กังหันลม

รูปภาพของ thm1007
พลังงานลม (Wind Energy)
ลมเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ซึ่งเกิดจากความแตกต่างของอุณหภูมิ ความกดดันของบรรยากาศและแรงจากการหมุนของโลก สิ่งเหล่านี้เป็นปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเร็วลมและกำลังลม เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปว่าลมเป็นพลังงานรูปหนึ่งที่มีอยู่ในตัวเอง ในปัจจุบันมนุษย์จึงได้ให้ความสำคัญและนำพลังงานจากลมมาใช้ประโยชน์มากขึ้น เนื่องจากพลังงานลมมีอยู่โดยทั่วไป ไม่ต้องซื้อหา เป็นพลังงานที่สะอาด (Green Energy) ไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสภาพแวดล้อม และสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้อย่างไม่รู้จักหมดสิ้น เช่นนำมาใช้ผลิตกระแสไฟฟ้า (Wind Generator) และเป็นพลังงานหมุนเวียน (Renewable Energy) ที่สำคัญเป็นอย่างยิ่งในปัจจุบัน และอนาคต

  กังหันลม

กังหันลมผลิตไฟฟ้า คือเครื่องจักรกลอย่างหนึ่งที่สามารถรับและแปลงพลังงานจลน์จากการเคลื่อนที่ของลมให้เป็นพลังงานกลได้ และนำพลังงานกลมาใช้เพื่อสูบน้ำโดยตรงหรือผลิตเป็นพลังงานไฟฟ้า การพัฒนากังหันลมเพื่อนำมาใช้ประโยชน์เริ่มมีมาตั้งแต่สมัยอียิปต์โบราณจนถึงยุคปัจจุบัน โดยการออกแบบกังหันลมต้องอาศัยความรู้ทางด้านพลศาสตร์ของลมและหลักวิศวกรรมศาสตร์ในแขนงต่าง ๆ เพื่อให้ได้กำลังงาน พลังงาน และประสิทธิภาพสูงสุด

เนื้อหา

[ซ่อน]

[แก้] รูปแบบเทคโนโลยีกังหันลม

กังหันลมสามารถแบ่งออกตามลักษณะการจัดวางแกนของใบพัดได้เป็น 2 รูปแบบ คือ

 1. กังหันลมแนวแกนตั้ง (Vertical Axis Turbine (VAWT)) เป็นกังหันลมที่มีแกนหมุนและใบพัดตั้งฉากกับการเคลื่อนที่ของลมในแนวราบ
 2. กังหันลมแนวแกนนอน (Horizontal Axis Turbine (HAWT)) เป็นกังหันลมที่มีแกนหมุนขนานกับการเคลื่อนที่ของลมในแนวราบ โดยมีใบพัดเป็นตัวตั้งฉากรับแรงลม

[แก้] ส่วนประกอบของเทคโนโลยีกังหันลม

 1. กังหันลมเพื่อสูบน้ำ (Wind Turbine for Pumping) เป็นกังหันลมที่รับพลังงานจลน์จากการเคลื่อนที่ของลมและเปลี่ยนให้เป็นพลังงานกลเพื่อใช้ในการชักหรือสูบน้ำจากที่ต่ำขึ้นที่สูงเพื่อใช้ในการเกษตร การทำนาเกลือ การอุปโภคและการบริโภค ปัจจุบันมีใช้อยู่ด้วยกัน 2 แบบ คือ แบบระหัดและแบบสูบชัก
 2. กังหันลมเพื่อผลิตไฟฟ้า (Wind Turbine for Electric) เป็นกังหันลมที่รับพลังงานจลน์จากการเคลื่อนที่ของลมและเปลี่ยนให้เป็นพลังงานกล จากนั้นนำพลังงานกลมาผลิตเป็นพลังงานไฟฟ้า ปัจจุบันมีการนำมาใช้งานทั้ง กังหันลมขนาดเล็ก (Small Wind Turbine) และกังหันลมขนาดใหญ่ (Large Wind Turbine)

พลังงานสีเขียว

เว็บไซด์นี้ถือกำเนิดขึ้นเพื่อจุดประกายแห่งการอนุรักษ์ และนำพลังงานหมุนเวียนจากธรรมชาติ

ที่สะอาดบริสุทธิ์โดยเฉพาะ"พลังงานลม"ให้นำมาใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันของประชากร

ด้วยวัสดุอุปกรณ์ที่ผลิตได้ในประเทศหรือในท้องถิ่นให้มากที่สุด โดยฝีมือแรงงาน

แบบภูมิปัญญาชาวบ้าน วิจัยและพัฒนาโดยนักประดิษฐ์ไทย เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศ

ของประเทศไทยโดยเฉพาะ สะสมองค์ความรู้ที่เกิดขึ้น ให้คงอยู่ในประเทศเราให้มากที่สุด 

พึ่งพาต่างประเทศน้อยลง ทำให้มีราคาถูกลง จนคนทั่วไปสามารถซื้อหาได้ เพื่อลดรายจ่าย

ในการดำรงค์ชีพโดยยึดถือหลัก "เศรษฐกิจพอเพียง" เป็นแนวทาง

ทุกคนมีหน้าที่ๆจะต้องรับผิดชอบพลังงานบนโลกเราจริงๆ โลกเราไม่ได้มีท่อน้ำมันต่อมาจากที่อื่น

เมื่อน้ำมันบนโลกหมด ก็ไม่สามารถกดปุ่มให้น้ำมันไหลมาจากดวงจันทร์หรือดาวอังคารได้ 

ทรัพยากรที่มีอยู่บนโลก ก็มีเท่าที่มี ถ้าไม่รักษาโลกเอาไว้ คนรุ่นเราอาจจะไม่มีปัญหา

 แต่จะไปเกิดปัญหากับ ลูก หลาน เราในอนาคตอีก 40-50 ปีข้างหน้า

 ซึ่งเราต้องรับผิดชอบ อย่างน้อยก็ทำให้คนรุ่นลูกรุ่นหลานเรา ได้เห็นว่าคนรุ่นเรา

ก็เพียรพยายามที่จะหาพลังงานทดแทนหรือพลังงานหมุนเวียนอื่นๆมาใช้กัน

เพื่อที่จะอนุรักษ์พลังงานและ รักษาอุณหภูมิของโลกมิให้ร้อนมากไปกว่านี้

นั่นคือหน้าที่ๆที่บรรพบุรุษรุ่นเรา พึงจะกระทำให้ลูกหลาน อันเป็นที่รักของเรามิใช่หรือ
    

      กระแสลมที่พัดมาสัมผัสตัวเราอยู่ทุกเมื่อเชื่อวัน บางวันแรงบางวันอ่อนทำให้เราเห็นต้นไม้โอนไหว

ใบไม้ปลิวร่วงหล่น ผมมองใบไม้ที่ปลิวว่อนอยู่นั้น เป็นธนบัตรใบละ 100 หรือใบละ 500

 ปลิวว่อนอยู่ในอากาศ ทำอย่างไรจึงจะสามารถเก็บธนบัตรเหล่านั้นมาได้

 มีอยู่ทางหนึ่งคือใช้ "กังหันลม" นำพลังงานลม มาผลิตไฟฟ้า สูบน้ำ

 ฉุดหมุนเครื่องมือ เครื่องจักร ฯลฯ ก็ล้วนแล้วแต่จะเป็นการประหยัดหรือเพิ่มเงิน

ในกระเป๋าเราได้ทั้งนั้น ผมใช้เวลากว่าแปดปี วิจัยพัฒนาเครื่องกำเหนิดไฟฟ้ารอบต่ำ 

ทั้งขนาดเล็กขนาดใหญ่และใบพัด เพื่อทำกังหันลม ความยากอยู่ตรงที่ ประเทศไทย

เป็นประเทศอยู่ใกล้เส้นศูนย์สูตร ที่มีกระแสลมโลกระดับปานกลางจนถึงอ่อนพัดผ่าน

ไม่เหมือนประเทศแถบยุโรบ หรืออเมริกาที่มีกระแสลมปานกลาง จนถึงแรงพัดผ่าน

บทสรุปของการสั่งกังหันลมผลิตไฟฟ้าจากต่างประเทศมาใช้ในบ้านเราจึงไร้ผล

มีประสิทธิ์ภาพไม่ถึง 50% ตามเสปคที่ผู้ผลิตกำหนด จึงไม่คุ้มค่ากับการลงทุน

เป้าหมายของเราคือ ผลิตกังหันลมราคาถูกเพื่อจัดตั้ง "วินด์ฟาร์ม" ขึ้นในประเทศไทย

ติดตั้งกังหันลมขนาดเล็ก ตามบ้านเรือนประชาชนโดยผ่านทาง อบจ. อบต.ทั่วประเทศ

ให้ชาวบ้านมีไฟใช้ฟรีในเวลากลางคืน ในเวลากลางวันมีไฟมากเกินความต้องการ

ระบบกริดคอนเนคแบบพิเศษของเรา จะเชื่อมโยงไฟเข้าระบบ ฝากไว้กับการไฟฟ้า

ดยส่วนตัวชาวบ้านจะมีไฟใช้ฟรีแน่ๆ แต่โดยรวม ถ้ากังหันมีเป็นหมื่น เป็นแสนตัว

ทั่วประเทศ  เราจะสามารถลดการนำเข้าพลังงานจากต่างประเทศได้ปีละเป็นพันๆล้านบาท

อีกทั้งยังส่งผลให้ค่าต้นทุนผันแปรหรือค่า ft.ลดลง ทำให้ราคาไฟฟ้าต่อหน่วยถูกลงอีกด้วย

 อย่าปล่อยให้สายลมพัดผ่านตัวเราไปวันๆเลย "เสียดายเงินที่ลอยไปกับสายลม"

เรามาช่วยชาติลดการนำเข้าน้ำมัน และถ่านหิน ตัวการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

 หรือ CO2 ที่ทำให้เกิดสภาวะโลกร้อน และมลพิษ มาใช้พลังงานธรรมชาติกันเถอะ

สะอาด บริสุทธิ์ และยังเป็นการช่วยชาติได้มากมายโดยที่เราคาดไม่ถึงก็เป็นได้....

ฑีฆายุโก โหตุ มหาราชา   ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

บริษัท อีสต์เทิร์น เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด

Hot line


สินค้า/บริการ

สินค้า/บริการ >>> กังหันลม / พลังงานลม

กังหันลม / พลังงานลม

...กังหันลม ผลิตกระแสไฟฟ้า อีกหนึ่งทางเลือกของ...พลังงานทดแทน...

สินค้า! มีจำหน่ายเฉพาะรุ่น 200 วัตต์ เท่านั้น

กังหันลมแนวแกนนอน Horizontal Axis Turbine (HAWT)

กังหันลมแนวแกนนอน เป็นกังหันลมประเภทที่มีผู้นิยมใช้มากที่สุด ด้วยการทำงานที่ไม่ซับซ้อน สามารถประกอบเองได้ มีให้เลือกตั้งแต่  200W, 300W, 500W, 1000W, 2000W, 5kW, 10kW, 20kW. ผลิตภัณฑ์ของเรา ได้รับการยอมรับจากนาๆ ประเทศ เช่น Mongolia, Australia, Burma, Chile, Argentina , etc ในเรื่องคุณภาพและประสิทธิภาพ มายาวนานกว่า 10 ปี มาตรฐาน ISO9001 (International quality system) และ มาตรฐาน CE (Certificate in 2005)
 

 

 ตรวจสอบศักย์ภาพลมในแต่ละพื้นที่ทั่วประเทศไทย 

กังหันลมขนาด 200 วัตต์

ขนาด 200W เส้นผ่าศูนย์กลาง 2.1 เมตร เริ่มหมุนที่ความเร็วลม 2.5 m/s (ความเร็วลมที่ต้องการ 6 m/s) กำลังไฟฟ้าสูงสุด 250W ผลิตไฟฟ้ากระแสตรง มีรุ่น 12Volt และรุ่น 24 Volt ให้เลือก คลิกดูขนาดกล่องและน้ำหนัก

ขนาด 300W เส้นผ่าศูนย์กลาง 2.5 เมตร เริ่มหมุนที่ความเร็วลม 2.5 m/s (ความเร็วลมที่ต้องการ 7 m/s) กำลังไฟฟ้าสูงสุด 400W ผลิตไฟฟ้ากระแสตรง 24 Volt

ขนาด 500W เส้นผ่าศูนย์กลาง 2.5 เมตร เริ่มหมุนที่ความเร็วลม 2.5 m/s (ความเร็วลมที่ต้องการ 8 m/s) กำลังไฟฟ้าสูงสุด 700W ผลิตไฟฟ้ากระแสตรง 24 และ 36 Volt

ขนาด 1kW เส้นผ่าศูนย์กลาง 2.7 เมตร เริ่มหมุนที่ความเร็วลม 2.5 m/s (ความเร็วลมที่ต้องการ 9 m/s) กำลังไฟฟ้าสูงสุด 1.3kW ผลิตไฟฟ้ากระแสตรง 48 Volt

ขนาด 2kW เส้นผ่าศูนย์กลาง 3.1 เมตร เริ่มหมุนที่ความเร็วลม 2.5 m/s (ความเร็วลมที่ต้องการ 9 m/s) กำลังไฟฟ้าสูงสุด 2.5kW ผลิตไฟฟ้ากระแสตรง 120 และ 240 Volt

ขนาด 5kW เส้นผ่าศูนย์กลาง 6.4 เมตร เริ่มหมุนที่ความเร็วลม 2.5 m/s (ความเร็วลมที่ต้องการ 10 m/s) กำลังไฟฟ้าสูงสุด 6kW ผลิตไฟฟ้ากระแสตรง 240 Volt


ขนาด 10kW เส้นผ่าศูนย์กลาง 8 เมตร เริ่มหมุนที่ความเร็วลม 2.5 m/s (ความเร็วลมที่ต้องการ 10 m/s) กำลังไฟฟ้าสูงสุด 12kW ผลิตไฟฟ้ากระแสตรง 240 และ 360 Volt

 


ขนาด 20kW เส้นผ่าศูนย์กลาง 8 เมตร เริ่มหมุนที่ความเร็วลม 2.5 m/s (ความเร็วลมที่ต้องการ 12 m/s) กำลังไฟฟ้าสูงสุด 25kW ผลิตไฟฟ้ากระแสตรง 420 Volt

 

              


 

 • Generator ประสิทธิภาพสูง พร้อมระบบตัดต่ออัตโนมัติเมื่อแรงดันไฟฟ้าสูงเกินกำหนด

 • Casing: ผลิตจาก Aluminum Alloy แข็งแรงเป็นพิเศษ และปรอดสนิม

 • ใบพัด ผลิตจาก Fiber Glass น้าหนักเบา ทนทานต่อทุกสภาพอากาศ เริ่มหมุนที่ความเร็วลมต่ำ 2.5 m/s ระดับเสียงขณะทำงานต่ำ

 • ระบบหางเสือ ปรับทิศทางกังหันลมโดยอัตโนมัติ พร้อมระบบป้องกันตัวเองโดยการพับตัว (Safeguard) เมื่อมีพายุ

 • Generator แบบขับตรงภายในประกอบด้วยแม่เหล็กถาวรประสิทธิภาพสูง (Nd-Fe-B magnet)

 • มาตรฐาน ISO 9001 (International Quality System) and CE (European Conformity)

 • ระบบจะทำการตัดต่ออัตโนมัติเมื่อความเร็วลมสูงเกินกว่าที่กำหนด

 • ขนาดตั้งแต่ 3kW ขึ้นไป ประกอบด้วยระบบควบคุม ขับเคลื่อนอัตโนมัติเพื่อปรับทิศทางรับกระแสลม

    สินค้า! มีจำหน่ายเฉพาะรุ่น 200 วัตต์ เท่านั้น    

หมายเหตุ ::
   สินค้าเป็นชุดพร้อมใช้งาน สามารถประกอบและติดตั้งได้เอง การใช้งานไม่ยุ่งยากซับซ้อน
   อุปกรณ์ประกอบด้วย Turbine, Gennerator, Blades, Controller
   สินค้านำเข้าจะไม่มีชุดเสา (จะต้องประกอบเอง โดยใช้ท่อเหล็ก หรือจะทำเป็นเทาว์เวอร์ก็ได้)
   ในชุดจะไม่รวม แบตเตอรี่ ,อินเวอร์เตอร์ ,ค่าขนส่ง

          พลังงานลม เป็นพลังงานจากธรรมชาติที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ ได้ โดยอาศัยเครื่องมือที่เรียกว่า “ กังหันลม ” เป็นตัวสกัดกั้นพลังงานจลน์ของกระแสลม แล้วเปลี่ยนเป็นพลังงานกล จากนั้นจึงนำพลังงานกลที่ได้ไปใช้ประโยชน์ เช่น สูบน้ำ หรือใช้ผลิตไฟฟ้า เป็นต้น กังหันลมที่ใช้กันมากในประเทศไทยตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน ได้แก่ กังหันลมแบบใบกังหันไม้ ใช้สำหรับวิดน้ำเข้านาข้าวบริเวณจังหวัดฉะเชิงเทรา กังหันใบเสื่อลำแพนใช้วิดน้ำเค็มเข้านาเกลือบริเวณจังหวัดสมุทรสงคราม และกังหันลมแบบใบกังหันหลายใบทำด้วยแผ่นเหล็กใช้สำหรับสูบน้ำลึก เช่น น้ำบาดาล น้ำบ่อ ขึ้นไปเก็บในถังกักเก็บ

ชนิดของกังหันลม
การจำแนกชนิดของกังหันลม มี 2 วิธี กล่าวคือ

          1. การจำแนกตามลักษณะแนวแกนหมุนของกังหัน จำแนกได้ 2 ประเภท ได้แก่ กังหันลมที่มีแกนหมุนในแนวแกนนอน และกังหันลมที่มีแกนหมุนใน แกนแนวตั้ง

          2. การจำแนกตามลักษณะแรงขับที่กระแสลมกระทำต่อใบกังหัน มี 2 แบบ คือ การขับด้วยแรงยก (Lift force) และ การขับด้วยแรงฉุดหรือแรงหน่วง (Drag force)

 
กังหันลมแนวแกนนอน (Horizontal Axis Wind Turbine)
เป็นกังหันลมที่มีแกนหมุนขนานกับทิศทางของลมโดยมีใบพัดเป็นตัวตั้งฉากรับแรงลม มีอุปกรณ์ควบคุมกังหันให้หันไปตามทิศทางของกระแสลม เรียกว่า หางเสือ และมีอุปกรณ์ป้องกันกังหันชำรุดเสียหายขณะเกิดลมพัดแรง เช่น ลมพายุและตั้งอยู่บนเสาที่แข็งแรง กังหันลมแบบแกนนอน ได้แก่ กังหันลมวินด์มิลล์ ( Windmills) กังหันลมใบเสื่อลำแพน นิยมใช้กับเครื่องฉุดน้ำ กังหันลมแบบกงล้อจักรยาน กังหันลมสำหรับผลิตไฟฟ้าแบบพรอบเพลเลอร์ (Propeller)
กังหันลมแนวแกนตั้ง (Vertical Axis Wind Turbine)
เป็นกังหันลมที่มีแกนหมุนและใบพัดตั้งฉากกับการเคลื่อนที่ของลมในแนวราบ ซึ่งทำให้สามารถรับลมในแนวราบได้ทุกทิศทาง
การจำแนกตามลักษณะตามแนวแกนหมุนนิยมมากเพราะเด่นชัดที่สุด และเข้าใจได้ง่าย ส่วนการจำแนกตามลักษณะแรงขับของกระแสลมนั้นต้องใช้ความรู้ทางอากาศพลศาสตร์ (Aerodynamic) ประกอบด้วย

กังหันลมแบบแนวแกนนอนเป็นแบบที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลาย ส่วนมากออกแบบให้เป็นชนิดที่ขับใบกังหันด้วยแรงยก แต่อย่างไรก็ตาม กังหันลมแบบแนวแกนตั้ง ซึ่งได้รับการพัฒนามากในระยะหลังก็ได้รับความสนใจมากขึ้นเช่นกัน ทั้งนี้เนื่องจากข้อดีกว่าแบบแนวแกนนอนคือ ในแบบแนวแกนตั้งนั้นไม่ว่าลมจะเข้ามาทิศไหนก็ยังหมุนได้ โดยไม่ต้องมีอุปกรณ์ควบคุมให้กังหันหันหน้าเข้าหาลม นอกจากนี้แล้วแบบแนวแกนตั้งนั้น เครื่องกำเนิดไฟฟ้าและระบบการส่งกำลังวางไว้ใกล้พื้นดินมากกว่าแบบแกนนอน เวลาเกิดปัญหาแก้ไขง่ายกว่าแบบแกนนอนที่ติดอยู่บนหอคอยสูง


ส่วนประกอบของระบบกังหันลมสำหรับผลิตไฟฟ้า

ส่วนประกอบสำคัญๆ ของระบบกังหันลมทั่วๆ ไปอาจแบ่งได้ดังนี้

1. ใบพัด เป็นตัวรับพลังลมและเปลี่ยนให้เป็นพลังงานกล ซึ่งยึดติดกับชุดแกนหมุนและส่งแรงจากแกนหมุนไปยังเพลาแกนหมุน

2. เพลาแกนหมุน ซึ่งรับแรงจากแกนหมุนใบพัด และส่งผ่านระบบกำลัง เพื่อหมุนและปั่นเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

3. ห้องส่งกำลัง ซึ่งเป็นระบบปรับเปลี่ยนและควบคุมความเร็วในการหมุน ระหว่างเพลาแกนหมุนกับเพลาของเคริ่องกำเนิดไฟฟ้า

4. ห้องเครื่อง ซึ่งมีขนาดใหญ่และมีความสำคัญต่อกังหันลม ใช้บรรจุระบบต่างๆ ของกังหันลม เช่น ระบบเกียร์ เครื่องกำเนิดไฟฟ้า เบรก และระบบควบคุม

5. เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ทำหน้าที่เปลี่ยนพลังงานกลเป็นพลังงานไฟฟ้า

 

6. ระบบควบคุมไฟฟ้า ซึ่งใช้ระบบคอมพิวเตอร์เป็นตัวควบคุมการทำงาน และจ่ายกระแสไฟฟ้าเข้าสู่ระบบ

7 . ระบบเบรค เป็นระบบกลไกเพื่อใช้ควบคุมการหยุดหมุนของใบพัดและเพลาแกนหมุนของกังหัน เมื่อได้รับความเร็วลมเกินความสามารถของกังหัน ที่จะรับได้ และในระหว่างการซ่อมบำรุงรักษา

8 . แกนคอหมุนรับทิศทางลม เป็นตัวควบคุมการหมุนห้องเครื่อง เพื่อให้ใบพัดรับทิศทางลมโดยระบบอิเลคทรอนิคส์ ที่เชื่อมต่อให้มีความสัมพันธ์ กับหางเสือรับทิศทางลมที่อยู่ด้านบนของเครื่อง

9 . เครื่องวัดความเร็วลมและทิศทางลม ซึ่งเชื่อมต่อสายสัญญาณเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อเป็นตัวชี้ขนาดของความเร็วและทิศทางของลม เพื่อที่คอมพิวเตอร์จะได้ควบคุมกลไกอื่นๆ ได้ถูกต้อง

10 . เสา ซึ่งตั้งอยู่ที่พื้นที่ที่ทำการก่อสร้างอย่างถูกวิธี ตามหลักวิศวกรรม และเป็นตัวแบกรับส่วนที่เป็นตัวเครื่องที่อยู่ข้างบน

 
กังหันลมกับการผลิตไฟฟ้า

หลักการทำงานของกังหันลมผลิตไฟฟ้านั้น เมื่อมีลมพัดผ่านใบกังหัน พลังงานจลน์ที่เกิดจากลมจะ ทำให้ใบพัดของกังหันเกิดการหมุน และได้เป็นพลังงานกลออกมา พลังงานกลจากแกนหมุนของกังหันลมจะถูกเปลี่ยนรูปไปเป็นพลังงานไฟฟ้า โดยเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่เชื่อมต่ออยู่กับแกนหมุนของกังหันลม จ่ายกระแสไฟฟ้าผ่านระบบควบคุมไฟฟ้า และจ่ายกระแสไฟฟ้าเข้าสู่ระบบต่อไป โดยปริมาณไฟฟ้าที่ผลิตได้จะขึ้นอยู่กับความเร็วของลม ความยาวของใบพัด และสถานที่ติดตั้งกังหันลม

 
กังหันลมกับการใช้งาน

เนื่องจากความไม่สม่ำเสมอของความเร็วลมที่แปรผันตามธรรมชาติ และความต้องการพลังงานที่สม่ำเสมอเพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งานแล้ว จะต้องมีตัวกักเก็บพลังงานและใช้แหล่งพลังงานอื่นที่เชื่อถือได้เป็นแหล่งสำรอง หรือใช้ร่วมกับแหล่งพลังงานอื่น

ก . ตัวกักเก็บพลังงานมีอยู่หลายชนิด ส่วนมากขึ้นอยู่กับงานที่จะใช้
เช่น ถ้าเป็นกังหันเพื่อผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมักนิยมใช้แบตเตอรี่เป็นตัวกักเก็บ

ข . การใช้แหล่งพลังงานอื่นที่เป็นตัวหมุน ระบบนี้ปกติกังหันลมจะทำหน้าที่จ่าย พลังงานให้ตลอดเวลาที่มีความเร็วลมเพียงพอ หากความเร็วลมต่ำหรือลมสงบ แหล่ง พลังงานชนิดอื่นจะทำหน้าที่จ่ายพลังงานทดแทน (ระบบนี้กังหันลมจ่ายพลังงานเป็นตัวหลักและแหล่ง พลังงานส่วนอื่นเป็นแหล่งสำรอง )

ค . การใช้ร่วมกับแหล่งพลังงานอื่น อาจเป็นเครื่องจักรดีเซล หรือพลังงานน้ำจากเขื่อน ฯลฯ ระบบนี้ปกติมีแหล่งพลังงานชนิดอื่นจ่ายพลังงานอยู่ก่อนแล้ว กังหันลมจะช่วยจ่ายพลังงานเมื่อมีความเร็วลมเพียงพอ ซึ่งในขณะเดียวกันก็ลดการจ่ายพลังงานจากแหล่งพลังงานอื่น เช่น ลดการใช้น้ำมันดีเซลของเครื่องยนต์ดีเซล
(ระบบนี้ แหล่งพลังงานอื่นจ่ายพลังงานเป็น หลัก ส่วนกังหันลมทำหน้าที่คอยเสริมพลังงานจากต้นพลังงานหลัก)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 19 คน กำลังออนไลน์