แม่โจ้ รับนักศึกษาป.ตรีภาคสมทบ


          มหาวิทยาลัยแม่โจ้จังหวัดเชียงใหม่กำลังเปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรหลักสูตร 4 ปี(เทียบเข้าเรียน 2 ปี) ภาคสมทบ จำนวน 45 คน ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2553
          คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร
          1.สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)หรือประกาศนียบัตรอื่นใดที่เทียบเท่า โดยมีผลการเรียนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00 และต้องศึกษาในสาขาวิชาที่กำหนดไว้ในคุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชาเอกหรือ
          2.กำลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรือประกาศนียบัตรอื่นใดที่เทียบเท่า และต้องศึกษาในสาขาวิชาที่กำหนดไว้ในคุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชาเอกที่จะรับสมัครเพื่อรับการคัดเลือก โดยมีผลการศึกษาเฉลี่ย 3 ภาคการศึกษาไม่ต่ำกว่า 2.00
          3.ไม่เคยต้องโทษในคดีอาญาเว้นแต่เป็นความผิดโดยประมาทและ/หรือความผิดฐานลหุโทษ
          4.ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสียหาย
          5.ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง
          6.ไม่เคยถูกคัดชื่ออกจากสถาบันการศึกษา เพราะผิดวินัยร้ายแรง
คุณสมบัติเฉพาะ จะค้องมีวุฒิปสว./ปวท. หรือประกาศนียบัตรอื่นที่เทียบเท่าทางพืช สัตว์ ป่าไม้ ประมง ช่างเกษคร เทคโนโลยีการเกษตร หรือเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม อุตสาหกรรมเกษตร หรือวุฒิอื่นโดยจะต้องเรียนวิชาพื้นฐานเพิ่มเติมตามมติกรรมการประจำหลักสูตร ภาควิชาและคณะ
          เอกสารการสมัคร
          1.ใบสมัครที่สมัครผ่านระบบอินเตอร์เน็ตที่ http://www.education.mju.ac.th พิมพ์ใบสมัครพร้อมติดรูปถ่ายเพื่อใช้ยื่นสมัคร
          2.สำเนาใบรายงานผลการศึกษา (Transcript of Record) รบ.1 จำนวน 3 ภาคเรียนหรือสำเนาใบรายงานผลการศึกษาฉบับถาวร(กรณีสำเร็จการศึกษาแล้ว)
          3.สำเนา Bill Payment  ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ที่ชำระค่าสมัครแล้ว 300 บาท ส่งไปที่ งานรับเข้าและแนะแนวการศึกษา (ภาคสมทบ 2553)  กองบริการการศึกษา ชั้น 2 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัแม่โจ้ 63 หมู่ที่ 4 ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290
          สนใจศึกษารายละเอียดการสมัครอีกครั้งได้ที่ http://www.education.mju.ac.thโดย นิตยสารการศึกษาวันนี้ นิตยสารเรียนรอบโลก

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 33 คน กำลังออนไลน์