ความหมายและความเป็นมาของโปรแกรม Microsoft Excel

รูปภาพของ abp3514

 ความหมายและความเป็นมาของโปรแกรม Microsoft Excelโปรแกรม Microsoft Excel 97/2000/XP/2003/2007 เป็นโปรแกรมประเภทสเปรตชีต (Spreadsheet) ที่ออกแบบมาสำหรับบันทึก วิเคราะห์แนวโน้มของยอดขายจากข้อมูลที่ป้อนเข้าไปในตาราง และนำแสดงข้อมูลเกี่ยวกับตัวเลข ตลอดจนพัฒนาให้เป็นระบบงานที่มีขีดความสามารถสูง มีการวิเคราะห์ข้อมูลและพัฒนาระบบข้อมูล ได้อย่า