เผยแพร่ผลงานทางวิชาการเรื่องการประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม

ชื่อเรื่อง รายงานประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน โรงเรียนวัดสำนักขัน
ลักษณะผลงาน การประเมินโครงการเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในหน้าที่
ผู้ประเมิน นายชวนิตย์  นาคะสรรค์
  ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษโรงเรียนวัดสำนักขัน
สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช
ปีการศึกษา 2550

                                                บทสรุป                 การประเมินโครงการครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ  1)  ประเมินสภาพแวดล้อมของโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน โรงเรียนวัดสำนักขัน  สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช  2)  ประเมินปัจจัยของโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน 3)  ประเมินกระบวนการของโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน  และ4) ประเมินผลผลิตของโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน ในประเด็น  ผลสัมฤทธิ์การดำเนินงานโครงการเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจและความตระหนักถึงความสำคัญทางคุณธรรมจริยธรรม  5 ประการ คือ   ด้านความกตัญญูกตเวที  ด้านความเสียสละ  ด้านความสามัคคี  ด้านความรับผิดชอบและด้านการประหยัด  และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน  3  ประการ  คือ  ด้านทัศนคติและค่านิยมที่ดีด้านความมีระเบียบวินัยและด้านความซื่อสัตย์ และความพึงพอใจของ  ครู  ผู้ปกครองนักเรียนและคณะกรรมการสถานศึกษาที่มีต่อพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน  การประเมินใช้รูปแบบการประเมินแบบ  CIPP Model กลุ่มผู้ให้ข้อมูลมีจำนวนทั้งสิ้น 282  คน แบ่งเป็น ผู้รับผิดชอบโครงการจำนวน 5 คน ครูจำนวน 15 คน  นักเรียนจำนวน 50  คน  ผู้ปกครองนักเรียนจำนวน 100  คน  คณะกรรมการสถานศึกษาจำนวน 12 คน เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน ประกอบด้วย แบบสอบถาม จำนวน 5 ฉบับ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าเฉลี่ย  (  )                               ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( )  

 

 

ผลการประเมินพบว่า1. ผลการประเมินประเด็นสภาพแวดล้อมของโครงการในด้านความต้องการ          ความจำเป็นและความเหมาะสมโดยรวมพบว่ามีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากมีค่าเฉลี่ย (  = 4.40) แสดงให้เห็นว่ามีความจำเป็นและมีความเหมาะสมที่จะต้องดำเนินการ    2. ผลการประเมินประเด็นปัจจัยเบื้องต้นของโครงการโดยการประเมินความเพียงพอ ความรู้ความสามารถของบุคลากร  สถานที่  งบประมาณ  วิทยากร  หลักสูตรเอกสารและการสนับสนุนจากผู้ที่เกี่ยวข้องโดยรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากมีค่าเฉลี่ย (  = 4.20) แสดงให้เห็นว่ามีปัจจัยเพียงพอสามารถดำเนินงานโครงการได้ 3. ผลการประเมินประเด็นกระบวนการดำเนินโครงการโดยประเมินบทบาทหน้าที่จุดเด่นจุดด้อย  ขั้นตอน  การนิเทศติดตามผลและสิ่งที่จะต้องแก้ไขในการดำเนินงาน โดยรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุดค่าเฉลี่ย (  = 4.62)แสดงว่าเป็นโครงการที่มีกระบวนการดำเนินงานเหมาะสม4. ผลการประเมินประเด็นผลผลิตของโครงการ โดยประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการและความพึงพอใจพฤติกรรมของครู  ผู้ปกครองนักเรียนและคณะกรรมการสถานศึกษาที่มีต่อพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโดยรวมอยู่ในระดับมากแสดงให้เห็นว่าเป็นโครงการที่มีประโยชน์ควรดำเนินการต่อเนื่องและเมื่อพิจารณาแต่ละประเด็น  สรุปได้ดังนี้                              4.1 ผลสัมฤทธิ์ของโครงการด้านพฤติกรรมคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนทั้ง         5  ประการคือ  ด้านความกตัญญูกตเวที  ด้านความเสียสละ  ด้านความสามัคคี  ด้านความรับผิดชอบและด้านการประหยัด  โดยรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากมีค่าเฉลี่ย (  = 4.17)  เมื่อพิจารณาพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมแต่ละด้าน  พบว่าทุกด้านมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากเรียงลำดับจากมากไปหาน้อยคือ  ด้านความกตัญญูกตเวที(  = 4.34)    ด้านการประหยัด(  = 4.23)    ด้านความรับผิดชอบ(  = 4.13)    ด้านความเสียสละ(  = 4.12)  และด้านความสามัคคี(  = 4.05)    ตามลำดับและพบว่าพฤติกรรมด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโดยรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากมีค่าเฉลี่ย (  = 4.16) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าทุกด้านมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก  เรียงจากมากไปหาน้อย คือด้านทัศนคติและค่านิยมที่ดี (  = 4.25)    ด้านระเบียบวินัย (  = 4.22)  และด้านความซื่อสัตย์ (  = 4.02)  ตามลำดับ                            4.2 ครู ผู้ปกครองนักเรียนและคณะกรรมการสถานศึกษามีความพึงพอใจต่อพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโดยรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากมีค่าเฉลี่ย (  = 4.19) ส่วนคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโดยรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากมีค่าเฉลี่ย(  = 4.39) และเมื่อพิจารณาแต่ละประเด็นสรุปได้ดังนี้

 

                                  4.2.1 ครูมีความพึงพอใจต่อพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโดยรวมอยู่ในระดับมากมีค่าเฉลี่ย (  = 4.47)  เมื่อพิจารณาแต่ละด้าน  พบว่ามีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด  2  ด้าน  คือ  ด้านความกตัญญูกตเวทีมีค่าเฉลี่ย (  = 4.63)    และด้านความสามัคคีมีค่าเฉลี่ย (  = 4.51)    และมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก  3  ด้านคือ ด้านความเสียสละ(  = 4.41)  ด้านความรับผิดชอบ(  = 4.39)และด้านการประหยัด(  = 4.39)  ตามลำดับส่วนพฤติกรรมด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน โดยรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุดมีค่าเฉลี่ย    (  = 4.53)  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน  พบว่า  มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด  2  ด้านคือ ด้านทัศนคติและค่านิยมที่ดี  มีค่าเฉลี่ย (  = 4.59) และด้านระเบียบวินัย  มีค่าเฉลี่ย (  = 4.53)  และมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก  1  ด้านคือ ด้านความซื่อสัตย์  มีค่าเฉลี่ย (  = 4.48)                                       4.2.2 ผู้ปกครองนักเรียนมีความพึงพอใจต่อพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโดยรวมอยู่ในระดับมากมีค่าเฉลี่ย (  = 3.73)  เมื่อพิจารณาแต่ละด้าน  พบว่า  ทุกด้านมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากเรียงลำดับจากมากไปหาน้อยคือ ด้านความสามัคคีมีค่าเฉลี่ย         (  = 3.84) ด้านความกตัญญูกตเวทีมีค่าเฉลี่ย (  = 3.83) ด้านความรับผิดชอบมีค่าเฉลี่ย (  = 3.80) ด้านความเสียสละมีค่าเฉลี่ย (  = 3.75)  และด้านการประหยัดมีค่าเฉลี่ย (  = 3.43) ตามลำดับ          ส่วนพฤติกรรมด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน โดยรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากมีค่าเฉลี่ย (  = 4.16)  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน  พบว่า  ทุกด้านมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก  เรียงจากมากไปหาน้อย  คือด้านทัศนคติและค่านิยมที่ดี(  = 4.25) ด้านความมีระเบียบวินัย               (  = 4.22)  และด้านความซื่อสัตย์(  = 4.02)    ตามลำดับ                                   4.2.3 คณะกรรมการสถานศึกษามีความพึงพอใจต่อพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโดยรวมอยู่ในระดับมากมีค่าเฉลี่ย (  = 4.36)  เมื่อพิจารณาแต่ละด้าน  พบว่า  มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด  1  ด้านคือ ด้านความรับผิดชอบมีค่าเฉลี่ย (  = 4.50)    และมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก  4  ด้านเรียงลำดับจากมากไปหาน้อยคือ  ด้านความกตัญญูกตเวทีมีค่าเฉลี่ย (  = 4.40)    ด้านความสามัคคีมีค่าเฉลี่ย (  = 4.40)    ด้านความเสียสละมีค่าเฉลี่ย           (  = 4.32)  และด้านการประหยัดมีค่าเฉลี่ย (  = 4.20)  ตามลำดับส่วนพฤติกรรมด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนวัดสำนักขันโดยรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากมีค่าเฉลี่ย    (  = 4.49)  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน  พบว่า  มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุดคือ  ด้านความมีระเบียบวินัย(  = 4.52)  และมีความพึงพอใจในระดับมาก เรียงตามลำดับจากมากไปหาน้อย คือ  ด้านทัศนคติและค่านิยมที่ดี (  = 4.50)   และด้านความซื่อสัตย์(  = 4.45)    ตามลำดับ

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 25 คน กำลังออนไลน์