การหาสมาชิกไหม่ชี้เเจ้งโครงการและโครงสร้างองค์กร

รายงานฉบับที่ 2 1.     การหาสมาชิกใหม่            การหาสมาชิกใหม่ขององค์กรเยาวชนอบต.สะกำ  สามารถหาสมาชิกเข้าร่วมภายในเวลาไม่นาน  เนื่องจากว่าได้เข้าร่วมโครงการเป็นปีที่สองแล้ว  จึงทำให้มีเยาวชนที่สนใจที่จะเข้าร่วมเป็นสมาชิกในองค์กรฯหลายคน   และองค์กรเยาวชนอบต.สะกำ  ก็มีสมาชิกเดิมอยู่แล้ว  จำนวน 60 คน  หาเพียงอีกแค่ 20  คนเท่านั้น การเข้าร่วมโครงการตั้งแต่ปีที่แล้ว  ทำให้หลายๆคนรู้จักองค์กรเยาวชนอบต.สะกำมากยิ่งขึ้น  ประกอบกับคำบอกเล่าปากต่อปากของเยาวชน  เพื่อนสู่เพื่อน  เกี่ยวกับการอบรมและใช้ชีวิตอยู่ที่มูลนิธิ ฯ  กิจกรรมสืบสานศิลปะพื้นบ้านดีเกฮูลู  ยิ่งทำให้น่าสนใจ  และทำให้ชักชวนกันเข้าร่วมโครงการได้จนครบ 80 คนได้จนเป็นผลสำเร็จ               องค์กรเยาวชนอบต.สะกำ   มีการปรับเปลี่ยนสมาชิกใหม่  คัดสรรผู้ที่จะทำงานอย่างจริงจัง  รวมไปถึงคัดเลือกจากผู้ที่มีความสามารถด้านการแสดงดีเกฮูลูและอนาซีดรวมอยู่ด้วย    เพื่อที่จะประกอบเป็นองค์กรเยาวชนอบต.สะกำ  ที่มีความพร้อมในการปฏิบัติงานที่มูลนิธิ ฯ มอบหมายให้ดีที่สุด  รายชื่อสมาชิกองค์กรเยาวชนอบต.สะกำ 

ที่ ชื่อ- สกุล อายุ เลขประจำตัวบัตร โทรศัพท์ ที่อยู่ ตำแหน่ง
1 นายมายโซ  เซ็ง 33 2940500017831 0817385480 123/3 ม.4 ประธาน
2 นาย อดุลย์ อีแต 23 2940500012154 - 100/1 ม.4 รองประธานฝ่ายอำนวยการ
3 น.ส สารีมะห์  ยุนุ 19 1960600081788 0807028935 169/1 ม.4 เลขานุการ
4 น.ส ฟารีดา เจะนิ 21 1940500060321 0899785290 32/3 ม.2 ผู้ช่วยเลขานุการ
5 นางสาวมาซีตอห์ เต๊ะ 19 3940500024622 0899752448 32/1 ม.2 ฝ่ายอำนวยการ
6 น.สซูรัยนา มาแห 25 1940500087466 - 22/5 ม.2 ฝ่ายอำนวยการ
7 น.ส นูรีซาน สาแม็ง 21 5940500020313 0842682508 21/2 ม.2 ฝ่ายอำนวยการ
8 นายอิบรอเห็ม ตีเยาะ 30 3940500158571 - 116 ม.4 ฝ่ายอำนวยการ
9 นายอิสฮัต  อาแว 21 2940500017997 - 74/1  ม.3 ฝ่ายอำนวยการ
10 นายอับดุลมาน  ลาเตะ 22 1940500060789 - 117/1 ม.3 ฝ่ายอำนวยการ
11 นายมักตา  งอและ 24 1959900236769 - 38/3 ม.3 ฝ่ายอำนวยการ
12 น.ส กานารียะห์ วาเลาะ 23 2940500022630 0849692216 20/1 ม.2 รองประธานฝ่ายการเงินและบัญชี
13 นายฮับรี  งอและ 26 1940500094853 - 139/1 ม.3 ฝ่ายการเงิน/บัญชี
14 นายอับดุลฮาดี  อาแว 23 1940500107114 - 74/1  ม.3 ฝ่ายการเงิน/บัญชี
15 น.ส สาสือนะ เจะนิ 22 1940500070474 - 32/3 ม.2 ฝ่ายการเงิน/บัญชี
16 น.ส มาซีเตาะ วาเลาะ 26 2940500022621 - 20/1 ม.2 รองประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์
17 น.ส อีมาน วาเตะ 19 5940500025633 - 115/2 ม.4 ฝ่ายประชาสัมพันธ์
18 น.ส มายซม เจะแมง 18 1940500019533 - 115/5 ม.4 ฝ่ายประชาสัมพันธ์
19 น.ส นายะ สาและ 17 19405001122773 - 45 ม.2 ฝ่ายประชาสัมพันธ์
20 น.ส ฟาตีเมาะ สาและ 16 5940500028445 0801380983 45 ม.2 ฝ่ายประชาสัมพันธ์

 ด้จนเป็นผลสำเร็จศิลปะพื้นบ้านดีเกฮูลู  ยิ่งทำให้น่าสนใจ  และบ ักองค์กรเยาวชนอบต.สะกำมากยิ่งขึ้น  ประกอบกับคำบอกเล่าปากต่อปากของ2.     การประชุมสมาชิกใหม่การประชุมชี้แจงสมาชิกใหม่ได้จัดขึ้น  ในวันที่  30 ตุลาคม  2552  ระหว่างเวลา  08.30 – 16.00 น.    ห้องประชุมสถานีอนามัยตำบลสะกำ  อำเภอมายอ  จังหวัดปัตตานี  โดยมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการ  โดยนายอาแว  ตีเยาะ  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะกำ มาในนามตัวแทนของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะกำคนใหม่  ซึ่งติดอบรมที่พัทยา  นอกจากนั้นก็ได้เชิญแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมชี้แจงหลายๆหน่วยงาน  รวมไปถึงผู้นำชุมชน   ซึ่งต่างก็ได้ให้กำลังใจเยาวชนให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถและชื่นชมการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา  ว่าสามารถสร้างชื่อเสียงให้กับชุมชนตำบลสะกำ  ทุกฝ่ายยินดีให้โอกาสและให้การสนับสนุนการดำเนินงานขององค์กรเยาวชนอย่างเต็มที่         3.     การเลือกกิจกรรมการคัดเลือกกิจกรรมเป็นการประชุม ซึ่งพวกเราต่างลงมติว่ายังอยากทำดีเกฮูลู  ซึ่งเป็นศิลปะพื้นบ้านที่สร้างชื่อเสียงให้กับตำบลของเรา  รวมไปถึงเรามีครูภูมิปัญญาที่อยู่ในพื้นที่  ที่อุดมการณ์เดียวกันกับพวกเรา  คือการสืบสานศิลปะพื้นบ้านให้ยังคงอยู่ต่อไป  โดยเราจะมีการปรับให้เป็นการแสดงดีเกฮูลูของเยาวชนทั้งหมด  รวมไปถึงการผสมผสานการร้องเพลงอนาซีด  ให้เข้ากับท่วงทำนองเพลงดีเกฮูลู  น่าสนุกดีจัง  ปัญหากับทางผู้ใหญ่หรือผู้นำศาสนาก็ไม่มี  เพราะทุกคนเห็นว่าเราทำกิจกรรมที่สร้างสรรค์  ดีกว่าไปมั่วสุมที่สิ่งที่ไม่ดี  แล้วทางผู้นำศาสนาเองก็มายืนยันตอนที่เราประชุมอีกด้วยว่า   4.     โครงสร้างองค์กรเยาวชน                        ประธาน                                  คือ นายมายโซ  เซ็งรองประธานฝ่ายอำนวยการ     คือนายอดุลย์  อีแต  รองประธานฝ่ายการแสดงคือนายนุมัน  ดอเลาะ  รองประธานฝ่ายอาชีพ  คือนางสาวสุไรณี  เจ๊ะมะ  รองประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์  น.ส.มาซีเต๊าะ  วาเล๊าะรองประธานฝ่ายการเงินและบัญชี  น.ส.กานารียะห์ วาเลาะเลขานุการ                               คือ นางสาวสารีมะห์  ยุนุผู้ช่วยเลขานุการ                      คือ  นางสาวฟารีดา  เจะนิØ   ฝ่ายอำนวยการ                               10        คนØ   ฝ่ายการเงินและบัญชี                     4          คนØ   ฝ่ายประชาสัมพันธ์                        15        คนØ   ฝ่ายกิจกรรมการแสดงพื้นบ้าน      25        คนØ   ฝ่ายกิจกรรมอาชีพ                         25        คน 5.    กรรมการที่ปรึกษา 

ที่ ชื่อ สกุล อายุ เลขประจำตัวบัตร โทรศัพท์ ที่อยู่ ตำแหน่ง
1 นายสอและ หะมะ 46 3940500014899 08-6289-9212 111 ม.1 ต.สะกำอ.มายอ จ.ปัตตานี นายกอบต.
2 นายอาแว  ตีเยาะ 48 3940500157541 - 147/3 ม.4 ต.สะกำอ.มายอ จ.ปัตตานี รองนายกอบต.
3 นางซัยนุง ยะโกะ 43 3940500353669 08-6284-6031 93/3 ม.5 ต.พิเทนอ.ทุ่งยางแดง จ.ปัตตานี ปลัดอบต.
4 นายอัมโด มิง 57 3940500029764 - 80 ม.3 ต.สะกำอ.มายอ จ.ปัตตานี ประธานสภาอบต.
5 นางสาวฮัสหม๊ะ วาเงาะ 25 1960300017120 08-6286-2785 99 ม.3 ต.ลางาอ.มายอ จ.ปัตตานี สาธารณสุข
6 นายอาหามะการี กาซอ 38 3940500049005 08-6297-4250 51 ม.3 ต.สะกำอ.มายอ จ.ปัตตานี ครูสอนศาสนา
7 นายบือราเฮง เจะโนะ 53 3940500028865 - 64/1 ม.3 ต.สะกำอ.มายอ จ.ปัตตานี อิหม่าม
8 นายอับดุลมานาฟ หะยีอาแว 37 3949900211169 08-7288-5094 113/1 ถ.มะกรูด ต.สะบารัง อ.เมือง จ.ปัตตานี นักวิชาการเกษตร
9 นายอาแว ดอเลาะ 47 3940500028172 08-2823-4451 119/1 ม.3 ต.สะกำอ.มายอ จ.ปัตตานี ครูภูมิปัญญาดีเกฮูลู
10 นายซามาน เจะโนะ 33 1940500035300 - 64/1 ม.3 ต.สะกำอ.มายอ จ.ปัตตานี ครูภูมิปัญญาอนาซีด
11 นางวาสือเมาะ เงาะ 47 3940500016344 08-4860-4781 14/1 ม.3 ต.สะกำอ.มายอ จ.ปัตตานี กำนัน
12 นางกีเย๊าะ ดีเย๊าะ 43 3940500024614 08-9975-5498 32/1 ม.3 ต.สะกำอ.มายอ จ.ปัตตานี ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
13 นายอาหามะ บิง 49 3940500129751 - 67/1 ม.3 ต.สะกำอ.มายอ จ.ปัตตานี ผู้ใหญ่บ้าน
14 นายมะราเส มูซะ 41 5940500002871 - 118/3 ม.4 ต.สะกำอ.มายอ จ.ปัตตานี สมาชิกอบต.
15 นางฟารีดา กาซอ 28 3940500028202 08-0701-8770 51 ม.3 ต.สะกำอ.มายอ จ.ปัตตานี ครูกศน.
16 นางสาวอาซียะห์ ยูโซ๊ะ 28 59411100016794 08-9976-1531 43 ม.7 ต.ตะโละดือรามัน อ.กะพ้อจ.ปัตตานี ครูกศน.

                         ขอขอบคุณปู่รุ่ง  และมูลนิธิ สุข-แก้ว แก้วแดง ที่ให้โอกาสพวกเราจนมีวันนี้ได้  ขอขอบพระคุณครับ/ค่ะ

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 13 คน กำลังออนไลน์