สสส.หนุนทุนวิทยานิพนธ์ด้านการสื่อสารสุขภาวะ ปี 2553 [21 ธ.ค. 52]

รูปภาพของ sss27177

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดยแผนสื่อสารการตลาดเพื่อสังคม มีเป้าหมายที่จะสนับสนุนนิสิตนักศึกษา ในระดับปริญญาโทและเอก ที่สนใจศึกษาวิทยานิพนธ์ในหัวข้อการสื่อสารสุขภาวะ (Health Communication) เพื่อนำไปสู่การสร้างองค์ความรู้ การประยุกต์ใช้องค์ความรู้กับกรณีศึกษา และข้อเสนอต่อแนวทางการส่งเสริมการสื่อสารสุขภาวะ มาตรการ นโยบาย และกระบวนการขับเคลื่อนที่เป็นรูปธรรม การสนับสนุนทุนวิทยานิพนธ์นี้ยังมุ่งหวังให้เกิดการสร้างความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษากับเครือข่ายสุขภาวะต่างๆ ของ สสส. เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างภาควิชาการกับภาคประชาสังคม อันจะช่วยสร้างความยั่งยืนให้แก่ระบบการสื่อสารเพื่อเป็นกลไกสร้างเสริมสุขภาพต่อไป


สำหรับ นิยามและขอบเขตของเนื้อหาวิทยานิพนธ์ที่สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (Health Promotion) หมายถึง กระบวนการสนับสนุนให้ประชาชนสามารถควบคุมพฤติกรรมสุขภาพของตนเอง สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อให้บุคคล ครอบครัว และชุมชน มีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีสุขภาวะทั้ง 4 มิติ คือ สุขภาวะทางกาย ทางจิตใจ ทางสังคม และทางปัญญา


การสื่อสารสุขภาวะ (Health Communication) หมายถึง การสื่อสารสาธารณะ และการสื่อสารระดับกลุ่มที่ 1) มุ่งให้ผู้รับสารเป้าหมายเกิดความรู้ความเข้าใจเรื่องสุขภาวะในประเด็นที่สื่อสาร มีทัศนคติ ยอมรับในพฤติกรรมของการสร้างเสริมสุขภาพ 2) มุ่งให้เกิดผลความเปลี่ยนแปลงทางนโยบายและระบบ ที่เอื้อให้เกิดสังคมสุขภาวะที่ยั่งยืน ทั้งนี้ ครอบคลุมการสื่อสารทุกประเภท ตั้งแต่การสื่อสารมวลชน ไปจนถึงสื่อท้องถิ่น สื่อภาคประชาชน สื่อพื้นบ้าน สื่อศิลปวัฒนธรรม สื่อใหม่ และสื่อทางเลือก

ขอบเขตของเนื้อหา : จากนิยามข้างต้น ได้กำหนดขอบเขตของเนื้อหาวิทยานิพนธ์ที่อยู่ในเกณฑ์พิจารณาสนับสนุน ดังข้อใดข้อหนึ่ง ต่อไปนี้

1)บทบาท ผลลัพธ์ และผลกระทบของการสื่อสารสุขภาวะ ต่อการเปลี่ยนแปลงสังคม
2)กลยุทธ์การสื่อสารเพื่อสุขภาวะ (การรณรงค์ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ การสร้างกระแส การกำหนดวาระสังคม ฯลฯ)
3)การสร้างเครือข่ายด้วยการสื่อสาร เพื่อนำไปสู่การสร้างสังคมสุขภาวะ
4)การพัฒนาระบบและโครงสร้างสื่อ การปฏิรูปสื่อ การพัฒนานโยบายสื่อ เพื่อนำไปสู่การมีสื่อคุณภาพและสร้างสรรค์
5)การสร้างผู้รับสารที่รู้เท่าทันสื่อ การคุ้มครองผู้บริโภคสื่อ
6)การค้นหาองค์ความรู้ใหม่ๆ ของการสื่อสารสุขภาวะ
7)การวิจัยเพื่อสร้างเครื่องมือการประเมินผลการสื่อสารสุขภาวะ

 

ทั้งนี้ หัวข้อวิทยานิพนธ์อาจเลือกศึกษาประเด็นสุขภาวะด้านในด้านหนึ่ง ที่อยู่ในขอบเขตการดำเนินงานของ สสส. อาทิ การลดการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ บุหรี่ การป้องกันอุบัติเหตุ การส่งเสริมการออกกำลังกาย การบริโภคที่ปลอดภัย สุขภาวะของเด็ก เยาวชน ครอบครัว และผู้สูงอายุ สุขภาวะทางเพศ สุขภาวะผู้หญิง สุขภาวะผู้พิการและกลุ่มผู้ด้อยโอกาสทางสังคม สื่อสร้างสรรค์สำหรับกลุ่มวัยต่างๆ ชุมชนสุขภาวะ สุขภาพจิต สุขภาวะทางปัญญา และสุขภาพทางเลือก (สามารถศึกษาแผนงานต่างๆ ของสสส. ได้ในเว็บไซต์ www.thaihealth.or.th)


สาขาที่มีสิทธิเสนอขอรับทุน :การสื่อสารสุขภาพ นิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ การสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีการสื่อสาร สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ สตรีศึกษา สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ เภสัชศาสตร์พยาบาลศาสตร์   


เงื่อนไขการสนับสนุน
1)ผู้เสนอขอรับทุน ต้องเป็นนิสิตนักศึกษา ในระดับปริญญาโท หรือปริญญาเอก ที่อยู่ระหว่างการทำวิทยานิพนธ์ และมีผลการสอบหัวข้อโครงร่างวิทยานิพนธ์เรียบร้อยแล้ว
2)ผู้เสนอขอรับทุน ต้องมีแผนการทำงานที่มั่นใจได้ว่าจะสามารถศึกษาวิทยานิพนธ์ได้จบภายในระยะเวลาหนึ่งปี นับจากวันสอบหัวข้อ สำหรับระดับปริญญาโท และภายในระยะเวลาสองปี สำหรับระดับปริญญาเอก
3)ผู้เสนอขอรับทุนต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา  และคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ทั้งชุด
4)ผู้เสนอขอรับทุนต้องยินดีรับข้อเสนอแนะจากกรรมการโครงการฯ  เพื่อปรับใช้ในการทำวิทยานิพนธ์ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น
5)ผู้เสนอขอรับทุนต้องส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ ให้กับ สสส. และอาจได้รับคัดเลือกให้นำเสนอเป็นบทความหรือรายงานในวารสารสิ่งพิมพ์ของ สสส. หรือนำเสนอในการประชุมวิชาการต่างๆ ที่ สสส. จัดขึ้น
6)สสส. ไม่สนับสนุนโครงการที่เป็นค่าตอบแทนหรือเงินเดือนของผู้รับทุน ค่าที่พักและค่าเดินทางในอัตราที่เกินความเหมาะสม และไม่สนับสนุนโครงการที่ได้รับทุนบางส่วนจากหน่วยงานที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ


ทุนสนับสนุน

ประเภทที่หนึ่ง วิทยานิพนธ์ที่มีการออกแบบวิจัยที่ซับซ้อน มีการเก็บข้อมูลภาคสนามมาก มีการค้นคว้าแหล่งอ้างอิงสูง งบประมาณ 50,000 – 150,000 บาท


ประเภทที่สอง วิทยานิพนธ์ที่มีการออกแบบวิจัยในระดับปานกลาง มีการเก็บข้อมูลภาคสนาม และค้นคว้าในระดับปานกลาง งบประมาณ 30,000 – 50,000 บาท

 

วิธีการเสนอขอรับทุน และการแจ้งผล
ผู้สนใจสามารถเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ที่ผ่านการสอบ/อนุมัติแล้ว พร้อมกรอกเอกสารตามแบบที่  สสส. กำหนด ในระยะเวลาเปิดรับ ตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2552 ถึงวันที่ 15 มิถุนายน 2553แจ้งผลการพิจารณา  ครั้งที่หนึ่ง ภายในวันที่ 31 มกราคม 2553  ครั้งที่สอง ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2553 ครั้งที่สาม ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2553


รายชื่อคณะกรรมการโครงการฯ
1)รศ.จุมพล รอดคำดี ประธาน
2)มานิจ     สุขสมจิตร กรรมการ
3)มานิต รัตนสุวรรณ กรรมการ
4)รศ.ดร.พีระ จิรโสภณ กรรมการ
5)รศ.ดร.วิลาสินี อดุลยานนท์กรรมการและเลขานุการ 

 

สอบถามรายละเอียดและเสนอโครงการได้ที่สำนักรณรงค์และสื่อสารสาธารณะเพื่อสังคม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เลขที่ 979 อาคารเอสเอ็ม ทาวเวอร์ ชั้น 34 ถนนพหลโยธิน พญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร.02-2980500 ต่อ 1220  (วนิดา วินิจจะกูล) หรือ ต่อ 1903 (อัจฉรา นุชพงษ์)
โทรสาร 02-2980501  www.thaihealth.or.th
 

สร้างโดย: 
น.ส.สุภาภรณ์ แร่เจริญ
แหล่งที่มา: 
http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1259855503&grpid=&catid=04

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 14 คน กำลังออนไลน์