โครงการรับนักกีฬาดีเด่น ม.เกษตรศาสตร์

        โครงการคัดเลือกผู้มีความสามารถทางกีฬาดีเด่นเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน โดยวิธีพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2553 รับสมัครเพือคัดเลือกนักศึกษาระดับปริญญาตรี จำนวน 41 คน สนใจรับสมัครให้ Download ใบสมัครที่ www.kps.ku.ac.th  ระหว่างวันที่ 28  ธันวาคม 2552 ถึงวันที่ 20 มกราคม 2553


          คณะ/สาขาวิขาที่เปิดรับ
          1.คณะเกษตร กำแพงแสน
          -สาขาวิชาเกษครศาสตร์
          -สาขาวิชาเครื่องจักรกลและแมคคาทรอนิกส์เกษตร
          2.คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
          -สาขาเกษตร
          -สาขาคณิตศาสตร์
          -สาขาพลศึกษา
          -สาขาภาษาอังกฤษศึกษา
          3.คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
          -สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
          -สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์(ภาคปกติ)
          -สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
          -สาขาวิชาเคมี
          -สาขาวิชาฟิสิกส์
          -สาขาวิชาการจัดการ
          -สาขาวิชาจุลชีววิทยา
          4.คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน
          -สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร
          -สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา-ชลประทาน
          -สาขาวิศวกรรมโยธา
          5.คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
          -สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา


          คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร
          1. มีสัญชาติไทย
          2. สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และมีผลการศึกษาแต้มคะแนนเฉลี่ยสะสม ระดับชั้นมัธยมศึกษาอยู่ในเกณฑ์ดีตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับคณะ และสาขาวิชาที่สมัคร
          3. มีประวัติ ผลงาน และความสามารถทางกีฬาดีเด่นในระดับใดระดับหนึ่งนับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 เป็นต้นมาเท่านั้น (ผลงานก่อน พ.ศ. 2549 นำมาใช้ในการสมัครไม่ได้) ดังต่อไปนี้
          3.1 เป็นนักกีฬาตัวแทนทีมชาติไทย
          3.2 เป็นนักกีฬาตัวแทนเยาวชนทีมชาติไทย
          3.3 เป็นนักกีฬาที่เข้าแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ได้อันดับที่ 1-3
          3.4 เป็นนักกีฬาที่เข้าแข่งขันชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประเภททั่วไปได้อันดับ 1-3 ใน
การแข่งขันที่สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยเป็นผู้จัด และมีผู้แข่งขันไม่น้อยกว่า 4 คน หรือทีมเข้าแข่งขันไม่น้อยกว่า 4 ทีม ทั้งนี้เฉพาะประเภทกีฬาที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เห็นชอบ
          3.5 เป็นนักกีฬาที่เข้าแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ได้อันดับที่ 1-3
          3.6 เป็นนักกีฬาตัวแทนนักเรียนเข้าแข่งขันในระดับนานาชาติที่ดำเนินการโดยสำนัก
พัฒนาการกีฬาและนันทนาการ
          3.7 เป็นนักกีฬาที่เข้าแข่งขันชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประเภทเยาวชน ได้อันดับที่ 1-3
ในการแข่งขันที่สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยเป็นผู้จัด และมีผู้เข้าแข่งขันไม่น้อยกว่า 4 คน หรือทีมที่เข้าแข่งขันไม่น้อยกว่า 4 ทีม ทั้งนี้เฉพาะประเภทกีฬาที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เห็นชอบ
          3.8 เป็นนักกีฬาที่เข้าแข่งขันในรายการแข่งขันกีฬาที่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดการ
แข่งขัน และ/ หรือการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งประเทศไทย ได้อันดับที่ 1-3 ในประเภทกีฬาที่เป็นมาตรฐานสากล
          3.9 เป็นนักกีฬาที่เข้าแข่งขันในการแข่งขันกีฬา สำนักพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ และ/
หรือการแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนกีฬาได้อันดับที่ 1 ในประเภทกีฬาที่เป็นมาตรฐานสากล
          3.10 เป็นนักกีฬาที่เข้าแข่งขันในการแข่งขันกีฬากรุงเทพมหานคร และ/ หรือการแข่งขัน
กีฬาสาธิตสามัคคี ได้อันดับที่ 1 ในประเภทกีฬาที่เป็นมาตรฐานสากล
          3.11 เป็นนักกีฬาที่เข้าแข่งขันในกีฬาดาวรุ่งที่จัดการแข่งขันโดยสมาคมกีฬาแห่งประเทศ
ไทย ได้อันดับ 1
          3.12 เป็นนักกีฬาที่ชนะเลิศอันดับที่ 1 ในการแข่งขันระดับจังหวัด
          4. มีความประพฤติดี มีความขยันหมั่นเพียร มีวินัย และยังฝึกซ้อมกีฬาอยู่อย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ
          5. ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติตามระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี ของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2548 ดังนี้
          5.1 ไม่เคยต้องโทษตามคำพิพากษาของศาล เว้นแต่กรณีโทษนั้นเกิดจากความผิดอันได้
กระทำโดยประมาท หรือความผิดอันเป็นลหุโทษ
          5.2 ไม่เคยเป็นผู้มีความประพฤติเสียหาย
          5.3 ไม่เป็นคนวิกลจริต และไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคอื่นซึ่งสังคมรังเกียจ
          5.4 ไม่เคยถูกคัดชื่อออกจากสถาบันการศึกษาเพราะมีความผิดทางวินัย
          5.5 มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับคณะ/สาขาวิชาที่กำหนด


          หลักฐานประกอบการสมัคร
          1. ใบสมัครที่กรอกข้อความสมบูรณ์
          2. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้วx1.5 นิ้ว ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 3 รูป (ติดรูปถ่ายในใบสมัคร และบัตรประจำตัว)
          3. หลักฐานรับรองการศึกษา จำนวน 1 ชุด ดังต่อไปนี้
          3.1 ผู้ที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายให้ใช้ระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ช่วงชั้นที่ 4 มัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (ปพ.1: 4) ฉบับจริง พร้อมสำเนา 1 ชุด
          3.2 ผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
          3.2.1 ใบรับรองผลการศึกษาตามแบบที่กำหนด
          3.2.2 สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ตั้งแต่ภาคแรก จนถึง
สิ้นสุดภาคต้นของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ปพ.1: 4) โดยทางโรงเรียนต้องประทับตราลงนามรับรอง ระบุคะแนนเฉลี่ยสะสม แผนการเรียนไว้ให้ชัดเจน และต้องเป็นตัวพิมพ์เท่านั้น
          4. ประกาศนียบัตรหรือใบรับรองแสดงประวัติผลงานการแข่งขันต่างๆ ดังนี้ ต้องนำเอกสารฉบับจริง พร้อมสำเนาที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ชุด มาแสดงด้วย
          4.1 ประกาศนียบัตรหรือใบรับรองแสดงประวัติผลการแข่งขันในระดับนานาชาติ
          4.2 ประกาศนียบัตรหรือใบรับรองแสดงประวัติผลงานการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ เยาวชนแห่งชาติ
          4.3 ประกาศนียบัตรหรือใบรับรองแสดงประวัติผลงานการแข่งขันกีฬาชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ระดับเยาวชน และทั่วไปโดยสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย (นายกสมาคมหรือเลขาธิการสมาคมเป็นผู้รับรอง) หรือการกีฬาแห่งประเทศไทยรับรอง
          4.4 ประกาศนียบัตรหรือใบรับรองแสดงประวัติผลงานการแข่งขันกีฬานักเรียนในระดับ
นานาชาติ โดยสำนักพัฒนาการกีฬา และนันทนาการรับรอง
          4.5 ประกาศนียบัตรหรือใบรับรองแสดงประวัติผลงานการแข่งขันกีฬาที่มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์จัดการแข่งขัน หรือการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งประเทศไทย
          4.6 ประกาศนียบัตรหรือใบรับรองแสดงประวัติผลงานการแข่งขันกีฬาสำนักพัฒนาการกีฬา
และนันทนาการ หรือการแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนกีฬา หรือการแข่งขันกีฬากรุงเทพมหานคร หรือการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี หรือการแข่งขันกีฬาดาวรุ่ง หรือการแข่งขันกีฬาของจังหวัด ในประเภทกีฬาที่เป็นมาตรฐานสากล
          ประกาศนียบัตรหรือใบรับรองแสดงประวัติผลงานการแข่งขันกีฬาที่ผู้สมัครนำมาแสดง ถ้าไม่ระบุชื่อผู้สมัคร ขอให้ทางโรงเรียน หรือทางกีฬาจังหวัด ออกหนังสือรับรองแนบมาด้วย
          5. ใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐ หรือโรงพยาบาลของเอกชนซึ่งรัฐบาลรับรอง (ออกให้ไม่เกิน 1 เดือน) ฉบับจริง จำนวน 1 ชุด
          6. สำเนาทะเบียนบ้าน ที่มีผู้รับรองว่าเป็นสำเนาอันถูกต้อง จำนวน 1 ชุด
          7. สำเนาบัตรประชาชน ที่มีผู้รับรองว่าเป็นสำเนาอันถูกต้อง จำนวน 1 ชุด


          สนใจยื่นใบสมัคร หลักฐานประกอบใบสมัครด้วยตนเองพร้อมทั้งชำระเงินค่าสมัคร จำนวน 500 บาท ที่กองบริการการศึกษา (กำแพงแสน) ใน วันที่ 28 ธันวาคม 2552 – 20 มกราคม 2553 ในวัน และเวลาราชการ ทั้งนี้ไม่รับสมัครทางไปรษณีย์โดย นิตยสารการศึกษาวันนี้ นิตยสารเรียนรอบโลก รวมข้อมูลทุนและที่เรียนต่อ

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 9 คน กำลังออนไลน์