การปลูกพืชไร้ดิน

การปลูกพืชไร้ดิน (Soilless Culture) ด้วยระบบไฮโดรโปนิกส์ (Hydroponics)                จากในอดีตที่ผ่านมาการปลูกพืชไร