ประวัติโรงเรียนอุดมศาสน์วิทยา

ประวัติโรงเรียนอุดมศาสน์วิทยา    โรงเรียนอุดมศาสน์วิทยา เป็นโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน ตั้งอยู่เลขที่ 36 หมู่ที่ 2  ตำบลบุดี อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000 โทรศัพท์ 073-288102 มีเนื้อที่ 11ไร่3  งาน  เปิดทำการสอนตั้งแต่ พ.ศ. 2008  นับถึงปัจจุบัน 43 ปี มีอาคารเรียน 4  หลัง อาคารเอนกประสงค์  1 หลัง อาคารประกอบ 1 หลัง และมัสยิด  1  หลัง  ปีการศึกษา 2508 เริ่มเปิดทำการสอนโดยมีนายยะโกะ หะยีเวาะยา เป็นโต๊ะครูสอนใช้บาลัยปัจจุบันเป็นสถานที่เรียน  มีนักเรียนจำนวน  30  คน ในวันที่  30 ธันวาคม 2509  ได้จดทะเบียนเป็นโรงเรียนปอเนาะ               ปีการศึกษา 2510 ได้เริ่มก่อสร้างอาคารเรียนไม้หลังแรก จากการช่วยเหลือของนักเรียนรุ่นแรกและชาวบ้านตืองอและชุมชนใกล้เคียง  (ปัจจุบันได้รื้อถอนแล้ว)  17  พฤศจิกายน   2512    ได้จดทะเบียนเป็นโรงเรียนราษฎร์สอนศาสนาอิสลาม  โดยใช้ชื่อโรงเรียนอิสลาฮูดดีนียะห์วิทยา  ตามใบอนุญาตเลขที่ 2/2512  โดยมีนายยะโกะ  หะยีเวาะยา  เป็นผู้รับใบอนุญาต  นายดรอสะ  ปิยายีตาเฮ  เป็นผู้จัดการและนายเซ็ง   ซายอ  เป็นครูใหญ่17  มีนาคม  2514 โรงเรียนได้รับอนุญาตเปลี่ยนชื่อโรงเรียน จากโรงเรียนอิสลาฮูดดีนียะห์วิทยา เป็นโรงเรียนอุดมศาสน์วิทยา  ตามหนังสือจังหวัดยะลาเลขที่   ยล 23/2659   ลงวันที่   17  มีนาคม    2514            ปีการศึกษา   2521 โดยได้เปลี่ยนแปลงหลักสูตรสามัญจากประถมศึกษาตอนปลายเป็นหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น   พ.ศ   2521ปีการศึกษา   2525  โรงเรียนได้ขยายหลักสูตรอิสลามศึกษาตอนปลาย  (  ชั้น 1-7 )            ปีการศึกษา  2532  นายดรอสะ  ปิยายีตาเฮ  ได้ลาออกจากตำแหน่งผู้จัดการโรงเรียนและนายมะยิ โดสนิ  เข้าดำรงตำแหน่งผู้จัดการจนถึงปัจจุบันปีการศึกษา 2539 โรงเรียนได้รับทุนสนับสนุนจากมูลนิธิอุมมุลกุรอ โดยมีดร.อับดุลฆอนิง  สาแลมิง เป็นผู้ประสานงาน จำนวนเงินทั้งสิ้น    100,000 บาท  เป็นเงินเดือนครูสอนศาสนาปีการศึกษา  2542   นางนาซอฟะห์    หะยีเวาะยา  ได้ดำรงตำแหน่งครูใหญ่ แทนนาย เซ็ง  ซายอปีการศึกษา 2544 ได้เปลี่ยนจากโรงเรียนตามมาตรา15(2) เป็นโรงเรียนตามมาตร15(1) เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2544 ในปีการศึกษา 2545  โรงเรียนได้ขยายหลักสูตรวิชาสามัญ มัธยมศึกษาตอนปลาย(ม.4) แผนการเรียนอังกฤษ -  คณิตศาสตร์ และเพิ่มความจุนักเรียนจาก  330  คน เป็น  540  คนปีการศึกษา  2546   โรงเรียนได้ขยายหลักสูตรอิสลามศึกษาตอนปลาย(ซานาวี) และเปิดแผนการเรียนคณิตศาสตร์- วิทยาศาสตร์  และอังกฤษ- การงานอาชีพและเทคโนโลยี และเพิ่มความจุนักเรียนจาก 540 คน  เป็น  765  คน15  ตุลาคม  2547   นายมะรอนิง สาแลมิง ได้ดำรงตำแหน่งผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนอุดมศาสน์วิทยา16  มีนาคม  2548 โรงเรียนได้ขออนุญาตจัดตั้งมูลนิธิฮัจญียะฮ์กูบเพื่อการกุศล โดยมีนายมะรอนิง สาแลงมิง เป็นผู้ลงนามแทนมูลนิธิ และได้โอนกิจการโรงเรียนแก่มูลนิธิ เมื่อวันที่  16  มิถุนายน พ.ศ. 254826  กันยายน 2549 โรงเรียนอุดมศาสน์วิทยาได้รับพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จเยี่ยมโรงเรียน พร้อมพระราชทานอาคารเรียนแก่นักเรียนโดยมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นผู้ให้การดูแลและอุปถัมภ์ รวมถึงโครงการต่างๆในพระราชดำริปัจจุบันเปิดทำการสอนวิชาสามัญควบคู่วิชาศาสนาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  มัธยมศึกษาตอนปลาย  และวิชาศาสนา ชั้นอิสลามศึกษาตอนต้นและชั้นอิสลามศึกษาตอนปลาย และส่งเสริมด้านวิชาชีพแก่นักเรียนควบคู่กับการส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรมที่ถูกต้องตามหลักการศาสนาอิสลาม 

 

ขอเป็นกำลังใจให้คุณครูทุกท่าน

รูปภาพของ nina

เรียน อ. มูนีลา

รบกวนอาจารย์ช่วยนำรายงานโครงการวิจัยฯ

ของท่านผอ.นาซอฟะห์  อ.เจ๊ะมัสนา  อ.มูนา  และ อ.ฟารินทร์

ขึ้น Weblog ด้วยนะค่ะ

ขอบคุณมากค่ะ

เจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ

รูปภาพของ sea


ขอต้อนรับสมาชิกใหม่ครับ

ขอเป็นกำลังใจให้กับคุณครูครับ

สู้ๆสู้ๆ เพื่ออนาคตการศึกษาใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

มูลนิธิสุข-แก้ว แก้วแดง 

ขอชื่นชมในความเจริญก้าวหน้าของโรงเรียน  ทั้งนี้คงเป็นเพราะความรู้ความสามารถของผู้บริหาร และการมีส่วนร่วมของเพื่อนครู นักเรียน ผู้ปกครองและชุมชน  ต่อไปขอให้ได้โรงเรียนรางวัลพระราชทานนะครับ...จากครูเสฏฐพล

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 37 คน กำลังออนไลน์