ศรีวิกรม์รับสมัครนักเรียนใหม่

 


           โรงเรียนศรีวิกรม์ เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2553 ทั้งนักเรียนประจำ-ไปกลับ ระดับเตรียมอนุบาล ประถมศึกษาปีที่ 1-6 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-2 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไประเบียบการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษา

แผนการเรียน English Programme
          คุณสมบัติของผู้สมัคร
          1.รับสมัครนักเรียนชาย – หญิง ระดับชั้นอนุบาล1-3   ประถมศึกษาปีที่ 1-6 และมัธยมศึกษาปีที่ 1-2
          2.สุขภาพแข็งแรง  สามารถช่วยเหลือตนเองได้
          3.ความประพฤติเรียบร้อย และยินดีปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของโรงเรียนทุกประการ
          4.ผู้ปกครองมีความพร้อมในการสนับสนุนการศึกษาของนักเรียน
          หลักฐานการรับสมัคร (บิดาหรือมารดาต้องมาสมัครด้วยตนเองพร้อมผู้สมัคร)
          1.ใบมอบตัว
          2.สำเนาสูติบัตร  2  ชุด
          3.สำเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อบิดา – มารดา และผู้สมัคร 2 ชุด
          4.สำเนาเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ถ้ามี)
          5.ป.พ. 4  แบบแสดงผลการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์
          6.ป.พ.6  สมุดรายงานผลการเรียน
          7.ป.พ. 8  ระเบียนสะสม
          8.รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว   จำนวน  7  รูป


แผนการเรียน  Child  Centred  Programme   และแผนการเรียนสายสามัญ
          คุณสมบัติของผู้สมัคร
          1.รับสมัครนักเรียนชาย – หญิง ระดับชั้นเตรียมอนุบาล1-3   ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 4    (Child Centred Programme) รับสมัครนักเรียนชาย – หญิง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-  6   (แผนการเรียนสายสามัญ)
          2.สุขภาพแข็งแรง  สามารถช่วยเหลือตนเองได้
          3.ความประพฤติเรียบร้อย และยินดีปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของโรงเรียนทุกประการ
          4.ผู้ปกครองมีความพร้อมในการสนับสนุนการศึกษาของนักเรียน
          หลักฐานการรับสมัคร (บิดาหรือมารดาต้องมาสมัครด้วยตนเองพร้อมผู้สมัคร)
          1.ใบมอบตัว
          2.สำเนาสูติบัตร  2  ชุด
          3.สำเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อบิดา – มารดา และผู้สมัคร 2 ชุด
          4.สำเนาเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ถ้ามี)
          5.ปพ. 1  ระเบียนแสดงผลการเรียน
          6.ปพ. 4  แบบแสดงผลการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์
          7.ปพ.6  สมุดรายงานผลการเรียน
          8.ปพ. 7   ใบรับรองการเป็นนักเรียน
          9.ปพ. 8  ระเบียนสะสม
          10.รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว   จำนวน  7  รูป
          11.ใบย้ายนักเรียนเข้าเรียน  (กรณีไม่จบช่วงชั้น)


           จำหน่ายใบสมัคร วันจันทร์ – ศุกร์   เวลา 8.00 – 15.00 น. หยุดวันเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดราชการ

           สนใจติดต่อสอบถามได้ที่ฝ่ายกิจการนักเรียนและฝ่ายประชาสัมพันธ์  โทร.0-2 712 – 1001 – 4  ต่อ  511 – 514 


โดย นิตยสารการศึกษาวันนี้ นิตยสารเรียนรอบโลก รวมข้อมูลทุนและที่เรียนต่อ

         

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 13 คน กำลังออนไลน์