สือเคมี

 

สีล่องหน

ปฏิกิริยาเคมีหลายปฏิกิริยาที่เกิดแล้วทำให้มีการเปลี่ยนแปลงสีได้ ด้วยปฏิกิริยาดังต่อไปนี้

1. การเปลี่ยนสีของอินดิเคเตอร์เมื่อสารละลายมี pH เปลี่ยนไป โดยการเติมกรดหรือเบส

หรือเกิดปฏิกิริยาเคมีได้สารใหม่ ซึ่งมี pH เปลี่ยนไปจากเดิม

2. โครงสร้างของโมเลกุลเปลี่ยนไป เนื่องจากการเกิดสารประกอบเชิงซ้อน

3. การสูญเสียน้ำผลึกหรือน้ำในโมเลกุลของสาร เช่น CoCl26H2O ซึ่งมีสีชมพู เมื่อให้

ความร้อนจนน้ำผลึกระเหยออกไปหมดจะเปลี่ยนเป็นสีน้ำเงิน หรือกรดอินทรีย์เมื่อได้รับความร้อน

ไฮโดรเจนและออกซิเจนจะรวมตัวกันเกิดเป็นน้ำระเหยออกไปเหลือแต่คาร์บอนสีดำ

สารเคมีและอุปกรณ์

1. โซเดียมไฮดรอกไซด์ 0.1 mol/dm3

2. ไทมอล์ฟทาลีน หรือฟีนอล์ฟทาลีน

3. น้ำสบู่ หรือสารละลายแอมโมเนีย

4. แบเรียมออกไซด์

5. น้ำส้มสายชู

6. สารละลาย CoCl26H2O 10%

7. กระดาษสีขาว

8. ขวดฉีดน้ำ

9. พู่กัน

10. ผ้าขาว

11. กระดาษกรองหรือกระดาษเยื่อสีขาว

12. กรรไกร

13. เครื่องเป่าผม

14. ตะเกียงแอลกอฮอล์ พร้อมที่กั้นลม

15. หลอดทดลองขนาดกลาง พร้อมจุกยาง

16. น้ำแข็ง

17. บีกเกอร์

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วิธีการทดลอง

ตอนที่ 1

หยดสารละลายฟีนอล์ฟทาลีนหรือไทมอล์ฟทาลีน 2 หยด ลงในสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์

แล้วฉีดสารละลายผสมที่ได้ลงบนผ้าขาว และแขวนไว้สักครู่จนสีจางหายไป หลังจากนั้นให้ฉีดน้ำสบู่

หรือสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์หรือสารละลายแอมโมเนียลงบนผ้าผืนเดิม

ตอนที่ 2

ใช้พู่กันจุ่มสารละลายฟีนอล์ฟทาลีนหรือไทมอล์ฟทาลีน แล้วเขียนเป็นตัวอักษรหรือข้อความ

บนกระดาษสีขาว ต่อจากนั้นฉีดสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ลงบนตัวอักษรหรือข้อความนั้น เมื่อ

เห็นการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นให้ฉีดน้ำส้