สพท.ชม. 5 ประกาศผลการคัดเลือกรองผอ.และผอ.สถานศึกษา

รูปภาพของ sopwitthaya

สพท.ชม. 5 ประกาศผลการคัดเลือกรองผอ.และผอ.สถานศึกษา ตามที่ อ.ก.ค.ศ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 ได้ประกาศรับสมัครคัดเลือกรองผอ.สถานศึกษาและผอ.สถานศึกษา ในการสอบ ภาค ข และภาค ค โดยได้ทำการคัดเลือกเมื่อวันที่ 23-24 ม.ค. ที่ผ่านมา มีผู้ผ่านการคัดเลือกผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน 39 รายดังนี้ นายประภาส จันตาวรรณเดช นายวรสิทธ์ ยาวิลาศ นางจตุพร ปัญจรัง นายมงคล กาเหว่า นายชลธิชัย ยอดมูลดี นายทรงวุฒิ สืบไชย ว่าที่ ร.ต.จงรักษ์ กันทา นายพิริยะ โพธิ์ประจำศีล น.ส.อำนวย แก้วมูล น.ส.ชุลีกร ใหม่เขียว นายเศรษฐวิทย์ สมสัตย์ นายสุทธิชัย อัมโรสถ นายจำรัส มูลแก้ว นายระวี คงภาษี นางเสาวลีย์ บุญเรือง นายกิตติยพันธ์ ปันแก้ว นายยงยุทธ ปัญญาป้อ นางสิริลักษณ์ ดวงเดช นายสมชาย สันกลกิจ นายสุวินทร์ อุปนันท์ นายธีรพิชญ์ เตปา นายสมพงษ์ แสนสำโรง นายวิชิต การีรัตน์ นายลีน จันทะนะ นายทศพร โหนขุนทศ นางพรสรัญ มูลธิ นายไพรัตน์ อนุพันธ์ นายนิติพันธ์ นิลพงศ์ นายสุนทร เกษเกษี นายอยวัตร รัศมีศรจันทร์ นางผกาพรรณ ทิพย์หิรัญ นายสมหมาย มังสา นายทักษิณ เมืองปิง นางอรทัย ยศเมธา นายบรรจง เผ่าต๊ะใจ นายยงยุทธ ขำคม นายอุทัย วงค์จันทร์ นางสุริยา ชุมมะโน และนายสงวน เขนย ส่วนรองผู้อำนวยการสถานศึกษามีผู้ผ่านการคัดเลือกจำนวน 24 รายดังนี้ นายสุรชัย คูณแก้ว นายทัณฑธร อินทะวงศ์ ว่าที่ ร.ต.นพดล ใจแช่ม นางอมรรัตน์ พวงทอง นายวินัย บุญชุ่มใจ นายนิกร ทองทิพย์ นายปิยะ เงาส่อง นายสันติ อวรรณา นายสามารถ อินตามูล นายสุวิทย์ เหลืองทอง น.ส.วาสนา สายพิน นายศุภวัฒน์ เอี่ยวเฮ็ง นายพิศิษฐ์พงษ์ ไชยแก้ว นางรัตนาภรณ์ นันทะเรือน นายชูศักดิ์ ใจแก้ว นายวินัย เวียงลอ นายธนะชัย บุญศรี นายนิติกุล มหาวรรณ นายประภวิษณุ์ อาษากิจ น.ส.วิลาวัลย์ บุญชุ่ม นายจิตติพงศ์ ธิโนชัย นายจตุพงศ์ วรส นายมานพ วรรณศรี และ นายพีรพัฒน์ กันธวรรณ์ ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกที่เคยผ่านการพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก.ค.ศ. กำหนด ส่งสำเนาวุฒิบัตรพร้อมฉบับจริงด้วยตนเอง ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่เขต 5 ภายในวันที่ 10 ก.พ. 53 นี้ 

สร้างโดย: 
วิทยา พัฒนเมธาดา
แหล่งที่มา: 
สพท.ชม.5

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 21 คน กำลังออนไลน์