มหาวิทยาลัยขอนแก่น รับเรียนป.บัณฑิต-มหาบัณฑิต

 


           มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกนักศึกษาใหม่ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต และมหาบัณฑิต ปีการศึกษา 2553 กำหนดขายใบสมัคร ภาคต้นตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่  12 กุมภาพันธ์ 2553 รวม 2,484 คน


           คุณสมบัติผู้สมัคร คณะเภสัชศาสตร์
           หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิค
           1.เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชาเภสัชศาสตร์ และมีประสบการณ์ทำงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
           2.ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามข้อ 1 อาจสมัครเข้าเรียนได้โดยต้องผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทางเภสัชกรรม


           คณะสัตวแพทยศาสตร์
           1.เป็นผู้สำเร็จการศึกษาสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต
           หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต
           ผู้เข้าศึกษาต้องเป็นผู้สำเร็จปริญญาบัณฑิตหรือเทียบเท่า หรือประกาศนียบัตรบัณฑิต ตามที่หลักสูตรกำหนด และมีคุณสมบัติอื่นเพิ่มเติมตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตร และบัณฑิตวิทยาลัยกำหนด


           เอกสารในการสมัคร
           1.ใบสมัคร 2 ฉบับ ตามแบบฟอร์มของบัณฑิตวิทยาลัย ซึ่งกรอกรายละเอียดอย่างครบถ้วน (แบบ บว.2)
           2.รูปถ่ายหน้าตรงขนาด 1 นิ้ว ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 2 รูป (ให้ติดในใบสมัคร 2 รูป) (รูปถ่ายสติกเกอร์และรูปถ่ายสแกน ไม่สามารถนำมาใช้ในการนี้)
           3.สำเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ระดับปริญญาตรี 2 ชุด (สำหรับผู้สมัครระดับปริญญาโท) หรือระดับปริญญาโท 2 ชุด (สำหรับผู้สมัครระดับปริญญาเอก/ระดับประกาศนีบัตรบัณฑิตชั้นสูง) หรือหนังสือรับรองการเป็นนักศึกษาในภาคการศึกษา
สุดท้ายของหลักสูตรระดับปริญญาตรี/โท 2 ฉบับ (สำหรับผู้สมัครที่กำลังศึกษาอยู่ในภาคการศึกษาสุดท้ายของหลักสูตร)หรือ สำเนาใบแสดงผลการศึกษาระดับ ปวส. จำนวน 2 ชุด (สำหรับผู้สมัครที่สำเร็จการศึกษาชั้น ปวส.แล้วศึกษาต่อในสถาบันเทคโนโลยีฯ)
           4.สำเนาหลักฐานแสดงความรู้ภาษาอังกฤษของผู้สมัคร จากสถาบันทดสอบภาษาที่มีมาตรฐาน (รายละเอียด อยู่ในภาคผนวกที่ 2)
           5.หนังสือรับรองคุณสมบัติของผู้สมัคร สำหรับผู้ที่สอบผ่านข้อเขียนแล้ว ให้นำหนังสือรับรองฯ ไปให้กรรมการสอบสัมภาษณ์ ในวันสอบสัมภาษณ์ ผู้สมัครแต่ละคนจะต้องมี ผู้รับรอง 3 คน ๆ ละ 1 ฉบับ รวม 3 ฉบับ โดยการรับรอง ผู้รับรองจะเป็นกลุ่มใด กลุ่มหนึ่งหรือสองกลุ่ม หรือทั้ง 3 กลุ่ม ก็ได้ต่อไปนี้ 1) ผู้บังคับบัญชา 2) อาจารย์ ที่ปรึกษา 3)อาจารย์ที่เคยสอน การรับรองให้ใช้แบบฟอร์มตามที่บัณฑิตวิทยาลัยกำหนด คือ แบบ บว.3
           6.สำเนาหลักฐานที่หน่วยงานราชการออกให้โดยมีการแสดงรูปของเจ้าของบัตรติดที่บัตรและในบัตรนั้นจะต้องมีเลขประจำตัวประชาชนของผู้ถือบัตรแสดงด้วย จำนวน 2 ฉบับ
           7.ในกรณีที่คำนำหน้าชื่อ หรือชื่อ หรือนามสกุล ในหลักฐานประกอบการสมัครไม่ตรงกัน ให้นำหลักฐานที่เกี่ยวข้อง มาแสดงด้วย เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ ใบเปลี่ยนนามสกุล ทะเบียนสมรส คำสั่งแต่งตั้งยศ เป็นต้น ฉบับจริง พร้อมภาพถ่ายสำเนา จำนวน 2 แผ่น
           8.ถ้าผู้สมัครต้องการหนังสือรับรองการมีสิทธิ์เข้าศึกษา กรุณาเขียนชื่อ-สกุล และที่อยู่ ที่จะจัดส่งหนังสือรับรองให้ พร้อมกับติดแสตมป์ 3 บาท ในซองจดหมายสีขาว แบบ บว.5 ยื่นพร้อมกับการส่งเอกสารการสมัครสอบคัดเลือก
           9.หลักฐานเพิ่มเติมอื่น ๆ ให้ดูจากรายละเอียดของแต่ละสาขาวิชา
           หมายเหตุ 1. สำหรับผู้สมัครที่เป็นพระภิกษุสงฆ์ ที่สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรขั้นปริญญาตรี จะต้องผ่านการปฏิบัติศาสนกิจตามความต้องการของมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย ในเพศบรรพชิตเป็นเวลา 1 ปี ก่อนจึงจะมีสิทธิ์สมัครเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น เอกสารที่เป็นฉบับถ่ายสำเนา ทุกรายการ ให้ถ่ายสำเนาโดยใช้กระดาษ A4


           การซื้อใบสมัคร ซื้อด้วยตนเอง ราคาชุดละ 200 บาท ได้ที่
           1.สำนักงานคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยขอนแก่น ชั้น 3 อาคารศูนย์วิชาการ ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. ปิดทำการวันหยุดนักขัตฤกษ์
           2.วิทยาเขตหนองคาย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ห้องงานคลังและพัสดุ อ.เมือง จ.หนองคาย เวลา 08.30-16.30 น. ในวันและเวลาราชการ
           -ซื้อทางไปรษณีย์
           1.ใช้ธนาณัติ ราคาชุดละ 200บาทสั่งจ่าย ปท.มหาวิทยาลัยขอนแก่น เท่านั้น (ไม่รวมค่าธรรมเนียมในการส่ง) จ่าหน้าถึง นางวิมลพรรณ พูนสวัสดิ์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002
           2.ให้เขียนชื่อและที่อยู่ของผู้สั่งซื้อใบสมัครด้วยตัวบรรจงแนบมากับซองธนาณัติด้วย (โดยถือวันประทับตราส่งของไปรษณีย์ต้นทาง)
           -ซื้อทางเว็บไซต์โดยโอนเงินค่าซื้อใบสมัคร 200 บาท ต่อ 1 ชุด(ไม่รวมค่าโอน) เข้าบัญชี ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ชื่อบัญชี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่บัญชี 5 5 1 -3 -0 2 5 0 0 -2 บัญ ชีก ร ะ แ ส ร า ย วัน แ ล้ว ทำ ร า ย ก า ร สั่ง ซื้อ ได้ที่ http://gs.kku.ac.th/webpost53 โดยกรอกข้อมูล และที่อยู่ของท่าน พร้อมแนบสำเนาใบ
โอนเงินส่งให้บัณฑิตวิทยาลัย บัณฑิตวิทยาลัยจะจัดส่งใบสมัครกลับให้ท่านทางไปรษณีย์ หลังจากได้ตรวจสอบข้อมูลถูกต้องแล้วโดย นิตยสารการศึกษาวันนี้ นิตยสารเรียนรอบโลก

 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 2 คน และ ผู้เยี่ยมชม 151 คน กำลังออนไลน์

รายชื่อสมาชิกที่ออนไลน์

  • flakesearly
  • nbr13942