ผลการใช้แบบฝึกการเขียนสะกดคำ เรื่องมาตราตัวสะกด ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

ผลการใช้แบบฝึกการเขียนสะกดคำ เรื่องมาตราตัวสะกด ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
ชื่อเรื่อง    ผลการใช้แบบฝึกการเขียนสะกดคำ  เรื่องมาตราตัวสะกด                  ชั้นประถมศึกษาปีที่  2  โรงเรียนบ้านสำนักไม้เรียบ                    จังหวัดนครศรีธรรมราชผู้วิจัย         นางสาวบงกช  ศักดิ์ศรีสาขาวิชา    ภาษาไทยปีที่พิมพ์     2550 บทคัดย่อ การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อหาประสิทธิภาพแบบฝึกการเขียนสะกดคำ  เรื่องมาตราตัวสะกด  ตามเกณฑ์มาตรฐาน  80/80  และเพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์การสะกดคำของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  2  โรงเรียนบ้านสำนักไม้เรียบที่เรียนโดยใช้แบบฝึกการเขียนสะกดคำ  กลุ่มเป้าหมาย  คือนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  2  ภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา  2549  โรงเรียนบ้านสำนักไม้เรียบ  อำเภอจุฬาภรณ์  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช  เขต 3  จำนวน  20  คน  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  คือ  แผนการจัดการเรียนรู้การเขียนสะกดคำ  จำนวน  8  แผน  แบบฝึกการเขียนสะกดคำ  จำนวน  8  ชุด  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์การสะกดคำ จำนวน 20  ข้อ  วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าร้อยละ  ค่าเฉลี่ย   และการทดสอบแบบ  t – test  dependentผลการวิจัย  พบว่าแบบฝึกการเขียนสะกดคำ  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมีประสิทธิภาพ (E1 / E2) เท่ากับ 86.06 / 83.75  ค่าดัชนีประสิทธิผล (E.I) เท่ากับ 0.53 และผลสัมฤทธิ์การสะกดคำของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  ที่เรียนโดยใช้แบบฝึกการเขียนสะกดคำสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  .01   

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 2 คน และ ผู้เยี่ยมชม 246 คน กำลังออนไลน์

รายชื่อสมาชิกที่ออนไลน์

  • eulahmasterson00145
  • paulagrayndler750