แบบทดสอบเก็บคะแนนระหว่างเรียน ส 32101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สาระการเรียนรู้เศรษฐศาสตร์

รูปภาพของ kjnporntipa

เป็นแบบแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หลังเรียน

วิชา  ส32101สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  สาระเศรษฐศาสตร์
คำชี้แจง
1. ข้อสอบมีจำนวน 60 ข้อ ให้นักเรียนทำทุกข้อ 
2. ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียวแล้วกาเครื่อง X ลงในกระดาษคำตอบ

3'ให้นักเรียนมารับกระดาษคำตอบ 60 ข้อ  ที่โต๊ะครู
4. ให้นักเรียนส่งภายใน วันที่  5  มกราคม  2553
1) ข้อใด ไม่ใช่ จุดมุ่งหมายในการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจของประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคเอเชีย ? 
  ก. รักษาผลประโยชน์
  ข. สร้างอำนาจต่อรอง
  ค. กีดกันทางการค้า
  ง. ร่วมมือช่วยเหลือกัน
2) ปฎิญญาอาเซียนได้ลงนามกันครั้งแรกที่เมืองใด ?
  ก. โตเกียว
  ข. กรุงเทพมหานคร
  ค. จาการ์ตา
  ง. มะนิลา
3) ASEAN เป็นกลุ่มความร่วมมือของภูมิภาคใดในเอเชีย ?
  ก. เอเชียใต้
  ข. เอเชียกลาง
  ค. เอเชียตะวันตกเฉียงใต้
  ง. เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
4) วัตถุประสงค์ขององค์การการค้าโลก มุ่งหวังให้ประเทศสมาชิกยึดมั่นในหลักการข้อใด ?
  ก. ส่งออกสินค้าที่มีคุณภาพ
  ข. ใช้ระบบเศรษฐกิจทุนนิยมเสรี
  ค. ผลิตสินค้ามาตรฐานเดียวกัน
  ง. การค้าเสรีและไม่กีดกันทางการค้า
5) สำนักงานใหญ่ขององค์การการค้าโลกอยู่ที่ประเทศใด ?
  ก. สวิตเซอร์แลนด์
  ข. ฝรั่งเศส
  ค. สหรัฐอเมริกา
  ง. อังกฤษ
6) “อาฟต้า” หมายถึงข้อใด ?
  ก. องค์การการค้าโลก
  ข. เขตการค้าเสรีอาเซียน
  ค. สมาคมอาเซียน
  ง. กลุ่มความร่วมมือทางเศรษฐกิจในเอเชีย-แปซิฟิก
7) ข้อใดคือองค์การทางเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดในโลก ?
  ก. WTO
 ข. AFTA
 ค. ASEAN
 ง. APEC
8) ข้อใด เป็นความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน ?
  ก. สามเหลี่ยมเศรษฐกิจ
  ข. สามเหลี่ยมมรกต
ค. หกเหลี่ยมเศรษฐกิจ
ง. เขตการค้าเสรีอาเซียน
9) เศรษฐศาสตร์เป็นวิชาที่เกี่ยวข้องในเรื่องใดมากที่สุด ?
  ก. การตัดสินใจเลือก
  ข. การมีคุณธรรมของสังคม
  ค. ความสัมพันธ์ของชีวิตมนุษย์
  ง. การศึกษาความเป็นมาของธุรกิจ
10) การศึกษาวิชาเศรษฐศาสตร์ เกิดขึ้นเพราะเหตุใด?
  ก. คนมีการศึกษาสูงขึ้น
  ข. ประชากรขาดคุณภาพ
  ค. ทรัพยากรในโลกมีจำกัด
  ง. เกิดอาชีพใหม่ ๆ เพิ่มมากขึ้น
11) สาขาหลักของเศรษฐศาสตร์ คือข้อใด ?
  ก. เศรษฐมิติ เศรษฐศาสตร์ทฤษฎี
  ข. เศรษฐศาสตร์จุลภาค เศรษฐศาสตร์มหภาค
  ค. เศรษฐศาสตร์มหภาค เศรษฐศาสตร์การเงิน
  ง. เศรษฐศาสตร์จุลภาค เศรษฐศาสตร์ทฤษฎี
12) ข้อใดเป็นเศรษฐศาสตร์จุลภาค ?
  ก. การพัฒนาเศรษฐกิจ
  ข. ภาวะเงินเฟ้อ
  ค. การกำหนดราคาสินค้า
  ง. การเติบโตทางเศรษฐกิจ
13) ข้อใดเป็นเศรษฐศาสตร์มหภาค ?
  ก. ปริมาณการผลิตสินค้า
  ข. การใช้จ่ายของรัฐ
  ค. ทฤษฎีผู้บริโภค
  ง. ราคาของปัจจัยการผลิตสินค้า
14) ลัทธิเสรีนิยมส่งเสริมระบบเศรษฐกิจแบบใด?
  ก. ทุนนิยม
  ข. พาณิชย์นิยม
  ค. สังคมนิยม
  ง. แบบผสม
15) ในปัจจุบัน ประเทศไทยใช้ระบบเศรษฐกิจแบบใด ?
  ก. แบบผสม
  ข. แบบสังคมนิยม
  ค. แบบทุนนิยม
  ง. แบบวางแผนจากส่วนกลาง
16) เจ้าของโรงงานทำโอ่งมังกรแห่งหนึ่งในจังหวัดราชบุรี เป็นปัจจัยการผลิตประเภทใด ?
  ก. ผู้ประกอบการ
  ข. ผู้ใช้แรงงาน
  ค. ผู้ว่าจ้าง
  ง. ผู้รับเหมา
17) ในฐานะที่เป็นผู้ประกอบการเขาจะได้รับผลตอบแทนเป็นอะไร ?
  ก. ค่าเช่า
  ข. กำไร
ค. ดอกเบี้ย
ง. ค่าจ้าง
18) เครื่องจักร ไฟฟ้า ถนน และตัวอาคารในโรงงานแห่งหนึ่ง เป็นปัจจัยการประเภทใด ?
  ก. ที่ดิน
  ข. แรงงาน
  ค. ทุน
  ง. การประกอบการ
19) ข้อใดจัดเป็นธุรกิจประเภทผลิตสินค้า ?
  ก. โรงภาพยนตร์
  ข. ธุรกิจโรงแรม
  ค. โรงงานเครื่องประดับ
  ง. สถานบันเทิงต่าง ๆ 
20) นักธุรกิจผู้ประกอบการจะดำเนินงานบริหารและจัดการบริษัทอย่างไร จึงจะเลือกได้ว่ายึดหลัก”ธรรมาภิบาล”ต่อองค์กรธุรกิจและผู้ถือหุ้น?
  ก. คืนกำไรสู่สังคม
  ข. ซื่อตรง และยุติธรรม
  ค. แสวงหาผลกำไรภายใต้กฎหมาย
  ง. มีเงินปันผลให้สม่ำเสมอ
21) ผู้บริโภคจะใช้หลักเกณฑ์ใดในการตัดสินใจซื้อสินค้า ?
  ก. ซื้อสินค้าที่มีราคาต่ำสุด
  ข. ซื้อสินค้าที่มีคุณภาพดีที่สุด
  ค. ซื้อสินค้าที่บริโภคได้ดีที่สุด
  ง. ซื้อสินค้าที่ให้ความพอใจสูงสุด
22) เหตุใดจึงต้องมีการคุ้มครองผู้บริโภค ?
  ก. เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับความพอใจในการบริโภค
  ข. เพื่อให้ผู้บริโภคมีโอกาสเลือกสินค้าตามที่ต้องการ
  ค. เพื่อให้ผู้บริโภคมีโอกาสซื้อสินค้าในราคาถูก
  ง. เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับความปลอดภัยในการบริโภค
23) โครงการบริษัทจำลองเป็นการฝึกให้นักเรียนเรียนรู้เรื่องใดมากที่สุด ?
  ก. ความซื่อสัตย์
  ข. ความขยันอดทน
  ค. ความรับผิดชอบ
  ง. การบริหารจัดการ
24) การดำเนินงานในโครงการบริษัทจำลอง ของนักเรียนในโรงเรียน ข้อใดเป็นขั้นที่นักเรียนจะได้รับประสบการณ์โดยตรงจากโลกธุรกิจมากที่สุด ?
  ก. ขั้นที่ 1 การระดมทุน
  ข. ขั้นที่ 2 จัดตัวบุคลากรทำหน้าที่
  ค. ขั้นที่ 3 การปฏิบัติงาน
  ง. ขั้นที่ 4 สรุปผลการดำเนินงาน
25) พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 เป็นกฎหมายที่ตราขึ้นเพื่อคุ้มครองผู้บริโภคในด้านใด ?
  ก. การรับรู้ข่าวสารอย่างถูกต้อง
  ข. การเลือกซื้อสินค้าด้วยตนเอง
  ค. การซื้อสินค้าในระบบขายตรง
  ง. การซื้อสินค้ามีคุณภาพและราคายุติธรรม
26) ข้อใด ไม่ใช่ สิทธิของผู้บริโภคที่จะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 ?
  ก. การทำสัญญาซื้อสินค้าที่เป็นธรรม
  ข. ความปลอดภัยจากการบริโภคสินค้า
  ค. การเล่นแชร์และกู้เงินนอกระบบ
  ง. รับรู้การบรรยายคุณภาพสินค้าตามจริง
27) ข้อใดไม่ใช่วัตถุประสงค์ของสหกรณ์ ?
  ก. ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
  ข. รวมกลุ่มและทุนในการดำเนินธุรกิจ
  ค. ช่วยขจัดปัญหาพ่อค้าคนกลาง
  ง. มุ่งแสวงหากำไรแก่สมาชิก
28) สหกรณ์แห่งแรกของประเทศไทยจัดตั้งขึ้นในจังหวัดใด ?
ก. จังหวัดสุโขทัย
ข. จังหวัดเชียงใหม่
ค. จังหวัดพิจิตร
ง. จังหวัดพิษณุโลก
29) สิ่งที่เรียกว่า”กลไกตลาด”เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับเรื่องใดต่อไปนี้มากที่สุด ?
  ก. ราคาของสินค้า
  ข. คุณภาพสินค้า
  ค. รสนิยมของผู้บริโภค
  ง. ความชำนาญเฉพาะด้านของผู้ผลิต
30) ความต้องการสินค้าและบริการของผู้บริโภคเรียกว่าอะไร ?
  ก. อุปทาน
  ข. ดุลยภาพ
  ค. อุปสงค์
  ง. กลไกตลาด
31) อุปทาน หมายถึงข้อใด ?
  ก. จำนวนประชากรในบริเวณนั้น
  ข. การเปลี่ยนแปลงของรายได้
  ค. การเปลี่ยนแปลงของราคาสินค้า
  ง. ปริมาณสินค้าที่ผู้ขายเสนอขาย
32) ปัญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจของระบบตลาดเสรี คือข้อใด ?
  ก. ทรัพยากรมีจำกัด
  ข. ความยากจนของผู้คน 
  ค. การแข่งขันอย่างไม่เป็นธรรม
  ง. จะผลิตอะไร ผลิตอย่างไร และผลิตเพื่อใคร
33) ปริมาณอุปสงค์ต่อสินค้าใด ๆ มักมีความสัมพันธ์กับราคาของสินค้านั้นในลักษณะใด ?
  ก. ทางตรงกันข้าม
  ข. ทิศทางเดียวกัน
  ค. ทางใกล้เคียงกัน
  ง. แปรปรวนตามปัจจัยเสี่ยง
34) ราคาสินค้าในข้อใด ทำให้ผู้ผลิตกับผู้บริโภคสามารถซื้อขายกันได้ ตามหลักของกลไกตลาด ?
  ก. ราคาดุลยภาพ
  ข. ราคาควบคุมของรัฐ
  ค. ราคาที่ผู้ผลิตพอใจ
  ง. ราคาที่ผู้บริโภคพอใจ
35) ตามหลักกลไกราคาในระบบตลาดเสรี เมื่อเกิด “ปริมาณดุลยภาพ”จะเกิดสภาพใดขึ้น ?
  ก. สินค้าเหลือ
  ข. สินค้าหมดพอดี
  ค. สินค้าขาดตลาด
  ง. สินค้าขาดคุณภาพ
36) ตลาดสินค้าข้อใด จะได้ผลกำไรจากผู้บริโภคมากเกินปกติ ?
  ก. ตลาดผูกขาด
  ข. ตลาดแข่งขันสมบูรณ์
  ค. ตลาดกึ่งแข่งขันกึ่งผูกขาด
  ง. ตลาดที่มีผู้ผลิตน้อยราย
37) ธนาคารใดเป็นธนาคารกลางของประเทศไทย ?
  ก. ธนาคารกรุงไทย
  ข. ธนาคารแห่งประเทศไทย
  ค. ธนาคารทหารไทย
  ง. ธนาคารนครหลวงไทย
38) ข้อใดเป็นลักษณะของธนาคารกลาง ?
  ก. แสวงหาผลกำไรจากประชาชน
  ข. ทำธุรกิจโดยตรงกับประชาชน
  ค. ควบคุมการทำงานโดยรัฐ
  ง. ออกกฎหมายเกี่ยวกับการเงิน
39) ข้อใดไม่ใช่หน้าที่ของธนาคารแห่งประเทศไทย ?
  ก. ให้ประชาชนทั่วไปกู้ยืมเงิน
  ข. จัดพิมพ์และออกใช้ธนบัตร
  ค. กำกับดูแลสถาบันการเงิน
  ง. เป็นนายธนาคารของรัฐบาล
40) ธนาคารพาณิชย์แห่งแรกที่เป็นของคนไทยปัจจุบันคือธนาคารใด ?
  ก. ธนาคารออมสิน
  ข. ธนาคารกรุงไทย
  ค. ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด
  ง. ธนาคารกรุงเทพ จำกัด
41) ข้อใดไม่ใช่หน้าที่ของธนาคารพาณิชย์ ?
  ก. ให้กู้ยืม
  ข. การรับฝากเงิน
  ค. การให้เช่าตู้นิรภัย
  ง. การรักษาเสถียรภาพด้านการเงิน
42) ธนาคารออมสินตั้งขึ้นในสมัยรัชกาลใด ?
  ก. รัชกาลที่ 4
  ข. รัชกาลที่ 5
  ค. รัชกาลที่ 6
  ง. รัชกาลที่ 7
43) ข้อใดเป็นวัตถุประสงค์สำคัญในการจัดตั้งธนาคารออมสิน ?
  ก. แสวงหากำไรจากประชาชน
  ข. ระดมเงินออมจากประชาชน
  ค. แหล่งเงินทุนของรัฐบาล
  ง. เพื่อรักษาเสถียรภาพด้านการเงิน
44) ธนาคารใดที่ตั้งขึ้นเพื่อให้ความช่วยเหลือเกษตรกรโดยตรง ?
ก. ธนาคารออมสิน
ข. ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ค. ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้า
ง. ธนาคารการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
45) จุดมุ่งหมายที่สำคัญที่สุดของการพัฒนาเศรษฐกิจคืออะไร ?
ก. การกระจายระดับรายได้ต่อหัว
ข. รายได้จากการส่งออกเพิ่มขึ้น
ค. การดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศ
ง. การให้ประชาชนมีอาชีพ
46) ในช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2545-2549 ประเทศไทยใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับที่เท่าไร ?
ก. ฉบับที่ 6
ข. ฉบับที่ 7
ค. ฉบับที่ 8
ง. ฉบับที่ 9 
47) ทำไมจึงต้องมีการวางแผนการพัฒนาเศรษฐกิจ ?
ก. เป็นแนวทางการบริหารงานของรัฐ
ข. เป็นแนวทางสำหรับการลงทุนในอนาคต
ค. เป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจอย่างมีระบบ
ง. เป็นแนวทางในการจัดสรรและใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์
48) การวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ เป็นหน้าที่ของหน่วยงานใด ?
  ก. สำนักงบประมาณ
  ข. สำนักนายกรัฐมนตรี
  ค. สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
  ง. สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
49) แผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับแรกของไทยเริ่มตั้งแต่ปีใด ?
  ก. พ.ศ. 2502 – พ.ศ. 2506
  ข. พ.ศ. 2504 – พ.ศ. 2509
  ค. พ.ศ. 2505 – พ.ศ. 2510
  ง. พ.ศ. 2506 – พ.ศ.  2511
50) ข้อใดเป็นจุดมุ่งหมายในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ?
ก. มีรัฐบาลที่มั่งคง
ข. ประชาชนอยู่ดีกินดี
ค. เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว
ง. เป็นประเทศที่มั่งคั่งร่ำรวย
51) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของจังหวัดควรมีความสอดคล้องกับข้อใดมากที่สุด ?
ก. แผนพัฒนาชาติ
ข. แผนพัฒนาสังคมแห่งชาติ
ค. แผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ
ง. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
52) นโยบายเร่งด่วนตามนโยบายการพัฒนาของผู้บริหารท้องถิ่นอำเภอควนเนียงคือเรื่องใด ?
  ก. การคมนาคม
  ข. น้ำประปา
  ค. ยาเสพติด
  ง. การประกอบอาชีพ
53) “เศรษฐกิจพอเพียง” เป็นแนวคิดของผู้ใด?
  ก. พ.ต.ท.ทักษิณ  ชินวัตร
  ข. พลเอกเปรม  ติณสูลานนท์
  ค. จอมพลสฤษดิ์  ธนะรัชต์
  ง. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
54) ลักษณะของเศรษฐกิจพอเพียงจะสอดคล้องกับหลักการทางพระพุทธศาสนาในข้อใด ? 
  ก. เป็นพุทธเศรษฐศาสตร์เน้นความสมถะ
  ข. เป็นพุทธเศรษฐศาสตร์เน้นทางสายกลาง
  ค. เป็นพุทธเศรษฐศาสตร์เน้นความประหยัด
  ง. เป็นพุทธเศรษฐศาสตร์เน้นความมัธยัสถ์
55) ข้อใด ไม่ใช่ หลักการของระบบเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ?
  ก. รู้จักพอประมาณ หรือเดินสายกลาง
  ข. ยึดหลักความสามัคคีและช่วยเหลือกัน
  ค. เน้นการรวมกลุ่มจัดตั้งเป็นองค์กร
  ง. เน้นการผลิตเพื่อการค้า 
56) ข้อใดคือเงื่อนไขของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ?
  ก. ความพอประมาณ  ความพอดี
  ข. ความรู้   คุณธรรม
  ค. ความขยัน  ความอดทน
  ง. คุณธรรม  มีความเหตุผล
57) ข้อใดสรุปปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได้ถูกต้อง ?
ก. 3 ห่วง 2 เงื่อนไข
ข. 2 ห่วง 3 เงื่อนไข
ค. 3 ห่วง 3 เงื่อนไข
ง. 2 ห่วง 2 เงื่อนไข
58) “ความพอดีที่ไม่น้อยเกินไปและไม่มากเกินไป” คือความหมายของข้อใด ?
ก. การมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว
ข. ความมีเหตุผล
ค. ความอดทน
ง. ความพอประมาณ
59) ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงประกอบด้วยคุณลักษณะ 3 ประการต่อไปนี้ ยกเว้นข้อใด ?
  ก. ความพอประมาณ
  ข. ความมีเหตุผล
  ค. ความซื่อสัตย์
ง. การมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว
60) ทฤษฎีใหม่ของในหลวงทรงคิดคำนวณแบ่งพื้นที่ออกเป็นสัดส่วนอย่างไร ?
  ก. 30 : 30 : 20 : 20
 ข. 30 : 30 : 30 : 10
  ค. 30 : 40 : 20 : 10
  ง. 40 : 20 : 20 : 20

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 234 คน กำลังออนไลน์