กรมยุทธศึกษาทหารบก รับนักเรียนนายสิบ ทบ.ปี 53

กองทัพบก มีความประสงค์จะรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคล เข้าเป็นนักเรียนนายสิบทหารบก หลักสูตร 1 ปี โดยจะทำการฝึกและศึกษาวิชาทหาร ให้มีความรู้ความสามารถตามความต้องการของกองทัพบก เพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นสิบตรีประจำการของกองทัพบก 

ประเภทของผู้สมัคร
          1.บุคคลพลเรือนชาย อายุ 17-22 ปี (ผู้ที่เกิดระหว่าง พ.ศ. 2531-2536) ไม่รับสมัครผู้ที่จะเข้ารับการตรวจเลือกเข้าเป็นทหารกองประจำการในปี 2553 ยกเว้น ผู้ที่สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรการฝึกวิชาทหารตั้งแต่ชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป ของศูนย์ฝึกกำลังสำรอง หรือศูนย์ฝึก/หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหารของ มณฑลทหารบก จังหวัดทหารบก สำหรับผู้ที่มีอายุ 21 และ 22 ปี (เกิด พ.ศ.2532  และ พ.ศ. 2531) ต้องมีหลักฐาน
          2.ทหารกองประจำการ อายุไม่เกิน 24 ปี ในปีที่จะเข้าเป็นนักเรียนนายสิบทหารบก (ไม่เกิดก่อน พ.ศ.2529)
          3.พลทหารประจำการ (พลอาสาสมัคร) และอาสาสมัครทหารพรานในส่วนของกองทัพบก  อายุไม่เกิน 24 ปี ในปีที่จะเข้าเป็นนักเรียนนายสิบ (ไม่เกิดก่อนพ.ศ.2529)           

คุณสมบัติของผู้สมัคร
          1.สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ สายอาชีพ หรือเทียบเท่า ตามหลักสูตรการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ และผู้ที่กำลังรอผลการศึกษา
          2.เป็นชายโสด ไม่เป็นผู้ที่มีหนี้สินล้นพ้นตัว ไม่อยู่ในสมณะเพศ ก่อนการสอบภาควิชาการ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรม ไม่อยู่ในระหว่างพักราชการหรือหนีราชการ
          3.มีสัญชาติไทย และบิดา มารดา ต้องมีสัญชาติไทยโดยกำเนิด แต่ถ้าบิดาเป็นนายทหารสัญญาบัตร หรือนายทหารประทวน ซึ่งมีสัญชาติไทยโดยกำเนิดแล้ว มารดาจะมิใช่เป็นผู้มีสัญชาติไทยโดยกำเนิดก็ได้
          4.มีอวัยวะ รูปร่าง ลักษณะท่าทาง และขนาดของร่างกายเหมาะแก่การเป็นทหาร ไม่มีรอยสักตามร่างกาย ไม่เป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร
          5.ไม่เคยทุจริตในการสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนนายสิบทหารบกมาก่อน
          6.ไม่เป็นผู้เสพยาเสพติด หรือสารเสพติดให้โทษ หรืออยู่ในระหว่างเป็นจำเลยในคดีอาญา และ ไม่เคยต้องคำพิพากษาโทษจำคุก เว้นแต่ความผิดในลักษณะลหุโทษ หรือความผิดอันได้กระทำโดยประมาท
          7.ต้องเข้ารับการตรวจโรค พิมพ์ลายนิ้วมือตรวจประวัติอาชญากรรม ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ว่ายน้ำ ดึงข้อ ลุกนั่ง ยึดพื้น และวิ่งในเวลาที่กำหนด

หลักฐานการสมัคร
          1.ใบสมัคร
          1.1 ใบสมัครสีขาว สำหรับบุคคลพลเรือน สมัครด้วยตนเองเท่านั้น
          1.2 ใบสมัครสีฟ้า สำหรับทหารกองประจำการ พลทหารประจำการ (พลอาสาสมัคร) อาสาสมัครทหารพรานในส่วนของกองทัพบก สมัครด้วยตนเอง หรือสมัครผ่านต้นสังกัด หากสมัครผ่านต้นสังกัดต้องแนบรูปถ่ายหน้าตรงขนาด 2 นิ้วไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตา ถ่ายไว้ไม่เกิน 3 เดือนและถ่ายในคราวเดียวกัน จำนวน 5 รูป
          2.ประกาศนียบัตร หรือใบสุทธิ หรือระเบียนแสดงผลการเรียน หรือใบรับรองของสถานศึกษาที่แสดงว่ากำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า และหลักฐานที่จะขอสิทธิคะแนนเพิ่ม (กรณีขอใช้สิทธิ)
          3.สำเนาทะเบียนบ้านที่แสดง วัน เดือน ปี เกิด ที่ชัดเจนและระบุสัญชาติของบิดา มารดา ผู้ให้กำเนิด ในกรณีที่ทะเบียนบ้านไม่มีชื่อบิดา มารดา อยู่ในฉบับเดียวกัน จะต้องนำสำเนาทะเบียนบ้านของบิดา มารดา มาเพิ่มเติมด้วย
          4.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ชุด พร้อมตัวจริง
          5.ใบสำคัญทหารกองเกิน (สด.9) ใบรับรองผลการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ (สด.43) หรือใบสำคัญทหารกองหนุน (สด.8) แล้วแต่กรณี

กำหนดการ
          1.การจำหน่ายระเบียบการและใบสมัคร
          1.1 ทางไปรษณีย์ ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2552-วันที่ 31 มกราคม 2553
          -ส่งธนาณัติสั่งจ่ายไปรษณีย์ดุสิต ในนามพันเอก ชาติชาย อ่อนน่วม กรมยุทธศึกษาทหารบก ถนนเทิดดำริ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 ในราคาชุดละ 150 บาท (ค่าใบสมัคร 120 บาท ค่าจัดส่ง 30 บาท) พร้อมชื่อและที่อยู่ เพื่อการจัดส่ง
          1.2 พื้นที่ส่วนภูมิภาค ระหว่างวันที่ 4 มกราคม-18 กุมภาพันธ์ 2553 ณ
          -กองทัพภาคที่ 2 จังหวัดนครราชสีมา
          -กองทัพภาคที่ 3 จังหวัดพิษณุโลก 
          -กองทัพภาคที่ 4 จังหวัดนครศรีธรรมราช
          -มณฑลทหารบกและจังหวัดทหารบกทุกแห่งทั่วประเทศ ยกเว้นหน่วยในพื้นที่กรุงเทพมหานคร  
          1.3 กรุงเทพมหานคร จำหน่ายใบสมัคร ณ กรมยุทธศึกษาทหารบก 
          -ระหว่างวันที่ 4 มกราคม-18 กุมภาพันธ์ 2553 (เว้นวันหยุดราชการ)
          -ระหว่างวันที่ 22-28 กุมภาพันธ์ 2553 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
          2.การรับสมัคร
          2.1 พื้นที่ส่วนภูมิภาค
          -วันที่ 20-21 มกราคม 2553 ณ กองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33 จังหวัดเชียงใหม่
          -วันที่ 24-25 มกราคม 2553 ณ กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 3 จังหวัดพิษณุโลก
          -วันที่ 27-28 มกราคม 2553 ณ กองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 13 จังหวัดลพบุรี
          -วันที่ 30-31 มกราคม 2553 ณ กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2 จังหวัดนครราชสีมา
          -วันที่ 3-4 กุมภาพันธ์ 2553 ณ กองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 22 จังหวัดอุบลราชธานี
          -วันที่ 6-7 กุมภาพันธ์ 2553 ณ กองบังคับการจังหวัดทหารบกร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด
          -วันที่ 9-10 กุมภาพันธ์ 2553 ณ กองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 24 จังหวัดอุดรธานี  
          -วันที่ 14-15 กุมภาพันธ์ 2553 ณ กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 4 จังหวัดนครศรีธรรมราช               
          -วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2553 ณ กองบังคับการจังหวัดทหารบกชุมพร จังหวัดชุมพร
          2.2 พื้นที่กรุงเทพมหานคร     
-วันที่ 22-28 กุมภาพันธ์ 2553 ณ กรมยุทธศึกษาทหารบก (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
          3.การสอบคัดเลือกภาควิชาการ  
          3.1 บุคคลพลเรือน วันอาทิตย์ที่ 21 มีนาคม 2553 ณ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2 (บางนา)
          3.2 ทหารกองประจำการและทหารกองหนุน วันจันทร์ที่ 22 มีนาคม 2553 ณ   มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2 (บางนา)
          4.ประกาศผลสอบภาควิชาการ วันที่ 27 มีนาคม 2553 ณ กรมยุทธศึกษาทหารบก และ สถานที่รับสมัคร
          5.การสอบสัมภาษณ์ ตรวจโรค ตรวจประวัติอาชญากรรม และการทดสอบสมรถภาพร่างกาย ระหว่างวันที่ 29 มีนาคม 2553-วันที่ 2 เมษายน 2553 ณ กรมทหารราบที่ 11 รักษาพระองค์ บางเขน กรุงเทพฯ
          6.ประกาศผลสอบขั้นสุดท้าย วันที่ 10 เมษายน 2553 ณ กรมยุทธศึกษาทหารบก และ สถานที่รับสมัคร
          7.รายงานตัว ทำสัญญา และเข้ารับการศึกษา เรียกทำสัญญาและรายงานตัว เข้ารับการศึกษา เป็น 2 รุ่น
          รุ่นที่ 1/53 รายงานตัววันที่ 1-2 พฤษภาคม 2553 และรุ่นที่ 2/53 รายงานตัว วันที่ 1-2 พฤศจิกายน 2553

การสอบคัดเลือกผู้สมัคร
          1.สอบภาควิชาการ 4 วิชา ได้แก่ วิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย และวิชาภาษาอังกฤษ ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
          2.ผู้ที่สอบคัดเลือกภาควิชาการได้แล้ว จะต้องรายงานตัวตามวันที่ประกาศนัด เพื่อเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ การตรวจสอบประวัติอาชญากรรม ตรวจความสมบูรณ์ของร่างกาย ตรวจโรค   ทดสอบว่ายน้ำ และทดสอบสมรรถภาพร่างกาย (ดึงข้อ ดันพื้น ลุกนั่ง และวิ่ง) ตามวันเวลาและสถานที่ ที่กำหนด

สถานศึกษา
          ณ โรงเรียนนายสิบทหารบก ค่ายธนะรัชต์ อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

          ผู้สนใจจะสมัครสอบเข้าเป็นนักเรียนนายสิบทหารบก สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ กรมยุทธศึกษาทหารบก 41 ถนนเทอดดำริ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร.0-2241-4068-9, 0-2243-6124-6, 0-2241-4036, 0-2241-4046, 0-2241-1660 ต่อ 1234 และโทรศัพท์ทหาร 53-23644, 53-23646, 53-23683, 53-23684 โทรศัพท์ภายในกองทัพบก  95430, 95433, 95446, 95447 ต่อ 1234 หรือที่กองอำนวยการรับสมัคร 0-2241-0274, 0-2297-6190 และ 96190 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
 
 


โดย นิตยสารการศึกษาวันนี้ นิตยสารเรียนรอบโลก

 

ดีมากครับEmbarassed

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 40 คน กำลังออนไลน์