เค้าโครงโครงงาน

เค้าโครงโครงงาน

         ชื่อโครงงาน  การกำจัดโลหะหนักในน้ำเสียจากเปลือกไข่
         ชื่อผู้จัดทำโครงงาน
                 1) นางสาวศิริพร  พึ่งพวก   เลขที่ 22  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/7
                 2) นางสาวสุประภา  จันทร์วิเศษ   เลขที่ 23  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/7
         ชื่อครูอาจารย์ที่ปรึกษา
                 1) นางสาวปาริชาติ  เภสัชชา
                 2) นายอนุชา ตู้แก้ว
          ความสำคัญของโครงงาน
                  น้ำ เป็นปัจจัยสำคัญในการดำรงชีวิต  น้ำถูกนำมาใช้ในการอุปโภคและบริโภคและเมื่อใช้แล้วก็จะถูกปล่อยทิ้ง  ออกสู่แหล่งน้ำธรรมชาติอีกครั้งหนึ่งระบบหมุนเวียนดังกล่าว ได้ก่อให้เกิดปัญหาขึ้น  เมื่อน้ำถูกนำมาใช้ในอัตราสูงและถูกปล่อยทิ้งลงสู่แหล่งน้ำในลักษณะของน้ำเสียที่มีปริมาณมากเกินขีดความสามารถที่แหล่งน้ำธรรมชาติจะปรับตัวได้ทัน ในที่สุดก็กลายเป็นน้ำเน่าเสียสิ่งมีชีวิตที่เคยอาศัยอยู่ในน้ำก็ไม่อาจดำรงชีวิตอยู่ต่อไปได้อีก
                  สารจำพวกตะกั่วและแคดเมียมเป็นโลหะหนักที่เป็นสารพิษอันตรายอย่างสูงต่อสิ่งมีชีวิต  มักพบปนเปื้อนมากับน้ำทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรมหลาย ๆ ประเภท อาทิ โรงงานแบตเตอรี่  โรงงานชุบโลหะ  อุตสาหกรรมสี น้ำทิ้งจากเหมืองสังกะสี หรือน้ำทิ้งจากอุตสาหกรรมพลาสติก  เป็นต้น  หากร่างกายได้รับสารตะกั่วเข้าไปสะสมเป็นจำนวนมาก จะทำให้เกิดโรคโลหิตจาง กล้ามเนื้ออ่อนแรงจนอาจทำให้เป็นอัมพาตได้ ส่วนแคดเมียมจะสะสมในกระดูกและไตทำให้เกิดโรคอิไตอิไต
  
          วัตถุประสงค์
                  1. ศึกษาการใช้เปลือกไข่และเถ้าแกลบดำในการบำบัดน้ำเสียที่มีแคดเมียมและตะกั่วเจือปน
                  2. เพื่อทดลองการดูดซับแคดเมียมและของเปลือกไข่และเถ้าแกลบดำ

 


          สมมติฐาน
                 ถ้าเปลือกไข่และเถ้าแกลบดำสามารถดูดซับสารแคดเมียมและตะกั่วในน้ำได้  แล้วน้ำเสียจะมีประสิทธิภาพที่ดีขึ้น 60 %
 
          ขอบเขตของการทำโครงงาน
                1. การกำหนดประชากร ได้แก่  น้ำเสียจากท่อน้ำทิ้งของโรงงาน  เช่น โรงงานแบตเตอรี่  โรงงานชุบโลหะ อุตสาหกรรมสี หรือน้ำทิ้งจากอุตสาหกรรมพลาสติก
กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา  คือ  น้ำที่มีสารแคดเมียมและตะกั่วเจือปน
                2. ตัวแปรที่ศึกษา 
                          ตัวแปรต้น        การใช้เปลือกไข่และเถ้าแกลบดำกรองสารแคดเมียมและตะกั่ว
                          ตัวแปรตาม ค่า pH ของน้ำ
                          ตัวแปรควบคุม ปริมาณเปลือกไข่  เถ้าแกลบดำ  แคดเมียม  ตะกั่ว  และน้ำ
               3. ขอบเขตของเนื้อหา
                          การวิเคราะห์น้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม  ตรวจสอบได้โดย
                          3.1  ค่า pH  ของน้ำ
                          3.2  ค่า  COD  หรือ  Chemical  Oxygen  Demand  คือ  ปริมาณออกซิเจนทั้งหมด
                  ที่ต้องการเพื่อใช้ในการออกซิไดซ์สารอินทรีย์ในน้ำเสียให้กลายเป็นคาร์บอนไดออกไซด์และน้ำ
                          3.3  ค่า  BOD  หรือ  Biochemical  Oxygen  Demand  คือ  ปริมาณออกซิเจนที่
                  แบคทีเรียใช้ในการย่อยสารอินทรีย์ชนิดที่ย่อยสลายภายใต้สภาวะที่มี ออกซิเจน  เป็นการวิเคราะห์เพื่อที่จะทราบถึงปริมาณความสกปรกของน้ำ   โดยในโครงงานนี้  ผู้จัดทำได้เลือกวิธีการตรวจสอบน้ำเสียด้วยการหาค่า pH  ซึ่งเป็นวิธีที่                รวดเร็วและสะดวกกว่า  เพราะเนื่องจากเวลาและอุปกรณ์ที่ผู้จัดทำมีไม่เอื้ออำนวยในการตรวจสอบหาค่า COD และ BOD

 

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 59 คน กำลังออนไลน์