ม.รังสิต รับปริญญาโท-เอก ภาค 1/2551


                บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ภาคการศึกษาที่ 1/2551
                                หลักสูตรที่เปิดรับ                                ระดับปริญญาโท                                -หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาโครงข่ายโทรคมนาคมและคอมพิวเตอร์ M.S.(TCN) สาขาวิชาการอนุรักษ์และฟื้นฟูสถาปัตยกรรมและชุมชน M.S.(CRAC)  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ M.S.IT. สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ M.S.ITM  สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ  M.S.GIT  สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ M.S.CS  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์  M.Sc.(Biomedical Sciences)  สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ  M.Sc.(Biotechnology)  

                -หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการทูตและการต่างประเทศ M.A.(DIS)  สาขาวิชาผู้นำทาง  ทางสังคม ธุรกิจและการเมือง M.A.(LSBP)  สาขาวิชาการออกแบบ M.F.A.(Design)
                -หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการ M.M.(Entrepreneurship)

                -หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  M.B.A. โครงการผู้บริหาร Executive M.B.A.
สำหรับผู้ประกอบการ M.B.A.SMEs  สังคม ธุรกิจและการเมือง M.A.(LSBP)  สาขาวิชาจีนในระบบเศรษฐกิจโลก M.A.(CWES)  สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ M.A.(English for Professions)  สาขาวิชานวัตกรรมและการเป็นผู้ประกอบการ (หลักสูตรนานาชาติ) M.M.(Innovation and Entrepreneurship)  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์อาร์ต  M.F.A.(Computer Art)
                -หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาระบบสองภาษา M.Ed.(Bilingual Education)
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน M.Ed.(Curriculum and Instruction) สาขาวิชาการบริหารการศึกษา : M.Ed.(Educational Administration)

                -หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต  M.Acc 
                -หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  M.P.A.

                -หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต  M.A.(Communication) 
                -หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบ  M.Arch.(CAD)

                -หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา  M.Eng(CE)                                 -หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่  M.N.S.(Adult Nursing)  สาขาวิชาการจัดการการพยาบาล  M.N.S.(Nursing Management)                                  ระดับปริญญาเอก

                -หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ Ph.D.(Information Technology)
                -หลักสูตรนิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ Ph.D.(Communication)

               
-หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา  D.Eng(Civil Engineering)
                -หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาผู้นำทางสังคม ธุรกิจและการเมือง M.A.(Leadership in Society, Business and Politics)
                -หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ Ph.D.(Public Administration)
                -หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต D.B.A.

                รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 23 พฤษภาคม 2551

                สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ บัณฑิตวิทยาลัย โทร.0-2791-5661-3, 0-2617-5858, 0-2636-8383 กด 0หรือดูรายละเอียดที่ www.rsu.ac.th/grad

                ข้อมูล : คอลัมน์"เรียนต่อหลังป.ตรี"นิตยสารการศึกษาวันนี้ ฉบับที่ 371 http://www.elearneasy.com

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 37 คน กำลังออนไลน์