โครงการให้ความช่วยเหลือโรงเรียนอุดมศาสน์วิทยา

โครงการให้ความช่วยเหลือโรงเรียนอุดมศาสน์วิทยา
ตำบลบุดี อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

 

ความเป็นมา 

 สำนักราชเลขาธิการ ได้มีหนังสือที่ รล 0008/5457 ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2549 มายังกรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา แจ้งว่า สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้มีพระราชกระแสให้สำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนาดำเนินการตรวจสอบและให้ความเห็น กรณี นาง

นาซอฟะห์ หะยีเวาะยา ครูใหญ่โรงเรียนอุดมศาสน์วิทยา ตั้งอยู่เลขที่ 36 หมู่ที่ 2 ตำบลบุดี อำเภอเมือง จังหวัดยะลา ได้มีหนังสือกราบบังคมทูลขอพระราชทานความช่วยเหลือ ในการก่อสร้างอาคารเรียนและหอพักนักเรียนของโรงเรียนอุดมศาสน์วิทยา ซึ่งยังก่อสร้างไม่แล้วเสร็จเนื่องจากขาดงบประมาณในการก่อสร้าง

พระราชดำริ

  เมื่อวันอังคารที่ 26 กันยายน 2549 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีพระราชกระแสรับสั่งให้ มูลนิธิชัยพัฒนา พิจารณาให้ความช่วยเหลือในการก่อสร้างอาคารเรียนและหอพักนักเรียนของโรงเรียนอุดมศาสน์วิทยา ซึ่งยังก่อสร้างไม่แล้วเสร็จเนื่องจากขาดงบประมาณในการก่อสร้าง และทรงมีพระราชกระแสรับสั่งเพิ่มเติมให้พิจารณาดำเนินการให้ความช่วยเหลือในด้านของการศึกษาของโรงเรียนดังกล่าว

หน่วยงานรับผิดชอบ

                          สำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา

ผลการดำเนินงาน  

1. การให้ความช่วยเหลือในการก่อสร้างปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารต่างๆ

 สำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา ได้ดำเนินการให้ความช่วยเหลือโดยการแบ่งการดำเนินการให้ความช่วยเหลือในการก่อสร้างปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารต่างๆ ออกเป็น 3 ระยะ เพื่อให้โรงเรียนและประชาชนได้มีความผูกพันกับหน่วยงานต่างๆ ที่เข้ามาช่วยเหลือมากขึ้น ดังนี้

ระยะที่ 1 ได้ดำเนินการให้ความช่วยเหลือในส่วนของอาคารเรียนชาย อาคารเรียนหญิง ห้องน้ำชาย และห้องน้ำหญิง ปัจจุบัน ได้ดำเนินการแล้วเสร็จประมาณร้อยละ 90

ระยะที่ 2 จะดำเนินการให้ความช่วยเหลือในส่วนของ อาคารเอนกประสงค์(บาลัย) ปรับปรุงที่อาบน้ำละหมาด  ปรับปรุงสนามกีฬา

2. การให้ความช่วยเหลือในด้านของการจัดหาน้ำและการระบายน้ำ

โครงการชลประทานยะลา ได้พัฒนาแหล่งน้ำบาดาล การเจาะ และการก่อสร้าง  บ่อบาดาล รวมทั้งดำเนินการปรับสภาพพื้นที่พร้อมวางระบบการระบายน้ำเพื่อป้องกันการเกิดปัญหาน้ำท่วมขังภายในโรงเรียนแล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ปัจจุบันอยู่ระหว่างการตรวจสอบและติดตามดูแลผลการดำเนินงาน

สำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา ร่วมกับจังหวัดยะลา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษายะลา สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง พิจารณาจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา โดยพิจารณาวิชาชีพที่กำลังเป็นความต้องการของตลาด และวิชาชีพที่นักเรียนมีความประสงค์ที่จะให้โรงเรียนเริ่มดำเนินการเปิดการเรียนการสอนในภาคการศึกษา 2551 โดยมีสาขาวิชาชีพและรายละเอียดในการดำเนินงาน  ดังนี้

3.1 สาขาวิชาชีพอาหารและขนม           

มีนักเรียนเข้าเรียนวิชาชีพการทำอาหารและขนม จำนวน 25 คน ได้เรียนรู้ในเรื่อง การทำน้ำสมุนไพร วุ้น ยำสมุนไพร ขนมครองแครง ขนมโดนัท โดยในเบื้องต้น นักเรียนสามารถทำผลผลิตที่ได้นำมาขายแก่ครู อาจารย์ในโรงเรียนเพื่อเก็บสะสมงบประมาณไว้ใช้ในการซื้อวัสดุในคราวต่อไป โดยในภาคเรียนที่ 2/2551 การจำหน่ายผลผลิตจะทำได้ดีและเป็นระบบมากขึ้น เนื่องจากนักเรียนมีทักษะมากขึ้นและมีห้องคหกรรมที่สามารถจำหน่ายผลผลิตได้นอกเหนือจากที่วางขายในร้านสหกรณ์ของโรงเรียน

ปัญหาและอุปสรรคในเบื้องต้นพบปัญหาเล็กน้อย ในการจัดเก็บอุปกรณ์ เนื่องจากอาคารคหกรรมยังแล้วสร้าง  ซึ่ง หากอาคารคหกรรมแล้วเสร็จก็จะสามารถแก้ไขได้ และการดำเนินงานมีความสะดวกขึ้นได้

3.2 สาขาวิชาชีพช่างซ่อมจักรยานยนต์ 

มีนักเรียนเข้าเรียนจำนวน 36  คน ได้เริ่มทำการสอนตั้งโดยวิทยากรในชุมชนซึ่งมีประสบการณ์ด้านการสอนมากว่า 14 ปี โดยผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการโครงการส่งเสริมวิชาชีพของโรงเรียน โดยในภาคเรียนนี้ นักเรียนได้เรียนภาคทฤษฎีในห้องเรียนที่โรงเรียน ส่วนในภาคปฏิบัติวิทยากรได้นำนักเรียนไปศึกษาเรียนรู้และฝึกปฏิบัติที่ศูนย์ช่างประจำชุมชน ตำบลบุดี ซึ่งอยู่ห่างจากโรงเรียนประมาณ 2 กิโลเมตร เนื่องจากที่โรงเรียนยังไม่มีวัสดุอุปกรณ์ในช่วง 2 เดือนแรก และจากการจัดการเรียนการสอน นักเรียนได้ความรู้ในเรื่อง การรู้จักเครื่องมือ อุปกรณ์และชิ้นส่วนต่างๆ ของเครื่องยนต์ หลักการทำงานของเครื่องยนต์ ระบบห้ามล้อ บังคับเลี้ยว และการรองรับ ส่วนในภาคปฏิบัตินั้น นักเรียนได้ฝึกปฏิบัตินักเรียนได้รับความรู้ในเรื่องการปะยางรถจักรยานยนต์ การเปลี่ยนยางใน ยางนอก การเปลี่ยนโซ่  ดึงโซ่ ระบบเบรก   

                                    ปัญหาและอุปสรรคประสบปัญหาเล็กน้อยในเรื่องของสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ที่ไม่สามารถนำมาให้นักเรียนฝึกปฏิบัติได้ แต่วิทยากรได้แก้ไขโดยการนำนักเรียนไปฝึกปฏิบัติที่ศูนย์ช่างประจำชุมชน ตำบลบุดี จึงทำให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากขึ้น อีกทั้ง อาคารปฏิบัติการช่างซ่อมจักรยานยนต์ก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จในภาคเรียนที่ 1  จึงไม่สะดวกในการจัดการเรียนการสอน ซึ่ง หากอาคารปฏิบัติการแล้วเสร็จ ก็จะทำให้การจัดการเรียนการสอนสะดวกและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

3.3 สาขาวิชาชีพช่างตัดเย็บ มีนักเรียนเข้าเรียน จำนวน 34 คน โดยในภาคเรียนที่ 1  นักเรียนสามารถตัดเสื้อนักเรียนได้แล้ว

                                    ปัญหาและอุปสรรคในเดือนแรกโรงเรียนประสบปัญหาในเรื่องของวัสดุอุปกรณ์ โรงเรียนได้แก้ปัญหาโดยการยืมเครื่องจักรขององค์การบริหารส่วนตำบลบุดีก่อน 12 ตัว โดยรับวิทยากรที่สอนกลุ่มแม่บ้านจากบ้านใบ้ ตำบลบุดี มาช่วยสอน แต่ต่อมาได้ประสบปัญหาวิทยากรได้ย้ายกลับภูมิลำเนาเดิม จึงต้องคัดเลือกรับวิทยากรคนใหม่ และในผลการคัดเลือกจากคณะกรรมการโครงการส่งเสริมวิชาชีพ ทางโรงเรียนได้วิทยากรในชุมชนละแวกใกล้เคียง อาศัยอยู่ในภูมิลำเนากรงปินัง ห่างจากโรงเรียนประมาณ 10 กิโลเมตร มีประสบการณ์การตัดเย็บมานานและผลจากการสอน นักเรียนตอบรับได้ดี สนใจ และมีพัฒนาการที่ดีขึ้นตามลำดับและในขณะนี้ วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ได้จัดซื้อตามความจำเป็นในการจัดการเรียนการสอน โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุด ความคุ้มค่า และการประหยัด

การดำเนินงานในระยะต่อไป

ในปี 2552 จะดำเนินการให้ความช่วยเหลือในการก่อสร้างปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารต่างๆ ในระยะ ที่ 2 ในส่วนของอาคารเอนกประสงค์ (บาลัย) ปรับปรุงสถานที่อาบน้ำละหมาด  และปรับปรุงสนามกีฬา เพื่อเป็นการพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีคุณภาพที่ดี เพื่อเป็นการส่งเสริมศาสนาอิสลาม และเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่โรงเรียนอุดมศาสน์วิทยา ต่อไป                         ในส่วนด้านการศึกษา จะดำเนินการจัดตั้งคณะที่ปรึกษา และคณะทำงานเพื่อให้การดำเนินหลักสูตรวิชาชีพ เป็นไปอย่างถูกต้อง ครบถ้วนสมบูรณ์ และร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พิจารณาการเสริมทักษะในวิชาชีพต่างๆ เพิ่มเติมเพื่อให้เด็กนักเรียนที่เรียนวิชาชีพในแขนงต่างๆ สามารถนำความรู้ที่ได้รับ นำไปประกอบอาชีพได้ต่อไป 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 10 คน กำลังออนไลน์