มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รับเเรียนป.โทแพทย์ไทย


           หลักสูตรการแพทย์แผนไทยมหาบัณฑิต คณะการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดสอบที่วิทยาเขตหาดใหญ่ จะเปิดการเรียนการสอนระดับปริญญาโท หลักสูตรภาคปกติ เปิดสอนที่วิทยาเขตหาดใหย เปิดรับสมัครเดือนมีนาคม 2553 จำนวน 5 คน


          คุณสมบัติของผู้สมัคร
          แผน ก แบบ ก 1 (ทำเฉพาะวิทยานิพนธ์อย่างเดียว)
          1.เป็นผู้สำเร็จการศึกษาหรือคาดว่าจะสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย หรือสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ หรือสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 3.25 ในกรณีที่ผู้สมัครสำเร็จการศึกษาในสาขาอื่นๆ ที่ไม่ใช่สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย หรือสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ผู้สมัครต้องได้รับใบประกอบโรค
ศิลปะทางด้านการแพทย์แผนไทย ในประเภทใดประเภทหนึ่งเป็นอย่างน้อย และเคยผ่านการทำงานวิจัยหรือโครงงานที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์แผนไทย โดยจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร หรือ
          2.เป็นผู้สำเร็จการศึกษาและมีคุณสมบัติตามข้อกำหนดแต่มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.75 มีประสบการณ์ในการทำวิจัยในสาขาการแพทย์แผนไทย และมีผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับชาติหรือนานาชาติอย่างต่อเนื่อง โดยจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และ
          3.มีคุณสมบัติอื่นๆ เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา


          แผน ก แบบ ก 2 (ทำวิทยานิพนธ์และเรียนรายวิชา)
          1.เป็นผู้สำเร็จการศึกษาหรือคาดว่าจะสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชา
การแพทย์แผนไทย หรือสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ หรือสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆที่
เกี่ยวข้อง มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.50 ในกรณีที่ผู้สมัครสำเร็จการศึกษาในสาขาอื่นๆ ที่ไม่ใช่
สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย หรือสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ผู้สมัครต้องได้รับใบประกอบโรค
ศิลปะทางด้านการแพทย์แผนไทย ในประเภทใดประเภทหนึ่งเป็นอย่างน้อย และ
          2.มีคุณสมบัติอื่นๆ เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา
          3.หากมีคุณสมบัติในข้อ 2.2.1 ไม่เป็นไปตามที่กำ หนด ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตร


          หลักฐานการสมัคร
          สำเนาใบประกอบโรคศิลปะ


          สนใจสอบถามที่ฝ่ายสนับสนุนวิชาการ คณะการแพทย์แผนไทย อาคารคณะการจัดการสิ่งแวดล้อม ชั้น 8
โทร. 0-7428-2702, 0-7428-2708 โทรสาร 0-74282-2709


โดย นิตยสารการศึกษาวันนี้


มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 355 คน กำลังออนไลน์