การวาดภาพระบายสีเพื่อส่งเสริมความพร้อมด้านการอ่านและด้านการเขียน

รูปภาพของ rosdee

1.   ชื่อเรื่อง   

 การวาดภาพระบายสีเพื่อส่งเสริมความพร้อมด้านการอ่านและด้านการเขียน2.   บทนำ

                ชื่อ  -   นามสกุล   นางสาวรูฮาณี        ยูโซะ   ตำแหน่ง    พนักงานราชการ (  ครูผู้สอน   )

                โรงเรียนบ้านสิเดะ   ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาขั้นพื้นฐานบราโอ

                อำเภอ  ยะรัง    จังหวัด  ปัตตานี  ปฏิบัติงานสายการสอนครั้งแรก   ตำแหน่ง   ครูอัตราจ้าง

โรงเรียนบ้าสิเดะ  อำเภอ  ยะรัง   จังหวด  ปัตตานี   เมื่อวันที่   1   เดือน  มกราคม    พ. ศ.   2549

วุฒิการศึกษาสูงสุด  ปริญญาตรีครุศาสตร์บัณฑิต      สาขาการศึกษาปฐมวัย  จากมหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา

ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้     5   หมู่ที่    2   ตำบล  สะดาวา   อำเภอ  ยะรัง   จังหวัด  ปัตตานี 

 โทร  073 -  434426  ,   073  -  461263   มือถือ  086 -  7467168 

                ความสำเร็จในอดีต

                                -     ครูดีเด่นระดับการศึกษาปฐมวัยระดับเขตพื้นที่การศึกษาปัตตานีเขต  2  

ปีการศึกษา