ความหมายของพฤติกรรม (behavior)

ผู้ที่สนใจจะเรียนรู้พฤติกรรมของมนุษย์ตามหลักจิตวิทยานั้น ตามความหมายหรือประเภทแล้วมีท่านผู้รู้ได้กล่าวถึงความหมายของพฤติกรรม มีผู้ให้ความหมายคำว่า  พฤติกรรม” (behavior)  ไว้มาก  ที่น่าสนใจเช่น  เวดและทาฟรีส (Wade  and Tavris  1999 :  245 )  อธิบายว่า  พฤติกรรมคือการกระทำของคนเราที่สังเกตได้  ซืมบาร์ โดและเกอร์ริก (Zimbardo and Gerrig  1999 : 3)  อธิบายว่า  พฤติกรรมเป็นการกระทำของบุคคลเพื่อปรับตัวต่อสิ่งแวดล้อม  ซึ่งเป็นพฤติกรรมที่สังเกตได้ และลาเฮย์ (Lahey  2001 :  5)  กล่าวว่า  พฤติกรรมเป็นการประพฤติปฏิบัติของบุคคลที่สามารถสังเกตได้          จากความหมายและคำอธิบายที่อ้างถึงไว้  อาจกล่าวได้ว่าพฤติกรรมคือการกระทำ ของบุคคลในทุกลักษณะ ทั้งที่เป็นโดยธรรมชาติทางสรีระและที่จงใจกระทำ  ซึ่งอาจจะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัว และ เป็นการกระทำที่สังเกตได้โดยอาจใช้ประสาทสัมผัสธรรมดาหรือใช้เครื่องมือช่วยการสังเกตประเภทของพฤติกรรมการศึกษาพฤติกรรมยุคปัจจุบันไม่สู้เน้นการแบ่งประเภทของพฤติกรรมนัก  แต่ในที่นี้ได้พิจารณาเห็นว่าการแบ่งประเภทของพฤติกรรมจะช่วยให้เข้าใจแนวทางการพัฒนาพฤติกรรมได้ง่ายขึ้น ซึ่งนักจิตวิทยานิยมแบ่งพฤติกรรมได้เป็น  2 ประเภท ดังนี้(1)   พฤติกรรมภายนอก (overt behavior) เป็นพฤติกรรมที่สังเกตได้โดยชัดเจนแยกได้อีกเป็น 2 ชนิดคือ(1.1)       พฤติกรรมที่สังเกตได้โดยไม่ต้องใช้เครื่องมือช่วย เช่น การพูด การหัวเราะ การร้องไห้ การเคลื่อนไหวของร่างกาย หรือแม้แต่การเต้นของหัวใจ ซึ่งผู้อื่นสังเกตได้โดยอาศัยประสาทสัมผัส(1.2)       พฤติกรรมที่ต้องใช้เครื่องมือหรือการวิเคราะห์เชิงวิทยาศาสตร์ เช่น การเปลี่ยนแปลงของสารเคมีหรือปริมาณน้ำตาลในกระแสเลือด การทำงานของกระเพาะอาหารและ ลำไส้ ซึ่งไม่สามารถสังเกตได้ด้วยตาเปล่าหรือประสาทสัมผัสเปล่า(2)        พฤติกรรมภายในหรือ ความในใจ  (covert behavior)  เป็นพฤติกรรมที่เจ้าตัวเท่า นั้นจึงจะรู้ดี  ถ้าไม่บอกใคร  ไม่แสดงออกก็ไม่มีใครรู้ได้ดี  เช่น  การจำ การรับรู้  การ เข้าใจ  การได้กลิ่น การได้ยิน  การฝัน  การหิว  การโกรธ  ความคิด  การตัดสินใจ  เจตคติ  จินตนาการ  พฤติกรรมเหล่านี้ อาจมีผลทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางกาย  เช่น  ขณะใช้ความคิดคลื่นสมองทำงานมาก  หรือขณะโกรธปริมาณน้ำตาลในกระแสเลือดมีมาก  ซึ่งวัดได้โดยเครื่องมือ  แต่ก็ไม่มีใครรู้ละเอียดลงไปได้ว่าเขาคิดอะไร หรือ เขารู้สึกอย่างไร  คนรู้ละเอียดคือเจ้าของพฤติกรรมนั้นพฤติกรรมภายนอกและพฤติกรรมภายในมีความสัมพันธ์กัน  โดยพฤติกรรมภายในเป็นตัวกำหนดพฤติกรรมภายนอก เช่น คนเราย่อมพูดหรือย่อมแสดงกิริยาโดยสอดคล้องกับความรู้สึกนึกคิดภายใน  ถ้าต้องการศึกษาให้เข้าใจเกี่ยวกับ  จิตใจหรือพฤติกรรมภายในของคน ก็ต้องศึกษาจากส่วนที่สัมผัสได้ชัดแจ้งคือพฤติกรรมภายนอก ซึ่งเป็นแนวทางสู่ความเข้าใจพฤติกรรมที่เป็นความในใจและการจะเข้าใจพฤติกรรมต่าง ๆ ที่มนุษย์แสดงออกอันเป็นพฤติกรรมภายนอกเราก็ต้องศึกษาให้เข้าใจธรรมชาติของการคิด การตัดสินใจ การรับรู้ การรู้สึก ฯลฯ ซึ่งเป็นพฤติกรรมภายใน          การศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรม  ซึ่งจะมีทั้งพฤติกรรมภายนอก  พฤติกรรมภายใน   พฤติกรรมที่เป็นเรื่องของธรรมชาติสรีระ  ซึ่งมักเรียกกันว่า พฤติกรรมแบบเครื่องจักรและพฤติกรรมที่เป็นเรื่องของประสบการณ์ ซึ่งมักเรียกกันว่า   พฤติกรรมที่มีจุดมุ่งหมายแต่โดยทั่วไปแล้วมักเน้นการศึกษาเฉพาะพฤติกรรมที่เกิดเนื่องจากประสบการณ์เท่านั้น ซึ่งพฤติกรรมนั้น ๆ มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอตามระยะเวลาที่ผ่านไปตามความแตกต่างระหว่างบุคคล และสำหรับการศึกษาพฤติกรรมเพื่อการพัฒนาตนนั้น มุ่งเน้นการพัฒนาจิต ความคิด หรือพฤติกรรมภายในเป็นลำดับแรก เนื่องจากพฤติกรรมภายในเป็นตัวกำหนดพฤติกรรมภายนอก หากคิดดีการปฏิบัติก็มักดีด้วย

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 27 คน กำลังออนไลน์