ทบทวนชีวิต ก่อนจะคิดเพื่อพัฒนา KM_LO_Give and Grow

รูปภาพของ wijittra

ทบทวนชีวิต คิดย้อนรอย มองตามรอย เพื่อพัฒนา KM เติมเต็มงานประจำ สร้างสรรค์เพื่อพัฒนา สู่ องค์การเรียนรู้

      นำมาฝากเพื่อประกอบ สำหรับท่านที่เริ่มวางแผน นำเครื่องมือการจัดการความรู้มาสานเสริมสู่องค์การเรียนรู้ ร่วมกู่สร้างสรรค์

      ก่อนอื่น ต้องนิยามซะหน่อย ว่า ความรู้ คือ อะไร จะได้ไม่สับสน

      ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 คือ “ความรู้ คือ สิ่งที่สั่งสมมาจากการศึกษาเล่าเรียน การค้นคว้า หรือ ประสบการณ์ รวมทั้งความสามารถ เชิงปฏิบัติ และ ทักษะ ความเข้าใจ หรือ สารสนเทศที่ได้รับมาจากประสบการณ์ สิ่งที่ได้รับมาจากการได้ยิน ได้ฟัง การคิด หรือการปฏิบัติองค์วิชาในแต่ละสาขา” ซึ่งทักษะประสบการณ์นั้น ไม่ได้มีอยู่ในตำรา แต่ เกิดจากการลงมือปฏิบัติ ดังนั้น ความรู้จะเกิดได้ด้วยการลงมือปฏิบัติ

      ประเด็นที่สอง ความเชื่อมโยงของ “ความรู้ และ การจัดการความรู้ และ องค์การเรียนรู้ ตาม พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ๒๕๔๒”

      “พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ๒๕๔๒ แก้ ๒๕๔๕ ”

       การศึกษา หมายความว่า กระบวนการเรียนรู้เพื่อความเจริญงอกงามของ บุคคล และ สังคม โดยการถ่ายทอดความรู้ การฝึก การอบรม การสืบสานทางวัฒนธรรม การสร้างสรรค์จรรโลงความก้าวหน้าทางวิชาการ การสร้างองค์ความรู้ อันเกิดจากการจัด สภาพแวดล้อม สังคม การเรียนรู้ และ ปัจจัยเกื้อหนุนให้บุคคลเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต

       ประเด็นที่สาม เกี่ยวกับ “พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 11 ส่วนราชการมีหน้าที่พัฒนาความรู้ในส่วนราชการ เพื่อให้มีลักษณะเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้อย่างสม่ำเสมอ โดยต้องรับรู้ข้อมูลข่าวสารและสามารถ ประมวลผลความรู้ในด้านต่างๆ เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และเหมาะสมต่อสถานการณ์ รวมทั้งต้องส่งเสริมและพัฒนาความรู้ ความสามารถ สร้างวิสัยทัศน์ และ ปรับเปลี่ยนทัศนคติของข้าราชการในสังกัดให้เป็นบุคลากรที่มีประสิทธิภาพและมีการเรียนรู้ร่วมกัน...”

       ประเด็นที่สี่เกี่ยวกับ คุณภาพและมาตรฐานการศึกษา แห่งชาติ มาตรฐานที่ สาม คือ มาตรฐานด้านการสร้างและพัฒนาสังคมฐานความรู้ และ สังคมแห่งการเรียนรู้ โดยวิธีการ มีการบริหารจัดการความรู้อย่างเป็นระบบ โดยใช้หลักการวิจัยแบบบูรณาการ หลักการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หลักการสร้างเครือข่าย และ หลักการประสานความร่วมมือ รวมพลังอันนำไปสู่สังคมแห่งการเรียนรู้

      จากประสบการณ์ สำหรับองค์การที่เริ่มต้น หรือ ทำมาระยะเวลาหนึ่ง คือ ระหว่าง Format KM และ Natural KM ที่ต้องระวัง มากมาก คือ ระหว่าง KM v.s IM คือ Knowlegde Management และ Information Management ครับ

      จากเอกสาร หรือ Slide การจัดการความรู้ คือ อะไร ของ สคส หรือ สถาบันการจัดการความรู้เพื่อสังคม

      KM คือ อะไร

      KM คือ

      เครื่องมือ ผ่อนแรงในการเรียนรู้และพัฒนางาน

      เครื่องมือ สร้างพลังทวีคูณ (Synergy) จากการรวมหมู่พลังที่แตกต่าง หลากหลาย

      เครื่องมือ สร้างความสัมพันธ์ที่ดีในกลุ่มผู้ปฏิบัติงาน

      เครื่องมือ ใช้ความรู้ของทั้งในและนอกหน่วยงาน

      เครื่องมือ ดึงศักยภาพของคน & ทีมออกมาใช้

      เครื่องมือ ที่นำไปสู่การสร้างนวัตกรรม

     มุมมอง ของ JJ ที่มีประสบการณ์ และ รวบรวมมาจาก กูรู หลายๆท่าน

     Format KM การจัดการความรู้เชิงระบบ หน่วยงาน/เจ้านายสั่ง

     Natural KM สร้างองค์กรเรียนรู้ แบบธรรมชาติ

     หลักคิด เคารพในความเป็น ฅน มีอะไรดีในตัวตนเจ้าของ

     หลักปฏิบัติ นำประสบการณ์ของเจ้าของ มาเล่าสู่กันฟัง   

    “ลปรร = แลก เปลี่ยน เรียน รู้ กู่สร้างสรรค์

     ฟังแบบสุนทรียสนทนา ฟัง แล้ว นำไปปรับ ปรุง ทำให้ ตน ฅน งานประจำ องค์กร ชุมชน สังคม ประเทศชาติ ดีขึ้น

     PDCA หรือ CQI (Continuous Quality Improvement)

JJ2010 ฅนสานฝัน

รูปภาพของ plymanas

Wink

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 48 คน กำลังออนไลน์