บทที่ 3 วิธีดำเนินการวิจัย

บทที่  3
วิธีดำเนินการวิจัย
การพัฒนาครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อเปรียบเทียบปุ๋ยหมักฟางข้าวแบบใหม่กับปุ๋ยหมักฟางข้าวแบบเดิมว่ามีประสิทธิภาพที่ดีกว่า  โดยผู้พัฒนาได้แบ่งวิธีดำเนินการศึกษาออกเป็น 8   ขั้นตอน ดังต่อไปนี้
ขั้นที่  1.  เลือกหัวข้อโครงงานที่ทำการทดลอง
ขั้นที่  2.  ศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับโครงงานที่จะทำการศึกษาทดลอง
ขั้นที่  3.  ปรึกษากับอาจารย์เกี่ยวกับการทำโครงงาน
ขั้นที่  4.  วางแผนการดำเนินงานในการทดลองทำโครงงาน
ขั้นที่  5.  เตรียมอุปกรณ์ในการทำการทดลอง
ขั้นที่  6.  ทำการทดลอง
ขั้นที่  7.  สรุปผลการทดลองที่ได้
ขั้นที่  8.  นำเสนอผลการทดลอง
ขั้นที่  1.  เลือกหัวข้อโครงงานที่ทำการทดลอง
ผู้พัฒนาได้ดำเนินการศึกษาข้อมูลขั้นพื้นฐาน ดังนี้
1.1 ศึกษาตำราและเอกสารต่าง ๆ ดังนี้
ศึกษาหนังสือ  เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวกับปุ๋ยหมักฟางข้าว
ขั้นที่  2.  ศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับโครงงานที่จะทำการศึกษาทดลอง
ผู้พัฒนาได้ดำเนินการศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับโครงงานที่จะทำ  ดังนี้
2.1 รายละเอียดเกี่ยวกับปุ๋ยหมักฟางข้าว
2.2 รายละเอียดเกี่ยวกับสารและแร่ธาตุที่สำคัญต่อการเจริญเติบโตของพืช
ขั้นที่  3.  ปรึกษากับอาจารย์เกี่ยวกับการทำโครงงาน
ผู้พัฒนาได้ปรึกษากับอาจารย์เกี่ยวกับการทำโครงงาน ดังนี้
3.1 รวบรวมข้อมูลที่ได้จากการศึกษาค้นคว้าเป็นเอกสารให้อาจารย์ตรวจสอบและให้คำแนะนำในการศึกษา
3.2 นำคำแนะนำที่ได้รับจากการพิจารณาจากอาจารย์มาเป็นแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงโครงงาน
3.3 ปรึกษาอาจารย์เกี่ยวกับสถานที่และวัสดุอุปกรณ์ในการทำการทดลอง
ขั้นที่  4.  วางแผนการดำเนินงานในการทดลองทำโครงงาน
ผู้พัฒนาได้วางแผนการดำเนินงานในการทดลองทำโครงงาน  ดังนี้
ตารางแผนการดำเนินงาน
  

                                  เวลา

         รายการ

ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

1.  การเลือกโครงงาน

/

/

 

 

 

 

 

 

2.การเขียนเค้าโครงโครงงาน

/

/

/

 

 

 

 

 

3.การลงมือทำ

 

 

 

/

/

/

/

 

4.การเขียนรายงานผล

 

 

 

 

 

/

/

 

5.การนำเสนอโครงงาน

 

 

 

 

 

 

/

/

                                                     

  
ขั้นที่  5.  เตรียมอุปกรณ์และสถานที่ในการทำการทดลอง
ผู้พัฒนาได้เตรียมอุปกรณ์ในการทำการทดลอง  ดังนี้
5.1  เครื่องมือ  วัสดุ  อุปกรณ์
5.1.1  ฟางข้าว
5.1.2  ใบมะละกอ
5.1.3  ถาดปลูกผัก
5.1.4   เมล็ดพันธุ์ผักคะน้า
5.1.5  ถังหมัก
5.1.6  กระสอบ
5.2  สารเคมี
5.2.1  จุลินทรีย์  EM
5.2.2  นมเปรี้ยว
5.2.3  น้ำส้มควันไม้
5.2.4  น้ำเปล่า
5.2.5  กากน้ำตาล
ขั้นที่  6.  ทำการทดลอง
ผู้พัฒนาได้ทำการทดลอง  ดังนี้
6.1  การผลิตปุ๋ยหมักฟางข้าว 
ตอนที่ 1  การทำปุ๋ยหมักฟางข้าวแบบเก่า
วิธีทำ 
1.นำฟางข้าวมาใช้มีดสับให้ฟางแต่ละชิ้นมีความยาวประมาณ 5 เซนติเมตร
2.นำมูลสัตว์ รำข้าว ผสมกับฟางข้าว ใช้พลั่วหรือจอบคนให้มูลสัตว์ รำข้าว และ   ฟางข้าวผสมกันทั่ว 
3. นำกากน้ำตาล และหัวเชื้อจุลินทรีย์ผสมกับน้ำ นำไปราดบนกองปุ๋ย แล้วใช้จอบหรือพลั่วคนให้เข้ากันดี 
4. นำส่วนผสมที่ได้บรรจุในกระสอบ แล้วมัดปากกระสอบให้แน่น 
5. นำกระสอบไปวางซ้อนกันประมาณ 3 – 4 กระสอบ ในที่ที่ไม่ถูกแสงแดดและฝน ทำการกลับกระสอบปุ๋ยทุกวัน ประมาณ 15 วัน ก็จะนำปุ๋ยไปใช้ได้      (ประไพ ยินเจริญ)
ตอนที่ 2  การทำปุ๋ยหมักฟางข้าวแบบใหม่
วิธีทำ
1.  นำฟางข้าวใส่ลงไปในถังหมักที่เตรียมไว้  เติมน้ำเปล่า กากน้ำตาล นมเปรี้ยว  น้ำส้มควันไม้ และใบมะละกอสับใส่ลงในถังหมัก  ปิดฝาให้สนิท รอระยะเวลาประมาณ  1  อาทิตย์
ตอนที่  4  ทดสอบประสิทธิภาพของปุ๋ยหมัก
4.1  การเตรียมแปลงผัก    
1.  ใส่ดินลงในถาดปลูกผักและนำเมล็ดพันธุ์ของผักคะน้ามาปลูกลงในถาดปลูกผักจำนวน  2  ถาด
2.   รดน้ำต้นผักคะน้าทุกเช้า-เย็น
4.2  การทดลอง
ถาดปลูกผักที่  1
นำปุ๋ยหมักฟางข้าวแบบเก่าที่ได้ตามระยะเวลาที่กำหนดนำไปใช้โดยการนำไปคลุมดินในถาดทดลองที่  1 และลดน้ำให้ทั่วถาดทดลอง
ถาดปลูกผักที่  2
นำปุ๋ยหมักฟางข้าวแบบใหม่ที่ได้ตามระยะเวลาที่กำหนดนำไปใช้โดยการนำน้ำปุ๋ยหมักที่ได้ผสมกับน้ำและนำไปรดผักคะน้าในถาดทดลองที่ 2                                                                                                                               6.2  บันทึกผลการทดลอง  เปรียบเทียบปุ๋ยหมักฟางข้าวแบบใหม่กับปุ๋ยหมักฟางข้าวแบบเดิมว่ามีประสิทธิภาพที่ดีกว่า
หลักการสังเกต
- ส่วนสูงของผักคะน้า
- น้ำหนักของผักคะน้า
- ลักษณะของผักคะน้า
6.3  ทำการทดลองซ้ำอีกประมาณ 3-4  ครั้ง
6.4  วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้ รวบรวมข้อมูลเขียนโครงงาน
6.5  จัดทำโครงงานและให้อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบและและแนะนำเพิ่มเติม
6.6  นำเสนอโครงงานและผลการทดลอง 
ขั้นที่  7.  สรุปผลการทดลองที่ได้
ผู้พัฒนาได้สรุปผลการทดลองที่ได้ ดังนี้
7.1 นำผลการทดลองที่ได้มานำเสนอข้อมูลเป็นกราฟเปรียบเทียบปุ๋ยหมักฟางข้าวแบบใหม่กับปุ๋ยหมักฟางข้าวแบบเดิมว่ามีประสิทธิภาพที่ดีกว่า
ขั้นที่  8.  นำเสนอผลการทดลอง
ผู้พัฒนาได้นำเสนอผลการทดลอง  ดังนี้
         นำข้อมูลจากผลการทดลองที่บันทึกรวบรวมเป็นรายงานพร้อมทั้งนำเสนอผลการทดลอง

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 43 คน กำลังออนไลน์