Blog ในโครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อปฏิรูปการศึกษาใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

รูปภาพของ sea

สวัสดีสมาชิกเครือข่ายโครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อปฏิรูปการศึกษา 3  จังหวัดชายแดนภาคใต้ทุกท่าน

เป็นโอกาสที่ดีที่ได้รับความรู้อีกก้าวหนึ่งที่จะพัฒนาการศึกษาใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่จะยกระดับคุณภาพให้สูงขึ้นโดยมูลนิธิสุข แก้ว  แก้วแดง  ที่ให้ความสำคัญของการศึกษาในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้  โดยมีเป้าหมายให้ครูมีการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในสิ่งที่ตัวครูมีความรู้ดีๆ เทคนิคใหม่ๆ ผ่าน web log  ให้เพื่อนสมาชิกได้แลกเปลียนเรียนรู้  นำความรู้ที่ได้มาพัฒนาหรือสร้างความรู้ใหม่ของตนเองเป็นความรู้ใหม่ไปเผยแพร่แก่สมาชิกและบุคคลทั่วไป ทำให้เกิดองค์กรแห่งการเรียนรู้

 

บล็อกโรงเรียนจังหวัดยะลา เขต1 รุ่นที่ 1


โรงเรียนยะหาศิรยานุกูล  อ.ยะหา  จ.ยะลา

โรงเรียนนิคมพัฒนวิทย์  อ.บันนังสตา  จ.ยะลา

โรงเรียนบ้านจะรังตาดง  อ.รามัน  จ.ยะลา

โรงเรียนอุดมศาสน์วิทยา  อ.เมือง  จ.ยะลา

โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง2  .เมือง  จ.ยะลา

โรงเรียนตะบิงติงงีสามัคคี  อ.บันนังสตา  จ.ยะลา

โรงเรียนบ้านบาโงย  อ.รามัน  จ.ยะลา

โรงเรียนรามันศิริวิทย์  อ.รามัน  จ.ยะลา

โรงเรียนบ้านทำนบ  อ.บันนังสตา  จ.ยะลา

โรงเรียนพัฒนาบาลอ  อ.รามัน  จ.ยะลา

โรงเรียนบ้านทรายแก้ว  อ.บันนังสตา  จ.ยะลา

โรงเรียนรัชตะวิทยา  อ.เมือง  จ.ยะลา

โรงเรียนบ้านตาเนาะปูเต๊ะ  อ.รามัน  จ.ยะลา

โรงเรียนเบญญา(บุญชอบ นครินทร์)  อ.เมือง  จ.ยะลา

โรงเรียนบ้านเตาปูน(ธนาคารกรุงเทพ16)  .บันนังสตา  จ.ยะลา

โรงเรียนคุรุชนพัฒนา  อ.เมือง  จ.ยะลา 


 

บล็อกโรงเรียนจังหวัดนราธิวาส รุ่น 1 และ รุ่น 2


 โรงเรียนอัลอิสลามมียะห์

โรงเรียนราชพัฒนา (อ.ชฎาพร)

โรงเรียนราชพัฒนา (อ.เปาซีหย๊ะ)

โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดประชาภิรมย์)

โรงเรียนราวิทย์อิสลาม

โรงเรียนสัมพันธ์วิทยา (อ.อุไบดัน)

โรงเรียนสัมพันธ์วิทยา (อ.ไซดี)

โรงเรียนอัครศาสน์วิทยา

โรงเรียนเทศบาล 1 (ถนนภูผาภักดี)

โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส

โรงเรียนบูกิตประชาอุปถัมภ์

โรงเรียนระแงะ

โรงเรียนบ้านทอน

โรงเรียนดารุสสาลาม

โรงเรียนบ้านปะลุกาสาเมาะ

โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส

โรงเรียนบ้านมะนังกาหยี

โรงเรียนบ้านมะนังกาหยี (อ.นิพล)

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ (อ.เจ๊ะบาฮารูดีน)

โรงเรียนแหลมทองวิทยา

โรงเรียนมูลนิธิเจริญศึกษา 3

โรงเรียนเมืองนราธิวาส

โรงเรียนบ้านเขาพระ


โรงเรียนรังผึ้ง

โรงเรียนเทศบาล 2

โรงเรียนบ้านปะดะดอ

โรงเรียนวัดสิทธิสารประดิษฐ์

โรงเรียนนูรุดดิน

โรงเรียนอนุบาลสมถวิล

โรงเรียนบ้านสะหริ่ง

โรงเรียนอิสลามวิทยาทาน

โรงเรียนเทศบาล 3 (อ.สมศักดิ์)

โรงเรียนเทศบาล 3 (อ.ไซหนาบ)

โรงเรียนเทศบาล 3 (อ.อภิรดี)

โรงเรียนเทศบาล 3 (อ.รัตนา)

 


 

บล็อกโรงเรียนจังหวัดยะลา เขต 3

โรงเรียนบ้านเบตง "สุภาพอนุสรณ์" (อ.ภูสิริ)

โรงเรียนบ้านเบตง "สุภาพอนุสรณ์" (อ.อิธิกร)

โรงเรียนจันทร์ประภัสสร์อนุสรณ์ (อ.ครรชิต)

โรงเรียนบ้านด่านสันติราษฎร์ (อ.วิจิตรา)

โรงเรียนบ้านตาเนาะแมเราะ (อ.เอนก)

โรงเรียนบ้านตาเนาะแมเราะ (อ.อิสมาแอ)

โรงเรียนบ้านอัยเยอร์เวง (อ.นุชรี)

โรงเรียนเทศบาล 4 (อ.ประเสริฐ)

โรงเรียนเทศบาล 4 (อ.ธนวัฒน์)

โรงเรียนธารโตวัฒนวิทย์ (อ.กาญจนา)

โรงเรียนธารโตวัฒนวิทย์ (อ.ธัญมน)

โรงเรียนบ้านด่านสันติราษฎร์ (อ.วิจิตรา)

โรงเรียนคอยรียะห์วิทยามูลนิธิ (อ.ต่วนรอปีอะห์)

โรงเรียนคอยรียะห์วิ่ทยามูลนิธิ (อ.นิภาภรณ์)

โรงเรียนบ้านโต (อ.ไอหยุ)

โรงเรียนบ้านมาลา (อ.วาณี)


 

บล็อกโรงเรียนจังหวัดปัตตานี เขต 1 และเขต 2

โรงเรียนมูฮัมมาดียะห

โรงเรียนเทศบาล 1 จะบังติกอ

โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง

โรงเรียนบ้านจะรังบองอ

โรงเรียนมูลนิธิอาซิซสถาน 1

โรงเรียนมูลนิธิอาซิซสถาน 2

โรงเรียนบ้านท่ากำซำ

โรงเรียนบ้านปลักปรือ

โรงเรียนบ้านเจาะบาแน 1

โรงเรียนบ้านเจาะบาแน 2

โรงเรียนอนุบาลสว่างวิทย์

โรงเรียนสะนอพิทยาคม

โรงเรียนเทศบาล 4 วัดนพวงศาราม 1

โรงเรียนเทศบาล 4 วัดนพวงศาราม 2

โรงเรียนเทศบาล 4 วัดนพวงศาราม 3

โรงเรียนสายบุรีอิสลามวิทยา 1

โรงเรียนสายบุรีอิสลามวิทยา 2

โรงเรียนบ้านสะบารัง

โรงเรียนบ้านคลองช้าง

โรงเรียนเทศบาลบ้านตะลุบัน

โรงเรียนบ้านสิเดะ

 โรงเรียนเจริญศรีศึกษา


โรงเรียนศานติธรรมวิทยา

โรงเรียนโพธิ์คีรีราชศึกษา

โรงเรียนวัดทรายขาว


 


 

 

 

 

 

 • ติดตามข่าวคราวของมูลนิธิสุข-แก้ว แก้วแดง ได้จากเว็บไซต์ www.sukaew.org                                        <

 • มูลนิธิสุข-แก้ว แก้วแดง

  39/3 หมูที่ 2 ตำบลลำพะยา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95160

  โทรศัพท์ 073-276182  โทรสาร 073-276183

   

  มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
   

   ช่วยด้วยครับ
  นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
  คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
  ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
  หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
  ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
  มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

  ช่วยกันนะครับ 
  ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
  ไม่ถูกปิดเสียก่อน

  ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

  อ่านรายละเอียด

  ด่วน...... ขณะนี้
  พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
  มีผลบังคับใช้แล้ว 
  ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
  เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
  ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
  อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

   

  สมาชิกที่ออนไลน์

  ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 8 คน กำลังออนไลน์