ศิริราชคัดเรียนผู้ช่วยพยาบาล หญิง 130 คนชาย 20 คน


          คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล  จะเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา 2553 จำนวน 150 คน (หญิง 130 คน, ชาย 20 คน)  รับสมัครระหว่างวันที่  1-9 เมษายน 2553


          คุณสมบัติทั่วไป
          1. เป็นผู้ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
          2. เป็นผู้ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคสำคัญที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
          3. เป็นผู้ที่มีผู้รับรองว่าจะอุดหนุนค่าบำรุง และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการศึกษาได้
          4. เป็นผู้ที่มีความประพฤติเรียบร้อย และรับรองต่อมหาวิทยาลัยมหิดลได้ว่าจะตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเต็มความสามารถ และจะปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยมหิดลที่มีอยู่แล้ว และ/หรือที่จะมีต่อไปโดยเคร่งครัดทุกประการ
          5. ต้องเป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยโดยถูกต้องตามกฎหมาย
          6. มีสัญชาติไทย ต้องมีบัตรประจำตัวประชาชนไทย
          7. เป็นผู้ที่ไม่ถูกให้ออกจากสถาบันการศึกษาใดๆ มาแล้ว เพราะความประพฤติไม่เหมาะสม หรือกระทำความผิดต่าง ๆ ที่ไม่ใช่ทางด้านวิชาการ
          8. จะต้องไม่เป็นผู้กระทำหรือร่วมกระทำทุจริตในการสอบในโรงเรียนหรือการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันการศึกษาในระดับต่าง ๆ


          คุณสมบัติทางการศึกษา
          1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือหลักสูตรอื่นๆ ที่กระทรวงศึกษาธิการเทียบเท่า หรือกำลังศึกษาอยู่และรอผลการสอบมัธยมศึกษาตอนปลาย
          2. คะแนนเฉลี่ยสะสมมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม. 4-ม. 6) ≥ 2.00


          คุณสมบัติเฉพาะ
          1. เป็นหญิงหรือชายโสด อายุครบ 17 ปีบริบูรณ์นับถึงวันที่ 31 มีนาคม 2553
          2. มีคุณสมบัติเฉพาะตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย (ศึกษารายละเอียดในภาคผนวก)
          3. มีคุณสมบัติครบถ้วนที่จะเข้ารับราชการได้หลังจากจบการศึกษา (ศึกษารายละเอียดในภาคผนวก)
          4. มีคะแนน O-NET จากการสอบวัดความรู้ ซึ่งดำเนินการจัดสอบโดยสถาบันทดสอบทางการศึกษา-แห่งชาติ โดยมีกลุ่มสาระ 5 กลุ่มดังนี้ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย สังคมศึกษา ถ้าสาระการเรียนรู้วิชาใดได้ศูนย์ถือว่าวิชานั้นไม่มีคะแนน และถือว่ามีคะแนนสอบไม่ครบตามที่กำหนด
          5. สามารถทำสัญญาตามเงื่อนไขของมหาวิทยาลัยมหิดล และคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลก่อนเข้าศึกษา โดยขอให้ศึกษารายละเอียดในภาคผนวก
          6. ผู้ที่ผ่านการพิจารณาจะต้องผ่านการทดสอบความพร้อมในการศึกษาและความพร้อมในการประกอบวิชาชีพ โดยการสอบสัมภาษณ์ และตรวจร่างกาย จึงจะมีสิทธิ์เข้าศึกษา
          หากปรากฏในภายหลังว่าผู้สมัครขาดคุณสมบัติทั่วไป คุณสมบัติทางการศึกษา และคุณสมบัติเฉพาะข้อใดข้อหนึ่งอยู่ก่อนการสมัครสอบคัดเลือก จะถูกตัดสิทธิ์ในการสอบคัดเลือกครั้งนี้ และแม้จะได้รับการส่งชื่อเข้ารับการศึกษาแล้วก็ตาม จะถูกถอนสภาพจากการเป็นนักศึกษา


          การสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาสามารถกรอกใบสมัครโดยการ download ใบสมัครได้ที่www.si.mahidol.ac.th โดย
          - สมัครทางไปรณีย์ ส่งธนาณัติทางไปรษณีย์ลงทะเบียน จำนวน 100 บาท สั่งจ่ายไปรษณีย์ศิริราช 10702 ในนาม นางอารี บูรณกุล เท่านั้น พร้อมใบสมัครและหลักฐานการสมัคร ไปที่ผู้อำนวยการโรงเรียนผู้ช่วยพยาบาล ตึกอดุลยเดชวิกรม ชั้น 6 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ถนนพรานนก เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700 ตั้งแต่วันพฤหัสบดี ที่ 4 มีนาคม ถึงวันศุกร์ที่ 9 เมษายน 2553 โดยถือตราประทับไปรษณีย์เป็นสำคัญ
          - สมัครด้วยตนเอง ส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัครและเงินค่าสมัคร 100 บาท ที่ตึกอดุลยเดชวิกรม ชั้น 3 ห้อง 343คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ตั้งแต่วันพฤหัสบดี ที่ 1 เมษายน ถึงวันศุกร์ที่ 9 เมษายน 2553 เวลา 09.00 –15.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ )


          หลักฐานการสมัคร
           1. ใบสมัครบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล คณะแพทยศาสตร์ศิริราช-พยาบาล
          2.สำเนาเอกสารที่ต้องแนบมากับใบสมัครโดยผู้สมัครสอบเซ็นชื่อรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับดังนี้
          2.1สำเนาประกาศนียบัตรหรือสำเนาหนังสือรับรองคุณวุฒิ 1 ฉบับ
          2.2 สำเนาใบระเบียนผลการศึกษา 1 ฉบับ
          2.3 สำเนาใบแจ้งผลการสอบ O-NET ซึ่งดำเนินการจัดสอบโดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติจำนวนอย่างละ 1 ฉบับ สำหรับผู้ที่สอบก่อนปี พ.ศ.2553 หรือสำเนาบัตรที่นั่งสอบ
วัดความรู้ O–NET สำหรับผู้ที่สอบไปแล้วเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2553
          2.4สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนจำนวน 1 ฉบับ การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกายคณะฯ จะประกาศรายชื่อผู้ที่ได้คะแนนรวมการสอบ O-NET สูงสุดจำนวน 150 คนแรก (หญิง 130 คนชาย 20 คน) เป็นผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย รวมทั้งจะประกาศผู้ที่ได้คะแนนเป็นอันดับสำรองไม่ต่ำกว่า 150 คน วันพุธที่ 21 เมษายน 2553 เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป ที่คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ตึกอดุลยเดชวิกรม ชั้น 1 หรือที่ www.si.mahidol.ac.th


          กำหนดการสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย
          ผู้มีสิทธ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกายที่ได้คะแนนสูงสุด 150 คน (หญิง 130 คน, ชาย 20 คน)จะต้องลงชื่อรายงานตัวเพื่อเข้ารับการตรวจร่างกาย และ/หรือตรวจสุขภาพจิต วันจันทร์ที่ 26 เมษายน 2553 และสัมภาษณ์วันอังคารที่ 27 เมษายน 2553 เวลา 07.00 น. ที่ตึกอดุลยเดชวิกรมชั้น 3 ห้อง 343 โดยจะต้องนำเอกสารฉบับจริงไปแสดงดังนี้ บัตรประชาชน ใบแจ้งผลการสอบวัด O-NET ประกาศนียบัตรหรือหนังสือรับรองคุณวุฒิ พร้อมชำระเงินค่าตรวจร่างกายประมาณ 500 บาท


          ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาและการรายงานตัวเข้าศึกษา
          คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลจะประกาศรายชื่อผู้ที่ได้คะแนนรวมของการสอบ O-NET สูงสุดจำนวน 150 คน(หญิง 130 คน, ชาย 20 คน) และเป็นผู้ที่ไม่มีปัญหาในการสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย เป็นผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในวันพฤหัสบดีที่ 6 พฤษภาคม 2553 เวลา 09.00 น. ที่ตึกอดุลยเดชวิกรม ชั้น 1 หรือที่ www.si.mahidol.ac.th
          การรายงานตัวเข้าศึกษา ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษารายงานตัวรับเอกสารและชำระค่าบำรุงการศึกษา ค่าหน่วยกิต และค่าธรรมเนียมการศึกษาประมาณ 10,000  บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) ใ นวันอังคารที่ 11 พฤษภาคม 2553 ที่ตึกอดุลยเดชวิกรม ชั้น 3 ห้อง 343
          การมอบตัวและทำสัญญาเข้าศึกษาวันจันทร์ที่ 24 พฤษภาคม 2553 ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาลงทะเบียน เวลา 07.30 น. เพื่อเข้ารับการมอบตัวและทำสัญญาเข้าเรียน ที่หอประชุมราชแพทยาลัย คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลโดย นิตยสารการศึกษาวันนี้ นิตยสารเรียนรอบโลก

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 63 คน กำลังออนไลน์