การวาดภาพระบายสีเพื่อส่งเสริมความพร้อมด้านการอ่านและด้านการเขียน

รูปภาพของ rosdee

1.   ชื่อเรื่อง   

 การวาดภาพระบายสีเพื่อส่งเสริมความพร้อมด้านการอ่านและด้านการเขียน2.   บทนำ

                ชื่อ  -   นามสกุล   นางสาวรูฮาณี        ยูโซะ   ตำแหน่ง    พนักงานราชการ (  ครูผู้สอน   )

                โรงเรียนบ้านสิเดะ   ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาขั้นพื้นฐานบราโอ

                อำเภอ  ยะรัง    จังหวัด  ปัตตานี  ปฏิบัติงานสายการสอนครั้งแรก   ตำแหน่ง   ครูอัตราจ้าง

โรงเรียนบ้าสิเดะ  อำเภอ  ยะรัง   จังหวด  ปัตตานี   เมื่อวันที่   1   เดือน  มกราคม    พ. ศ.   2549

วุฒิการศึกษาสูงสุด  ปริญญาตรีครุศาสตร์บัณฑิต      สาขาการศึกษาปฐมวัย  จากมหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา

ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้     5   หมู่ที่    2   ตำบล  สะดาวา   อำเภอ  ยะรัง   จังหวัด  ปัตตานี 

 โทร  073 -  434426  ,   073  -  461263   มือถือ  086 -  7467168 

                ความสำเร็จในอดีต

                                -     ครูดีเด่นระดับการศึกษาปฐมวัยระดับเขตพื้นที่การศึกษาปัตตานีเขต  2  

ปีการศึกษา  2550

-     ครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศการวาดภาพจากเรื่องที่กำหนดระดับปฐมวัยปีการศึกษา  2551  ระดับเขตพื้นที่การศึกษาปัตตานีเขต  2  

                -     ครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียนตามล่าหานักคิดระดับปฐมวัย  ปีการศึกษา  2551

-     ครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศการวาดภาพจากเรื่องที่กำหนดระดับปฐมวัยปีการศึกษา  2552    ระดับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูปัตตานีจำกัด

-      ข้อมูลโรงเรียน

                โรงเรียนบ้านสิเดะตั้งอยู่หมู่ที่   2    ตำบล  สะดาวา   อำเภอ  ยะรัง  จังหวัด  ปัตตานี มีเนื้อที่  5  ไร่

หมายเลขโทรศัพท์   073-434426     E-Mail yarang28@thaismile.org

Web side www.geocities.com/sidekschool

             1.  สังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปัตตานี เขต 2

             2. เปิดสอนตั้งแต่ระดับอนุบาล ถึง ระดับประถมศึกษาปีที่ 6

             3.  จำนวนครูทั้งหมด  17  คน

             4.  จำนวนนักเรียนทั้งหมด    264  คน

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหารสถานศึกษา                                นายธีรศักดิ์    สระวารี      ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา

                     วิทยะฐานะ  ชำนาญการพิเศษ   วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท สาขาบริหารการศึกษา ดำรงตำแหน่งในสถานศึกษาแห่งนี่ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2542  จนถึงปัจจุบัน

  

วิสัยทัศน์โรงเรียน

 

จัดการศึกษาคู่คุณธรรม  บุคลากรมีการพัฒนา ชุมชนมีส่วนร่วม รักษ์สิ่งแวดล้อม ก้าวทันเทคโนโลยีอย่างมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน

พันธกิจ 

ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาปฐมวัย จัดการศึกษาภาคบังคับอย่างทั่วถึง เสมอภาคมีคุณภาพมาตรฐาน พัฒนาหน่วยงาน ครู นักเรียน บุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพคู่คุณธรรม  สนับสนุนให้ชุมชนและหน่วยงานอื่นๆให้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

เป้าประสงค์ พัฒนารักษาสิ่งแวดล้อม ส่งเสริม สนับสนุนครู นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ทันเทคโนโลยีผู้เรียนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน สามารถเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้น หน่วยงานมีความเข้มแข็ง ครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพมีความก้าวหน้าในวิชาชีพและเป็นแบบอย่างที่ดี ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมสามารถดำรงชีวิตในสังคมที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม  การจัดการศึกษาของโรงเรียนได้รับความร่วมมือจากชุมชนและหน่วยงานอื่น ครูและนักเรียนร่วมกันจัด พัฒนาสิ่งแวดล้อมทั้งในและนอกโรงเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้

                     ผู้เรียนมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้และใช้เทคโนโลยีได้ ผู้เรียนมีความรู้และใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นอย่างน้อย 3 โปรแกรมและสืบค้นหาข้อมูลทางอินเตอร์เนตได้ หน่วยงานเป็นแบบอย่างในการจัดการเรียนรู้สาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี

 ( คอมพิวเตอร์) ครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถปฏิบัติตนได้ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง-           ปัญหาการเรียนการสอนที่พบ

โรงเรียนบ้านสิเดะได้ให้ความสำคัญเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนในระดับการศึกษาปฐมวัยและให้มีการสร้างหลักสูตรสถานศึกษาโดยให้ยึดหลักการดังนี้   คือ

                1.    การสร้างหลักสูตที่เหมาะสมกับวัย   โดยเป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นการพัฒนาการทุกๆด้านไม่ว่าจะเป็นทางด้านร่างกาย      อารมณ์  -  จิตใจ     สังคมและสติปัญญา

                2.   การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของเด็กทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน

                3.      การจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาการการเรียนรู้ของเด็ก

                4.      การบูรณาการเรียนรู้

                5.      การประเมินพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็ก

                6.      ความสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนกับครอบครัวของเด็กเพราะเด็กแต่ละคนมีความแตกต่างกัน

                จากปัญหาที่พบก็คือนักเรียนในระดับปฐมวัยร้อยละ  100    นักเรียนเป็นมุสลิม

ดังนั้นการใช้ภาษาของนักเรียน คือ   ใช้ภาษาแม่  คือ   ภาษามาลายูท้องถิ่น   นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยจะพูดจะถามโดยภาษามาลายูโดยใช้ภาษาไทยในการเรียนการสอนไม่ค่อยได้

การอ่านการเขียนก็เป็นอุปสรรค์ในการเรียนการสอนเพราะนักเรียนไม่รู้ความหมายของคำนั้นๆ

                ทำให้การจัดกิจกรรมแต่ละครั้งมีอุปสรรคทำให้เสียเวลาต่อการจัดกิจกรรมในแต่ละครั้งส่งผลให้นักเรียนขาดทักษะการใช้ภาษา   การอ่านและการเขียนอย่างมากในการเรียนการสอน

-    ความต้องการทีจะแก้ไขปรับปรุง  

จากปัญหาและสาเหตุเบื้องต้น      ในฐานะที่เป็นครูผู้สอนที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการดูแลและรับผิดชอบในการจัดกระบวนการเรียนการสอนหรือในการจัดกิจกรรมต่างๆในชั้นเรียนนั้น    ครูผู้สอนได้ศึกษาแนวคิดและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  เพื่อหาแนวทางสำหรับพัฒนาเกี่ยวกับการเรียนรู้เกี่ยวกับการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาโดยพบว่าชุดฝึกการวาดภาพระบายสีเพื่อส่งเสริมความพร้อมด้านการอ่านและด้านการเขียนระดับปฐมวัย    มีประสิทธิภาพเพียงพอที่จะช่วยให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้   รวมทั้งมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์และเจตคติที่ดีต่อกิจกรรมสร้างสรรค์วาดรูประบายสีภาพตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  พ.ศ.  2546    หลักสูตรสถานศึกษา    สามารถเรียนรู้ได้พร้อมกันในกิจกรรมเดียวกันในช่วงกิจกรรมปกติและกิจกรมเสริมสามารถที่จะแก้ปัญหาเรื่องนี้ได้  เป็นสื่อที่สามารถช่วยให้นักเรียนมีพัฒนาการที่ดีและมีความสุขในการเข้าร่วมกิจกรรมทั้ง  6   กิจกรรมและเป็นสื่อที่นักเรียนสามารถใช้ภาษา  การอ่าน    การเขียนและเตรียมพร้อมในการขึ้นชั้นสูงต่อไป

กล่าวได้ว่าชุดการเรียนรู้ด้วยการใช้ชุดฝึกการวาดภาพระบายสีเพื่อส่งเสริมความพร้อมด้านการอ่านและด้านการเขียนระดับปฐมวัย  มีลักษณะเป็นชุดๆ   ช่วยให้นักเรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเองมีทักษะการคิดมีความคิดสร้างสรรค์และมีอิสระ    นักเรียนมีอารมณ์สุนทรีมีความสุขในการเข้าร่วมกิจกรรมอีกทั้งนักเรียนยังสามารถทำกิจกรรมร่วมกับเพื่อนได้และคอยแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันหรือขอคำแนะนำจากครูผู้สอน

ผู้ศึกษาจึงเล็งเห็นความจำเป็นในการสร้างชุดฝึกการวาดภาพระบายสีเพื่อส่งเสริมความพร้อมด้านการอ่านและด้านการเขียนระดับปฐมวัยเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวข้างต้น  อันจะมีผลทำให้นักเรียนอ่าน  เขียนและใช้ภาษาไทยและมีความสุขในการเข้าร่วมกิจกรรมทั้ง  6   กิจกรรม

   3.     เนื้อเรื่อง                -    ได้ทำอะไรเพื่อปรับปรุง  /  พัฒนา

                                การดำเนินงานพัฒนาชุดฝึกการวาดภาพระบายสีเพื่อส่งเสริมความพร้อมด้านการอ่านและด้านการเขียนระดับปฐมวัยชั้นอนุบาล   2   ในครั้งนี้ใช้กระบวนการพัฒนาชุดฝึกการวาดภาพระบายสีเพื่อส่งเสริมความพร้อมด้านการอ่านและด้านการเขียนระดับปฐมวัยแล้วได้นำเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบหาคุณภาพ   ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขตามข้อสังเกตของผู้เชี่ยวชาญแล้วจึงนำไปทดลองใช้เพื่อหาประสิทธิภาพ  จำนวน  3   ครั้ง   ดังนี้

                1.    การทดลองหาประสิทธิภาพครั้งที่   1   ใช้กับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่   2 

จำนวน  5   คน  

                                ผลการทดลองใช้พบว่า   นักเรียนสามารถปฏิบัติกิจกรรมได้ตามเวลาที่กำหนดและเกิดการเรียนรู้อย่างมีความสุข    เข้าร่วมกิจกรรมด้วยความสนใจ   กระตือรือร้น  รวมทั้งมีความคิดสร้างสรรค์และมีจินตนาการรวมทั้งมีผลการเรียนรู้ระหว่างเรียนและหลังเรียนอยู่ในระดับที่ใกล้เคียง  แต่ยังพบข้อบกพร่องและได้ดำเนินการแก้ไข  ดังนี้

                                -      ปรับเปลี่ยนกิจกรรมให้สอดคล้องกับจุดประสงค์

                                -      เพิ่มกิจกรรมให้สัมพันธ์และสอดคล้องกับความรู้ความสามารถของนักเรียน

                                -     ปรับและแก้ไขภาพให้เหมาะสมกับนักเรียน

                                -     ปรับคำและภาพในการใช้เส้นในการบังคับกล้ามเนื้อมัดเล็ก

                2.     การทดลองหาประสิทธิภาพครั้งที่  2    ใช้กับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่   2   จำนวน   10   คน

                                ดำเนินการหลังการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องของการทดลองหาประสิทธิภาพเหมือนครั้งที่   1   แล้ว   ผลการทดลอง   มีแนวโน้มประสิทธิภาพของการพัฒนาชุดฝึกการวาดภาพระบายสีเพื่อส่งเสริมความพร้อมด้านการอ่านและด้านการเขียนระดับปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่   2    เป็นไปตามเกณฑ์ประสิทธิภาพที่กำหนด

                -    แนวความคิดหรือทฤษฎีที่ใช้

                                การศึกษาการใช้ชุดฝึกการวาดภาพระบายสีเพื่อส่งเสริมความพร้อมด้านการอ่านและด้านการเขียนระดับปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่   2    ใช้แนวคิดและทฤษฎี  ดังนี้

                                1.     หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  พ. ศ.   2546    และหลักสูตรสถานศึกษาการศึกษาปฐมวัยกำหนด

                                -     ปรัชญาการศึกษาปฐมวัย

                                -     วิสัยทัศน์การศึกษาปฐมวัยโรงเรียนบ้านสิเดะ

                                -     หลักการและการจัดหลักสูตรสถานศึกษาการศึกษาปฐมวัย

                                -     จุดมุ่งหมายของหลักสูตรสถานศึกษาการศึกษาปฐมวัย

                                -     จุดมุ่งหมาย /   คุณลักษณะที่พึงประสงค์

                                -      สาระการเรียนรู้ /     ประสบการณ์สำคัญ

                                -      การวิเคราะห์สาระการเรียนรู้รายปี

                                -      ผังมโนทัศน์

                                -      ตารางวิเคราะห์สาระการเรียนรู้

                                -     หน่วยการเรียนรู้   /    ตารางกิจกรรม

                                -    การประเมินพัฒนาการ  /   หลักการประเมินพัฒนาการเด็ก

                                -    การจัดสภาพแวดล้อมและการเชื่อมต่อของการศึกษาปฐมวัยกับการศึกษาระดับประถมศึกษาปีที่   1

                2.             ชุดฝึกการวาดภาพระบายสีเพื่อส่งเสริมความพร้อมด้านการอ่านและด้านการเขียนระดับปฐมวัย

ชุดฝึกที่   1    ชุดฝึกการวาดภาพระบายสี  มี   10    กิจกรรม

                                -     ชุดฝึกลีลามือลากเส้นชนิดต่างๆตามรอยประ

                ชุดฝึกที่   2    ชุดฝึกการวาดภาพระบายสี  มี   5   กิจกรรม

                                -    ชุดฝึกลากเส้นตามรอยเส้นประ

                ชุดฝึกที่   3    ชุดฝึกการวาดภาพระบายสี  มี   5   กิจกรรม

                                -    ชุดฝึกลากเส้นตามกำหนด

                ชุดฝึกที่   4    ชุดฝึกการวาดภาพระบายสี  มี   5    กิจกรรม

                                -     ชุดฝึกวาดภาพรูปทรงต่างๆตามรอยประ

ชุดฝึกที่   5    ชุดฝึกการวาดภาพระบายสี  มี   5    กิจกรรม        

                -    ชุดฝึกลากเส้นต่อจุดตามลำดับ  1  -   10  

ชุดฝึกที่   6    ชุดฝึกการวาดภาพระบายสี  มี   5      กิจกรรม

                -   ชุดฝึกระบายสีภาพโดยใช้สีตามที่กำหนด

ชุดฝึกที่   7    ชุดฝึกการวาดภาพระบายสี  มี   5    กิจกรรม

                -   ชุดฝึกระบายสภาพให้สวยงาม

ชุดฝึกที่   8    ชุดฝึกการวาดภาพระบายสี  มี   5    กิจกรรม

                -    ชุดฝึกลากเส้นแต่งภาพตามรอยประแนวลูกศรแล้วระบายสีภาพ

ชุดฝึกที่   9    ชุดฝึกการวาดภาพระบายสี  มี   5    กิจกรรม

                -    ชุดฝึกระบายสีภาพที่กำหนด

ชุดฝึกที่   10    ชุดฝึกการวาดภาพระบายสี  มี   5    กิจกรรม

                -    ชุดฝึกระบายสีภาพตมจินตนาการ

ชุดฝึกที่   11    ชุดฝึกการวาดภาพระบายสี  มี   20    กิจกรรมดังนี้

                -   ฝึกลากเส้นตามทิศทางของลูกศร

                -   ให้นักเรียนอ่าน  ก - 

                -   ให้นักเรียนคัดพยัญชนะ ก - 

                -    เติมพยัญชนะที่ขาดหายไป

                -   จับคู่ภาพกับพยัญชนะ

                -   เขียนพยัญชนะให้ตรงกับภาพ

                -   เติมตัวเลขเรียงลำดับ

                -   ให้นักเรียนคัดพยัญชนะ  ก - 

                -   จับคู่คำกับสระ

                -   คัดสระที่เหมือนกับทางด้านซ้าย

                -   ฝึกอ่านและคัดเลขไทย

                -   ฝึกอ่านและคัดชื่อของใช้

                -   ฝึกอ่านและคัดชื่อสัตว์

                -   ฝึกอ่านและคัดชื่อผลไม้

                -   ฝึกอ่านและคัดชื่อผัก

                -   ฝึกอ่านและคัดชื่อยานพาหานะ

                -   ฝึกอ่านและคัดชื่อสถานที่สำคัญในชุมชน

                -   ฝึกอ่านและคัดชื่ออาชีพที่สำคัญในชุมชน

                -   ฝึกอ่านและคัดชื่อบุคคลในครอบครัว

                -   ฝึกอ่านและคัดคำประกอบภาพ

-     การวางแผนการทำงาน

                1.   ขั้นวางแผนการทำงาน  ประกอบด้วย

                                -    กำหนดหัวข้อเรื่อง

                                -    การตั้งจุดมุ่งหมาย  เพื่อเป็นแนวทางสำหรับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

                                -    จุดมุ่งหมายทั่วไปเป็นจุดมุ่งหมายของหลักสูตร

                                -    การวิเคราะห์เนื้อหา

                2.   ขั้นดำเนินการเขียน

                3     ขั้นการนำออกมาทดลองใช้และปรับปรุงแก้ไข

   -    กระบวนการดำเนินงาน                ผู้วิจัยดำเนินงานตามขั้นตอน  ดังนี้

-           ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับกระบวนการเรียนรู้  ประโยชน์ที่ได้รับกับนักเรียนในกลุ่มเป้าหมาย

-           ทดสอบก่อนเรียน

-           ดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

-           ประเมินติดตาม

-           ทดสอบหลังเรียน

4.   บทสรุป                4.1  ผลที่เกิดขึ้น

                -     ความสำเร็จของตนเอง

                                -     นักเรียนสามารถเกิดการเรียนรู้และมีความสุขในการเข้าร่วมกิจกรรม

                                -     ครูดีเด่นระดับการศึกษาปฐมวัยระดับเขตพื้นที่การศึกษาปัตตานีเขต  2  

ปีการศึกษา  2550

-     ครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศการวาดภาพจากเรื่องที่กำหนดระดับปฐมวัยปีการศึกษา  2551  ระดับเขตพื้นที่การศึกษาปัตตานีเขต  2  

                -     ครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียนตามล่าหานักคิดระดับปฐมวัย  ปีการศึกษา  2551

-     ครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศการวาดภาพจากเรื่องที่กำหนดระดับปฐมวัยปีการศึกษา  2552    ระดับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูปัตตานีจำกัด

-   ความสำเร็จของนักเรียน

                                -    ชุดการเรียนชุดฝึกการวาดภาพระบายสีเพื่อส่งเสริมความพร้อมด้านการอ่านและด้านการเขียนระดับปฐมวัยมีการพัฒนาทักษะการบังคับกล้ามเนื้อเล็ก  มีจินตนาการและมีความคิดสร้างสรรค์  รู้จักคิดมีสติปัญญาและมีอารมณ์สุนทรี

                                -    นักเรียนชั้นอนุบาล  2    มีพัฒนาการในด้านการอ่าน  การเขียน  และการใช้ภาษาไทย

                                -     นักเรียนสามารถเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆได้อย่างดี

                                -     นักเรียนสามารถเรียนรู้สิ่งต่างๆจากสื่อทั้งในและนอกบทเรียนได้อย่างมีความสุข

                                -     นักเรียนสามารถวาดภาพระบายสีภาพและได้รับรางวัลในระดับต่างๆทั้งภายในศูนย์และระดับเขตพื้นที่การศึกษาจนถึงได้รับรางวัลเหรียญเงินระดับ  14  จังหวัดภาคใต้ 4.2   สรุปบทเรียนที่ได้                ความรู้ใหม่ที่เกิดขึ้น

-           ได้เรียนรู้เทคนิคและวิธีการสอนแนวใหม่ๆ

-           ได้เรียนรู้หลักการเทคนิคการวาดภาพระบายสีภาพเพื่อพัฒนาตนเอง

-           ได้เห็นถึงพฤติกรรมการเรียนและการเรียนรู้มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์

-    ได้แรงบันดาลใจเพื่อการดำเนินงาน

                แรงบันดาลใจในการดำเนินงานเกิดจากการความตั้งใจของนักเรียนที่จะทำงานให้เสร็จลุล่วงและสนุกกับการเรียนและมีความสุขในการเข้าร่วมกิจกรรมจึงเกิดแรงผลักดันในการสอนและพัฒนาสื่อการสอนและหาเทคนิคใหม่ๆ

   4.3      ประโยชน์ที่ได้รับ  -     ที่เกิดกับตนเอง

       1.   ได้พัฒนาเทคนิคการสอนเพื่อประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

       2.    ได้ความรู้ใหม่ๆในการพัฒนาตนเอง

       3.     ได้นำเทคนิคมาเผยแพร่ให้กับเพื่อนๆ

-  แนวการพัฒนาผู้เรียน

                       1.   พัฒนาผู้เรียนในด้านการวาดภาพระบายสีภาพ

                       2.    พัฒนาผู้เรียนในการการอ่าน

                       3.    พัฒนาผู้เรียนด้านการเขียน

                       4.    ผู้เรียนมีความสุขและสนุกสนานกับการเรียนการสอน

                       5..    ผู้เรียนได้เรียนรู้วิธีการเรียนใหม่ๆ

-   การเผยแพร่กับบุคคลอื่นต่อไป                       ชุดฝึกวาดภาพระบายสีภาพเพื่อส่งเสริมการอ่าน  การเขียน  ระดับปฐมวัยเป็นชุดฝึกที่ดีเหมาะสมที่จะใช้เพื่อพัฒนานักเรียนเห็นจากการสนใจของเพื่อนร่วมงาน

รูปภาพของ nina

เรียน อ.รูฮาณี

Weblog ที่ท่านส่งมานั้น 

มูลนิธิสุข แก้ว  แก้วแดง ได้รับเรียบร้อยแล้ว

ขอบคุณมากค่ะ

 มูลนิธิสุข แก้ว  แก้วแดง

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 295 คน กำลังออนไลน์