จุฬาฯ รับนิสิตหลักสูตรนานาชาติ 675 คน

           คณะอักษรศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะเปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกนิสิต หลักสูตรนานาชาติ ประจำปีการศึกษา 2553 จำนวน 675   คน รับสมัครระหว่างวันที่ 4-30 มกราคม 2553
          คุณสมบัติผู้สมัครคณะอักษรศาสตร์
          1.สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
          2.มีคะแนนสอบวัดความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
          2.1TOEFL Paper –based ไม่ต่ำกว่า 550 หรือ TOEFL Computer –based ไม่ต่ำกว่า 213 หรือ TOEFL Internet –based ไม่ต่ำกว่า 79
          2.2 IELTS ไม่ต่ำกว่า 6.0
          2.3CU-TEP ไม่ต่ำกว่า 550
          3.มีคะแนนผลการสอบอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
          3.1CU-AAT โดยจะต้องมีคะแนนในส่วนของ Verbal Section ไม่ต่ำกว่า 400 คะแนนหรือ
          3.2 SAT1 โดยจะต้องมีคะแนนในส่วนของ Critical Reading ไม่ต่ำกว่า 400 คะแนน
          ในการยื่นคะแนนผลการทดสอบ CU-AAT หรือ SAT1 จะต้องเป็นคะแนนที่มาจากการสอบครั้งเดียวกัน โดยสามารถใช้คะแนนผลการสอบตามข้อ 2-3 ยอ้นหลังไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันสุดท้ายของการสมัคร คือวันที่ 29 มกราคม 2553 คณะอักษรศาสตร์สอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรม(หลักสูตรนานาชาติ)ห้อง 1311 ชั้น 13 อาคารบรมราชกุมารี คณะอักษรศาสตร์ โทร.0-2218-4641


          สำหรับคณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติเปิดรับสมัคร 4 สาขาวิชา คือสาขาวิชาวิศวกรรมการออกแบบการผลิตยานยนต์  สาขาวิชาวิศวกรรมนาโน สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อ สาขาวิชาวิศวกรรมอากาศยาน
          คุณสมบัติผู้สมัครคณะวิศวกรรมศาสตร์
          1.สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
          2.มีคะแนนสอบวัดความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
          2.1TOEFL Paper –based ไม่ต่ำกว่า 550 หรือ TOEFL Computer –based ไม่ต่ำกว่า 213 หรือ TOEFL Internet –based ไม่ต่ำกว่า 79
          2.2 IELTS ไม่ต่ำกว่า 6.0
          2.3CU-TEP ไม่ต่ำกว่า 550
          3.มีคะแนนผลการสอบอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
          3.1CU-AAT โดยจะต้องมีคะแนนในส่วนของ Verbal Section ไม่ต่ำกว่า 400 คะแนนหรือ
          3.2 SAT1 และ SAT 2 แต่ละวิชาไม่ต่ำกว่า 600 คะแนน
          4.มีคะแนนสอบวัดความถนัดทางวิทยาศาสตร์ ดังนี้
          4.1สำหรับผู้สมัครสาขาวิชาวิศวกรรมนาโนจะต้องมีคะแนนสอบอย่างใดอย่างหนึง ดังนี้
          -CU-ATS (NANO) ไม่ต่ำกว่า 1,200 หรือ
          -SAT2 วิชาละไม่ต่ำกว่า 600
          4.2สำหรับผู้สมัครสาขาวิชาวิศวกรรมการออกแบบและการผลิตยานยนต์สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร และสาขาวิชาวิศวกรรมอากาศยานจะต้องมีคะแนนอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
          -CU-ATS (NANO) ไม่ต่ำกว่า 800 หรือ
          -SAT2 วิชาละไม่ต่ำกว่า 600 จะต้องเป็นคะแนนที่มาจากการสอบครั้งเดียวกัน โดยสามารถใช้คะแนนผลการสอบตามข้อ 2-3 ยอ้นหลังไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันสุดท้ายของการสมัคร โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์สอบถาม          ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักบริการหลักสูตรวิศวกรรมนานาชาติ ห้อง 107 ตึก 2 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โทร. 0-2218-6422-3


           คุณสมบัติผู้สมัครคณะเศรษฐศาสตร์
          1.สำหรับผู้ที่มีสัญชาติไทยหรือมิใช่สัญชาติไทยที่สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6หรือเทียบเท่า ในระบบการศึกษาของประเทศไทยตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ หรือโรงเรียนนานาชาติภายในประเทศ หรือผู้สมัครสัญชาติไทยที่สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่าในต่างประเทศต้องยื่นเอกสารตามหัวข้อคุณสมบัติให้ครบ 3 ข้อ โดยต้องผ่านอย่างน้อย 2 ข้อ ดังนี้
          1.1มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (GPAX) ต้องแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6หรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่า 3.25 หรือเทียบเท่า โดยต้องมีใบรายงานผลการศึกษา(Transcripts) มาแสดง ในกรณีของผู้สมัครที่เรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายมากกว่า 1 แห่ง ให้ถือ GPAX ของโรงเรียนที่ออกใบจบการศึกษาให้แก่ผู้สมัคร
          1.2มีคะแนนสอบวัดความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
          - TOEFL Paper –based ไม่ต่ำกว่า 560 หรือ TOEFL Computer –based ไม่ต่ำกว่า 220 หรือ TOEFL Internet –based ไม่ต่ำกว่า 83
          - IELTS ไม่ต่ำกว่า 6.5
          - CU-TEP ไม่ต่ำกว่า 560
          - CU-AAT โดยจะต้องมีคะแนนในส่วนของ Math Section ไม่ต่ำกว่า 580 คะแนนหรือ
          -  SAT1 โดยจะต้องมีคะแนนในส่วนของ Math   ไม่ต่ำกว่า 620 คะแนน
มีคะแนนสอบ A-Level หรือคะแนนสอบเข้ามหาวิทยาลัยของประเทศออสเตรเลีย หรือคะแนนมาตรฐานอื่น ๆ ที่เป็นที่ยอมรับในวิชาคณิตศาสตร์ เกรดA โดยสามารถใช้คะแนนผลการสอบ ทั้ง 1 และ 2  ย้อนหลังไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันสุดท้ายของการสมัครกรณียื่นผลสอบ SAT1 Math และ SAT 1 Critical Reading พร้อมกันจะต้องใช้ผลสอบที่มาจากการสอบครั้งเดียวกันเท่านั้น
          2.สำหรับผู้สมัครที่ไม่ใช้สัญชาติไทยและมีถิ่นพำนักในต่างประเทศไม่น้อยกว่า 5 ปีที่สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่าในต่างประเทศต้องยื่นเอกสารตามหัวข้อคุณสมบัติต่อไปนี้ครบทั้ง 3 ข้อ โดยผ่านคุณสมบัติไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ข้อ ดังนี้
          2.1มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (GPAX) ตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 หรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่า 3.25 หรือเทียบเท่า โดยต้องในใบรายงานผลการศึกษา(Transcripts) มาแสดง
          2.2จดหมายรับรองจากผู้สอน 2 คน จากสถาบันการศึกษาที่ผู้สมัครสำเร็จการศึกษาปิดผนึกพร้อมลายเซ็นของผู้สอน (2 Letters of Recommendation) จำนวน 2 ฉบับ หรือมีคะแนนสอบวัดความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษที่ระบุ
          2.3มีคะแนนสอบวัดความถนัดทางคณิตศาสตร์อย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
          -CU-AAT (Math Section) ไม่ต่ำกว่า 580 หรือ
          -SAT1(Math) ไม่ต่ำกว่า 620 หรือ มีคะแนนสอบ A-Level หรือคะแนนสอบเข้ามหาวิทยาลัยของประเทศออสเตรเลีย หรือคะแนนมาตรฐานอื่น ๆ ที่เป็นที่ยอมรับในวิชาคณิตศาสตร์เกรด A โดยสามารถใช้คะแนนผลการสอบตามข้อ 1 ,1.2 และ 2.3 ย้อนหลังได้ไม่เกิน 2 ปีนับถึงวันสุดท้ายของการสมัคร ในกรณีที่ยื่นผลสอบ SAT1(Math) และ SAT2(Critical Reading) พร้อมกันจะต้องใช้ผลสอบที่มาจากการสอบครั้งเดียวกันเท่านั้น
          3.เป็นผู้มีความประพฤติดีและยินยอมปฎิบัติตามระเบียบข้อบังคับและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยที่มีอยู่แล้ว หรือที่จะมีต่อไปโดยเคร่งครัดทุกประการ  โดยคณะเศรษฐศาสตร์ สามารถสอบถามได้ที่โทร. 0-2218-6135,0-2218-6197


          คุณสมบัติผู้สมัครคณะวิทยาศาสตร์ 
          1.สำหรับผู้สมัครสัญชาติไทยหรือมิใช่สัญชาติไทยที่สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่าในระบบการศึกษาของประเทศไทยตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ หรือโรงเรียนนานาชาติภายในประเทศ หรือผู้สมัครสัญชาติไทยที่สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่าในต่างประเทศต้องยื่นเอกสารตามหัวข้อคุณสมบัติต่อไปนี้ครบทั้ง 4 ข้อ โดยผ่านคุณสมบัติไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ข้อ ดังนี้
          1.มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย(GPAX) ตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 หรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่า 2.75 หรือเทียบเท่า โดยต้องมีใบรายงานผลการศึกษา (Transcripts) มาแสดง ในกรณีของผู้สมัครที่เรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายมากกว่า 1 แห่ง ให้ถือ GPAX ของโรงเรียนที่ออกใบจบการศึกษาให้แก่ผู้สมัคร
          2.มีคะแนนสอบวัดความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
          -TOEFL Paper –based ไม่ต่ำกว่า 550 หรือ TOEFL Computer –based ไม่ต่ำกว่า 213 หรือ TOEFL Internet –based ไม่ต่ำกว่า 79
          - IELTS ไม่ต่ำกว่า 6.0
          -CU-TEP ไม่ต่ำกว่า 550
          -CU-AAT โดยจะต้องมีคะแนนในส่วนของ Verbal Section ไม่ต่ำกว่า 400 คะแนนหรือ
          -SAT1 โดยจะต้องมีคะแนนในส่วนของ Critical Reading ไม่ต่ำกว่า 400 คะแนน
ในการยื่นคะแนนผลการทดสอบ CU-AAT หรือ SAT1 จะต้องเป็นคะแนนที่มาจากการสอบครั้งเดียวกัน โดยสามารถใช้คะแนนผลการสอบตามข้อ 2-3 ยอ้นหลังไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันสุดท้ายของการสมัคร
          -มีคะแนนสอบวัดความถนัดทางวิทยาศาสตร์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้ CU-ATS  คะแนนเฉพาะรายวิชาเคมี ไม่ต่ำกว่า 320 หรือแบบทดสอบอื่น ๆ ที่วัดความถนัดทางเคมีที่จัดสอบโดยศูนย์ทดสอบทางวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยไม่ต่ำกว่า 320  โดยสามารถใช้คะแนนผลการสอบย้อนหลังไม่เกิน 2 ปีนับถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร
          2.สำหรับผู้สมัครที่มิใช่สัญชาติไทย ที่สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่าในต่างประเทศต้องยื่นเอกสารตามหัวข้อคุณสมบัติต่อไปนี้ครบทั้ง 4 ข้อ โดยผ่านคุณสมบัติไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ข้อดังนี้
          1.มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (GPAX) ตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 หรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่า 2.75 หรือเทียบเท่า โดยต้องมีใบรายงานผลการศึกษา (Transcripts) มาแสดง
          2. มีจดหมายรับรองจากผู้สอน 1 ฉบับ และผู้อำนวยการหรืออาจารย์ใหญ่ หรืออาจารย์ที่ปรึกษา 1 ฉบับ จากสถาบันการศึกษาที่ผู้สมัครสำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาอยู่(2 Letter of Recommendation) รวม 2 ฉบับหรือสอบผ่านความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษตามข้อ 1
          3.มีคะแนนสอบวัดความถนัดทางคณิตศาสตร์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
          -CU-AAT(Math Section) ไม่ต่ำกว่า 450 หรือ SAT1 (Math) ไม่ต่ำกว่า 450 
          4.มีคะแนนสอบวัดความถนัดทางวิทยาศาสตร์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
          - CU-ATS  คะแนนเฉพาะรายวิชาเคมี ไม่ต่ำกว่า 320 หรือแบบทดสอบอื่น ๆ ที่วัดความถนัดทางเคมีที่จัดสอบโดยศูนย์ทดสอบทางวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยไม่ต่ำกว่า 320  โดยสามารถใช้คะแนนผลการสอบย้อนหลังไม่เกิน 2 ปีนับถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร
          5.เป็นผู้มีความประพฤติดีและยินยอมปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยที่มีอยู่แล้ว หรือที่จะมีต่อไปโดยเคร่งครัดทุกประการ ผู้ที่สนใจขอรับใบสมัครได้ที่หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์(หลักสูตรนานาชาติ) BSAC International Office ห้อง 1122 ชั้น 11 อาคารมหามงกุฎ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โทร. 0-2218-7600-1 หรือดาวน์โหลดใบสมัครจากเว็บไซต์ http://www.chemistry.sc.chula.ac.th/BASC

          คุณสมบัติผู้สมัครคณะสถาปัตยกรรม
          1.เป็นผู้สมัครสัญชาติไทยหรือมิใช่สัญชาติไทย ที่สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ดังนี้
          1.1ในระบบการศึกษาของประเทศไทย ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ หรือระบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ(EP Program)หรือระบบการเรียนการสอนสองภาษา(Bilingual Program) หรือ
          1.2ในระบบการศึกษานานาชาติ ในโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทย หรือ
          1.3ในระบบการศึกษานานาชาติ ในโรงเรียนนานาชาติในต่างประเทศ
          2.เป็นผู้สมัครที่มิใช่สัญชาติไทยที่มีถิ่นพำนักในต่างประเทศไม่ต่ำกว่า 6 ปี ที่สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่าในระบบการศึกษานานาชาติในต่างประเทศ ต้องมีคะแนนสอบตามหัวข้อครบทั้ง 3 โดยผ่านคุณสมบัติไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ข้อ ดังนี้
          2.1มีคะแนนสอบวัดความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
          -TOEFL Paper-based ไม่ต่ำกว่า 550 หรือ Computer-based ไม่ต่ำกว่า 213 หรือInternet –based ไม่ต่ำกว่า 79 หรือ IELTS ไม่ต่ำกว่า 6.0 หรือ SAT1 Critical Reading ไม่ต่ำกว่า 400 หรือ  CU-AAT Verbal Section ไม่ต่ำกว่า 400 หรือ CU-TEP ไม่ต่ำกว่า 550
          2.2มีคะแนนสอบวัดความถนัดทางคณิตศาสตร์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
          -CU-AAT Math Section ไม่ต่ำกว่า 600 หรือ SAT1 Math ไม่ต่ำกว่า 600
มีคะแนนสอบเข้ามหาวิทยาลัยของออสเตรเลีย หรือประเทศนิวซีแลนด์ หรือคะแนนมาตรฐานในการศึกษาระบบอังกฤษ(A-Level) หรือระบบ International Baccalaureate(IB)  ในวิชาคณิตศาตร์ไม่ต่ำกว่าเกรด B
          2.3 มีคะแนนสอบวัดความถนัดทางวิชาออกแบบของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย CU-TADไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 โดยสามารถใช้คะแนนผลการสอบตามข้อ 2.1 2.2 2.3 ย้อนหลังได้ไม่เกิน 2 ปีนับถึงวันสุดท้ายของการรับสมัครในกรณีที่ยื่นผลคะแนน SAT1 Math SAT1 Critical Reading พร้อมกัน หรือ CU-AAT พร้อมกันจะต้องใช้ผลสอบที่มาจากการสอบครั้งเดียวกันเท่านั้น
          3.เป็นผู้ที่มีความประพฤติดีและยินยอมปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยที่มีอยู่แล้ว หรือที่จะมีต่อไปโดยเคร่งครัดทุกประการ หากต้องการสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบสถาปัตยกรรม หลักสูตรนานาชาติ ห้อง 409 ชั้น4 อาคารนารถ โพธิประสาท คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โทร 0-2218-4330


          คุณสมบัติผู้สมัครคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
          1.สำหรับผู้สมัครสัญชาติไทย หรือมิใช่สัญชาติไทยที่สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ในระบบการศึกษาของประเทศไทยตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ หรือโรงเรียนนานาชาติภายในประเทศ หรือผู้สมัครชาติไทยที่สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่าในต่างประเทศและได้ศึกษาระดับมัธยมศึกษาในต่างประเทศเป็นเวลาน้อยกว่า 5 ปี ต้องยื่นเอกสารตามหัวข้อคุณสมบัติต่อไปนี้ครบ 3 ข้อโดยผ่านคุณสมบัติไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ข้อ ดังนี้
          1.มีคะแนนสอบวัดความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
          -TOEFL Paper-based ไม่ต่ำกว่า 550 หรือ Conputer-based ไม่ต่ำกว่า 213 หรือ Internet-based ไม่ต่ำกว่า 79  IELTS ไม่ต่ำกว่า 6.0 หรือ SAT1 Critical Reading ไม่ต่ำกว่า 400 หรือ CU-AAT Verbal Section ไม่ต่ำกว่า 400 หรือ CU-TEP ไม่ต่ำกว่า 550
          -มีคะแนนสอบวัดความถนัดทางคณิตศาสตร์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้ CU-AAT Math Section ไม่ต่ำกว่า 450 หรือ SAT1Math ไม่ต่ำกว่า 450 หรือคะแนน A-Level หรือคะแนนสอบเข้ามหาวิทยาลัยของประเทศออสเตรเลีย หรือคะแนนมาตรฐานอื่น ๆ ที่เป็นที่ยอมรับในวิชาคณิตศาสตร์ เกรด B
          -มีคะแนนสอบวัดความถนัดทางด้านการออกแบบของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย CU-TAD ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40  โดยคะแนนวัดผลการทดสอบย้อนหลังไม่เกิน 2 ปีนับถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร กรณีที่ยื่นผลสอบ SAT1 Math และ SAT1 Critical Reading พร้อมกันหรือ CU-AAT Math Section และ CU-AAT Verbal Section พร้อมกันจะต้องใช้ผลสอบที่มาจากการสอบครั้งเดียวกันเท่านั้น
          2.สำหรับผู้สมัครที่ไม่ใช่สัญชาติไทย และมีถิ่นพำนักในต่างประเทศไม่น้อยกว่า 5 ปีที่สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่าในต่างประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักในการเรียนการสอน หรือเป็นผู้สมัครสัญชาติไทยที่สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า และได้ศึกษาระดับมัธยมศึกษาในต่างประเทศมาไม่น้อยกว่า 5 ปีในโรงเรียนที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลังในการเรียนการสอน ต้องยื่นเอกสารตามหัวข้อคุณสมบัติต่อไปนี้ให้ครบทั้ง 3 ข้อ โดยผ่านคุณสมบัติไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ข้อ ดังนี้
          2.1จดหมายรับรองจากอาจารย์ผู้สอน 2 คน จากสถาบันการศึกษาที่ผู้สมัครกำลังศึกษาอยู่หรือสำเร็จการศึกษา ปิดผนึกพร้อมลายเซ็นของผู้สอน จำนวน 2 ฉบับ (2 Letter of Recommendation)หรือมีคะแนนสอบวัดความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษตามข้อ 1
          2.2 มีคะแนนสอบวัดความถนัดทางคณิตศาสตร์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
          -CU-AAT Math Section ไม่ต่ำกว่า 450 หรือ
          -SAT1 Math ไม่ต่ำกว่า 450 หรือมีคะแนน A-Level หรือคะแนนสอบเข้ามหาวิทยาลัยของประเทศออสเตรเลีย หรือคะแนนมาตรฐานอื่น ๆ ที่เป็นที่ยอมรับในวิชาคณิตศาสตร์เกรด B
          2.3มีคะแนนสอบวัดความถนัดทางด้านการออกแบบของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย CU-TAD ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 โดยคะแนนวัดความรู้สามารถใช้ย้อนหลังได้ไม่เกิน 2 ปีนับถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร
          3.เป็นผู้ที่มีความประพฤติดีและยินยอมปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยที่มีอยู่แล้ว หรือที่จะมีต่อไปโดยเคร่งครัด


          หลักฐานการสมัคร
          1.รูปถ่าย
          2.ใบรายงานผลการศึกษา
          3.ผลการทดสอบวัดความรู้
          4.ใบรับรองสถานภาพการเป็นนักเรียนจากสถานศึกษา(สำหรับผู้ที่กำลังศึกษาอยู่)
          5.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนาหนังสือเดินทาง(กรณีเป็นชาวต่างชาติ)
          6.หนังสือมอบฉันทะการสมัครจากผู้สมัคร พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบฉันทะ หรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้รับมอบฉันทะ(กรณีเป็นชาวต่างชาติ)จำนวน 1 ชุด
          7.แฟ้มผลงาน(Portfolio) ขนาด A4 มีความหนาไม่เกิน 1 นิ้ว ที่สร้างสรรค์ด้วยตนเอง ด้านศิลปะ งานฝีมือ และงานการออกแบบ
          8.เจตจำนงของการศึกษาเป็นความเรียงภาษาอังกฤษ 2 ฉบับ ในห้วข้อ Personal Statement และ Intellectual Interest ความยาวประมาณ 500 คำ
          9.สำเนาหลักฐานการโอนเงินค่าธรรมเนียมการนสมัคร พร้อมเขียนชื่อ-นามสกุลให้ชัดเจน(กรณีโอนเงินผ่านธนาคาร)
          สนใจสอบถามข้อมูลการรับสมัครสาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ หลักสูตรนานาชาติ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  ที่ชั้น 1 อาคารเลิศ อุรัสยะนันทน์ ภาควิชาการออกแบบอุตสาหกรรม โทร. 0-2218-4494 เว้นวันหยุดราชการโดย นิตยสารการศึกษาวันนี้ นิตยสารเรียนรอบโลก

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 40 คน กำลังออนไลน์