การสอนโดยใช้บทกลอนและนิทาน ICT โรงเรียนบ้านบาโงย

ปัญหาการเรียนการสอนที่พบ

      จากสภาพปัญหาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  2 ด้านการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระภาษาไทยพบว่านักเรียนขาดความกระตือรือร้นในการเรียน  ส่วนใหญ่บกพร่องด้านการอ่านและการเขียน การประสมคำ และสะกดคำไม่ได้  อ่านหนังสือไม่คล่อง ทำให้นักเรียนเกิดความเบื่อหน่ายในการเรียน

เนื้อเรื่อง

      ครูผู้สอนคิดวิธีการสอนโดยใช้บทกลอนและนิทาน I C T  เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้นักเรียนเกิดความกระตือรือร้นในการเรียนเกิดทักษะในการอ่าน การพูด  และการเขียน โดยใช้โปรแกรม powerpoint

แนวความคิดหรือทฤษฎีที่ใช้

      การจัดการเรียนรู้แบบนิรนัย  คือ กระบวนการที่ผู้สอนจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎ  ทฤษฏี  หลักเกณฑ์  ข้อเท็จจริงหรือข้อสรุปตามวัตถุประสงค์ในบทนิทานและบทกลอนที่สอนไปใช้ในสถานการณ์ที่หลากหลาย

การวางแผนการทำงาน

ลองคิด  ลองทำ  แลกเปลี่ยน  เรียนรู้  ร่วมคิด  ร่วมทำ  นำนวัตกรรมมาใช้

กระบวนการทำงาน 

      1 นำบทกลอนต่าง ๆ มาติดฝาผนังห้องเรียนให้นักเรียนฝึกอ่านโดยครูอ่านบทกลอนให้นักเรียนฟังก่อน 1 - 2  เที่ยว โดยไม่ต้องให้นักเรียนอ่านตามเพื่อฝึกทักษะการฟัง

             2. หลังจากนั้นให้นักเรียนในห้องผลัดการอ่านฝึกการอ่านบทกลอน

      3. สนทนากับนักเรียนเกี่ยวกับบทกลอนโดยการซักถามนักเรียนใจความในบทกลอน ว่าใคร  ทำอะไร  ที่ไหน  แล้วเป็นอย่างไร

      4. ในการทำกิจกรรมจากการอ่านบทกลอน

            - นักเรียนหาคำประสมสระต่างๆ ในบทกลอน

        - ให้นักเรียนแจกลูกสะกดคำ

            - ตอบคำถามจากเรื่องที่อ่าน

            - แต่งประโยค

การใช้นิทานโปรแกรม  powerpoint

  1. สร้างสื่อรูปแบบของนิทานที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของนักเรียน

   2. นำนิทานลงในโปรแกรม  powerpoint

 3. ครูอ่านนิทานให้นักเรียนฟังก่อน 1 - 2 เที่ยวเพื่อฝึกทักษะด้านการฟัง

 4. สนทนาเนื้อหาในนิทานมีใครบ้าง  เขาทำอะไร  ที่ไหน   เป็นอย่างไร

 5 ให้นักเรียนแต่ละคนอ่านนิทานโดยให้นักเรียนเก่งคอยแนะนำ

 6. เมื่อนักเรียนอ่านนิทานได้แล้ว ให้นักเรียนตอบคำถามจากเรื่องที่อ่าน

 7. ครูและนักเรียนช่วยกันสรุปเนื้อหาจากนิทานเป็นเป็น   Mind  map

4. บทสรุป

ผลที่เกิดขึ้นความสำเร็จของตนเอง

      จากที่ข้าพเจ้าได้คิดผลิตสื่อการสอนโดยใช้นวัตกรรมการสอนเป็นนิทาน ICT  โปรแกรม powerpoint มาใช้ในกิจกรรมการสอนทำให้นักเรียนอ่านหนังสือได้มากขึ้น  นักเรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเอง มีความสนุกสนานกับการเรียน  และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้บทกลอนทำให้นักเรียนอ่านหนังสือได้มากขึ้น  จากที่สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 นักเรียนอ่านไปสะกดคำไป   อ่านออกเสียงคำไม่ถูกต้อง เมื่อฝึกให้นักเรียนอ่านบทกลอนสั้นๆ มีคำซ้ำๆ  ทำให้ง่ายต่อการจดจำ เมื่อทดสอบผลการอ่านคำ  และเขียนคำ หลังจากที่นำนวัตกรรมไปใช้กับนักเรียนโดยใช้บทกลอนและนิทาน I C T  ให้นักเรียนเขียนคำ  แต่งประโยคคำ  แจกลูกสะกดคำ  เขียนคำที่มีสระเหมือนกัน นักเรียนสามารถเขียนคำได้มากขึ้น   อ่านออกเสียงได้ถูกต้อง

ความสำเร็จของนักเรียน

      1 นักเรียนอ่านและเขียนได้คล่องขึ้น

     2 นักเรียนกล้าแสดงออกมากขึ้น   

      3. นักเรียนที่อ่านไม่ออก  เขียนไม่ได้ พบว่านักเรียนสามารถอ่าน  และเขียนดีขึ้น

      4. นักเรียนสามารถแยกคำ ในการอ่านและสะกดคำได้

4.2  สรุปบทเรียนที่ได้

      สื่อนวัตกรรมโดยใช้บทกลอนและนิทาน I C T  มาจัดการเรียนการสอนทำให้นักเรียนสนใจการเรียนมากขึ้น  นักเรียนมีความกระตือรือร้นสนใจที่จะเรียน เรียนอย่างมีความสุข และส่งผลให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่านมากยิ่งขึ้น

      แรงบันดาลใจเพื่อการดำเนินงาน  ได้นำวิธีการสอนโดยใช้บทกลอนและนิทาน I C T  มาใช้กับนักเรียนทำให้นักเรียนสามารถอ่านหนังสือ  เขียนหนังสือได้คล่องขึ้น และนักเรียนสนุกสนานกับการเรียน

 1.  
  1. ประโยชน์ที่ได้รับ
 •  
  1. นักเรียนสนใจการเรียน  เพราะนิทานจะช่วยเร้าใจให้เกิดความสุข สนุกสนาน
  2. การอ่านนิทาน ทำให้นักเรียนมีประสบการณ์ทางภาษาได้ฝึกทักษะทั้ง 4 ด้าน

อย่างสัมพันธ์กันคือ  การฟัง  อ่าน  แล้วแสดงออกด้วยการพูดและการเขียน

           

รูปภาพของ nina

เรียน อ.กาญจนา 

รบกวนอาจารย์ช่วยนำรายงานโครงการวิจัยฯ

ของท่านผอ.กาญจณา

และอาจารย์ของโครงเรียนบ้านบาโงยอีก 2 ท่าน

ขึ้น Weblog ด้วยนะค่ะ

รูปภาพของ sea


ขอต้อนรับสมาชิกใหม่ครับ

ขอเป็นกำลังใจให้กับคุณครูครับ

สู้ๆสู้ๆ เพื่ออนาคตการศึกษาใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

มูลนิธิสุข-แก้ว แก้วแดง 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 40 คน กำลังออนไลน์