มหาวิทยาลัยขอนแก่น รับเรียนป.บัณฑิต-มหาบัณฑิต

 


           มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกนักศึกษาใหม่ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต และมหาบัณฑิต ปีการศึกษา 2553 กำหนดขายใบสมัคร ภาคต้นตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่  12 กุมภาพันธ์ 2553 รวม 2,484 คน


           คุณสมบัติผู้สมัคร คณะเภสัชศาสตร์
           หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิค
           1.เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชาเภสัชศาสตร์ และมีประสบการณ์ทำงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
           2.ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามข้อ 1 อาจสมัครเข้าเรียนได้โดยต้องผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทางเภสัชกรรม


           คณะสัตวแพทยศาสตร์
           1.เป็นผู้สำเร็จการศึกษาสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต
           หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต
           ผู้เข้าศึกษาต้องเป็นผู้สำเร็จปริญญาบัณฑิตหรือเทียบเท่า หรือประกาศนียบัตรบัณฑิต ตามที่หลักสูตรกำหนด และมีคุณสมบัติอื่นเพิ่มเติมตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตร และบัณฑิตวิทยาลัยกำหนด


           เอกสารในการสมัคร
           1.ใบสมัคร 2 ฉบับ ตามแบบฟอร์มของบัณฑิตวิทยาลัย ซึ่งกรอกรายละเอียดอย่างครบถ้วน (แบบ บว.2)
           2.รูปถ่ายหน้าตรงขนาด 1 นิ้ว ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 2 รูป (ให้ติดในใบสมัคร 2 รูป) (รูปถ่ายสติกเกอร์และรูปถ่ายสแกน ไม่สามารถนำมาใช้ในการนี้)
           3.สำเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ระดับปริญญาตรี 2 ชุด (สำหรับผู้สมัครระดับปริญญาโท) หรือระดับปริญญาโท 2 ชุด (สำหรับผู้สมัครระดับปริญญาเอก/ระดับประกาศนีบัตรบัณฑิตชั้นสูง) หรือหนังสือรับรองการเป็นนักศึกษาในภาคการศึกษา
สุดท้ายของหลักสูตรระดับปริญญาตรี/โท 2 ฉบับ (สำหรับผู้สมัครที่กำลังศึกษาอยู่ในภาคการศึกษาสุดท้ายของหลักสูตร)หรือ สำเนาใบแสดงผลการศึกษาระดับ ปวส. จำนวน 2 ชุด (สำหรับผู้สมัครที่สำเร็จการศึกษาชั้น ปวส.แล้วศึกษาต่อในสถาบันเทคโนโลยีฯ)
           4.สำเนาหลักฐานแสดงความรู้ภาษาอังกฤษของผู้สมัคร จากสถาบันทดสอบภาษาที่มีมาตรฐาน (รายละเอียด อยู่ในภาคผนวกที่ 2)
           5.หนังสือรับรองคุณสมบัติของผู้สมัคร สำหรับผู้ที่สอบผ่านข้อเขียนแล้ว ให้นำหนังสือรับรองฯ ไปให้กรรมการสอบสัมภาษณ์ ในวันสอบสัมภาษณ์ ผู้สมัครแต่ละคนจะต้องมี ผู้รับรอง 3 คน ๆ ละ 1 ฉบับ รวม 3 ฉบับ โดยการรับรอง ผู้รับรองจะเป็นกลุ่มใด กลุ่มหนึ่งหรือสองกลุ่ม หรือทั้ง 3 กลุ่ม ก็ได้ต่อไปนี้ 1) ผู้บังคับบัญชา 2) อาจารย์ ที่ปรึกษา 3)อาจารย์ที่เคยสอน การรับรองให้ใช้แบบฟอร์มตามที่บัณฑิตวิทยาลัยกำหนด คือ แบบ บว.3
           6.สำเนาหลักฐานที่หน่วยงานราชการออกให้โดยมีการแสดงรูปของเจ้าของบัตรติดที่บัตรและในบัตรนั้นจะต้องมีเลขประจำตัวประชาชนของผู้ถือบัตรแสดงด้วย จำนวน 2 ฉบับ
           7.ในกรณีที่คำนำหน้าชื่อ หรือชื่อ หรือนามสกุล ในหลักฐานประกอบการสมัครไม่ตรงกัน ให้นำหลักฐานที่เกี่ยวข้อง มาแสดงด้วย เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ ใบเปลี่ยนนามสกุล ทะเบียนสมรส คำสั่งแต่งตั้งยศ เป็นต้น ฉบับจริง พร้อมภาพถ่ายสำเนา จำนวน 2 แผ่น
           8.ถ้าผู้สมัครต้องการหนังสือรับรองการมีสิทธิ์เข้าศึกษา กรุณาเขียนชื่อ-สกุล และที่อยู่ ที่จะจัดส่งหนังสือรับรองให้ พร้อมกับติดแสตมป์ 3 บาท ในซองจดหมายสีขาว แบบ บว.5 ยื่นพร้อมกับการส่งเอกสารการสมัครสอบคัดเลือก
           9.หลักฐานเพิ่มเติมอื่น ๆ ให้ดูจากรายละเอียดของแต่ละสาขาวิชา
           หมายเหตุ 1. สำหรับผู้สมัครที่เป็นพระภิกษุสงฆ์ ที่สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรขั้นปริญญาตรี จะต้องผ่านการปฏิบัติศาสนกิจตามความต้องการของมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย ในเพศบรรพชิตเป็นเวลา 1 ปี ก่อนจึงจะมีสิทธิ์สมัครเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น เอกสารที่เป็นฉบับถ่ายสำเนา ทุกรายการ ให้ถ่ายสำเนาโดยใช้กระดาษ A4


           การซื้อใบสมัคร ซื้อด้วยตนเอง ราคาชุดละ 200 บาท ได้ที่
           1.สำนักงานคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยขอนแก่น ชั้น 3 อาคารศูนย์วิชาการ ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. ปิดทำการวันหยุดนักขัตฤกษ์
           2.วิทยาเขตหนองคาย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ห้องงานคลังและพัสดุ อ.เมือง จ.หนองคาย เวลา 08.30-16.30 น. ในวันและเวลาราชการ
           -ซื้อทางไปรษณีย์
           1.ใช้ธนาณัติ ราคาชุดละ 200บาทสั่งจ่าย ปท.มหาวิทยาลัยขอนแก่น เท่านั้น (ไม่รวมค่าธรรมเนียมในการส่ง) จ่าหน้าถึง นางวิมลพรรณ พูนสวัสดิ์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002
           2.ให้เขียนชื่อและที่อยู่ของผู้สั่งซื้อใบสมัครด้วยตัวบรรจงแนบมากับซองธนาณัติด้วย (โดยถือวันประทับตราส่งของไปรษณีย์ต้นทาง)
           -ซื้อทางเว็บไซต์โดยโอนเงินค่าซื้อใบสมัคร 200 บาท ต่อ 1 ชุด(ไม่รวมค่าโอน) เข้าบัญชี ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ชื่อบัญชี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่บัญชี 5 5 1 -3 -0 2 5 0 0 -2 บัญ ชีก ร ะ แ ส ร า ย วัน แ ล้ว ทำ ร า ย ก า ร สั่ง ซื้อ ได้ที่ http://gs.kku.ac.th/webpost53 โดยกรอกข้อมูล และที่อยู่ของท่าน พร้อมแนบสำเนาใบ
โอนเงินส่งให้บัณฑิตวิทยาลัย บัณฑิตวิทยาลัยจะจัดส่งใบสมัครกลับให้ท่านทางไปรษณีย์ หลังจากได้ตรวจสอบข้อมูลถูกต้องแล้วโดย นิตยสารการศึกษาวันนี้ นิตยสารเรียนรอบโลก

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 22 คน กำลังออนไลน์