แบบทดสอบเก็บคะแนนระหว่างเรียน ส 32101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สาระการเรียนรู้เศรษฐศาสตร์

รูปภาพของ kjnporntipa

เป็นแบบแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หลังเรียน

วิชา  ส32101สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  สาระเศรษฐศาสตร์
คำชี้แจง
1. ข้อสอบมีจำนวน 60 ข้อ ให้นักเรียนทำทุกข้อ 
2. ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียวแล้วกาเครื่อง X ลงในกระดาษคำตอบ

3'ให้นักเรียนมารับกระดาษคำตอบ 60 ข้อ  ที่โต๊ะครู
4. ให้นักเรียนส่งภายใน วันที่  5  มกราคม  2553
1) ข้อใด ไม่ใช่ จุดมุ่งหมายในการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจของประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคเอเชีย ? 
  ก. รักษาผลประโยชน์
  ข. สร้างอำนาจต่อรอง
  ค. กีดกันทางการค้า
  ง. ร่วมมือช่วยเหลือกัน
2) ปฎิญญาอาเซียนได้ลงนามกันครั้งแรกที่เมืองใด ?
  ก. โตเกียว
  ข. กรุงเทพมหานคร
  ค. จาการ์ตา
  ง. มะนิลา
3) ASEAN เป็นกลุ่มความร่วมมือของภูมิภาคใดในเอเชีย ?
  ก. เอเชียใต้
  ข. เอเชียกลาง
  ค. เอเชียตะวันตกเฉียงใต้
  ง. เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
4) วัตถุประสงค์ขององค์การการค้าโลก มุ่งหวังให้ประเทศสมาชิกยึดมั่นในหลักการข้อใด ?
  ก. ส่งออกสินค้าที่มีคุณภาพ
  ข. ใช้ระบบเศรษฐกิจทุนนิยมเสรี
  ค. ผลิตสินค้ามาตรฐานเดียวกัน
  ง. การค้าเสรีและไม่กีดกันทางการค้า
5) สำนักงานใหญ่ขององค์การการค้าโลกอยู่ที่ประเทศใด ?
  ก. สวิตเซอร์แลนด์
  ข. ฝรั่งเศส
  ค. สหรัฐอเมริกา
  ง. อังกฤษ
6) “อาฟต้า” หมายถึงข้อใด ?
  ก. องค์การการค้าโลก
  ข. เขตการค้าเสรีอาเซียน
  ค. สมาคมอาเซียน
  ง. กลุ่มความร่วมมือทางเศรษฐกิจในเอเชีย-แปซิฟิก
7) ข้อใดคือองค์การทางเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดในโลก ?
  ก. WTO
 ข. AFTA
 ค. ASEAN
 ง. APEC
8) ข้อใด เป็นความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน ?
  ก. สามเหลี่ยมเศรษฐกิจ
  ข. สามเหลี่ยมมรกต
ค. หกเหลี่ยมเศรษฐกิจ
ง. เขตการค้าเสรีอาเซียน
9) เศรษฐศาสตร์เป็นวิชาที่เกี่ยวข้องในเรื่องใดมากที่สุด ?
  ก. การตัดสินใจเลือก
  ข. การมีคุณธรรมของสังคม
  ค. ความสัมพันธ์ของชีวิตมนุษย์
  ง. การศึกษาความเป็นมาของธุรกิจ
10) การศึกษาวิชาเศรษฐศาสตร์ เกิดขึ้นเพราะเหตุใด?
  ก. คนมีการศึกษาสูงขึ้น
  ข. ประชากรขาดคุณภาพ
  ค. ทรัพยากรในโลกมีจำกัด
  ง. เกิดอาชีพใหม่ ๆ เพิ่มมากขึ้น
11) สาขาหลักของเศรษฐศาสตร์ คือข้อใด ?
  ก. เศรษฐมิติ เศรษฐศาสตร์ทฤษฎี
  ข. เศรษฐศาสตร์จุลภาค เศรษฐศาสตร์มหภาค
  ค. เศรษฐศาสตร์มหภาค เศรษฐศาสตร์การเงิน
  ง. เศรษฐศาสตร์จุลภาค เศรษฐศาสตร์ทฤษฎี
12) ข้อใดเป็นเศรษฐศาสตร์จุลภาค ?
  ก. การพัฒนาเศรษฐกิจ
  ข. ภาวะเงินเฟ้อ
  ค. การกำหนดราคาสินค้า
  ง. การเติบโตทางเศรษฐกิจ
13) ข้อใดเป็นเศรษฐศาสตร์มหภาค ?
  ก. ปริมาณการผลิตสินค้า
  ข. การใช้จ่ายของรัฐ
  ค. ทฤษฎีผู้บริโภค
  ง. ราคาของปัจจัยการผลิตสินค้า
14) ลัทธิเสรีนิยมส่งเสริมระบบเศรษฐกิจแบบใด?
  ก. ทุนนิยม
  ข. พาณิชย์นิยม
  ค. สังคมนิยม
  ง. แบบผสม
15) ในปัจจุบัน ประเทศไทยใช้ระบบเศรษฐกิจแบบใด ?
  ก. แบบผสม
  ข. แบบสังคมนิยม
  ค. แบบทุนนิยม
  ง. แบบวางแผนจากส่วนกลาง
16) เจ้าของโรงงานทำโอ่งมังกรแห่งหนึ่งในจังหวัดราชบุรี เป็นปัจจัยการผลิตประเภทใด ?
  ก. ผู้ประกอบการ
  ข. ผู้ใช้แรงงาน
  ค. ผู้ว่าจ้าง
  ง. ผู้รับเหมา
17) ในฐานะที่เป็นผู้ประกอบการเขาจะได้รับผลตอบแทนเป็นอะไร ?
  ก. ค่าเช่า
  ข. กำไร
ค. ดอกเบี้ย
ง. ค่าจ้าง
18) เครื่องจักร ไฟฟ้า ถนน และตัวอาคารในโรงงานแห่งหนึ่ง เป็นปัจจัยการประเภทใด ?
  ก. ที่ดิน
  ข. แรงงาน
  ค. ทุน
  ง. การประกอบการ
19) ข้อใดจัดเป็นธุรกิจประเภทผลิตสินค้า ?
  ก. โรงภาพยนตร์
  ข. ธุรกิจโรงแรม
  ค. โรงงานเครื่องประดับ
  ง. สถานบันเทิงต่าง ๆ 
20) นักธุรกิจผู้ประกอบการจะดำเนินงานบริหารและจัดการบริษัทอย่างไร จึงจะเลือกได้ว่ายึดหลัก”ธรรมาภิบาล”ต่อองค์กรธุรกิจและผู้ถือหุ้น?
  ก. คืนกำไรสู่สังคม
  ข. ซื่อตรง และยุติธรรม
  ค. แสวงหาผลกำไรภายใต้กฎหมาย
  ง. มีเงินปันผลให้สม่ำเสมอ
21) ผู้บริโภคจะใช้หลักเกณฑ์ใดในการตัดสินใจซื้อสินค้า ?
  ก. ซื้อสินค้าที่มีราคาต่ำสุด
  ข. ซื้อสินค้าที่มีคุณภาพดีที่สุด
  ค. ซื้อสินค้าที่บริโภคได้ดีที่สุด
  ง. ซื้อสินค้าที่ให้ความพอใจสูงสุด
22) เหตุใดจึงต้องมีการคุ้มครองผู้บริโภค ?
  ก. เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับความพอใจในการบริโภค
  ข. เพื่อให้ผู้บริโภคมีโอกาสเลือกสินค้าตามที่ต้องการ
  ค. เพื่อให้ผู้บริโภคมีโอกาสซื้อสินค้าในราคาถูก
  ง. เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับความปลอดภัยในการบริโภค
23) โครงการบริษัทจำลองเป็นการฝึกให้นักเรียนเรียนรู้เรื่องใดมากที่สุด ?
  ก. ความซื่อสัตย์
  ข. ความขยันอดทน
  ค. ความรับผิดชอบ
  ง. การบริหารจัดการ
24) การดำเนินงานในโครงการบริษัทจำลอง ของนักเรียนในโรงเรียน ข้อใดเป็นขั้นที่นักเรียนจะได้รับประสบการณ์โดยตรงจากโลกธุรกิจมากที่สุด ?
  ก. ขั้นที่ 1 การระดมทุน
  ข. ขั้นที่ 2 จัดตัวบุคลากรทำหน้าที่
  ค. ขั้นที่ 3 การปฏิบัติงาน
  ง. ขั้นที่ 4 สรุปผลการดำเนินงาน
25) พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 เป็นกฎหมายที่ตราขึ้นเพื่อคุ้มครองผู้บริโภคในด้านใด ?
  ก. การรับรู้ข่าวสารอย่างถูกต้อง
  ข. การเลือกซื้อสินค้าด้วยตนเอง
  ค. การซื้อสินค้าในระบบขายตรง
  ง. การซื้อสินค้ามีคุณภาพและราคายุติธรรม
26) ข้อใด ไม่ใช่ สิทธิของผู้บริโภคที่จะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 ?
  ก. การทำสัญญาซื้อสินค้าที่เป็นธรรม
  ข. ความปลอดภัยจากการบริโภคสินค้า
  ค. การเล่นแชร์และกู้เงินนอกระบบ
  ง. รับรู้การบรรยายคุณภาพสินค้าตามจริง
27) ข้อใดไม่ใช่วัตถุประสงค์ของสหกรณ์ ?
  ก. ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
  ข. รวมกลุ่มและทุนในการดำเนินธุรกิจ
  ค. ช่วยขจัดปัญหาพ่อค้าคนกลาง
  ง. มุ่งแสวงหากำไรแก่สมาชิก
28) สหกรณ์แห่งแรกของประเทศไทยจัดตั้งขึ้นในจังหวัดใด ?
ก. จังหวัดสุโขทัย
ข. จังหวัดเชียงใหม่
ค. จังหวัดพิจิตร
ง. จังหวัดพิษณุโลก
29) สิ่งที่เรียกว่า”กลไกตลาด”เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับเรื่องใดต่อไปนี้มากที่สุด ?
  ก. ราคาของสินค้า
  ข. คุณภาพสินค้า
  ค. รสนิยมของผู้บริโภค
  ง. ความชำนาญเฉพาะด้านของผู้ผลิต
30) ความต้องการสินค้าและบริการของผู้บริโภคเรียกว่าอะไร ?
  ก. อุปทาน
  ข. ดุลยภาพ
  ค. อุปสงค์
  ง. กลไกตลาด
31) อุปทาน หมายถึงข้อใด ?
  ก. จำนวนประชากรในบริเวณนั้น
  ข. การเปลี่ยนแปลงของรายได้
  ค. การเปลี่ยนแปลงของราคาสินค้า
  ง. ปริมาณสินค้าที่ผู้ขายเสนอขาย
32) ปัญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจของระบบตลาดเสรี คือข้อใด ?
  ก. ทรัพยากรมีจำกัด
  ข. ความยากจนของผู้คน 
  ค. การแข่งขันอย่างไม่เป็นธรรม
  ง. จะผลิตอะไร ผลิตอย่างไร และผลิตเพื่อใคร
33) ปริมาณอุปสงค์ต่อสินค้าใด ๆ มักมีความสัมพันธ์กับราคาของสินค้านั้นในลักษณะใด ?
  ก. ทางตรงกันข้าม
  ข. ทิศทางเดียวกัน
  ค. ทางใกล้เคียงกัน
  ง. แปรปรวนตามปัจจัยเสี่ยง
34) ราคาสินค้าในข้อใด ทำให้ผู้ผลิตกับผู้บริโภคสามารถซื้อขายกันได้ ตามหลักของกลไกตลาด ?
  ก. ราคาดุลยภาพ
  ข. ราคาควบคุมของรัฐ
  ค. ราคาที่ผู้ผลิตพอใจ
  ง. ราคาที่ผู้บริโภคพอใจ
35) ตามหลักกลไกราคาในระบบตลาดเสรี เมื่อเกิด “ปริมาณดุลยภาพ”จะเกิดสภาพใดขึ้น ?
  ก. สินค้าเหลือ
  ข. สินค้าหมดพอดี
  ค. สินค้าขาดตลาด
  ง. สินค้าขาดคุณภาพ
36) ตลาดสินค้าข้อใด จะได้ผลกำไรจากผู้บริโภคมากเกินปกติ ?
  ก. ตลาดผูกขาด
  ข. ตลาดแข่งขันสมบูรณ์
  ค. ตลาดกึ่งแข่งขันกึ่งผูกขาด
  ง. ตลาดที่มีผู้ผลิตน้อยราย
37) ธนาคารใดเป็นธนาคารกลางของประเทศไทย ?
  ก. ธนาคารกรุงไทย
  ข. ธนาคารแห่งประเทศไทย
  ค.