โครงการเพชรในตม รุ่นที่ 25 มศว


           มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จะรับบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาการประถมศึกษา หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี) โครงการเพชรในตม คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจำปีการศึกษา 2553 ตามโครงการความร่วมมือ ระหว่างกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กำหนดการระหว่างวันที่  22 – 25 มกราคม 2553 กอ.รมน.ภาค ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ณ สนามสอบ หรือ กอ.รมน. ภาค หรือ กอ.รมน.จังหวัด กอ.รมน.ภาค ส่งรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ (อยู่ระหว่างประกาศรายชื่อ) ถึงคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ


          คุณสมบัติผู้สมัคร 
          1. มีสัญชาติไทยและบิดา หรือมารดา มีภูมิลำเนาอยู่ในหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง (อพป.) ยกเว้นอำเภอเมือง มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี นับจนถึงวันรับสมัคร
          2. กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (มหาวิทยาลัยจะไม่พิจารณาผู้ที่สอบ
เทียบได้ หรือผู้ที่จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แล้ว) และ มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.75
นับตั้งแต่ภาคต้นชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จนถึงภาคต้นของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (รวม 5 ภาคเรียน)
          3. เป็นผู้มีความประพฤติดี มีลักษณะเป็นผู้นำที่ดี มีความรับผิดชอบ มีวินัยมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ โดยมีหนังสือรับรองความประพฤติดังกล่าวจากหัวหน้าสถานศึกษา
          4. มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง บุคลิกภาพดี
          5. ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง ซึ่งเป็นโรคที่สังคมรังเกียจ และ / หรือเป็นโรคที่จะ
เบียดเบียน หรือเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา


          เอกสารการสมัคร
          1.รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นดำ ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป รูปถ่ายแต่ละชุดจะต้องเป็นรูปที่ถ่ายครั้งเดียวกันและถ่ายภายในระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือน นับถึงวันสมัคร
          2.บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรนักเรียนพร้อมสำเนา และสำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว หรือชื่อสกุล ในกรณีที่มีการเปลี่ยน
          3.ทะเบียนบ้าน (ฉบับเจ้าบ้าน) พร้อมสำเนาของบิดาหรือมารดาและผู้สมัครจำนวน 1 ชุด เพื่อการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่
          4.ใบรับรองจากหัวหน้าสถานศึกษาที่รับรองคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.75
          5. สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (5 ภาคเรียน)
          6.ใบรับรองความประพฤติจากหัวหน้าสถานศึกษา
          7.ใบรับรองแพทย์


          สนใจสอบถามโดยตรงได้ที่ นายพิสิทธิ์ แต้มบรรจง คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 08-1338-8997 นางสาวอาทิชล จันทร์หอม โทรศัพท์ 08-6349-8157 นายจักรรัจน์ พุฒเจริญ โทรศัพท์ 08-1292-3401 และนางศรินรัตน์ นาคะวรเศรษฐ์ โทรศัพท์ 08-4639-5838 โทรสาร 0-2260-0124


โดย นิตยสารการศึกษาวันนี้

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 8 คน กำลังออนไลน์