การสานตะกร้า

รูปภาพของ sas14417

การสารตะกร้า

ประวัติความเป็นมา :
ตำบลแหลมประดู่ ตั้งชื่อตามหมู่บ้านแหลมประดู่ ซึ่งเดิมบริเวณที่ตั้งของตำบลเต็มไปด้วยไม้ใหญ่ โดยเฉพาะไม้ประดู่ จนมีชื่อของหมู่บ้านว่า “บ้านดงประดู่” และพื้นที่ของตำบลจะเป็นแหลมเข้าไปในเขต อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี และอ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา จึงเรียกกันติดปากว่า “บ้านแหลมประดู่”
สภาพทั่วไปของตำบล :
พื้นที่ส่วนใหญ่ของตำบลนี้ เป็นที่ราบลุ่ม มีคลองชลประทานไหลผ่าน ราษฎรส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรม(ทำนา,ปลูกพืช,เลี้ยงสัตว์)
อาณาเขตตำบล :
ทิศเหนือ ติดต่อ ต.แปลงยาว อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา
ทิศใต้ ติดต่อ ต.บางหัก อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี
ทิศตะวันออก ติดต่อ ต.วังเย็น อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา
ทิศตะวันตก ติดต่อ ต.สิบเอ็ดศอก อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา
จำนวนประชากรของตำบล :
จำนวนประชากรทั้งสิ้น 3,214 คน แยกเป็นชาย 1,502 คน หญิง 1,712 คน
ข้อมูลอาชีพของตำบล :
อาชีพหลัก เกษตรกรรม(ทำนา,เลี้ยงสัตว์) อาชีพเสริม หัตถกรรม
ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล :
1.โรงเรียนวัดดอนศาลเจ้า
2.สถานีอนามัยตำบลแหลมประดู่
3.โรงเรียนวัดศรีมงคล
4.โรงเรียนวัดหนองกระสังข์
5.วัดศรีมงคล
6.ที่ทำการ อบต.แหลมประดู่
7.วัดหนองกระสงข์
8.วัดดอนศาลเจ้า


แหล่งเรียนรู้ด้านอาชีพ
กลุ่มจักสานก้านมะพร้าว ม.4 ตแหลมประดู่

 

 

ที่อยู่เลขที่ 29 หมู่ 4 ตำบล แหลมประดู่ อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา
รหัสไปรษณีย์ 24140 โทรศัพท์ 087296771
 

 ประวัติความเป็นมา

กลุ่มเกษตรกร หมู่ 4 ตำบลแหลมประดู่ อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา หลังเสร็จภารกิจการทำนา เลี้ยงกุ้ง เลี้ยงปลา เมื่อมีเวลาว่างชาวบ้านจำนำทางมะพร้าว มาหลาวเก็บรวบรวมเพื่อทำไม้กวาดก้านมะพร้าวสำหรับก้านมะพร้าวแก่ ก้านมะพร้าวอ่อนนำมาสานตะกร้าไว้ใช้ในครัวเรือน

ต่อมาได้มีการฟื้นฟูภูมิปัญญาทางด้านการจักสาน ไม่ให้สูญหายไปตามลูกหลานที่เข้าไปทำงานในภาคอุตสาหกรรม โดยศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอบ้านโพธิ์ รับสนองนโยบายรัฐบาลในด้านการฟื้นฟูศักยภาพ การนำทรัพยากรที่มีอยู่ในท้องถิ่นผนวกกับภูมิปัญญาท้องถิ่น ฝึกทักษะการจักสานตะกร้าด้วยก้านมะพร้าวและได้จัดทำหลักสูตรการสานผลิตภัณฑ์จากก้านมะพร้าว โดยมี นายเยาว์ ชิตเจริญเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นถ่ายทอดความรู้ให้กับคนในชุมชน

การสานตะกร้าด้วยก้านมะพร้าว ได้มีการพัฒนารูปแบบให้หลากหลายมากขึ้น ผลงานมีความประณีต ทนทาน มีประโยชน์ใช้สอย ตรงกับความต้องการของผู้บริโภค การสานตะกร้าก้านมะพร้าวจึงเป็นอาชีพเสริมได้ของเกษตรกร หมู่ 4 ตำบลแหลมประดู่  

ภูมิปัญญาท้องถิ่นในแหล่งเรียนรู้ชุมชน
เรื่อง การจักสานตะกร้าจากก้านมะพร้าว

ชื่อ – นามสกุล นายเยาว์ ชิตเจริญ
วัน เดือน ปี เกิด พ.ศ. 2488 อายุ 62 ปี
บ้านเลขที่ 1/1 หมู่ 4 ตำบลแหลมประดู่
อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา
วุฒิการศึกษา ประถมศึกษาชั้นปีที่ 6
ประกอบอาชีพ เกษตรกรและรับจ้างทั่วไป
ประสบการณ์ทางด้านจักสาน จำนวน 20 ปี
ความชำนาญ การจักสานตะกร้าด้วยไม้ไผ่ ก้านมะพร้าว สุ่มไก่ ลอบการถัก แห อวน

                           ตะกร้าหลายรูปแบบ 

                                           ตะกร้าใส่ของ                                

           

                           

                       ตะกร้ารูปหัวใจ

การจัดกิจกรรมในแหล่งเรียนรู้  วิชาการจักสานตะกร้าก้านมะพร้าว

 หลักสูตรจักสานตะกร้าก้านมะพร้าว

ที่

จุดประสงค์การเรียนรู้

รายละเอียดเนื้อหาวิชาที่สอน

กิจกรรม

สื่ออุปกรณ์

เวลา

1.

      

2.

     

3.

เพื่อให้ผู้เรียนสามารถ

1.บอกชนิดของก้านมะพร้าว

2.อธิบายการตัดและการเก็บรักษา

    

เพื่อให้ผู้เรียนสามารถ

1.บอกวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นในการใช้งาน

2 เตรียมวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นในการใช้งานได้อย่างถูกต้อง

 

เพื่อให้ผู้เรียนสามารถสานตะกร้าก้านมะพร้าวได้

1. การสานตะกร้าทรงหม้อตาล

2. การสานกระเช้า

3.การสานแจกัน

4.ตะกร้ารูปแบบอื่นตามความต้องการของท้องตลาด

1.ชนิดของก้านมะพร้าว

2.อายุของก้านมะพร้าว

3.ฤดูกาล

4.ขนาดของก้านมะพร้าว

5.การเกลาหรือเหลาให้ได้ขนาดได้ขนาดที่ดี

 

1. วัสดุอุปกรณ์และสำคัญหน้าที่ของอุปกรณ์แต่ละชนิด

มีดโต้ / มีดปลายแหลม/เลื่อย

เหล็กหมาด/เครื่องมือวัด

ก้านมะพร้าว/หวาย/คีม/เชือก

 

1.การออกแบบการสานตะกร้า

รูปทรงต่างๆ

2. การจัดเตรียมอุปกรณ์ที่ใช้

- การเหลา

- การขึ้นรูป

3.วิธีการสานตะกร้าก้านมะพร้าว

4.ขั้นตอนการสานตะกร้าก้านมะพร้าว

- การขึ้นรูป

- การประกอบ

- การสาน

- การตกแต่งให้สวยงาม

- การเคลือบด้วยน้ำมันสน

 

บรรยาย

สาธิต

     

บรรยาย

สาธิต

    

บรรยาย

สาธิต

ฝึกปฏิบัติ

ก้านมะพร้าว

มีด/เลื่อย/เชือก

    

วัสดุอุปกรณ์ทั้งหมด

    

แบบขึ้นรูป

ตอกไม้ไผ่

เหล็ก

หวาย

สายวัด

มีดแหลม

คีม

เชือก

10 ชม.

      

10 ชม.

     

60 ชม.


การจัดกิจกรรมในแหล่งเรียนรู้จักสานตะกร้าก้านมะพร้าว

กิจกรรมวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น (คูปอง)

 

          เจ้าหน้าที่วิชาชีพนิเทศกิจกรรม        

ผู้ร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมจากการสำรวจข้อมูลความพึงพอใจ

 

 

ที่มา : http://202.143.146.139/banphoweb/index.php?name=knowledge1&file=readknowledge&id=28

ที่นี้ บล็อกของ เด็กชาย ทิชา   ปริกเพชร ม.2/3 เลขที่ 2 โรงเรียนสา

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 66 คน กำลังออนไลน์