เค้าโครงโครงงาน

เค้าโครงโครงงาน

         ชื่อโครงงาน  การกำจัดโลหะหนักในน้ำเสียจากเปลือกไข่
         ชื่อผู้จัดทำโครงงาน
                 1) นางสาวศิริพร  พึ่งพวก   เลขที่ 22  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/7
                 2) นางสาวสุประภา  จันทร์วิเศษ   เลขที่ 23  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/7
         ชื่อครูอาจารย์ที่ปรึกษา
                 1) นางสาวปาริชาติ  เภสัชชา
                 2) นายอนุชา ตู้แก้ว
          ความสำคัญของโครงงาน
                  น้ำ เป็นปัจจัยสำคัญในการดำรงชีวิต  น้ำถูกนำมาใช้ในการอุปโภคและบริโภคและเมื่อใช้แล้วก็จะถูกปล่อยทิ้ง  ออกสู่แหล่งน้ำธรรมชาติอีกครั้งหนึ่งระบบหมุนเวียนดังกล่าว ได้ก่อให้เกิดปัญหาขึ้น  เมื่อน้ำถูกนำมาใช้ในอัตราสูงและถูกปล่อยทิ้งลงสู่แหล่งน้ำในลักษณะของน้ำเสียที่มีปริมาณมากเกินขีดความสามารถที่แหล่งน้ำธรรมชาติจะปรับตัวได้ทัน ในที่สุดก็กลายเป็นน้ำเน่าเสียสิ่งมีชีวิตที่เคยอาศัยอยู่ในน้ำก็ไม่อาจดำรงชีวิตอยู่ต่อไปได้อีก
                  สารจำพวกตะกั่วและแคดเมียมเป็นโลหะหนักที่เป็นสารพิษอันตรายอย่างสูงต่อสิ่งมีชีวิต  มักพบปนเปื้อนมากับน้ำทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรมหลาย ๆ ประเภท อาทิ โรงงานแบตเตอรี่  โรงงานชุบโลหะ  อุตสาหกรรมสี น้ำทิ้งจากเหมืองสังกะสี หรือน้ำทิ้งจากอุตสาหกรรมพลาสติก  เป็นต้น  หากร่างกายได้รับสารตะกั่วเข้าไปสะสมเป็นจำนวนมาก จะทำให้เกิดโรคโลหิตจาง กล้ามเนื้ออ่อนแรงจนอาจทำให้เป็นอัมพาตได้ ส่วนแคดเมียมจะสะสมในกระดูกและไตทำให้เกิดโรคอิไตอิไต
  
          วัตถุประสงค์
                  1. ศึกษาการใช้เปลือกไข่และเถ้าแกลบดำในการบำบัดน้ำเสียที่มีแคดเมียมและตะกั่วเจือปน
                  2. เพื่อทดลองการดูดซับแคดเมียมและของเปลือกไข่และเถ้าแกลบดำ

 


          สมมติฐาน
                 ถ้าเปลือกไข่และเถ้าแกลบดำสามารถดูดซับสารแคดเมียมและตะกั่วในน้ำได้  แล้วน้ำเสียจะมีประสิทธิภาพที่ดีขึ้น 60 %
 
          ขอบเขตของการทำโครงงาน
                1. การกำหนดประชากร ได้แก่  น้ำเสียจากท่อน้ำทิ้งของโรงงาน  เช่น โรงงานแบตเตอรี่  โรงงานชุบโลหะ อุตสาหกรรมสี หรือน้ำทิ้งจากอุตสาหกรรมพลาสติก
กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา  คือ  น้ำที่มีสารแคดเมียมและตะกั่วเจือปน
                2. ตัวแปรที่ศึกษา 
                          ตัวแปรต้น        การใช้เปลือกไข่และเถ้าแกลบดำกรองสารแคดเมียมและตะกั่ว
                          ตัวแปรตาม ค่า pH ของน้ำ
                          ตัวแปรควบคุม ปริมาณเปลือกไข่  เถ้าแกลบดำ  แคดเมียม  ตะกั่ว  และน้ำ
               3. ขอบเขตของเนื้อหา
                          การวิเคราะห์น้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม  ตรวจสอบได้โดย
                          3.1  ค่า pH  ของน้ำ
                          3.2  ค่า  COD  หรือ  Chemical  Oxygen  Demand  คือ  ปริมาณออกซิเจนทั้งหมด
                  ที่ต้องการเพื่อใช้ในการออกซิไดซ์สารอินทรีย์ในน้ำเสียให้กลายเป็นคาร์บอนไดออกไซด์และน้ำ
                          3.3  ค่า  BOD  หรือ  Biochemical  Oxygen  Demand  คือ  ปริมาณออกซิเจนที่
                  แบคทีเรียใช้ในการย่อยสารอินทรีย์ชนิดที่ย่อยสลายภายใต้สภาวะที่มี ออกซิเจน  เป็นการวิเคราะห์เพื่อที่จะทราบถึงปริมาณความสกปรกของน้ำ   โดยในโครงงานนี้  ผู้จัดทำได้เลือกวิธีการตรวจสอบน้ำเสียด้วยการหาค่า pH  ซึ่งเป็นวิธีที่                รวดเร็วและสะดวกกว่า  เพราะเนื่องจากเวลาและอุปกรณ์ที่ผู้จัดทำมีไม่เอื้ออำนวยในการตรวจสอบหาค่า COD และ BOD

 

 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 2 คน และ ผู้เยี่ยมชม 395 คน กำลังออนไลน์

รายชื่อสมาชิกที่ออนไลน์

  • tangelabiaggini97748
  • nathanieldagostino