แม่โจ้-แพร่ คัดเรียนปริญญาตรี

           สาขาวิชาเกษตรป่าไม้ หลักสูตร 2 ปี  มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่เฉลิมพระเกียรติ  กำหนดการรับสมัครนักศึกษาใหม่ตั้งแต่วันนี้ถึง วันที่ 20 พฤษภาคม 2553


          คุณสมบัติผู้สมัครโควตา
          1.มีเกรดเฉลี่ยสะสม 2-3 ภาคการศึกษา ไม่น้อยกว่า 2.25
          2.กำลังศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าทางด้านพืชศาสตร์ หรือ สัตวศาสตร์ เท่านั้น
          3.มีความอดทน และใจรักทางด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ


          เอกสารการสมัคร
          1. ใบสมัครตามแบบของมหาวิทยาลัย ซึ่งผู้สมัครต้องกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน หรือ ท่านสามารถถ่ายเอกสาร หรือเข้าไปสมัครผ่านใน  www.phrae.mju.ac.th
          2. ระเบียนแสดงผลการเรียน (ใบ รบ.) ในระดับ ปวส. ปวท. ที่มีผลการเรียนจนถึงภาคต้น ปีการศึกษา 2552  ซึ่งต้องได้คะแนนเฉลี่ยสะสม (2-3  ภาคเรียน)  ตามเกณฑ์ที่กำหนด  
          3. สำเนาเอกสารบัตรประชาชนของนักศึกษาผู้สมัคร พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง      
          4. หนังสือยินยอมชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาล่วงหน้า 8,000 บาท (- แปดพันบาทถ้วน -)
          5. สำเนาการโอนเงินผ่านธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
          เมื่อเข้ารายงานตัวจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มอีกประมาณ 12,000 บาท นอกจากค่าธรรมเนียมการศึกษาล่วงหน้า 8,000 บาท ดังกล่าวข้างต้น


          ส่วนการให้โควตานักศึกษาเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี (เพิ่มเติม)มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่  เฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดแพร่ ประจำปีการศึกษา  2553 กำลังรับสมัครนักศึกษาที่กำลังศึกษาและสำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี
ตั้แต่วันนี้ถึงวันที่ 10 พฤษภาคม 2553
          คุณสมบัติผุ้สมัคร
          1. เป็นผู้กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6  หรือ ปวช.3
          2. มีผลการศึกษาเฉลี่ยสะสม 5-6 ภาคเรียนไม่ต่ำกว่า 2.25 ตามเกณฑ์ต่อไปนี้
เฉพาะกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ เท่านั้น
-สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช  จำนวน  30  คน
-สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์  จำนวน  20  คน
-สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ จำนวน 30  คน
เฉพาะกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ หรือศิลป์-คำนวณ หรือ กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ไม่ต่ำกว่า 2.00 หรือ ปวช.
-สาขาวิชาการบัญชี  จำนวน   30  คน
-สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ จำนวน 30  คน
ทุกกลุ่มสาระหรือ ระดับ ปวช. 3
-สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว จำนวน 30  คน
-สาขาวิชาการจัดการชุมชน  จำนวน 30  คน
ทุกกลุ่มสาระ
-สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ จำนวน 30  คน
-สาขาวิชาการตลาด จำนวน 30  คน
          3. มีความประพฤติเรียบร้อย ไม่เคยต้องโทษทางวินัยนักเรียน
          4.ผู้ที่สำเร็จการศึกษาแล้ว สามารถขอรับโควตาโดยตรงกับมหาวิทยาลัย
          5. มีร่างกายและสุขภาพจิตสมบูรณ์ สามารถเรียนจนสำเร็จการศึกษาได้
          การสมัคร สถานศึกษาเป็นผู้พิจารณานักศึกษาที่มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเข้าระบบโควตาตามความต้องการของนักศึกษาและให้ส่งรายชื่อนักศึกษาที่ได้ผ่านการพิจารณาแล้ว ไปยังนายอภิสิทธิ์        รัตนปภานันท์ งานบริการการศึกษา (รับเข้านักศึกษาใหม่) มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ       เลขที่ 17 หมู่ที่ 3 ตำบลแม่ทราย อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ 54140 ภายในวันจันทร์ที่ 10  พฤษภาคม 2553 วงเล็บมุมซอง “โควตา 53”


          เอกสารการสมัคร
          1. ใบสมัครตามแบบฟอร์มของมหาวิทยาลัยกำหนด ซึ่งผู้สมัครต้องกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน หรือสามารถเข้าไปสมัครผ่านเวปไซต์ www.phrae.mju.ac.th
          2. สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ใบ รบ.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ
          3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้สมัคร พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
          4. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
          5. หนังสือยินยอมชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาล่วงหน้า 8,000 บาท พร้อมกับสำเนาใบชำระเงินผ่านธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) 
          ทั้งนี้ เมื่อเข้ารายงานตัวจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมอีกประมาณ 13,000 บาท นอกจากค่าธรรมเนียมการศึกษาล่วงหน้า 8,000 บาท ดังกล่าวข้างต้น


          สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ MSN : reg_mju-phrae@hotmail.com โทร. 0-5464-8593-5 ต่อ 6018-9,0-5464-8374,0-5464-8596  โดย นิตยสารการศึกษาวันนี้

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 40 คน กำลังออนไลน์