ชื่อวิจัย การแก้ปัญหาเด็กนักเรียนมีพฤติกรรมก้าวร้าว

รูปภาพของ harisa

ชื่อวิจัย  การแก้ปัญหาเด็กนักเรียนมีพฤติกรรมก้าวร้าวผู้วิจัย   นางสาวฮาริซา    เคดาร์ความเป็นมาการวิจัยครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อพัฒนานักเรียนที่มีนิสัยก้าวร้าว   ไม่มีสมัมาคารวะ และไม่สุภาพกับอาจารย์ผู้สอนในวิชาสังคม  ชั้นมัธยมตอนปลายปีที่4 /3  จำนวนนักเรียน  46  คน   แต่นักเรียน จำนวน   2  คน   ที่มีนิสัยลักษณะก้าวร้าว  ไม่สุภาพ   ขาดสัมมาคาวะ  พูดจาเสียงดัง   และเวลาครูพูดด้วยหรือเรียกให้พบจะไม่มีหางเสียงเช่น  ครับผม   จำนวน  2 คน  คือ นาย  รุสรัน     มิแย   และนายวสันต์     สุหลง  วัตถุประสงค์ของการวิจัย

  1. เพื่อศึกษาปัจจัยที่ทำให้เด็กนักเรียนมีพฤติกรรมที่ไม่เรียบร้อย พูดจาไม่สุภาพ

ไม่มีสัมมาคารวะ 

  1. เพื่อหาวิธีที่จะทำให้เด็กนักเรียน มีพฤติกรรมที่ดี

วิธีการศึกษาการรวบรวมข้อมูล

  1. วิธีการสังเกตพฤติกรรมในห้องเรียน
  2. วิธีการซักถาม  โดยการพูดคุยกับตัวนักเรียน
  3. วิธีการซักถามเพื่อนๆในห้อง

การเลือกศึกษานักเรียนเป็นรายกลุ่ม จำนวน  2  คนคือ นาย  รุสรัน    มิแย   และนายวสันต์   สุหลงเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/3   เมื่อเปิดเรียนภาคเรียนที่ 2  คือ นาย  รุสรัน     มิแย   และนายวสันต์ สุหลง เริ่มมีพฤติกรรมพูดเสียงดังในห้อง เล่นสนุกสนาน พูดจาไม่สุภาพกับเพื่อนและอาจารย์เริ่มรวบรวมข้อมูลโดยการสังเกต  สัมภาษณ์ และสอบถามบุคคลที่ใกล้ชิด  โดยครูจดบันทึกและสรุปผลบันทึกทุกสัปดาห์ของแต่ละเดือนระยะเวลาการเก็บข้อมูล  ตั้งแต่ เดือน  พฤศจิกายน  -  มกราคม  2553  วิธีการศึกษารวบรวมข้อมูลโดยการสังเกต  สัมภาษณ์จากคนใกล้ชิด    ทำการจดบันทึกทุกครั้ง  โดยสรุปผลการบันทึก