ความขัดแย้งและการประสานผลประโยชน์

ความขัดแย้งและการประสานประโยชน์ทางการเมือง
เศรษฐกิจ และสังคมระหว่างประเทศ


       ปัจจุบันโลกแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้ว ประเทศที่กำลังพัฒนา และประเทศที่ด้อยพัฒนา ซึ่งก่อให้เกิดการแข่งขันระหว่างประเทศ จนทำให้เกิดปัญหาต่าง ๆ ตามมา โดยเฉพาะปัญหาทางการเมือง และทางเศรษฐกิจ จึงทำให้เกิดความขัดแย้งเกิดขึ้นระหว่างประเทศ
       ประเทศต่าง ๆ ในโลกมีการติดต่อสัมพันธ์กัน ซึ่งแต่ละประเทศมีการกำหนดนโยบายผลประโยชน์ของรัฐ ของตนเป็นสำคัญ ผลประโยชน์ของรัฐ มีดังนี้
          - ความอยู่รอดของชาติ และความมั่นคงของชาาติ
          - อำนาจของชาติ
          - ศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิของชาติ
          - อุดมการณ์ของชาติ
          - การกินดีอยู่ดีของประชากร


       ความขัดแย้ง หมายถึง ความเป็นปฏิปักษ์ต่อกันระหว่างกลุ่มมนุษย์

การแข่งขันระหว่างประเทศ
           คือ ความพยายามในการสร้างความเข้มแข็งมั่นคงทางการเมืองและเศรษฐกิจของประเทศตน หากเกิดการสูญเสียผลประโยชน์ของประเทศ ก็จะมีการต่อสู้เพื่อรักษาผลประโยชน์นั้นเอาไว้ จึงนำไปสู่ความขัดแย้งกัน

    สาเหตุของความขัดแย้ง
1. เกิดจากทรัพยากรมีไม่เพียงพอกับความต้องการ
2. เกิดความแตกต่างกันในลัทธิอุดมการณ์ทางการเมืองระหว่างโลกเสรีกับคอมมิวนิสต์
3. เกิดจากความแตกต่างในเรื่องเชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ ภาษาและความเชื่อ
4. เกิดจากการกำหนดนโยบายทางด้านเศรษฐกิจและการเมืองภายในประเทศ


    การแก้ไขความขัดแย้ง
       1. การแก้ไขความขัดแย้งด้วยสันติวิธโดยใช้วิธีการทางการทูตและการเมืองได้แก่
- การเจรจาโดยตรงระหว่างคู่กรณี
- การไกล่เกลี่ยเพื่อหาข้อยุติ
- การสืบสวนหาข้อเท็จจริง
- การเป็นคนกลางเข้ามาช่วยเจรจา
- การประนีประนอม
- การตั้งศาลอนุญาโตตุลาการ

- การตัดสินของศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ

       2. การแก้ไขความขัดแย้งด้วยวิธีบีบบังคับ

จะใช้วิธีการนี้ในกรณีที่ไม่สามารถใช้แบบสันติวิธีได้สัมฤทธิ์ผลเท่านั้น แบ่งได้ 2 ทาง คือ
             1. การตอบโตแบ่งออกเป็นดังนี้
                - รีทอร์ชั่น เป็นวิธีการที่ไม่ขัดต่อกฎหมายระหว่างประเทศ แต่ก็ไม่เป็นมิตร เช่น ตัดความสัมพันธ์ทางการทูต การยกเลิกสิทธิพิเศษเกี่ยวกับศุลกากร
                - รีไพรซอล เป็นวิธีการไม่ถูกต้องตามกฎหมายระหว่างประเทศ เช่น การไม่ยอมปฏิบัติตามพันธกรณีในสนธิสัญญา

               - การใช้มาตรการอื่น ๆ เช่น การคว่ำบาตร การปิดล้อมทะเลอย่างสันติ การเข้ายึดครองดินแดนของต่างประเทศ เป็นต้น

              2. การใช้กำลัง เป็นวิธีการสุดท้ายที่ทำ คือ ใช้กำลังสูงสุด คือ การทำสงคราม
               - สงครามจำกัดขอบเขต คือ การใช้กำลังเข้าบังคับเพื่อคลี่คลายปัญหาความขัดแย้ง โดยให้เกิดความเสียหายน้อยที่สุด
               - สงครามเบ็ดเสร็จ คือ การเข้าไปครอบครองดินแดนของชาติอื่น และแทรกแซงด้านการบริหารการปกครอง เพื่อสร้างความยิ่งใหญ่กับชาติของตน


การประสานประโยชน์
             การประสานประโยชน์ หมายถึง การร่วมมือกันเพื่อรักษาและป้องกันผลประโยชน์ของตน หรือระงับความขัดแย้งที่เกิดขึ้นจากการแข่งขันทางการเมือง เศรษฐกิจระหว่างประเทศ
     ผลดีของความร่วมมือระหว่างประเทศ
             ก่อให้เกิดความร่วมมือระหว่างประเทศก่อให้เกิดสันติภาพและความเป็นธรรม เกิดการช่วยเหลือ พึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันทั้งทางด้านเศรษฐกิจ การค้า การแลกเปลี่ยนวัตถุดิบ เงินลงทุน เทคโนโลยีต่าง ๆ มากขึ้น      
    ผลเสียของการร่วมมือระหว่างประเทศ

             อาจก่อให้เกิดการกีดกัน นำไปสู่ความขัดแย้งระหว่างกลุ่มได้

ผลกระทบต่อประเทศไทย
       ผลกระทบที่ประเทศไทยได้รับจากความร่วมมือระหว่างประเทศ ทั้งด้านเศรษฐกิจ การเมือง และสังคมวัฒนธรรมไทยได้รับการช่วยเหลือ และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับชาติอื่น รวมทั้งนำเอาความเจริญก้าวหน้ามาใช้ในการพัฒนาประเทศมากขึ้น

ที่มา : http://www.lks.ac.th/kukiat/student/betterroyal/social/44.html

ผู้จัดทำ : นาย วนัส มาลีรักษ์  ม.6/4  เลขที่ 2

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 25 คน กำลังออนไลน์