวิต
สาระการเรียนรู้ การเลือกออกกำลังกายและเล่น กีฬาตามความถนัดและความสนใจเช่น ฟุตบอล แบดมินตัน ตระกร้อ ฯลฯ รูปแบบการออกกำลังกายและเล่นกีฬาเป็นประจำกับวิถีชีวิตที่มีสุขภาพดี กฎ กติกาในการเล่นและแข่งขันกีฬาเพื่อความปลอดภัยและสันติ
 การประยุกต์ใช้ กลวิธีการรุก การป้องกัน ความร่วมมือในการเล่น การแข่งขันกีฬาและการทำงานเป็นทีม การเล่น และการแข่งขัน กีฬาด้วยความมีน้ำในักกีฬา การตัดสินใจปฏิบัติหน้าที่ตามที่กลุ่มมอบหมายในการเล่นกีฬาเป็นทีมจนประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย ความสำคัญของการปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบอย่างสร้างสรรค์ในสถานการณ์กีฬาต่าง ๆ
 การประยุกต์ใช้ความมีน้ำใจนักกีฬาไปใช้ในการทำงานและการดำเนินชีวิต

สาระที่ 4 การสร้างเสริมสุขภาพ สมรรถภาพ และการป้องกันโรค
มาตรฐาน พ 4.1 : เห็นคุณค่า และมีทักษะในการสร้างเสริมสุขภาพ การดำรงสุขภาพ การป้องกันโรค และการสร้างเสริมสมรรถภาพเพื่อสุขภาพ

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
 วิเคราะห์พฤติกรรมสุขภาพ และระบุวิธีปฏิบัติตนเพื่อสุขภาพ
 มีส่วนร่วมในการดูแลปรับปรุงสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนและชุมชน
 รู้และเข้าใจเรื่องโรคไม่ติดต่อที่สำคัญ และแนวทางการป้องกัน
 ตระหนักถึงความสำคัญของการดูแลสุขภาพตนเอง กับการมีสุขภาพดี รู้ และเข้าใจแนวทางการปกป้องสิทธิของตนเองในฐานะผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ. วิเคราะห์ปัญหาที่เกิดจากภาวะทุพโภชนาการที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ เสนอแนวทางแก้ปัญหาภาวะโภชนาการที่มีผลต่อสุขภาพ
 วิเคราะห์ ประเมิน สื่อ โฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพก่อนตัดสินใจซื้อ
 ปฏิบัติตนให้มีสุขภาพทางกายและสุขภาพทางจิตที่ดี รู้จักเลือกวิธีการทดสอบสมรรถภาพทางกายและสมรรถภาพทางจิต เข้าใจอารมณ์และหาทางออกที่ถูกต้อง
 วิเคราะห์ผลการปฏิบัติตามแผนการออกกำลังกาย การพักผ่อน การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย การเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการ
 รู้เทคนิคในการสร้างเสริมสมรรถภาพจากการออกกำลังกายและการเล่นกีฬา นำวิธีการทดสอบสมรรถภาพทางกาย และ/หรือ สมรรถภาพทางกลไกไปใช้ในชีวิตประจำวัน รู้จักเลือกวิธีการทดสอบสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ และหรือสมรรถภาพทางกลไกตามความแตกต่างระหว่างบุคคล
 ทดสอบและพัฒนาสมรรถภาพตนเองเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอ

สาระการเรียนรู้
 พฤติกรรมสุขภาพ และวิธีปฏิบัติตนเพื่อสุขภาพ
 การดูแลปรับปรุงสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนและชุมชน
 โรคไม่ติดต่อที่สำคัญของประเทศ และแนวทางการป้องกัน เช่น เบาหวาน หัวใจ ความดันโลหิตสูง ธารัสซีเมีย ฯลฯ
 แนวคิดเรื่องการดูแลสุขภาพตนเอง
 ความสำคัญของการดูแลตนเอง กับการมีสุขภาพดี
 แนวทางการปกป้องสิทธิของผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ
 การวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดจากภาวะโภชนาการที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ
 แนวทางแก้ปัญหาภาวะทุพโภชนาการที่มีผลต่อสุขภาพ
 การปฏิบัติตนให้พ้นจากความเครียด
 การสร้างเสริมสุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่ดี
 เทคนิคในการสร้างเสริมสมรรถภาพจากการออกกำลังกายและการเล่นกีฬา
 วิธีการทดสอบสมรรถภาพทางกาย และ/หรือ สมรรถภาพทางกลไก
 การทดสอบสมรรถภาพทางกลไก
 การวิเคราะห์และพัฒนาสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพและ/หรือ สมรรถภาพทางกลไกตามความแตกต่างระหว่างบุคคล

สาระที่ 5 ความปลอดภัยในชีวิต
มาตรฐาน พ 5.1 : ป้องกันและหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยง พฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพ อุบัติเหตุ การใช้ยา สารเสพติด และความรุนแรง
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
 นำหลักของความปลอดภัยมาใช้ในชีวิตประจำวัน
 รู้และเข้าใจปัญหาความรุนแรงในครอบครัว
 ปฏิบัติตนในการแก้ปัญหาความขัดแย้งในครอบครัวโดยไม่ใช้ความรุนแรง
 ปฏิบัติตนและให้คำแนะนำผู้อื่นในเรื่องความปลอดภัยได้อย่างถูกวิธี
 มีส่วนร่วมในกระบวนการสร้างเสริมความปลอดภัยให้ชุมชน
 ตระหนัก และมีส่วนร่วมรับผิดชอบในการเฝ้าระวัง และป้องกันภัยที่ไม่คาดคิดในครอบครัว โรงเรียน
 รู้แหล่งขอความช่วยเหลือและให้คำปรึกษาเมื่ออยู่ในสถานการณ์ที่ไม่ปลอดภัย
สาระการเรียนรู้
 ปัจจัยและพฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพและความปลอดภัยเกี่ยวกับ สิ่งแวดล้อม สุขภาพและสวัสดิภาพในการประกอบอาชีพ ความรุนแรง ฯลฯ สารเสพติด
 หลักความปลอดภัยในการดำเนินชีวิต
 ปัญหาความรุนแรงในครอบครัว
 ปัญหาความขัดแย้งในครอบครัวและแนวทางการแก้ไขปัญหาโดยไม่ใช้ความรุนแรง
 วิธีปฏิบัติตามหลักความปลอดภัย
 การมีส่วนร่วมในกระบวนการสร้างเสริมความปลอดภัยให้ชุมชน
 แนวทางในการป้องกันและเฝ้าระวังความปลอดภัยในครอบครัว โรงเรียน
 แหล่งขอความช่วยเหลือและให้คำปรึกษาเมื่ออยู่ในสถานการณ์ที่ไม่
ที่มาkruwee1.tanti.ac.th/goal.doc

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 238 คน กำลังออนไลน์