ลักษณะของวัยทองและวัยสูงอายุ

                                         การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์ 1. ลักษณะของวัยผู้ใหญ่ , วัยทอง และวัยสูงอายุ ...
 เข้าใจปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการในช่วงวัยต่าง ๆ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
 รู้ลักษณะการเจริญเติบโตและความเสื่อมของอวัยวะในวัยผู้ใหญ่ วัยทอง และวัยสูงอายุ วิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการของวัยผู้ใหญ่ วัยทอง และวัยสูงอายุ รู้แนวทางปฏิบัติตนให้เหมาะสมกับวัยสาระการเรียนรู้ ลักษณะของวัยผู้ใหญ่ วัยทอง และวัยสูงอายุในเรื่องประสิทธิภาพทางร่างกายและสมอง ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการของวัยผู้ใหญ่ วัยทอง และวัยสูงอายุ แนวทางปฏิบัติตนให้เหมาะสมกับวัย

 วิเคราะห์การเจริญเติบโตและพัฒนาการของตนเองและแสวงหาแนวทางในการพัฒนาตนให้เติบโตสมวัย
 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
 แสวงหาแนวทางในการพัฒนาตนให้เติบโตสมวัย
 เห็นคุณค่าของการปฏิบัติตนให้เจริญเติบโตสมวัยและนำไปปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ
สาระการเรียนรู้ แนวทางในการพัฒนาตนให้เติบโตสมวัย คุณค่าของการปฏิบัติตนให้เจริญเติบโตสมวัย

 

 


สาระที่ 2 ชีวิตและครอบครัว
มาตรฐาน พ : เข้าใจและเห็นคุณค่าของชีวิต ครอบครัว เพศศึกษา และมีทักษะในการดำเนินชีวิต
 ยอมรับและสามารถปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย อารมณ์ และพัฒนาการทางเพศ

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง จัดการกับอารมณ์ทางเพศได้เหมาะสม 
สาระกาเรียนรู้
อารมณ์ทางเพศและการจัดการกับอารมณ์ทางเพศ


 เข้าใจในคุณค่าของความเป็นเพื่อน ความเสมอภาคทางเพศ สามารถสร้างและรักษาสัมพันธภาพกับผู้อื่น
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
 รู้วิธีการสร้างและรักษาสัมพันธภาพกับผู้อื่น
สาระการเรียนรู้
วิธีการสร้างและรักษาสัมพันธภาพกับผู้อื่น
  
 
  เข้าใจเรื่องอนามัยเจริญพันธุ์ และวิธีปฏิบัติตน เพื่อให้มีสุขภาพดี
 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังปฏิบัติตนเกี่ยวกับอนามัยเจริญพันธุ์ที่เหมาะสมกับวัยของตน
สาระการเรียนรู้
 การปฏิบัติตนเกี่ยวกับอนามัยเจริญพันธุ์ของวัยรุ่น


4. มีทักษะในการป้องกันตนเองจากการถูกล่วงละเมิดทางเพศ ตัดสินใจและแก้ไขปัญหาชีวิตด้วยวิธีการที่ถูกต้อง
 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง รู้แนวทางป้องกันตนเองมิให้ตกอยู่ในสถานการณ์เสี่ยงต่อการมีเพศสัมพันธ์
 รู้แนวทางป้องกันตนเองเมื่อตกอยู่ในสถานการณ์เสี่ยงต่อการมีเพศสัมพันธ์
 ตระหนักในปัญหาและผลกระทบที่เกิดจากมีเพศสัมพันธ์โดยไม่คาดคิด
 เลือกวิธีปฏิบัติตนเพื่อหลีกเลี่ยงการมีเพศสัมพันธ์โดยไม่คาดคิดได้อย่างเหมาะสม
สาระการเรียนรู้
 ทักษะการเตือนเพื่อนและผู้ใกล้ชิดที่มีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการมีเพศสัมพันธ์
 แนวทางป้องกันตนเองมิให้ตกอยู่ในสถานการณ์เสี่ยงต่อการมีเพศสัมพันธ์
 แนวทางป้องกันตนเองเมื่อตกอยู่ในสถานการณ์เสี่ยงต่อการมีเพศสัมพันธ์
 ปัญหาและผลกระทบที่เกิดจากมีเพศสัมพันธ์โดยไม่คาดคิด
 การปฏิบัติตนเพื่อหลีกเลี่ยงการมีเพศสัมพันธ์โดยไม่คาดคิด

สาระที่ 3 การเคลื่อนไหว การออกกำลังกาย การเล่นเกม กีฬาไทย และกีฬาสากล
มาตรฐาน พ 3.1 : เข้าใจ มีทักษะในการเคลื่อนไหว กิจกรรมทางกาย การเล่นเกม และกีฬา
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง รู้ เข้าใจและแสดงการควบคุมตนเองเมื่อเคลื่อนไหวแบบผสมผสานในการเข้าร่วมกิจกรรมทางกายและกีฬา เปรียบเที่ยบประสิทธิภาพของรูปแบบการเคลื่อนไหวร่างกายในแบบต่าง ๆ การเล่นกีฬาและการทำงาน รู้ เข้าใจและแสดงทักษะการเคลื่อนไหวที่ใช้ทักษลไกเป็นพื้นฐานและนำไปสู่การเคลื่อนไหวที่มีรูปแบบเฉพาะในกิจกรรมทางกาย เกม กีฬาไทย และกีฬาสากล
สาระการเรียนรู้
 การควบคุมตนเองเมื่อเคลื่อนไหวแบบผสมผสานในการเข้าร่วมกิจกรรมทางกายและกีฬา ประสิทธิภาพของรูปแบบการเคลื่อนไหวร่างกายในแบบต่าง ๆ การเล่นกีฬาและการทำงาน การเคลื่อนไหวที่ใช้ทักษะกลไกเป็นพื้นฐานและนำไปสู่การเคลื่อนไหวที่มีรูปแบบเฉพาะในกิจกรรมทางกาย เกม กีฬาไทย และกีฬาสากล


สาระที่ 3 การเคลื่อนไหว การออกกำลังกาย การเล่นเกม กีฬาไทย และกีฬาสากล
มาตรฐาน พ 3.2 : รักการออกกำลังกาย การเล่นเกม และการเล่นกีฬา ปฏิบัติเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอ มีวินัย เคารพสิทธิ กฎ กติกา มีน้ำใจนักกีฬา มีจิตวิญญาณในการแข่งขัน และชื่นชมในสุนทรียภาพของการกีฬา
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
 เลือกออกกำลังกายและเล่น กีฬาตามความถนัดและความสนใจเช่น กำหนดรูปแบบการออกกำลังกายและเล่นกีฬาเป็นประจำเพื่อวิถีชีวิตที่มีสุขภาพดี รู้ เข้าใจ จำแนก และปฏิบัติตามกฎ กติกาในการเล่นและแข่งขันกีฬาเพื่อความปลอดภัยและสันติ
 กลวิธีการรุก การป้องกัน ความร่วมมือในการเล่น การแข่งขันกีฬาและการทำงานเป็นทีม มุ่งมั่นในการเล่น และการแข่งขัน กีฬาประเภทบุคคล และ/หรือประเภททีมด้วยความมีน้ำใจนักกีฬา มีทักษะในการตัดสินใจและปฏิบัติหน้าที่ตามที่กลุ่มมอบหมายในการเล่นกีฬาเป็นทีม
 แสดงความสำคัญของการปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบอย่างสร้างสรรค์ในสถานการณ์กีฬาต่าง ๆ อย่างสนุกสนาน ประยุกต์ความมีน้ำใจนักกีฬาไปใช้เป็นแนวปฏิบัติในการทำงานและการดำเนินชีวิต
สาระการเรียนรู้ การเลือกออกกำลังกายและเล่น กีฬาตามความถนัดและความสนใจเช่น ฟุตบอล แบดมินตัน ตระกร้อ ฯลฯ รูปแบบการออกกำลังกายและเล่นกีฬาเป็นประจำกับวิถีชีวิตที่มีสุขภาพดี กฎ กติกาในการเล่นและแข่งขันกีฬาเพื่อความปลอดภัยและสันติ
 การประยุกต์ใช้ กลวิธีการรุก การป้องกัน ความร่วมมือในการเล่น การแข่งขันกีฬาและการทำงานเป็นทีม การเล่น และการแข่งขัน กีฬาด้วยความมีน้ำในักกีฬา การตัดสินใจปฏิบัติหน้าที่ตามที่กลุ่มมอบหมายในการเล่นกีฬาเป็นทีมจนประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย ความสำคัญของการปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบอย่างสร้างสรรค์ในสถานการณ์กีฬาต่าง ๆ
 การประยุกต์ใช้ความมีน้ำใจนักกีฬาไปใช้ในการทำงานและการดำเนินชีวิต

สาระที่ 4 การสร้างเสริมสุขภาพ สมรรถภาพ และการป้องกันโรค
มาตรฐาน พ 4.1 : เห็นคุณค่า และมีทักษะในการสร้างเสริมสุขภาพ การดำรงสุขภาพ การป้องกันโรค และการสร้างเสริมสมรรถภาพเพื่อสุขภาพ

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
 วิเคราะห์พฤติกรรมสุขภาพ และระบุวิธีปฏิบัติตนเพื่อสุขภาพ
 มีส่วนร่วมในการดูแลปรับปรุงสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนและชุมชน
 รู้และเข้าใจเรื่องโรคไม่ติดต่อที่สำคัญ และแนวทางการป้องกัน
 ตระหนักถึงความสำคัญของการดูแลสุขภาพตนเอง กับการมีสุขภาพดี รู้ และเข้าใจแนวทางการปกป้องสิทธิของตนเองในฐานะผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ. วิเคราะห์ปัญหาที่เกิดจากภาวะทุพโภชนาการที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ เสนอแนวทางแก้ปัญหาภาวะโภชนาการที่มีผลต่อสุขภาพ
 วิเคราะห์ ประเมิน สื่อ โฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพก่อนตัดสินใจซื้อ
 ปฏิบัติตนให้มีสุขภาพทางกายและสุขภาพทางจิตที่ดี รู้จักเลือกวิธีการทดสอบสมรรถภาพทางกายและสมรรถภาพทางจิต เข้าใจอารมณ์และหาทางออกที่ถูกต้อง
 วิเคราะห์ผลการปฏิบัติตามแผนการออกกำลังกาย การพักผ่อน การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย การเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการ
 รู้เทคนิคในการสร้างเสริมสมรรถภาพจากการออกกำลังกายและการเล่นกีฬา นำวิธีการทดสอบสมรรถภาพทางกาย และ/หรือ สมรรถภาพทางกลไกไปใช้ในชีวิตประจำวัน รู้จักเลือกวิธีการทดสอบสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ และหรือสมรรถภาพทางกลไกตามความแตกต่างระหว่างบุคคล
 ทดสอบและพัฒนาสมรรถภาพตนเองเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอ

สาระการเรียนรู้
 พฤติกรรมสุขภาพ และวิธีปฏิบัติตนเพื่อสุขภาพ
 การดูแลปรับปรุงสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนและชุมชน
 โรคไม่ติดต่อที่สำคัญของประเทศ และแนวทางการป้องกัน เช่น เบาหวาน หัวใจ ความดันโลหิตสูง ธารัสซีเมีย ฯลฯ
 แนวคิดเรื่องการดูแลสุขภาพตนเอง
 ความสำคัญของการดูแลตนเอง กับการมีสุขภาพดี
 แนวทางการปกป้องสิทธิของผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ
 การวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดจากภาวะโภชนาการที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ
 แนวทางแก้ปัญหาภาวะทุพโภชนาการที่มีผลต่อสุขภาพ
 การปฏิบัติตนให้พ้นจากความเครียด
 การสร้างเสริมสุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่ดี
 เทคนิคในการสร้างเสริมสมรรถภาพจากการออกกำลังกายและการเล่นกีฬา
 วิธีการทดสอบสมรรถภาพทางกาย และ/หรือ สมรรถภาพทางกลไก
 การทดสอบสมรรถภาพทางกลไก
 การวิเคราะห์และพัฒนาสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพและ/หรือ สมรรถภาพทางกลไกตามความแตกต่างระหว่างบุคคล

สาระที่ 5 ความปลอดภัยในชีวิต
มาตรฐาน พ 5.1 : ป้องกันและหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยง พฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพ อุบัติเหตุ การใช้ยา สารเสพติด และความรุนแรง
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
 นำหลักของความปลอดภัยมาใช้ในชีวิตประจำวัน
 รู้และเข้าใจปัญหาความรุนแรงในครอบครัว
 ปฏิบัติตนในการแก้ปัญหาความขัดแย้งในครอบครัวโดยไม่ใช้ความรุนแรง
 ปฏิบัติตนและให้คำแนะนำผู้อื่นในเรื่องความปลอดภัยได้อย่างถูกวิธี
 มีส่วนร่วมในกระบวนการสร้างเสริมความปลอดภัยให้ชุมชน
 ตระหนัก และมีส่วนร่วมรับผิดชอบในการเฝ้าระวัง และป้องกันภัยที่ไม่คาดคิดในครอบครัว โรงเรียน
 รู้แหล่งขอความช่วยเหลือและให้คำปรึกษาเมื่ออยู่ในสถานการณ์ที่ไม่ปลอดภัย
สาระการเรียนรู้
 ปัจจัยและพฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพและความปลอดภัยเกี่ยวกับ สิ่งแวดล้อม สุขภาพและสวัสดิภาพในการประกอบอาชีพ ความรุนแรง ฯลฯ สารเสพติด
 หลักความปลอดภัยในการดำเนินชีวิต
 ปัญหาความรุนแรงในครอบครัว
 ปัญหาความขัดแย้งในครอบครัวและแนวทางการแก้ไขปัญหาโดยไม่ใช้ความรุนแรง
 วิธีปฏิบัติตามหลักความปลอดภัย
 การมีส่วนร่วมในกระบวนการสร้างเสริมความปลอดภัยให้ชุมชน
 แนวทางในการป้องกันและเฝ้าระวังความปลอดภัยในครอบครัว โรงเรียน
 แหล่งขอความช่วยเหลือและให้คำปรึกษาเมื่ออยู่ในสถานการณ์ที่ไม่
ที่มาkruwee1.tanti.ac.th/goal.doc

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 102 คน กำลังออนไลน์