เลือกเรียนม.เอกชน ที่ไหนดี?

          หลังจากขยายเวลารับสมัครและปิดรับชำระเงินวันสุดท้ายในการสมัครคัดเลือกเข้าสถาบันอุดมศึกษาระบบแอดมิสชั่นส์ 21 เมษายน ไปเรียบร้อยแล้ว คราวนี้ก็รอลุ้นประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย 9 พฤษภาคมนี้
          ผู้ปกครองและน้อง ๆ หลายคน เตรียมหาที่เรียนใหม่กันแล้ว บางคนตัดสินใจเรียนมหาวิทยาลัยเอกชน โดยไม่รอผลให้วุ่นวายใจ มีหลายเหตุผลสำหรับการเลือกมหาวิทยาลัยเอกชนสักแห่ง เข้าไปเรียนแล้วก็อยากได้ความรู้ชนิดที่มั่นใจว่าตัดสินใจไม่ผิด
          ผศ.ดร.อภิชา บุญภัทรกานต์ คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
          “อยากให้นักเรียนเลือกตามความสนใจหรือความชอบของตัวเองเป็นหลัก หลังจากนั้นให้ดูว่ามหาวิทยาลัยไหนบ้างที่เปิดสอนในคณะที่ต้องการเรียน โดยพิจารณาจากหลักสูตรการเรียนการสอน บรรยากาศในการเรียน อุปกรณ์การเรียนที่ครบครัน ไม่อยากให้ยึดติดกับชื่อเสียงของสถาบัน นอกจากนี้ยังมีปัจจัยอื่น ๆ ที่นำไปใช้พิจารณาประกอบการตัดสินใจ  เช่น ค่าเล่าเรียน ผู้ปกครองมีความสามารถที่จะจ่ายหรือไม่ ความสะดวกในการเดินทาง เพราะถ้าเลือกมหาวิทยาลัยที่อยู่ไกลไป จะต้องไปเช่าหอพักอีก ทำให้เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น และอีกปัจจัยหนึ่งที่อยากให้พิจารณา คือ เมื่อสำเร็จการศึกษาออกไปแล้วโอกาสที่จะประกอบอาชีพหรือว่าหางานทำนั้นง่ายไหม“
          คุณปราโมทย์ สุวรรณประเสริฐ หัวหน้ากองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
          “สิ่งแรกต้องค้นหาตัวเอง ถนัดด้านไหน เลือกเรียนในสิ่งที่ชอบ อย่าตามเพื่อน มหาวิทยาลัยเอกชนแต่ละแห่งมีเป้าหมายในการพัฒนาคนให้มีคุณภาพ มีการพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง และอาจมากกว่ามหาวิทยาลัยรัฐบางแห่ง โดยเฉพาะการพัฒนาหลักสูตรและลงทุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  ซึ่งมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ได้นำแนวคิด Hybrid Learning System มาใช้ เป็นการผสมผสานระหว่าง E-learning และ face to face นักศึกษาที่เข้าใหม่ทุกคนจะได้รับโน้ตบุ๊ค เพื่อศึกษาเนื้อหาวิชาบนเว็บไซต์ ก่อนพูดคุยกับอาจารย์ในชั่วโมงเรียน มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยอาจไม่ใช่มหาวิทยาลัยใหญ่แต่การันตีว่าจบไปแล้วหาทำงานได้ง่าย เนื่องจากหลักสูตรที่เปิดสอนสอดแทรกเนื้อหาด้านบริหารธุรกิจ เน้นให้รู้จักการวิเคราะห์ และมั่นใจได้ว่าค่าใช้จ่ายทั้งหมดจะกลับคืนไปที่การลงทุนเพื่อประโยชน์ของนักศึกษา”
          อาจารย์ศศวรรณ รื่นเริง ผู้อำนวยการสำนักงานรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต
          “ในการเลือกมหาวิทยาลัยเอกชน ให้ถามตัวเองก่อน อยากเรียนอะไร ถนัด รัก ชอบ สาขาวิชาไหน จากนั้นดูคุณภาพของมหาวิทยาลัย สถานที่ บุคลากร การจัดการเรียนการสอน และสาขาที่จะเข้าไปศึกษา”
          อาจารย์วุฒิเดช สินปัญจะ ผู้อำนวยการฝ่ายรับสมัคร มหาวิทยาลัยศรีปทุม
          “ปีนี้มหาวิทยาลัยศรีปทุม เปิดรับนักศึกษา 7,000 คน มากกว่าปีที่ผ่านมา 6,000 กว่าคน คณะที่เพิ่งเปิดใหม่ล่าสุดคือ ดิจิทัลมีเดีย  ดิจิทัลอาร์ตส์ และแอนิเมชั่นและเกม ซึ่งสอดคล้องกับสาขาในกลุ่มที่มีความต้องการบุคลากรสูง นอกจากดิจิทัลมีเดียที่มีแนวโน้มรายได้ดีแล้ว คณะนิติศาสตร์ และลอจิสติกส์ เป็นอีกสองหลักสูตรที่น่าสนใจ สำหรับเกณฑ์การตัดสินใจเลือกมหาวิทยาลัยเอกชน สามารถพิจารณาได้จาก 4 ปัจจัย คือ 1.สำรวจตัวเองว่าอยากเรียนคณะไหน อยากทำอะไร 2.มองตลาดต่างประเทศมีความต้องการบุคลากรในสายงานใด 3.สถานที่ตั้งของมหาวิทยาลัย การเดินทางสะดวกสบาย เพื่อไม่ให้สิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายสูง 4.สิ่งแวดล้อมในสถาบัน”
          อาจารย์สุวนิตย์ จีรวงส์ รองคณบดีฝ่ายวิทยาศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
          “การที่จะประสบความสำเร็จในชีวิต ไม่ได้หมายความว่าต้องเรียนในมหาวิทยาลัยรัฐเท่านั้น อยากให้เลือกเรียนในคณะที่สนใจมากกว่าเลือกที่ตัวสถาบัน นอกจากนี้อยากให้มองตลาดแรงงานในอนาคตด้วย บางคณะที่คนนิยมเรียนมาก ๆ เมื่อสำเร็จการศึกษาออกไปแล้วโอกาสหางานทำค่อนข้างยาก เนื่องจากมีอัตราการแข่งขันสูง แต่ถ้าเลือกเรียนในคณะที่คนเรียนน้อยและกำลังเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานในอนาคต เมื่อสำเร็จการศึกษาออกไปโอกาสที่จะประกอบอาชีพหรือมีงานทำย่อมมีสูงตามไปด้วย“

--------------------------------------------------------------------------------
ค่าหน่วยกิตมหาวิทยาลัยเอกชน (ข้อมูลจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา)
1.มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
www.bu.ac.th
ค่าหน่วยกิต 1,400 บาท-3,000 บาท
.............................
2.มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
www.kbu.ac.th
ค่าหน่วยกิต 800-2,500 บาท
.............................
3.มหาวิทยาลัยคริสเตียน
www.christian.ac.th
ค่าหน่วยกิต 1,000-2,000 บาท
.............................
4.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
www.mut.ac.th
ค่าหน่วยกิต 750-1,500 บาท
.............................
5.มหาวิทยาลัยธนบุรี
www.thonburi-u.ac.th 
ค่าหน่วยกิต 1,000-2,000 บาท
.............................
6.มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
www.dpu.ac.th
ค่าหน่วยกิต 1,000-2,400 บาท
.............................
7.มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
www.northcm.ac.th
ค่าหน่วยกิต 500-1,550
.............................
8.มหาวิทยาลัยปทุมธานี
www.ptu.ac.th
ค่าหน่วยกิต 900 -3,000
.............................
9.มหาวิทยาลัยพายัพ
www.payap.ac.th
ค่าหน่วยกิต 18,000-35,000
.............................
10.มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น
www.feu.ac.th
ค่าหน่วยกิต 1,000 บาท
.............................
11.มหาวิทยาลัยภาคกลาง
www.tuct.ac.th
ค่าหน่วยกิต 900 บาท
.............................
12.มหาวิทยาลัยโยนก
www.yonok.ac.th
ค่าหน่วยกิต 750-1,500 บาท
.............................
13.มหาวิทยาลัยรังสิต
www.rsu.ac.th
ค่าเล่าเรียน 48,000-35,000 บาทต่อปี
.............................
14.มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
www.rbac.ac.th
ค่าหน่วยกิต 1,000-1,200 บาท
.............................
15.มหาวิทยาลัยราชธานี
www.rtu.ac.th
ค่าหน่วยกิต 650-3,600 บาท
.............................
16.มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
www.vu.ac.th
ค่าหน่วยกิต 800-1,900 บาท
.............................
17.มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
www.western.ac.th
ค่าหน่วยกิต 900-2,300 บาท
.............................
18.มหาวิทยาลัยศรีปทุม
www.east.spu.ac.th
ค่าหน่วยกิต 1,000-2,000 บาท
.............................
19.มหาวิทยาลัยสยาม
www.siam.edu
ค่าหน่วยกิต 1,000-3,500 บาท
.............................
20.มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
www.utcc.ac.th
ค่าหน่วยกิต 1,200-1,400 บาท
.............................
21.มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
www.hcu.ac.th
ค่าหน่วยกิต 800-2,500 บาท
.............................
22.มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
www.hu.ac.th
ค่าหน่วยกิต 800-1,400  บาท
.............................
23.มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
www.eau.ac.th
ค่าหน่วยกิต 900-1,500 บาท
.............................
24.มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
www.sau.ac.th
ค่าหน่วยกิต 600-1,500 บาท
.............................
25.สถาบันเทคโนโลยีไทย - ญี่ปุ่น 
www.tni.ac.th
ค่าหน่วยกิต 1,200-3,000 บาท
.............................
26.วิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
www.bkkthon.ac.th
ค่าหน่วยกิต 1,200-2,000 บาท
.............................
27.วิทยาลัยเชียงราย
www.crc.ac.th
ค่าหน่วยกิต 1,000-2,000 บาท
.............................
28.วิทยาลัยเซนต์หลุยส์
www.slc.ac.th
ค่าหน่วยกิต 800-2,000 บาท
.............................
29.วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก
www.southeast.ac.th
.............................
30.วิทยาลัยดุสิตธานี
www.dtc.ac.th
ค่าหน่วยกิต 1,300-2,000 บาท
.............................
31.วิทยาลัยตาปี
www.tapee.ac.th
ค่าหน่วยกิต 800-1,000 บาท
.............................
32.วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้
www.sct.ac.th
ค่าหน่วยกิต 850-2,000 บาท
.............................
33.วิทยาลัยนครราชสีมา
www.nmc.ac.th
ค่าหน่วยกิต 800-1,800 บาท
.............................
34.วิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
www.northbkk.ac.th
ค่าหน่วยกิต 800-1,400 บาท
.............................
35.วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย
www.cas.ac.th
ค่าหน่วยกิต 700-3,000 บาท
.............................
36.วิทยาลัยพุทธศาสนานานาชาติ
www.ibc.ac.th
ค่าหน่วยกิต 1,000 บาท
.............................
37.วิทยาลัยรัชต์ภาคย์
www.Rajapark.ac.th
ค่าหน่วยกิต 800-1,300 บาท
.............................

38.วิทยาลัยราชพฤกษ์
www.rc.ac.th
ค่าหน่วยกิต 1,000-2,500 บาท
.............................
39.วิทยาลัยลุ่มน้ำปิง
www.lpc.th.edu
ค่าหน่วยกิต 1,200 บาท
.............................
40.วิทยาลัยศรีโสภณ
www.ssc.ac.th   
ค่าหน่วยกิต 800 บาท
.............................
41.วิทยาลัยสันตพล
www.santapol-c.ac.th
ค่าเล่าเรียน 137,400-141,600 บาท

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 48 คน กำลังออนไลน์