แปลลิลิตตะเลงพ่าย ตอนที่10 สมเด็จพระนเรศวรทรงสร้างพระสถูปและปูนบำเหน็จทหาร

รูปภาพของ pch5651

Laughing  ลิลิตตะเลงพ่าย ตอนที่10 สมเด็จพระนเรศวรทรงสร้างพระสถูปและปูนบำเหน็จทหาร Laughing

            สมเด็จพระนเรศวรทรงมีพระราชโองการให้สร้างสถูปสวมพระศพพระมหาอุปราชาไว้ ณ สถานที่กระทำยุทธหัตถี ตำบลตระพังตรุ ไว้เป็นอนุสรณ์แผ่นดินสืบไป และโปรดให้เจ้าเมืองมล่วน ควาญช้างของพระมหาอุปราชากลับไปแจ้งข่าวการแพ้สงคราม และการสิ้นพระชนม์ของพระมหาอุปราชาแก่พระเจ้าหงสาวดี จากนั้นพระองค์จึงยกทัพกลับคืนกรุงศรีอยุธยา

            สมเด็จพระนเรศวรทรงปูนบำเหน็จนายทหารที่ตามเสด็จคือ เจ้ารามราฆพ กลางช้างพระนเรศวร และขุนศรีคชคง ควาญช้างพระเอกาทศรถ ทั้งสองได้รับบำเหน็จตอบแทนด้วยเครื่องอุปโภค เครื่องใช้ เงิน ทอง ทาส และเชลยไว้รับใช้ และพระราชทานบำนาญให้แก่ นายมหานุภาพ และหมื่นภักดีศวร ซึ่งเสียชีวิตในการรบ และโปรดพระราชทานยศและทรัพย์สิ่งของ ผ้าสำรดแก่บุตรภรรยา เป็นการตอบแทนความชอบ

            เมื่อการปูนบำเหน็จแก่ผู้ที่มีความชอบแล้ว ทรงรับสั่งปรึกษาโทษแม่ทัพนายกองตามกฎอัยการศึก ที่ปล่อยให้พระองค์ทรงช้างพระที่นั่งฝ่าเข้าไปอยู่ท่ามกลางข้าศึกตามลำพัง การกระทำเช่นนี้ควรได้รับโทษประการใดจึงจะถูกต้องตามโบราณจารีตประเพณี ลูกขุนเชิญกฎพระอัยการศึกดู เห็นพ้องว่าต้องได้รับโทษถึงขั้นประหารชีวิต แต่เนื่องจากใกล้วันแรม ๑๕ ค่ำ (วันปัณรสี) จึงทรงกราบทูลงดโทษไว้ก่อน โดยกำหนดวันประหารเป็นวันพรุ่งนี้แทน ตั้งแต่วันขึ้น ๑ ค่ำ พ้นวันอุโบสถไปแล้ว (ปาฎิบท) ให้เร่งประหารเสีย อย่าบิดพลิ้วเคลื่อนเขตคำดำเนินบทพระอัยการไป

Laughing คำศัพท์ Laughing

1.  เผือน                       ป่า

2.  อรินทร์                    ราชศัตรู  ข้าศึกผู้เป็นใหญ่

3.  กิดาการ                  เสียงสรรเสริญ

4.  นครรามินทร์           กรุงศรีอยุธยา

5.  แดนปราจิน             กรุงศรีอยุธยาซึ่งอยู่ทางทิศตะวันออกของประเทศพม่า

6.  ถึงฆาต                    ถึงตาย

7.  ผะชด                      ประชด

8.  ยุบล                        เรื่องราว

9.  บมิหึง                      โดยไม่ช้า

10.  นุสนธิ์                    ข้อความ

11.  แสะ                       ม้า

12.  สาร                       ช้าง

13.  สระพราศ              เรียงราย

14.  พยุหบาตร             การยกทัพ

15.  เฟี้ยม                    ปิด  กั้น  บัง

16.  สุชล                      น้ำตา

17.  ผลู                         ทาง

18.  พิลาป                    ร้องไห้คร่ำครวญ

19.  สมรรถ                   สามารถ

20.  เสี้ยน                     ศัตรู    ข้าศึก

21.  รณ                        การสงคราม

22.  พิชัย                      ชนะ

23.  อัคเรศ                   นางกษัตริย์  หรือหญิงผู้เป็นใหญ่  ในที่นี้หมายถึงนางสนม

24.  เถื่อน                     ป่า

25.  ชรอ่ำ                     มืดมัว  มืดครึ้ม

26.  ถกล                      ตั้ง   ตั้งขึ้น

27.  โมรา                     หินลายชนิดหนึ่ง

28.  ปัทม                      บัวหลวงดอกมีสีแดง

29.  ประภัสสร              สีเลื่อมพราย

30.  โอภาส                   แสงสว่าง   ความสุกใส

31.  พิลาส                    งาม

32.  ดวงกมลาศ           ดวงใจ

33.  สถล                      ทาง

34.  อุทก                      น้ำ

35. พธู                         นางงาม

36.  เฌอ                      ต้นไม้

37.  พบู                        ดอกไม้

38.  ตระการ                 งาม   ดี

39.  รำจวน                   ปั่นป่วนใจ

40.  ธุลี                         ฝุ่น

41.  เวหา                     ท้องฟ้า

42.  กระเหม่น              อาการที่กล้ามเนื้อกระตุกเบาๆ

43.  ห้าว                       กร้าว   กล้า

44.  เผด็จ                     กำจัด

45.  ดัสกร                    ข้าศึก  ศัตรู

46.  สระทกสระท้าน     สะทกสะท้าน   สั่นสะเทือน

47.  พาหา                    แขน

48.  เพ็ญ                      เต็ม

49. เหี้ยน                      ตัดหมด

50.  ถวัลย์                    ครอง   ทรง

51.  เท้ง                        ทิ้ง

52.  โพล้เพล้                จวนพลบค่ำ

53.  คระหึม                  ดังก้อง

54.  พฤติพราหมณ์       พราหมณ์พวกหนึ่งทำหน้าที่เกี่ยวกับช้าง  พราหมณ์ผู้เฒ่า

55.  พรอก                    พูด   กล่าว

56.  ไสย                       ไสยศาสตร์

57.  บรรสาน                ประสาน

58.  อรรณพ                 น่านน้ำ

59.  ภู                           แผ่นดิน

60.  ไพลึก                    แปลก  น่ากลัว

61.  อัคนี                      ไฟ

62.  โขลนทวาร                        ประตูป่า

63.  กบี่ธุช                    ธงรูปหนุมาน

64.  พันลึก                   แปลก   พึงกลัว

65.  อธึก                       ยิ่ง

66.  สามบาท               18  นาที  (หนึ่งบาทเท่ากับ  6  นาที)

67.  ตติยยาม               ยามสาม

68.  สุงสุมาร                 จระเข้

69.  ฉาน                      น. ข้างหน้า  ว. สว่าง   ก.  กระจัดกระจาย

70.  หัย                                    ม้า

71.  ธระเมียร                มองดู

72.  ธุมา                       ควัน

73.  กระลบ                  ฟุ้ง

74.  ไถง                        ดวงอาทิตย์

75.  ฉชั้น                      หกชั้น  (หมายถึง สวรรค์ชั้นฉกามาพจร)

76.  โสฬส                    สิบหก

77.  กมลาสน์               ผู้มีดอกบัวเป็นที่นั่ง  คือพระพรหม

78.  มลัก                      เห็น

79.  พาธา                    เบียดเบียน

80.  ทรหึงทรหวล          ปั่นป่วน

81.  ฉายา                     เงา

82.  ประภาพ                อานุภาพ

83.  เผ้า                        ผม

84.  คชยุทธ์                  การชนช้าง

85.  ประติยุทธ์              การเข้าต่อสู้กันตัวต่อตัว

86.  รำบาญ                 รบ

87.  บำรู                       ตกแต่ง

88.  ด้ำ                         ด้าม

89.  กระลึง                   ถือ

90.  กระลึงกระลอก      ถือกลอก

91.  พัชรินทร์                พระอินทร์

92.  ไพจิตร                  ไพจิตราสูร  อสูรซึ่งรบกับพระอินทร์

93.  ราพณ์                   ยักษ์

94.  ลบอง                    แบบ

95.  เลบง                     การเล่น

96.  อังกุส                     ของ้าว

97.  อุกคลุก                  เข้าคลุกคลี

98.  พลุก                      งา

99.  อังสา                     บ่า  ไหล่

100.  สังเวช                  สลดใจ

101.  พิราลัย                ตาย

102.  ลาญ                   แตก   ทำลาย   แตกพ่าย

103.  มล้าง                   ล้าง   ฆ่า

104.  พิพิธ                    ต่างๆ

105.  โซรม                   รุมกัน   ช่วยกัน

106.  เมือชีพ                สูญชีพ

107.  ระเห็จ                 ไปโดยเร็ว

108.  โรม                     รบ

109.  กระพัดกระเพิ่น   กระจัดกระจาย

110.  ละเวง                  ฟุ้งไป   ขจรไป

 

           Laughing สมาชิกในกลุ่ม Laughing

1. น.ส.ธาริณี  แจ้งเอี่ยม  เลขที่ 28

2. น.ส.กรวรรณ  ไชยขันธ์  เลขที่ 42

3.น.ส. วชิราภรณ์  มีศรี  เลขที่ 24

4. น.ส. อัจฉรา  สุขเฉลิม  เลขที่ 37

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 278 คน กำลังออนไลน์