ความหมายของภาษาไทย

ความหมายของภาษา

ลักษณะสำคัญของภาษาไทย

คำว่า ภาษาหมายถึง ถ้อยคำที่ใช้พูดหรือเขียน เพื่อสื่อความของชนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง

(พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ..๒๕๔๒, ๒๕๔๖: ๘๒๒) เช่น ภาษาไทย ภาษาจีน เป็นต้น

ประเภทของภาษา

ภาษาแบ่งตามลักษณะการสื่อสารได้ ๒ ประเภท ได้แก่

. วัจนภาษา คือ ภาษาที่ใช้ถ้อยคำในการสื่อสาร ได้แก่ ภาษาพูด และภาษาเขียน

. อวัจนภาษา คือ ภาษาที่ไม่ใช้ถ้อยคำในการสื่อสาร ได้แก่ ภาษาท่าทาง ภาษาหน้าตา ภาษามือ

และภาษาสัญลักษณ์

องค์ประกอบของภาษา ภาษามีองค์ประกอบ ๔ เรื่อง คือ

. เสียง เกิดจากการเปล่งเสียงแทนพยางค์ และคำ

. พยางค์และคำ เกิดจากการประสมพยัญชนะ สระ วรรณยุกต์

. ประโยค เกิดจากการนำ คำ มาเรียงกันตามลักษณะ โครงสร้างของภาษาที่กำ หนด

เป็นกฎเกณฑ์หรือเป็นระบบไวยากรณ์ของแต่ละภาษา

. ความหมาย คือ ความหมายที่เกิดจากคำหรือประโยคเพื่อใช้ในการสื่อสารทำความเข้าใจกัน

ภาษาไทยมีวิวัฒนาการมาตามลำดับ ตั้งแต่สมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช โดยพระโหราธิบดี

ได้แต่งตำราเรียนภาษาไทยเล่มแรก ชื่อ จินดามณี ขึ้น ต่อมาในสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

โดยกระทรวงธรรมการได้พิมพ์ตำราสยามไวยากรณ์เป็นแบบเรียน และเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดี

ได้เรียบเรียงขึ้นใหม่ โดยย่อจากตำราสยามไวยากรณ์ จนถึง พ..๒๔๖๑ พระยาอุปกิตศิลปสาร

ได้ใช้เค้าโครงของตำราสยามไวยากรณ์แต่งตำราหลักภาษาไทยขึ้นใหม่ ซึ่งถือว่าเป็นตำราหลักภาษาไทย

ที่สมบูรณ์และเป็นแบบฉบับหลักภาษาไทยที่ใช้กันมาจนถึงปัจจุบัน โดยมีหลักการสังเกตลักษณะที่สำคัญ

ของภาษาไทย ดังนี้

. ภาษาไทยเป็นคำโดด (Isolating Language) คือ คำไทยแต่ละคำจะมีความหมายสมบูรณ์

ในตัวเอง ใช้ได้อย่างอิสระโดยไม่มีการเปลี่ยนรูปศัพท์ เช่น พ่อ แม่ สูง ต่ำ

. คำไทยแท้ส่วนมากมีพยางค์เดียว คือ คำไทยแท้ส่วนใหญ่มีพยางค์เดียว มีความหมาย

เข้าใจได้ทันที เช่น โอ่ง ไห ดิน น้ำ ลม ไฟ เป็นต้น ส่วนคำไทยแท้ที่มีหลายพยางค์มีสาเหตุมาจาก

.๑ การปรับปรุงศัพท์ ด้วยการลงอุปสรรคแบบไทย คือ การเพิ่มเสียงหน้าศัพท์ เช่น

ชิด ---- ประชิดทำ

---- กระทำ

ลูกดุม ---- ลูกกระดุม๒

.๒ การกลายเสียง เป็นการเปลี่ยนแปลงตามธรรมชาติของภาษา เช่น เสียงกร่อน

หมากม่วง ---- มะม่วงสายเอว

---- สะเอว

ต้นไคร้ ---- ตะไคร้

. คำไทยแท้มีตัวสะกดตรงตามมาตรา เช่น ตัวอย่างคำที่เกี่ยวกับการต่อสู้ ได้แก่

แม่กก ---- ชก ศอก กระแทก โขก ผลักแม่กด

---- กัด ฟัด รัด อัด กอด ฟาด อัด

แม่กบ ---- ตบ ทุบ งับ บีบ จับ กระทืบ ถีบแม่กง

---- ถอง พุ่ง ดึง เหวี่ยง ทึ้ง

แม่กน ---- ชน ยัน โยน ดันแม่กม

---- โถม ทิ่ม รุม ทุ่ม แม่เกย ---- เสย ต่อย

แม่เกอว ---- เหนี่ยว น้าว

. ภาษาไทยเป็นภาษาที่มีเสียงวรรณยุกต์ ซึ่งวรรณยุกต์นี้จะทำ ให้คำ มีระดับเสียง

และความหมายต่างกัน เช่น

คา ค่า ค้า เขา เข่า เข้า

นำ น่ำ น้ำ เสือ เสื่อ เสื้อ

. มีการสร้างคำเพื่อเพิ่มความหมายให้มากขึ้น การเพิ่มคำในภาษาไทยมีหลายลักษณะ เช่น

การประสมคำ คำซ้อน คำซ้ำ คำสมาส คำสนธิ ศัพท์บัญญัติ คำแผลง เป็นต้น

. การเรียงคำในประโยค การเรียงคำในประโยคของภาษาไทยนั้นสำคัญมาก เพราะถ้าเรียงคำ

ในประโยคสลับที่กันจะทำให้ความหมายเปลี่ยนไป เช่น

- พ่อให้เงินผมใช้

- พ่อให้ใช้เงินผม

- พ่อให้ผมใช้เงิน

- พ่อให้เงินใช้ผม

. คำขยายในภาษาไทยจะเรียงอยู่หลังคำที่ถูกขยายเสมอ เช่น

- แม่ไก่สีแดง

- เรือลำใหญ่แล่นช้า

. คำไทยมีคำลักษณะนาม โดยมีหลักการใช้ดังนี้

.๑ ใช้ตามหลังคำวิเศษณ์บอกจำนวนนับที่เป็นตัวเลข เช่น

- นักเรียน ๑๐ คน

- แมว ๒ ตัว

.๒ ใช้ตามหลังคำนามเพื่อบอกลักษณะคำนามที่อยู่ข้างหน้า เช่น

- หนังสือเล่มนั้นใครซื้อให้

- นกฝูงนี้มาจากไซบีเรีย

. ภาษาไทยมีวรรคตอนในการเขียนและการพูด เพื่อกำหนดความหมายที่ต้องการสื่อสาร

หากแบ่งวรรคตอนการเขียนผิด หรือพูดเว้นจังหวะผิด ความหมายก็จะเปลี่ยนไป เช่น

- อาหาร อร่อยหมดทุกอย่าง ----- อาหารอร่อย หมดทุกอย่าง

๑๐. ภาษาไทยมีระดับการใช้ แบ่งได้ดังนี้ ๑๐.๑ ระดับพิธีการ - ใช้ในพิธีการสำคัญต่างๆ

๑๐.๒ ระดับทางการ - ใช้ในโอกาสที่เป็นทางการ (ภาษาทางการ)

ยกเว้น คำที่แสดงจำนวนหรือปริมาณ อาจอยู่หน้า หรือ หลังก็ได้ เช่น

คำขยายอยู่หลัง คำขยายอยู่หน้า

หมูดำตัวหนึ่งอยู่ในเล้าสีขาว ในเล้าสีขาวมีหมูสองตัว

ยกเว้น การใช้ว่า เดียวแทนจำนวนนับ ๑ หน่วย ซึ่งจะอยู่หลังลักษณะนาม เช่น

- ฉันเลี้ยงแมวไว้ตัวเดียว

- เขากินข้าวจานเดียว๑๐.๓ ระดับกึ่งทางการ - ใช้ในโอกาสที่เป็นทางการ แต่ลดระดับโดยการใช้

ภาษาสุภาพและเป็นกันเองมากขึ้น

๑๐.๔ ระดับสนทนา - ใช้ในโอกาสที่ไม่เป็นทางการ เช่น การพูดคุยทั่วไป๑๐

.๕ ระดับกันเอง - ใช้ในโอกาสที่ไม่เป็นทางการกับเพื่อนสนิท สามารถใช้

ภาษาพูดหรือภาษาคะนอง

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 144 คน กำลังออนไลน์