ศิลปากร คัดเรียนวิศวะโลจิสติกส์


          คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร โครงการรับนักศึกษาเพิ่มพิเศษ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ และสาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์ ประจำปีการศึกษา 2553 (รอบสอง)รับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2553 
          คุณสมบัติทั่วไป
          1. เป็นผู้ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
          2.เป็นผู้ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจหรือโรคสำคัญที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
          3.เป็นผู้ที่มีความประพฤติเรียบร้อยและรับรองต่อมหาวิทยาลัยได้ว่าจะตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเต็มความสามารถและจะปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยที่มีอยู่แล้ว หรือที่จะมีต่อไปโดยเคร่งครัดทุกประการ
          4.ต้องเป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และมีหลักฐานแสดงตามที่ทางราชการออกให้ (บัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรประจำตัวผู้ซึ่งไม่มีสัญชาติไทย)
          5.จะต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกลงโทษเนื่องจากกระทำหรือร่วมกระทำทุจริตในการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ในช่วงเวลา 3 ปีที่ผ่านมา
          6.เป็นผู้ที่ไม่ถูกให้ออกจากสถาบันอุดมศึกษาใดๆ มาแล้วเพราะความประพฤติไม่เหมาะสม หรือกระทำความผิดต่างๆที่ไม่ใช่ทางด้านวิชาการ
          7.เป็นผู้ที่มีผู้รับรองว่าจะอุดหนุนค่าบำรุง และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการศึกษา
           คุณสมบัติเฉพาะ
          1. ต้องเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50 หรือกำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีค่าระดับเฉลี่ยสะสม 5 ภาคการศึกษา (ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายม.4 – ม.6) ไม่ต่ำกว่า 2.50 สำหรับผู้สมัครที่ไปศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ณ ต่างประเทศ ในช่วงเวลาหนึ่งให้คำนวณผลการเรียนเฉพาะภาคการศึกษาที่ได้ศึกษาในประเทศไทย ทั้งนี้ ต้องยื่นเอกสารแสดงการไปศึกษา ณ ต่างประเทศ
          2.ต้องไม่เป็นผู้พิการหรือมีโรคต่าง ๆ อาทิ ตาบอดทั้งสองข้าง ตาบอดสีทุกกรณี หูหนวกทั้งสองข้าง ความพิการของมือ แขน หรือขา จนเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานติดสารเสพติดให้โทษ รคพิษสุราเรื้อรัง โรคหรือความพิการอื่นๆ ซึ่งมิได้ระบุไว้ในระเบียบการนี้ที่คณะกรรมการสอบคัดเลือกเห็นว่าเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและปฏิบัติงานในวิชาชีพ โรคหัวใจที่แพทย์ระบุความเห็นว่าเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและปฏิบัติงานในวิชาชีพ
          3.ต้องไม่เป็นผู้ที่อยู่ในระหว่างตกเป็นจำเลยในคดีอาญา หรือไม่เคยต้องคำพิพากษาของศาลด้วยการกระทำความผิดในคดีอาญาหากปรากฏในภายหลังว่าผู้สมัครขาดคุณสมบัติทั่วไปตามข้อ 1-2 ข้อใดข้อหนึ่ง อยู่ก่อนทำการสมัครสอบคัดเลือกจะถูกตัดสิทธิในการสอบคัดเลือกครั้งนี้ และแม้จะได้รับการส่งชื่อเข้ารับการศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาแล้วก็ตามจะถูกถอนสภาพจากการเป็นนักศึกษา

          วิธีการสมัคร
          - ผู้สมัครเข้าสู่ Website http://www.eng.su.ac.th เพื่อทำการสมัครสอบกับโปรแกรมการรับสมัคร โดยต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
          - เมื่อกรอกข้อมูลแล้วให้ตรวจสอบความถูกต้อง แล้วจึงยืนยันการสมัคร กรุณากรอกชื่อ นามสกุล เลขประจำตัวประชาชน ให้ถูกต้องเพราะต้องนำไปใช้ในการตรวจสอบคะแนนสอบวิชา 73 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์(PAT3) โดยผู้สมัครสอบต้องเลือกระบุครั้งที่ของการสอบวิชา 73 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์ (PAT3)ประจำปี พ.ศ. 2552 ที่ผู้สมัครเลือกผลการทดสอบที่มีคะแนนดีที่สุด เพื่อใช้ในการพิจารณาสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อโครงการรับนักศึกษาเพิ่มพิเศษ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ และสาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์ ประจำปีการศึกษา 2553 (รอบสอง)
          - ผู้สมัครมีสิทธิเลือกสาขาวิชาได้ 2 อันดับตามความต้องการ และเมื่อยื่นใบสมัครเรียบร้อยแล้วไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ หากต้องการเปลี่ยนแปลงการเลือกสาขาวิชา ผู้สมัครต้องทำการสละสิทธิด้วยตนเองพร้อมยื่นใบสมัครใหม่อีกครั้ง
          - พิมพ์ใบสมัคร และเมื่อการสมัครเสร็จสิ้นแล้ว จะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้ ถ้าสมัครหลายครั้งด้วยข้อมูลของคนเดียวกัน ระบบจะทำการยกเลิกการสมัครที่ผ่านมาทั้งหมด และใช้การสมัครครั้งล่าสุด
          -ชำระเงินค่าสมัคร โดยธนาณัติหรือตั๋วแลกเงินไปรษณีย์ (ตามข้อ 5.2.2) หรือชำระเงินโดยตรงที่ ชั้น 5 ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการและการจัดการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ ในกรณีที่มาสมัครด้วยตนเอง
          -ให้ผู้สมัครตรวจสอบสถานภาพการชำระเงินทาง Website http://www.eng.su.ac.th หลังจากส่งหลักฐานการชำระเงินแล้ว 10 วัน (ตรวจสอบโดยใช้เลขประจำตัวประชาชนที่ปรากฏอยู่ในใบสมัครที่ผู้สมัครจัดส่งมายังโครงการฯ แล้วเท่านั้น หากเลขประจำตัวประชาชนไม่ถูกต้องจะไม่สามารถตรวจสอบได้)
          -ส่งเอกสารและหลักฐานการสมัครด้วยตนเอง หรือทางไปรษณีย์ เอกสารที่ส่งถึงฝ่ายรับสมัครแล้วถือเป็นสิ้นสุดการสมัคร ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลใดๆ ได้อีก
          หลักฐานการสมัคร
          1.ใบสมัครที่กรอกข้อความสมบูรณ์ครบถ้วน โดยสั่งพิมพ์ออกจากระบบรับสมัคร ติดรูปถ่ายและลงลายมือชื่อในใบสมัครเรียบร้อยแล้ว
          2.ธนาณัติ หรือตั๋วแลกเงินไปรษณีย์ ค่าสมัครสอบ 400 บาท (สี่ร้อยบาทถ้วน) สั่งจ่ายชื่อผู้รับเงิน “ประธานคณะกรรมการฯ อุตสาหการ” ปทฝ. สนามจันทร์ 73001 เท่านั้น หรือชำระเงินค่าสมัครสอบโดยตรงที่ชั้น 5 ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการและการจัดการ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ในกรณีที่มาจัดส่งเอกสาร หลักฐานการสมัครสอบด้วยตนเอง
          3.ใบระเบียนแสดงผลการศึกษา (ปพ.1:4) 5 ภาคการศึกษา (ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ม.4 – ม.6) สำหรับผู้กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือใบระเบียนแสดงผลการศึกษา (ปพ.1:4) 6 ภาคการศึกษา สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยจะต้องมีการรับรองจากผู้อำนวยการโรงเรียนหรือนายทะเบียน จำนวน 1 ฉบับ
          4.สำเนาหลักฐานแสดงว่าเป็นผู้อยู่ในประเทศไทยตามที่ทางราชการออกให้ (บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวคนที่ไม่มีสัญชาติไทย) ถ่ายเอกสารให้ชัดเจนและลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ
          5.สำเนาใบรายงานผลการทดสอบ GAT/PAT วิชา 73 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์ (PAT3) ประจำปี พ.ศ. 2552  ที่จัดสอบโดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สทศ.) (ครั้งที่ 1 – ครั้งที่ 3 โดยเลือกผลการทดสอบที่มีคะแนนดีที่สุด) ถ่ายเอกสารให้ชัดเจนและลงนามรับรองสำเนาถูกต้องจำนวน 1 ฉบับ
          ผู้สมัครที่ส่งหลักฐานไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ตามรายการข้างต้นถือว่าขาดคุณสมบัติ จะไม่มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ และมหาวิทยาลัยจะตรวจสอบหลักฐานตามข้อ 3 อีกครั้งกับต้นฉบับในวันที่มารายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา ในกรณีสอบคัดเลือกได้หากพบว่าไม่ถูกต้องตามคุณสมบัติทั่วไปจะถูกตัดสิทธิเข้าศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร โครงการรับนักศึกษาเพิ่มพิเศษ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ และสาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์ ประจำปีการศึกษา 2553 (รอบสอง)


          หมายเหตุ รูปถ่ายที่ใช้ติดใบสมัครใช้ขนาด 1 นิ้ว ที่เหมือนตัวจริงในวันสมัคร หน้าตรงไม่สวมหมวกและแว่นตาดำถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน
          -ส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ แบบลงทะเบียนด่วนพิเศษ (EMS) จ่าหน้าถึงโครงการรับนักศึกษาเพิ่มพิเศษฯ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการและการจัดการ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร ต.พระปฐมเจดีย์ อ. เมือง จ.นครปฐม 73000
          ทั้งนี้ ตราประทับของที่ทำการไปรษณีย์โทรเลขต้นทางจะต้องไม่เกินวันจันทร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2553 หากพ้นกำหนดนี้คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จะไม่รับสมัครส่งใบสมัครด้วยตนเองในวันและเวลาราชการ ณ ชั้น 5 ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการและการจัดการ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมือง จ.นครปฐม ภายในวันจันทร์ที่1 กุมภาพันธ์ 2553
          สนใจสอบถาม ในวันเวลาราชการได้ที่โทร. 0-3421-9362 และ 0-3421-364 ต่อ 25500, 25504 หรือดูจาก http://www.eng.su.ac.th


โดย นิตยสารการศึกษาวันนี้ นิตยสารเรียนรอบโลก แหล่งข้อมูลทุนและที่เรียนต่อทั่วโลก

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 13 คน กำลังออนไลน์