คัดเรียนเภสัชศาสตร์โครงการพิเศษ

 

           มหาวิทยาลัยขอนแก่นกำลังเปิดสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีโครงการพิเศษ หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2553 (กลุ่มที่ 1) และหลักสูตรนานาชาติ ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 8 มกราคม 2553
          1. โครงการพิเศษ หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิตผลิตเภสัชกรภาคสมทบ
          กลุ่มที่ 1 รับจากนักเรียนที่กำลังเรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทั่วประเทศ ที่มีผลการเรียนรวมเฉลี่ยในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยนับถึงภาคต้น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ไม่ต่ำกว่า 3.50 จำนวน 25 คน
          2. โครงการพิเศษ หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต หลักสูตรนานาชาติ
          กลุ่มที่ 1 รับจากนักเรียนที่กำลังเรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทั่วประเทศ ที่มีผลการเรียนรวมเฉลี่ยในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายโดยนับถึงภาคต้น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ไม่ต่ำกว่า 3.50 และมีคะแนนภาษาอังกฤษเฉลี่ยทุกรายวิชาไม่ต่ำกว่า 3.50 จำนวน 30 คน
          สมัครทาง Internet http://pharm.kku.ac.th กลุ่มที่ 1


          เอกสารประกอบใบสมัคร 
          1.เอกสารใบสมัครที่พิมพ์จากหน้าจอ พร้อมลายเซ็นผู้สมัครและลงวันที่
          2.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องจำนวน 1 ฉบับ
          3.รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป (ติดใบสมัคร 1 รูป และ แนบเพื่อติดบัตรติดโต๊ะสอบ 1 รูป)
          4.สำเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียน 5 ภาคการศึกษา(นับถึงภาคการศึกษาต้น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2552) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง หรือ หนังสือรับรอง(ฉบับจริง)ที่แสดงว่าผู้สมัครกำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2552 และมีผลการเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยนับถึงภาคต้นชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.50 หากสมัครหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต หลักสูตรนานาชาติ ต้องแสดงผลการเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายโดยนับถึงภาคต้น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.50 และมีคะแนนภาษาอังกฤษเฉลี่ยทุกรายวิชาไม่ต่ำกว่า 3.50
          5.สำเนาการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล(ถ้ามี)
          ส่งหลักฐานการสมัครไปที่หัวหน้า กลุ่มภารกิจสนับสนุนการจัดการ สำนักงานคณบดี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002
     โดย นิตยสารการศึกษาวันนี้ นิตยสารเรียนรอบโลก

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 28 คน กำลังออนไลน์