การสอนโดยใช้บทกลอนและนิทาน ICT โรงเรียนบ้านบาโงย

ปัญหาการเรียนการสอนที่พบ

      จากสภาพปัญหาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  2 ด้านการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระภาษาไทยพบว่านักเรียนขาดความกระตือรือร้นในการเรียน  ส่วนใหญ่บกพร่องด้านการอ่านและการเขียน การประสมคำ และสะกดคำไม่ได้  อ่านหนังสือไม่คล่อง ทำให้นักเรียนเกิดความเบื่อหน่ายในการเรียน

เนื้อเรื่อง

      ครูผู้สอนคิดวิธีการสอนโดยใช้บทกลอนและนิทาน I C T  เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้นักเรียนเกิดความกระตือรือร้นในการเรียนเกิดทักษะในการอ่าน การพูด  และการเขียน โดยใช้โปรแกรม powerpoint

แนวความคิดหรือทฤษฎีที่ใช้

      การจัดการเรียนรู้แบบนิรนัย  คือ กระบวนการที่ผู้สอนจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎ  ทฤษฏี  หลักเกณฑ์  ข้อเท็จจริงหรือข้อสรุปตามวัตถุประสงค์ในบทนิทานและบทกลอนที่สอนไปใช้ในสถานการณ์ที่หลากหลาย

การวางแผนการทำงาน

ลองคิด  ลองทำ  แลกเปลี่ยน  เรียนรู้  ร่วมคิด  ร่วมทำ  นำนวัตกรรมมาใช้

กระบวนการทำงาน 

      1 นำบทกลอนต่าง ๆ มาติดฝาผนังห้องเรียนให้นักเรียนฝึกอ่านโดยครูอ่านบทกลอนให้นักเรียนฟังก่อน 1 - 2  เที่ยว โดยไม่ต้องให้นักเรียนอ่านตามเพื่อฝึกทักษะการฟัง

             2. หลังจากนั้นให้นักเรียนในห้องผลัดการอ่านฝึกการอ่านบทกลอน

      3. สนทนากับนักเรียนเกี่ยวกับบทกลอนโดยการซักถามนักเรียนใจความในบทกลอน ว่าใคร  ทำอะไร  ที่ไหน  แล้วเป็นอย่างไร

      4. ในการทำกิจกรรมจากการอ่านบทกลอน

            - นักเรียนหาคำประสมสระต่างๆ ในบทกลอน

        - ให้นักเรียนแจกลูกสะกดคำ

            - ตอบคำถามจากเรื่องที่อ่าน

            - แต่งประโยค

การใช้นิทานโปรแกรม  powerpoint

  1. สร้างสื่อรูปแบบของนิทานที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของนักเรียน

   2. นำนิทานลงในโปรแกรม  powerpoint

 3. ครูอ่านนิทานให้นักเรียนฟังก่อน 1 - 2 เที่ยวเพื่อฝึกทักษะด้านการฟัง

 4. สนทนาเนื้อหาในนิทานมีใครบ้าง  เขาทำอะไร  ที่ไหน   เป็นอย่างไร

 5 ให้นักเรียนแต่ละคนอ่านนิทานโดยให้นักเรียนเก่งคอยแนะนำ

 6. เมื่อนักเรียนอ่านนิทานได้แล้ว ให้นักเรียนตอบคำถามจากเรื่องที่อ่าน

 7. ครูและนักเรียนช่วยกันสรุปเนื้อหาจากนิทานเป็นเป็น   Mind  map

4. บทสรุป

ผลที่เกิดขึ้นความสำเร็จของตนเอง

      จากที่ข้าพเจ้าได้คิดผลิตสื่อการสอนโดยใช้นวัตกรรมการสอนเป็นนิทาน ICT  โปรแกรม powerpoint มาใช้ในกิจกรรมการสอนทำให้นักเรียนอ่านหนังสือได้มากขึ้น  นักเรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเอง มีความสนุกสนานกับการเรียน  และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้บทกลอนทำให้นักเรียนอ่านหนังสือได้มากขึ้น  จากที่สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 นักเรียนอ่านไปสะกดคำไป   อ่านออกเสียงคำไม่ถูกต้อง เมื่อฝึกให้นักเรียนอ่านบทกลอนสั้นๆ มีคำซ้ำๆ  ทำให้ง่ายต่อการจดจำ เมื่อทดสอบผลการอ่านคำ  และเขียนคำ หลังจากที่นำนวัตกรรมไปใช้กับนักเรียนโดยใช้บทกลอนและนิทาน I C T  ให้นักเรียนเขียนคำ  แต่งประโยคคำ  แจกลูกสะกดคำ  เขียนคำที่มีสระเหมือนกัน นักเรียนสามารถเขียนคำได้มากขึ้น   อ่านออกเสียงได้ถูกต้อง

ความสำเร็จของนักเรียน

      1 นักเรียนอ่านและเขียนได้คล่องขึ้น

     2 นักเรียนกล้าแสดงออกมากขึ้น   

      3. นักเรียนที่อ่านไม่ออก  เขียนไม่ได้ พบว่านักเรียนสามารถอ่าน  และเขียนดีขึ้น

      4. นักเรียนสามารถแยกคำ ในการอ่านและสะกดคำได้

4.2  สรุปบทเรียนที่ได้

      สื่อนวัตกรรมโดยใช้บทกลอนและนิทาน I C T  มาจัดการเรียนการสอนทำให้นักเรียนสนใจการเรียนมากขึ้น  นักเรียนมีความกระตือรือร้นสนใจที่จะเรียน เรียนอย่างมีความสุข และส่งผลให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่านมากยิ่งขึ้น

      แรงบันดาลใจเพื่อการดำเนินงาน  ได้นำวิธีการสอนโดยใช้บทกลอนและนิทาน I C T  มาใช้กับนักเรียนทำให้นักเรียนสามารถอ่านหนังสือ  เขียนหนังสือได้คล่องขึ้น และนักเรียนสนุกสนานกับการเรียน

 1.  
  1. ประโยชน์ที่ได้รับ
 •  
  1. นักเรียนสนใจการเรียน  เพราะนิทานจะช่วยเร้าใจให้เกิดความสุข สนุกสนาน
  2. การอ่านนิทาน ทำให้นักเรียนมีประสบการณ์ทางภาษาได้ฝึกทักษะทั้ง 4 ด้าน

อย่างสัมพันธ์กันคือ  การฟัง  อ่าน  แล้วแสดงออกด้วยการพูดและการเขียน

           

รูปภาพของ nina

เรียน อ.กาญจนา 

รบกวนอาจารย์ช่วยนำรายงานโครงการวิจัยฯ

ของท่านผอ.กาญจณา

และอาจารย์ของโครงเรียนบ้านบาโงยอีก 2 ท่าน

ขึ้น Weblog ด้วยนะค่ะ

รูปภาพของ sea


ขอต้อนรับสมาชิกใหม่ครับ

ขอเป็นกำลังใจให้กับคุณครูครับ

สู้ๆสู้ๆ เพื่ออนาคตการศึกษาใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

มูลนิธิสุข-แก้ว แก้วแดง 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 38 คน กำลังออนไลน์