แบบฟอร์มเขียนโครงร่างโครงงานชื่อโครงงาน

รูปภาพของ pbs7596

                                                      แบบฟอร์มเขียนโครงร่างโครงงาน

ชื่อโครงงาน    การทำเว็บไซ์ด้วยโปรแกรม Namo WebEditor 2006
ชื่อผู้ทำโครงงาน
1. นางสาวกุลวดี    แก้วประวัติ  เลขที่ 17 ชั้น  ม.5/1
2.นางสาวนฤทัย   สกุลตา           เลขที่ 20 ชั้น  ม.5/1
3.นางสาวนิภาพร   ดวงทอง       เลขที่ 21 ชั้น  ม.5/1
โรงเรียนปิยะบุตร์      อำเภอบ้านหมี่  จังหวัดลพบุรี
ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา   คุณครูพิสมัย  ศุภพงษ์
ระยะเวลาดำเนินงาน 26 พฤศจิกายน 30 ธันวาคม พ.ศ.2552
รายละเอียดเกี่ยวกับโครงงาน
1. แนวคิด ที่มา และความสำคัญ
      ในการจัดทำโครงงานเรื่อง การทำเว็บไซต์ด้วยโปรแกรม Namo WebEditor 2006 ขึ้นเพื่อศึกษาการทำแบบไซต์
2. วัตถุประสงค์
       1. เพื่อแนะนำความรู้เกี่ยวกับการทำเว็บไซต์ด้วยโปรแกรม Namo WebEditor 2006
3. หลักการและทฤษฎี
        1. ความเรียบง่าย ได้แก่ มีรูปแบบที่เรียบง่าย ไม่ซับซ้อน และใช้งานได้สะดวก
        2. ความสม่ำเสมอ ได้แก่ ใช้รูปแบบเดียวกันตลอดทั้งเว็บไซต์
        3. ความเป็นเอกลักษณ์ การออกแบบเว็บไซต์ควรคำนึงถึงลักษณะขององค์กร
        4. เนื้อหาที่มีประโยชน์ เนื้อหาเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในเว็บไซต์ ดังนั้นควร จัดเตรียมเนื้อหาและข้อมูลที่ผู้ใช้ต้องการให้ถูกต้อง
        5. ระบบเนวิเกชันที่ใช้งานง่าย ต้องออกแบบให้ผู้ใช้เข้าใจง่ายและใช้งานสะดวก ใช้กราฟิกที่สื่อความหมายร่วมกับคำอธิบายที่ชัดเจน มีรูปแบบและลำดับของรายการที่สม่ำเสมอ
        6. ลักษณะที่น่าสนใจ หน้าตาของเว็บไซต์จะต้องมีความสัมพันธ์กับคุณภาพขององค์ประกอบต่างๆ เช่น คุณภาพของกราฟิกที่จะต้องสมบูรณ์ การใช้สี การใช้ตัวอักษรที่อ่านง่าย สบายตา การใช้โทนสีที่เข้ากัน ลักษณะหน้าตาที่น่าสนใจนั้นขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละบุคคล
        7. การใช้งานอย่างไม่จำกัด ผู้ใช้ส่วนใหญ่สามารถเข้าถึงได้มากที่สุด เลือกใช้บราวเซอร์ชนิดใดก็ได้ในการเข้าถึงเนื้อหา
        8. คุณภาพในการออกแบบ การออกแบบและเรียบเรียงเนื้อหาอย่างรอบคอบ สร้างความรู้สึกว่าเว็บไซต์มี….คุณภาพ ถูกต้อง และเชื่อถือได้

4. คำนิยามศัพท์เฉพาะ
         เว็บไซต์ (Web Site) คือ แหล่งที่เก็บรวบรวมข้อมูลเอกสารและสื่อประสมต่าง ๆ เช่น ภาพ เสียง ข้อความ ของแต่ละบริษัทหรือหน่วยงานโดยเรียกเอกสารต่าง ๆ เหล่านี้ว่า เว็บเพจ (Web Page) และเรียกเว็บหน้าแรกของแต่ละเว็บไซต์ว่า โฮมเพจ (Home Page) หรืออาจกล่าวได้ว่า เว็บไซต์ก็คือเว็บเพจอย่างน้อยสองหน้าที่มีลิงก์ (Links) ถึงกัน ตามหลักคำว่า เว็บไซต์จะใช้สำหรับผู้ที่มีคอมพิวเตอร์แบบเซิร์ฟเวอร์หรือจดทะเบียนเป็นของตนเองเรียบร้อยแล้วเช่น www.google.co.th ซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่ให้บริการสืบค้นข้อมูลเป็นต้น
5. ขั้นตอนการดำเนินงาน
        1.คัดเลือกหัวข้อโครงงานที่สนใจ
        2. ศึกษาค้นคว้าจากเอกสารและแหล่งข้อมูล
       3. จัดทำเค้าโครงของโครงงาน
        4. การลงมือทำโครงงาน
        5. การเขียนรายงาน
         6. การนำเสนอและแสดงโครงงาน
6. แผนปฏิบัติงาน
        1.คัดเลือกหัวข้อโครงงานที่สนใจ
        2. ศึกษาค้นคว้าจากเอกสารและแหล่งข้อมูล
       3. จัดทำเค้าโครงของโครงงาน
        4. การลงมือทำโครงงาน
        5. การเขียนรายงาน
         6. การนำเสนอและแสดงโครงงาน
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
            มีเว็บไซต์ที่แนะนำการออกแบบเว็บไซต์โปรแกรม Namo WebEditor 2006
8. เอกสารอ้างอิง
http://school.obec.go.th/kudhuachang/les07.htm
http://www.chaiwbi.com/501/5101.htmlhttp://www.lks.ac.th/kuanjit/s6.htm       

9. การแบ่งงาน

1. นางสาวกุลวดี    แก้วประวัติ   หาข้อมูล

http://www.csjoy.com/story/namo/namo.htm
2.นางสาวนฤทัย   สกุลตา           หาข้อมูล       http://www.plaloma3d.com/webboard/redirect.php?tid=960&goto=lastpost
3.นางสาวนิภาพร   ดวงทอง       
หาข้อมูล

http://www.webthaidd.com/namo/index.php

10. ความคืบหน้าของโครงงาน

1. นางสาวกุลวดี    แก้วประวัติ   หาข้อมูล

http://www.csjoy.com/story/namo/namo.htm

จุดเด่นของนาโมที่มากกว่าโปรแกรมอื่นๆ

2.นางสาวนฤทัย   สกุลตา           หาข้อมูล       http://www.plaloma3d.com/webboard/redirect.php?tid=960&goto=lastpost

การทำ Banner ง่ายๆ สไตล์ Namo WebEditor
3.นางสาวนิภาพร   ดวงทอง       
หาข้อมูล

http://www.webthaidd.com/namo/index.php

บทความ Namo WebEditor ออนไลน์

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 156 คน กำลังออนไลน์