บทที่ 2 แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

บทที่ 2
แนวคิด  ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ในการทดลองผลิตปุ๋ยหมักฟางข้าวแบบใหม่นั้น  ผู้ศึกษาได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี หลักการและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยมีเนื้อหาครอบคลุมถึงในด้านต่าง ๆ แบ่งออกเป็น 6 หัวข้อ ดังนี้
1.  เอกสารเกี่ยวกับปุ๋ยหมักฟางข้าว
1.1  ความหมายของปุ๋ยหมักฟางข้าว
1.2  วิธีการผลิตปุ๋ยหมักฟางข้าว
1.3   ประโชน์ของปุ๋ยหมักฟางข้าว
2.  เอกสารเกี่ยวกับฟางข้าว
2.1   ความหมายของฟางข้าว
2.2   ประโยชน์ของฟางข้าว
           3.  เอกสารเกี่ยวกับใบมะละกอ
                        3.1  ความหมายของใบมะละกอ
                        3.2  ประโยชน์ของใบมะละกอ
           4.  เอกสารเกี่ยวกับกากน้ำตาล
                       4.1  ความหมายของกากน้ำตาล
                       4.2  วิธีผลิตของกากน้ำตาล
                       4.3   ประโยชน์ของกากน้ำตาล
           5.  เอกสารเกี่ยวกับน้ำส้มควันไม้
                      5.1  ความหมายของน้ำส้มควันไม้
                      5.2   การผลิตของน้ำส้มควันไม้
                      5.3   ประโยชน์ของน้ำส้มควันไม้
            6. เอกสารเกี่ยวกับคะน้า
                      ความหมายและประโยชน์ของคะน้า
ตอนที่ 1.  ปุ๋ยหมักฟางข้าว
1.1 ความหมายของปุ๋ยหมัก
                    ปุ๋ยอินทรีย์ หรือปุ๋ยธรรมชาติ ชนิดหนึ่งที่ได้มาจากการนำเอาเศษซากพืช เช่น ฟางข้า ซังข้าวโพด ต้นถั่วต่าง ๆ หญ้าแห้ง ผักตบชวา ของเหลือทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรม ตลอดจนขยะมูลฝอยตามบ้านเรือนมาหมักร่วมกับมูลสัตว์ ปุ๋ยเคมีหรือสารเร่งจุลินทรีย์เมื่อหมักโดยใช้ระยะเวลาหนึ่งแล้ว เศษพืชจะเปลี่ยนสภาพจากของเดิมเป็นผงเปื่อยยุ่ยสีน้ำตาลปนดำนำไปใส่ในไร่นาหรือพืชสวน เช่น ไม้ผล พืชผัก หรือไม้ดอกไม้ประดับได้       
1.2 วิธีการผลิตปุ๋ยหมักฟางข้าว
1.2.1 ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพฟางข้าวแบบเก่า
        1.2.1.1 ส่วนผสม 
                   1. ฟางหรือซังข้าว 1 ส่วน 
                   2. มูลสัตว์ 1 ส่วน 
                   3. รำละเอียด 1 ส่วน 
                   4. หัวเชื้อจุลินทรีย์ 0.5 ลิตร / น้ำ 20 ลิตร 
                   5. น้ำสะอาด 
                   6. กากน้ำตาล 1 ลิตร / น้ำ 20 ลิตร 
         1.2.1.2 วิธีทำ 
                   1.นำฟางข้าวมาย่อยด้วยเครื่องย่อยให้ละเอียด หรือจะใช้มีดสับให้ฟางแต่ละชิ้นมีความยาวประมาณ 5 เซนติเมตร
                   2.นำมูลสัตว์ รำข้าว ผสมกับฟางข้าว ใช้พลั่วหรือจอบคนให้มูลสัตว์ รำข้าว และฟางข้าวผสมกันทั่ว 
                   3. นำกากน้ำตาล และหัวเชื้อจุลินทรีย์ผสมกับน้ำ นำไปราดบนกองปุ๋ย แล้วใช้จอบหรือพลั่วคนให้เข้ากันดี 
                  4. นำส่วนผสมที่ได้บรรจุในกระสอบ โดยบรรจุ; ของกระสอบ แล้วมัดปากกระสอบให้แน่น 
                  5. นำกระสอบไปวางซ้อนกันประมาณ 3 – 4 กระสอบ ในที่ที่ไม่ถูกแสงแดดและฝน ทำการกลับกระสอบปุ๋ยทุกวัน ประมาณ 15 วัน ก็จะนำปุ๋ยไปใช้ได้ (ประไพ ยินเจริญ)
     1.2.2 ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพฟางข้าวแบบใหม่ 
                             1.2.2.1 ส่วนผสม 
                                    1. ฟางหรือซังข้าว 1 ส่วน 
                                    2. มะละกอสับ  1  ส่วน 
                                    3. น้ำส้มควันไม้  0.5  ลิตร 
                                    4. นมเปรี้ยว  0.5  ลิตร 
                                    5. น้ำสะอาด 
                                    6. กากน้ำตาล 1 ลิตร / น้ำ 20 ลิตร 
                            1.2.2.2 วิธีทำ
             นำฟางข้าวใส่ลงไปในถังหมักที่เตรียมไว้  เติมน้ำเปล่า กากน้ำตาล นมเปรี้ยว  น้ำส้มควันไม้ และใบมะละกอสับใส่ลงในถังหมัก  ปิดฝาให้สนิท รอระยะเวลาประมาณ  1  อาทิตย์
            1.3   ประโชน์ของปุ๋ยหมักฟางข้าว                                                                                 1.3.1  ช่วยเพิ่มปริมาณอินทรีย์วัตถุให้แก่ดิน ทำให้ดินอุดมสมบูรณ์
                      1.3. 2  ช่วยเปลี่ยนสภาพของดินจากดินเหนียวหรือดินทรายให้เป็นดินร่วนทำให้สะดวกในการไถพรวน
                      1.3.3  ช่วยสงวนรักษาความชุ่มชื้นในดินได้ดีขึ้น
                      1.3.4  ทำให้การถ่ายเทอากาศในดินได้ดี
                   1.3.5  ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ปุ๋ยเคมีและสามารถลดการใช้ปุ๋ยเคมีลงได้
                   1.3.6  ช่วยกระตุ้นให้ธาตุอาหารพืชบางอย่างในดินที่ละลายน้ำยากให้ละลายน้ำง่ายเป็นอาหารแก่พืชได้ดีขึ้น
                   1.3.7  ไม่เป็นอันตรายต่อดินแม้จะใช้ในปริมาณมาก ๆ ติดต่อกันนาน ๆ
                   1.3.8  ช่วยปรับสภาพแวดล้อม เช่น กำจัดขยะมูลฝอยและวัชพืชน้ำทั้งหลายให้หมดไป
ตอนที่  2.  เอกสารเกี่ยวกับฟางข้าว
   2.1   ความหมายของฟางข้าว
            ฟาง เป็นผลผลิตพลอยได้ชนิดหนึ่งจากเกษตรกรรม คือลำต้นแห้งของธัญพืชหลังจากการเก็บเกี่ยว ฟางเกิดขึ้นจากต้นของธัญพืชอาทิ ข้าวบาร์เลย์ ข้าวโอ๊ต ข้าวเจ้า ข้าวไรย์ ข้าวสาลี เป็นต้น ประโยชน์ของฟางมีมากมายตั้งแต่ใช้เป็นอาหารสัตว์ หัตถกรรม ไปจนถึงพลังงานทดแทน
                2.2   ประโยชน์ของฟางข้าว
                         2.2.1. ฟางข้าวช่วยทำให้ดินมีปริมาณของอินทรียวัตถุในดินมากขึ้น
                         2.2.2 ฟางข้าวช่วยทำให้พื้นที่นาที่ถูกคลุมด้วยฟางข้าวมีสภาพจุลนิเวศ (Microclimate) เหนือผิวดินเหมาะสมต่อสิ่งมีชีวิต เช่น จุลินทรีย์ที่มีประโยชน์และ ไส้เดือน เป็นต้น
                         2.2. 3  ฟางข้าวช่วยคลุมวัชพืช โดยการบังแสงแดด ไม่ให้วัชพืชเติบโตได้
                         2.2. 4 ฟางข้าวช่วยบังแสงแดด ทำให้ดินมีความชื้นอยู่ได้นาน เป็นประโยชน์แก่พืชที่ปลูกทำให้ผลผลิตสูงกว่าดินที่ไม่มีฟางข้าวปกคลุม
                         2.2.5 ฟางข้าวเมื่อเน่าสลายจะให้ธาตุอาหารแก่พืชเมื่อฟางข้าวย่อยสลายแล้วจะได้ธาตุไนโตรเจน (N) ธาตุฟอสฟอรัส (P) ธาตุโพแทสเซียม (K) และ แคลเซียม (Ca ) แมกนีเซียม (Mg) ที่สำคัญมีธาตุซิลิก้า (SiO2) ด้วย
                         2.2.6  ฟางข้าวนำไปเป็นอาหารโค กระบือ ได้
                         2.2.7 ฟางข้าวสามารถนำไปทำวัสดุเพาะเห็ดฟางได้
                         2.2.8  ฟางข้าวเป็นวัสดุที่อยู่ในนาไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายและเวลาไปขนมาใส่ในนา ก่อนที่จะหมักฟางข้าว ต้องเกลี่ยฟางให้กระจายทั่วทั้งแปลง
ตอนที่  3.    เอกสารเกี่ยวกับใบมะละกอ   
                3.1  ความหมายของใบมะละกอ   
                      ใบมะละกอ   เป็นพืชสมุนไพรชนิดหนึ่งที่พบได้ทั่วไป
                 3.2  ประโยชน์ของใบมะละกอ
                      ใบมะละกอ   นำมาสกัดด้วยตัวทำละลาย 4 ชนิด ได้แก่ เฮกแซน เอทิลแอซีเทต แอซีโทน เมทานอล ทำการสกัด โดยวิธีการสกัดร้อน และได้นำสารสกัดที่ได้ทั้งหมดไปทำการทดสอบฤทธิ์ทางชีวภาพแสดงการยับยั้งการเจริญของเชื้อราพืช 2 ชนิด ได้แก่เชื้อรา Pytophthora Capsici และ เชื้อรา Fusarium oxysporum ซึ่งเป็นสาเหตุของโรคลำต้นเหี่ยวโรคเหี่ยวในพืช 
 ตอนที่  4.  เอกสารเกี่ยวกับกากน้ำตาล                                                                                             4.1  ความหมายของกากน้ำตาล                                                                                                    
                    กากน้ำตาล (molasses) เป็นของเหลวที่มีลักษณะข้นเหนียวสีน้ำตาลดำ ที่เป็นผลพลอยได้จากการผลิตน้ำตาลทรายจากอ้อย เนื่องจากกรรมวิธีการผลิตน้ำตาลทราย