ศิลปากร คัดเรียนวิศวะโลจิสติกส์


          คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร โครงการรับนักศึกษาเพิ่มพิเศษ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ และสาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์ ประจำปีการศึกษา 2553 (รอบสอง)รับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2553 
          คุณสมบัติทั่วไป
          1. เป็นผู้ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
          2.เป็นผู้ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจหรือโรคสำคัญที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
          3.เป็นผู้ที่มีความประพฤติเรียบร้อยและรับรองต่อมหาวิทยาลัยได้ว่าจะตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเต็มความสามารถและจะปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยที่มีอยู่แล้ว หรือที่จะมีต่อไปโดยเคร่งครัดทุกประการ
          4.ต้องเป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และมีหลักฐานแสดงตามที่ทางราชการออกให้ (บัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรประจำตัวผู้ซึ่งไม่มีสัญชาติไทย)
          5.จะต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกลงโทษเนื่องจากกระทำหรือร่วมกระทำทุจริตในการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ในช่วงเวลา 3 ปีที่ผ่านมา
          6.เป็นผู้ที่ไม่ถูกให้ออกจากสถาบันอุดมศึกษาใดๆ มาแล้วเพราะความประพฤติไม่เหมาะสม หรือกระทำความผิดต่างๆที่ไม่ใช่ทางด้านวิชาการ
          7.เป็นผู้ที่มีผู้รับรองว่าจะอุดหนุนค่าบำรุง และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการศึกษา
           คุณสมบัติเฉพาะ
          1. ต้องเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50 หรือกำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีค่าระดับเฉลี่ยสะสม 5 ภาคการศึกษา (ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายม.4 – ม.6) ไม่ต่ำกว่า 2.50 สำหรับผู้สมัครที่ไปศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ณ ต่างประเทศ ในช่วงเวลาหนึ่งให้คำนวณผลการเรียนเฉพาะภาคการศึกษาที่ได้ศึกษาในประเทศไทย ทั้งนี้ ต้องยื่นเอกสารแสดงการไปศึกษา ณ ต่างประเทศ
          2.ต้องไม่เป็นผู้พิการหรือมีโรคต่าง ๆ อาทิ ตาบอดทั้งสองข้าง ตาบอดสีทุกกรณี หูหนวกทั้งสองข้าง ความพิการของมือ แขน หรือขา จนเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานติดสารเสพติดให้โทษ รคพิษสุราเรื้อรัง โรคหรือความพิการอื่นๆ ซึ่งมิได้ระบุไว้ในระเบียบการนี้ที่คณะกรรมการสอบคัดเลือกเห็นว่าเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและปฏิบัติงานในวิชาชีพ โรคหัวใจที่แพทย์ระบุความเห็นว่าเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและปฏิบัติงานในวิชาชีพ
          3.ต้องไม่เป็นผู้ที่อยู่ในระหว่างตกเป็นจำเลยในคดีอาญา หรือไม่เคยต้องคำพิพากษาของศาลด้วยการกระทำความผิดในคดีอาญาหากปรากฏในภายหลังว่าผู้สมัครขาดคุณสมบัติทั่วไปตามข้อ 1-2 ข้อใดข้อหนึ่ง อยู่ก่อนทำการสมัครสอบคัดเลือกจะถูกตัดสิทธิในการสอบคัดเลือกครั้งนี้ และแม้จะได้รับการส่งชื่อเข้ารับการศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาแล้วก็ตามจะถูกถอนสภาพจากการเป็นนักศึกษา

          วิธีการสมัคร
          - ผู้สมัครเข้าสู่ Website http://www.eng.su.ac.th เพื่อทำการสมัครสอบกับโปรแกรมการรับสมัคร โดยต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
          - เมื่อกรอกข้อมูลแล้วให้ตรวจสอบความถูกต้อง แล้วจึงยืนยันการสมัคร กรุณากรอกชื่อ นามสกุล เลขประจำตัวประชาชน ให้ถูกต้องเพราะต้องนำไปใช้ในการตรวจสอบคะแนนสอบวิชา 73 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์(PAT3) โดยผู้สมัครสอบต้องเลือกระบุครั้งที่ของการสอบวิชา 73 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์ (PAT3)ประจำปี พ.ศ. 2552 ที่ผู้สมัครเลือกผลการทดสอบที่มีคะแนนดีที่สุด เพื่อใช้ในการพิจารณาสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อโครงการรับนักศึกษาเพิ่มพิเศษ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ และสาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์ ประจำปีการศึกษา 2553 (รอบสอง)
          - ผู้สมัครมีสิทธิเลือกสาขาวิชาได้ 2 อันดับตามความต้องการ และเมื่อยื่นใบสมัครเรียบร้อยแล้วไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ หากต้องการเปลี่ยนแปลงการเลือกสาขาวิชา ผู้สมัครต้องทำการสละสิทธิด้วยตนเองพร้อมยื่นใบสมัครใหม่อีกครั้ง
          - พิมพ์ใบสมัคร และเมื่อการสมัครเสร็จสิ้นแล้ว จะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้ ถ้าสมัครหลายครั้งด้วยข้อมูลของคนเดียวกัน ระบบจะทำการยกเลิกการสมัครที่ผ่านมาทั้งหมด และใช้การสมัครครั้งล่าสุด
          -ชำระเงินค่าสมัคร โดยธนาณัติหรือตั๋วแลกเงินไปรษณีย์ (ตามข้อ 5.2.2) หรือชำระเงินโดยตรงที่ ชั้น 5 ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการและการจัดการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ ในกรณีที่มาสมัครด้วยตนเอง
          -ให้ผู้สมัครตรวจสอบสถานภาพการชำระเงินทาง Website http://www.eng.su.ac.th หลังจากส่งหลักฐานการชำระเงินแล้ว 10 วัน (ตรวจสอบโดยใช้เลขประจำตัวประชาชนที่ปรากฏอยู่ในใบสมัครที่ผู้สมัครจัดส่งมายังโครงการฯ แล้วเท่านั้น หากเลขประจำตัวประชาชนไม่ถูกต้องจะไม่สามารถตรวจสอบได้)
          -ส่งเอกสารและหลักฐานการสมัครด้วยตนเอง หรือทางไปรษณีย์ เอกสารที่ส่งถึงฝ่ายรับสมัครแล้วถือเป็นสิ้นสุดการสมัคร ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลใดๆ ได้อีก
          หลักฐานการสมัคร
          1.ใบสมัครที่กรอกข้อความสมบูรณ์ครบถ้วน โดยสั่งพิมพ์ออกจากระบบรับสมัคร ติดรูปถ่ายและลงลายมือชื่อในใบสมัครเรียบร้อยแล้ว
          2.ธนาณัติ หรือตั๋วแลกเงินไปรษณีย์ ค่าสมัครสอบ 400 บาท (สี่ร้อยบาทถ้วน) สั่งจ่ายชื่อผู้รับเงิน “ประธานคณะกรรมการฯ อุตสาหการ” ปทฝ. สนามจันทร์ 73001 เท่านั้น หรือชำระเงินค่าสมัครสอบโดยตรงที่ชั้น 5 ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการและการจัดการ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ในกรณีที่มาจัดส่งเอกสาร หลักฐานการสมัครสอบด้วยตนเอง
          3.ใบระเบียนแสดงผลการศึกษา (ปพ.1:4) 5 ภาคการศึกษา (ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ม.4 – ม.6) สำหรับผู้กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือใบระเบียนแสดงผลการศึกษา (ปพ.1:4) 6 ภาคการศึกษา สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยจะต้องมีการรับรองจากผู้อำนวยการโรงเรียนหรือนายทะเบียน จำนวน 1 ฉบับ
          4.สำเนาหลักฐานแสดงว่าเป็นผู้อยู่ในประเทศไทยตามที่ทางราชการออกให้ (บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวคนที่ไม่มีสัญชาติไทย) ถ่ายเอกสารให้ชัดเจนและลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ
          5.สำเนาใบรายงานผลการทดสอบ GAT/PAT วิชา 73 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์ (PAT3) ประจำปี พ.ศ. 2552  ที่จัดสอบโดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สทศ.) (ครั้งที่ 1 – ครั้งที่ 3 โดยเลือกผลการทดสอบที่มีคะแนนดีที่สุด) ถ่ายเอกสารให้ชัดเจนและลงนามรับรองสำเนาถูกต้องจำนวน 1 ฉบับ
          ผู้สมัครที่ส่งหลักฐานไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ตามรายการข้างต้นถือว่าขาดคุณสมบัติ จะไม่มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ และมหาวิทยาลัยจะตรวจสอบหลักฐานตามข้อ 3 อีกครั้งกับต้นฉบับในวันที่มารายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา ในกรณีสอบคัดเลือกได้หากพบว่าไม่ถูกต้องตามคุณสมบัติทั่วไปจะถูกตัดสิทธิเข้าศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร โครงการรับนักศึกษาเพิ่มพิเศษ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ และสาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์ ประจำปีการศึกษา 2553 (รอบสอง)


          หมายเหตุ รูปถ่ายที่ใช้ติดใบสมัครใช้ขนาด 1 นิ้ว ที่เหมือนตัวจริงในวันสมัคร หน้าตรงไม่สวมหมวกและแว่นตาดำถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน
          -ส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ แบบลงทะเบียนด่วนพิเศษ (EMS) จ่าหน้าถึงโครงการรับนักศึกษาเพิ่มพิเศษฯ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการและการจัดการ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร ต.พระปฐมเจดีย์ อ. เมือง จ.นครปฐม 73000
          ทั้งนี้ ตราประทับของที่ทำการไปรษณีย์โทรเลขต้นทางจะต้องไม่เกินวันจันทร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2553 หากพ้นกำหนดนี้คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จะไม่รับสมัครส่งใบสมัครด้วยตนเองในวันและเวลาราชการ ณ ชั้น 5 ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการและการจัดการ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมือง จ.นครปฐม ภายในวันจันทร์ที่1 กุมภาพันธ์ 2553
          สนใจสอบถาม ในวันเวลาราชการได้ที่โทร. 0-3421-9362 และ 0-3421-364 ต่อ 25500, 25504 หรือดูจาก http://www.eng.su.ac.th


โดย นิตยสารการศึกษาวันนี้ นิตยสารเรียนรอบโลก แหล่งข้อมูลทุนและที่เรียนต่อทั่วโลก

 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 87 คน กำลังออนไลน์